Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-02/21-01/02 URBROJ: 238/16-03-21-3 od 12. listopada 2021. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. učenicima i studentima s područja Općine Križ.

Dodjeljuje se ukupno 21 stipendija.

Učenicima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za deset mjeseci školske godine i to: 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti, a 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Studentima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za deset mjeseci akademske godine i to: 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti i 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Stipendija Milke Trnine – Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti dodijelit će se jednom učeniku ili jednom studentu. Ako se dodijeli učeniku iznosi 500,00 kn mjesečno, a ako se dodjeli studentu iznosi 1.000,00 kuna mjesečno za deset mjeseci školske/akademske godine.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/19.).

Pravo sudjelovanja na natječaju PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje škole
 • da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su:

 • uspjeh u školovanju,
 • kriterij izvrsnosti.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje škole
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,0
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju su redom kojim su navedeni (u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata):

 1. socijalni status,
 2. uspjeh u školovanju,
 3. viša godina školovanja.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU ZA STIPENDIJU MILKE TRNINE – STIPENDIJA PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVOTOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne ili druge)
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti neke umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog)
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova.

Kod utvrđivanja liste kandidata za dodjelu Stipendije Milke Trnine u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata, prednost će imati kandidati sa:

 1. većim brojem bodova po kriteriju izvrsnosti,
 2. većim brojem bodova po socijalnom statusu,
 3. višom godinom školovanja.

Kod dodjele Stipendije prema kriteriju umjetničke darovitosti prednost će imati učenici i studenti glazbenog smjera, zbog nastojanja Općine Križ da doprinese očuvanju sjećanja na lik i djelo Milke Trnine, velike glazbene umjetnice.

POPIS DOKUMENATA I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA DODJELU STIPENDIJE:

 1. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI    

1.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
1.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
1.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
1.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
1.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi za četiri prethodna razreda osnovne škole; – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine školovanja.
1.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole – studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
1.7. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razinib) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole/fakultetac) Potvrda o primitku rektorove/dekanove nagrade.
1.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

 • POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM  KRITERIJU    

2.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
2.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
2.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
2.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
2.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
 – učenici prvog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi od sedmog i osmog   razreda osnovne škole;
 – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbiod prethodne dvije godine školovanja;
2.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
– studenti prve godine studija dostavljaju
preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine srednjoškolskog školovanja;
– studenti druge godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
– studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
2.7. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva, na obrascu – OBAVEZNO ovjerena kod javnog bilježnika (prilaže se obavezno izvornik/original).
2.8. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2021. godine.
a) potvrde o isplati plaće
b) potvrde o isplati mirovine
c) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda.
2.9. Ako je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik prava po osnovi socijalne skrbi – dostavlja potvrdu Centra za socijalnu skrb, a ako su isti u 2021. godini bili korisnici prava po osnovi socijalne skrbi iz Proračuna Općine Križ, a koju osigurava Općina Križ, isto će biti utvrđeno po službenoj dužnosti uvidom u službenu evidenciju Općine Križ.
2.10. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja koji je nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.11. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

3. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE MILKE TRNINE – PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVITOSTI

3.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
3.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
3.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
3.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
3.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
– učenici prvih razreda srednje umjetničke škole
(glazbene, plesne, likovne ili druge) dostavljaju preslike svjedodžbi od sedmog i osmog razreda osnovne škole;
– učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje umjetničke škole
(glazbene, plesne, likovne ili druge) dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine školovanja.
3.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
– studenti prve godine studija:
umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog) dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine srednjoškolskog školovanja;
– studenti druge godine studija: umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog) dostavljaju preslike svjedodžbe od zadnjeg razreda srednjoškolskog školovanja i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
– studenti viših godina studija dostavljaju preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija.
3.7. Dokaz o postignutim uspjesima i drugim postignutim rezultatima u izvannastavnim aktivnostima i umjetnosti ostvarenim u prethodne dvije godine obrazovanja, ako ih podnositelj prijave posjeduje.
3.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na propisanom obrascu prijave koji se može preuzeti u općinskoj upravi Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Učenik ili student može podnijeti prijavu za svaku kategoriju stipendije, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

Podnositelji prijave mogu dostaviti preslike svih dokumenata, OSIM IZJAVE O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA KOJA SE OBAVEZNO PRILAŽE U IZVORNIKU/ORIGINALU, međutim ukoliko se procijeni da je preslika dokumenta nejasna, može se tražiti od podnositelja prijave izvornik dokumenta na uvid.

Nepotpune prijave, prijave za koje se utvrdi da ne sadrže tražene dokumente, biti će odbijene i neće biti vrednovane, osim u izuzetnim slučajevima kada Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da je opravdano kontaktiranje kandidata/podnositelja prijave.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ te na oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje dana 14. listopada 2021. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 29. listopada 2021. godine, bez obzira na način dostave i to ISKLJUČIVO U ZATVORENOJ omotnici/kuverti na adresu:

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ
s naznakom: „NE OTVARATI – Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

_________________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

________________________________________________________________________________

OBRASCI I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE MILKE TRNINE – PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVITOSTI:

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  («Glasnik Zagrebačke županije» br. 18/18),  Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine

Plaketa Milke Trnine dodjeljuje se kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu i to prigodom obilježavanja obljetnice rođenja Milke Trnine, svjetske operne primadone rođene 19. prosinca 1863. godine u Vezišću u Općini Križ.

Odluku o dodjeli Plakete Milke Trnine donosi Općinsko vijeće Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine.

Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mogu dati: Općinski načelnik Općine Križ, članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građani, trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe.

Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mora sadržavati:

 • prijedlog i obrazloženje prijedloga s opisom osobitog doprinosa i dostignuća u promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu
 • Suglasnost i Privola kandidata za dodjelu Plakete Milke Trnine
 • podatke važne za uspostavu kontakta s predlagateljem.

Prijedlog se dostavlja na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SV. KRIŽA 5, 10 314 KRIŽ ili na adresu elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr, do zaključno s danom 12. studenog 2021. godine.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

Zbog pandemije virusa Covid-19, Plaketa Milka Trnina biti će dobitniku javno uručena prvom prigodom kada to budu dozvoljavale epidemiološke mjere.

OBJAVLJEN NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2021./2022. za učenike i studente

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20) Župan Zagrebačke županije raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2021./2022. za učenike i studente

I.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

1. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti

A) UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5
 • da nisu stariji od 20 godina.

B) STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti studenti
 • da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja,
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godina studija) od najmanje 4,0 i da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova po akademskoj godini
 • da nisu stariji od 26 godina.

2. Stipendije  prema socijalnom  kriteriju

A) UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0, odnosno 2,8 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 20 godina

B) STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti studenti
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godina studija) od najmanje 3,5 i da su ostvarili minimalno 40 ECTS bodova po akademskoj godini
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjesečne plaće (osnovice osobnog odbitka) prema propisima Republike Hrvatske (4.250,00 kn po članu obitelji mjesečno).

Učenik/ca ili student/ica može podnijeti molbu za obje vrste stipendija, a može ostvariti pravo samo na jednu vrstu stipendije.

II.

Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. dodijeliti će se:

1.UČENICIMA – najviše 45 stipendija, od čega:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od čega do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera.

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega za deficitarna zanimanja: alatničar, armirač, autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, elektroničar-mehaničar, elektromehaničar, fasader, fotograf, frizer, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućanskih instalacija, kemijski čistač, keramičar, klesar, klobučar, konobar, kozmetičar, krojač, krovopokrivač, krznar, kuhar, limar, mesar, obućar, pediker, pekar, pismoslikar, plinoinstalater, podopolagač, precizni mehaničar, prodavač, puškar, slastičar, soboslikar-ličilac, staklar, stolar, strojobravar, tapetar, tesar, tokar, urar, rukovoditelj građevinske mehanizacije, vodoinstalater, vozač cestovnih motornih vozila C, D, i E kategorije, zidar i zlatar  do 10 učeničkih stipendija.

Ako se za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

2. STUDENTIMA –  najviše 30 stipendija, od čega:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti do 15 stipendija, od čega do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju do 15 stipendija.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti za zanimanja glazbenog smjera javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2021. godine.

Mjesečni iznos stipendije:

 • za učenike – 600,00 kuna
 • za studente – 1.200,00 kuna.

III.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

1. Stipendija prema kriteriju izvrsnosti za učenike i studente:

 • uspjeh u školovanju
 • kriterij izvrsnosti.

2. Stipendija  prema socijalnom  kriteriju za učenike i studente:

 • uspjeh u školovanju
 • socijalni status obitelji.

Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta. Tako dobiven prosjek zaokružen na dvije decimale, izražava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvrđen prema ostalim kriterijima.

Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja sukladno članku 16. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20).

Socijalni status kandidata boduje se sukladno članku 21. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20).

Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.

Potpunom prijavom smatrat će se prijava dostavljena u roku koja sadrži:

 1. Popunjeni i potpisan Obrazac prijave  – dostupan je na stranicama Zagrebačke županije https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/
 1. Obaveznu dokumentaciju
  1.  Životopis (kratko navesti tijek školovanja, obiteljske prilike – članove domaćinstva, njihov status, i dr.)
  1. Potvrdu o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. – dostavlja se potvrda škole/fakulteta iz koje je vidljiv status redovnog studenta i semestar/godina studija)
  1. Svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima prethodne dvije godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova (ukoliko kandidat za studentsku stipendiju nije u mogućnosti dobiti potvrdu fakulteta o položenim ispitima samo za prethodne dvije godine školovanja s ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova nego ispis svih ocjena tijekom studija, kandidat je dužan na potvrdi označiti ocjene koje se odnose na prethodne dvije godine studija)
  1. Rodni list
  1. Osobnu iskaznicu (u slučaju neposjedovanja osobne iskaznice potrebno je dostaviti domovnicu i potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a)
  1. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika (za malodobne članove obitelji koji ne polaze osnovnoškolski ili srednjoškolski program obrazovanja, na potvrdi je potrebno navesti datum rođenja malodobnog člana obitelji) – prilažu je  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  1. Potvrde iz kojih je vidljiv status i prihodi članova zajedničkog domaćinstva (potvrde o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl.) za zadnja tri mjeseca (npr. za srpanj, kolovoz i rujan 2021. godine), potvrde o redovnom školovanju (za članove kućanstva koji se redovno školuju), potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidencijama HZZ-a kao nezaposlene daju izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nezaposlenosti koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)  – prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  1. Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (npr. Rješenje o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku zajamčene minimalne naknade, sudska rješenja o razvodu, izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici,   smrtni listovi za roditelja – staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditelja/staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja/staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, i dr.) – prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  1. Dokaze o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata: potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na državnom natjecanju/smotri, međunarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama od strane rektora, dekana, sveučilišta/veleučilišta koje su priznate od Ministarstva znanosti i obrazovanja, o objavljenim znanstveno-stručnim radovima u struci studenata u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji,  dokaz o pohađanju dviju škola/fakulteta, o volontiranju kandidata u struci studija, potvrde o praizvedbi vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu – prilažu ih  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti
  1. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu stipendiju, ovjerenu kod javnog bilježnika
  1. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu, ovjerenu kod javnog bilježnika. 

NAPOMENE:

Prijava i dokumentacija kandidata predaje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Kandidati mogu  dostaviti preslike dokumenata, međutim ukoliko nadležan referent procijeni da je preslika dokumenta nejasna, isti može zatražiti original dokumenta na uvid.

Izuzetak od gore navedenog su Izjave pod točkom 2.6., 2.7., 2.8., 2.10. i 2.11. koje se izjavljuju i ovjeravaju kod javnog bilježnika i mogu biti predane isključivo u originalnom obliku.

Sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, a navedene su pod točkom 2.6., 2.7., 2.8,  2.10. i 2.11. mogu biti  izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom kod javnog bilježnika.

Nepotpune prijave, prijave koje ne sadrže zatražene dokumente neće se razmatrati.

IV.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagrebačke županije objavit će se na oglasnim pločama Zagrebačke županije, gradova i općina na području Zagrebačke županije i na Internet stranicama Zagrebačke županije u roku od 45 dana od dana isteka roka podnošenje prijava za dodjelu stipendija.

U roku 8 dana od objavljivanja prijedloga liste  svaki kandidat može podnijeti pismeni  prigovor na listu. Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje.

Župan će donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

Nakon isteka rokova iz prethodnih stavaka, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija. Konačna lista s Odlukom o dodjeli stipendija objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije. Svi dobitnici stipendije Zagrebačke županije biti će obaviješteni o dobitku iste pismenim putem.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Zagrebačke županije  dostavljaju se isključivo poštom na adresu Zagrebačke županije, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendije”.

Za detaljne upute kandidati mogu se telefonski obratiti Upravnom odjelu za  odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije na broj  01/6052-849 radnim danom  8,00 do 15,00 sati.

Sve informacije, upute i obrasce možete pronaći na  http://www.zagrebacka-zupanija.hr

Dodjela medalja Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije najboljima na 8. državnom natjecanju vatrogasaca

Ekipe Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije postigle su sjajne rezultate na 8. Državnom natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske održanom u rujnu na varaždinskom stadionu Sloboda. U jakoj konkurenciji od ukupno 203 natjecateljska odjeljenja i 2030 natjecatelja, postrojbe s područja Zagrebačke županije ostvarile su najuvjerljivije pobjede u muškoj A kategoriji. Tako je DVD Razljev osvojio 1. mjesto, DVD Andrilovec 2. mjesto, a 4. mjesto pripalo je DVD-u Deanovec. U ženskoj kategoriji A DVD-u Ribnica pripalo je 1. mjesto.

Velik uspjeh županijskih DVD-ova na državnoj smotri danas je obilježen u Križu i to svečanom dodjelom medalja Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije svim natjecateljskim ekipama koje su nastupile na državnom natjecanju, a to su: Ženska B ekipa DVD-a Johovec, DVD-a Novoselec i DVD-a Ribnica; Muška B ekipa DVD-a Ribnica, DVD-a Strmec Bukevski i DVD-a Bregana; Ženska A ekipa DVD-a Strmec Bukevski, DVD-a Haganj, DVD-a Buševec i DVD-a Ribnica te Muška A ekipa DVD-a Bobovec, DVD-a Paukovec, DVD-a Deanovec, DVD-a Andrilovec i najzlatniji od svih, državni prvaci DVD Razljev.

Svim ekipama koje su se plasirale se na međunarodno natjecanje i njihovim članovima čestitali su na ovom velikom uspjehu u ime Zagrebačke županije župan Stjepan Kožić i predsjednica Županijske skupštine Martina Glasnović, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske Vatrogasne zajednice Slavko Tucaković, predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Slavko Povrlišek i  predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Križ Zlatko Hrastić. 

Zahvaljujući ovim rezultatima, pobjedničke ekipe osigurale su nastup na Međunarodnom vatrogasnom natjecanju koje će se održati 2022. godine u slovenskom Celju.

Ipak Općina Križ, naglasio je Općinski načelnik Marko Magdić, najponosnija je na DVD Razljev koji je po drugi put osvojio naslov prvaka države. Vatrogasna zajednica Općine Križ ima tradiciju dugu 120 godina te upravo ovakvi uspjesi svjedoče o spremnosti i kvaliteti dobrovoljnih vatrogasnih društava u manjim sredinama.

Dan Hrvatskog Sabora

S pijetetom na sve žrtve Domovinskog rata, kojima dugujemo svoju slobodu i samostalnost, danas slavimo Dan Hrvatskog Sabora kao sjećanje na 8. listopada 1991. godine kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine na povijesnoj sjednici u zagrebačkoj Šubićevoj ulici jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih sveza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ, a dan nakon raketiranja Banskih dvora.

Saznajte kako do bespovratnih sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira u subotu, 9. listopada 2021. u 10:00 sati virtualnu radionicu vezano uz Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada.

Na radionici će djelatnici Fonda objasniti uvjete prijave na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i pomoći oko eventualnih upita vezanih uz prijave.

Radionica će se održati preko Zoom-a, a prijava je obavezna putem linka https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9DLtqnGeSJyS4RhUBdR7nQ.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine„ br. 20/18, 115/18 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine„ br. 92/18) i Odluke Općinskog vijeća Općine Križ o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ (KLASA: 320-02/20-01/51, URBROJ:  238/16-01-20-35 od 12. studenog 2020. godine) Općinskovijeće Općine Križ objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Tekst predmetnog javnog natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Križ www.opcina-kriz.hr i na oglasnoj ploči Općine Križ dana 07. listopada 2021. godine.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od dana objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 06. studenog 2021. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 08. studenog  2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ.

Od Istre do Knina preko planina! Predavanje Brune i Maje Šimleša

Bruno i Maja Šimleša u petak 15. listopada 2021. godine s početkom u 18 sati u Domu kulture Josip Badalić Križ održati će zanimljivo predavanje pod nazivom Od Istre do Knina preko planina!
Besplatne ulaznice potrebno je rezervirati i preuzeti u Knjižnici i čitaonici Križ i to u radno vrijeme knjižnice (pon-sri-čet-pet od 8 do 14 i utorkom od 10 do 18 sati). Više informacija na tel. 01/ 28 24 464, e -mail info@kck.hr i www.kck.hr

Ovo su ljeto Bruno i Maja hodali 515 kilometara preko naših najvećih planinskih vrhova i to u humanitarne svrhe. Skupili su 321.000,00 kuna za psihološku pomoć oboljelima od raka i tako stotinama žena osigurali besplatnu psihološku pomoć u tom najosjetljivijem životnom razdoblju.

Osim tog cilja, htjeli su i izaći iz svoje zone konfora te pozvati i druge da učine isto i žive svoje snove. A htjeli su i svim svojim pratiteljima pokazati ljepote Hrvatske. Tako ćete i na predavanju moći vidjeti brojne fotografije i video materijal snimljen tijekom putovanja, ali i priče o ljudima koje su sretali putem.

Kako im je bilo tih 22 dana, koji su bili najveći izazovi, kako je to nositi ruksak od 20 kg i hodati s njim 30 km preko planinskih vrhova … saznajte na ovom predavanju!

Dobrodošli.
 
Knjižnica i čitaonica Križ uz sufinanciranje Zagrebačke županije

OBAVIJEST GRAĐANIMA VEZANA UZ STERILIZACIJU I KASTRACIJU PASA I MAČKA

Od 01. listopada 2021. godine građani s prebivalištem na području Općine Križ mogu osim u Veterinarskoj stanici Križ d.o.o., ostvariti sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačka i u Veterinarskoj ambulanti Četiri šape d.o.o., Ivanić-Grad i Veterinarskoj ambulanti Vetmed d.o.o., Stružec, a s kojima je Općina Križ sklopila Ugovore o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Križ za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2021. godine.

Skip to content