Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-02/21-01/02 URBROJ: 238/16-03-21-3 od 12. listopada 2021. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. učenicima i studentima s područja Općine Križ.

Dodjeljuje se ukupno 21 stipendija.

Učenicima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za deset mjeseci školske godine i to: 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti, a 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Studentima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za deset mjeseci akademske godine i to: 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti i 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Stipendija Milke Trnine – Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti dodijelit će se jednom učeniku ili jednom studentu. Ako se dodijeli učeniku iznosi 500,00 kn mjesečno, a ako se dodjeli studentu iznosi 1.000,00 kuna mjesečno za deset mjeseci školske/akademske godine.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/19.).

Pravo sudjelovanja na natječaju PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje škole
 • da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su:

 • uspjeh u školovanju,
 • kriterij izvrsnosti.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje škole
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,0
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju su redom kojim su navedeni (u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata):

 1. socijalni status,
 2. uspjeh u školovanju,
 3. viša godina školovanja.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU ZA STIPENDIJU MILKE TRNINE – STIPENDIJA PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVOTOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne ili druge)
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti neke umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog)
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova.

Kod utvrđivanja liste kandidata za dodjelu Stipendije Milke Trnine u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata, prednost će imati kandidati sa:

 1. većim brojem bodova po kriteriju izvrsnosti,
 2. većim brojem bodova po socijalnom statusu,
 3. višom godinom školovanja.

Kod dodjele Stipendije prema kriteriju umjetničke darovitosti prednost će imati učenici i studenti glazbenog smjera, zbog nastojanja Općine Križ da doprinese očuvanju sjećanja na lik i djelo Milke Trnine, velike glazbene umjetnice.

POPIS DOKUMENATA I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA DODJELU STIPENDIJE:

 1. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI    

1.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
1.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
1.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
1.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
1.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi za četiri prethodna razreda osnovne škole; – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine školovanja.
1.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole – studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
1.7. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razinib) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole/fakultetac) Potvrda o primitku rektorove/dekanove nagrade.
1.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

 • POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM  KRITERIJU    

2.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
2.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
2.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
2.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
2.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
 – učenici prvog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi od sedmog i osmog   razreda osnovne škole;
 – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbiod prethodne dvije godine školovanja;
2.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
– studenti prve godine studija dostavljaju
preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine srednjoškolskog školovanja;
– studenti druge godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
– studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
2.7. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva, na obrascu – OBAVEZNO ovjerena kod javnog bilježnika (prilaže se obavezno izvornik/original).
2.8. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2021. godine.
a) potvrde o isplati plaće
b) potvrde o isplati mirovine
c) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda.
2.9. Ako je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik prava po osnovi socijalne skrbi – dostavlja potvrdu Centra za socijalnu skrb, a ako su isti u 2021. godini bili korisnici prava po osnovi socijalne skrbi iz Proračuna Općine Križ, a koju osigurava Općina Križ, isto će biti utvrđeno po službenoj dužnosti uvidom u službenu evidenciju Općine Križ.
2.10. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja koji je nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.11. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

3. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE MILKE TRNINE – PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVITOSTI

3.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
3.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
3.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
3.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
3.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
– učenici prvih razreda srednje umjetničke škole
(glazbene, plesne, likovne ili druge) dostavljaju preslike svjedodžbi od sedmog i osmog razreda osnovne škole;
– učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje umjetničke škole
(glazbene, plesne, likovne ili druge) dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine školovanja.
3.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
– studenti prve godine studija:
umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog) dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine srednjoškolskog školovanja;
– studenti druge godine studija: umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog) dostavljaju preslike svjedodžbe od zadnjeg razreda srednjoškolskog školovanja i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
– studenti viših godina studija dostavljaju preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija.
3.7. Dokaz o postignutim uspjesima i drugim postignutim rezultatima u izvannastavnim aktivnostima i umjetnosti ostvarenim u prethodne dvije godine obrazovanja, ako ih podnositelj prijave posjeduje.
3.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na propisanom obrascu prijave koji se može preuzeti u općinskoj upravi Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Učenik ili student može podnijeti prijavu za svaku kategoriju stipendije, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

Podnositelji prijave mogu dostaviti preslike svih dokumenata, OSIM IZJAVE O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA KOJA SE OBAVEZNO PRILAŽE U IZVORNIKU/ORIGINALU, međutim ukoliko se procijeni da je preslika dokumenta nejasna, može se tražiti od podnositelja prijave izvornik dokumenta na uvid.

Nepotpune prijave, prijave za koje se utvrdi da ne sadrže tražene dokumente, biti će odbijene i neće biti vrednovane, osim u izuzetnim slučajevima kada Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da je opravdano kontaktiranje kandidata/podnositelja prijave.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ te na oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje dana 14. listopada 2021. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 29. listopada 2021. godine, bez obzira na način dostave i to ISKLJUČIVO U ZATVORENOJ omotnici/kuverti na adresu:

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ
s naznakom: „NE OTVARATI – Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

_________________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

________________________________________________________________________________

OBRASCI I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE MILKE TRNINE – PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVITOSTI:

Skip to content