Općenito

REGISTAR UDRUGA

Novi Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14) stupio je na snagu 1. listopada 2014.

Zakonom je određeno  da je upis u registar udruga dobrovoljan i obavlja se na zahtjev osnivača kojeg u ime osnivača podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Udruge se upisuju u registar udruga pri uredima državne uprave u županiji i gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge.

Odlukom o ustrojstvu gradskih upravnih tijela Grada Zagreba, Gradski ured za opću upravu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, nadležan je za vođenje registra udruga za udruge koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu. Radno vrijeme je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8 do 18 sati.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Strane udruge upisuju se u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj prema svom sjedištu, koje vode uredi državne uprave u županijama odnosno u Gradu Zagrebu, Gradski ured za opću upravu.

Registar udruga i registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje vode nadležni uredi jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Registar udruga i registar stranih udruga su javni, a podaci upisani u registar objavljuju se na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave odnosno Ministarstva uprave  koje obavlja i upravni nadzor nad provedbom Zakona o udrugama.

ELEKTRONIČKO POPUNJAVNJE OBRAZACA ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU UDRUGA

Na sljedećoj poveznici https://registri.uprava.hr/#!upisi omogućeno je elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za upis u registar udruga i registrar stranih udruga odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre.

Zašto elektroničko popunjvanje?

Forma elektroničkog popunjavanja identična je sadržaju obrazaca propisanih Pravilnikom o sadržaju i načinju vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj 4/15), te  sadržiPopis ciljanih skupina i Klasifikaciju djelatnosti udruga.

Kako se udruge samostalno opredjeljuju i razvrstavaju u registru prema ciljanim skupinama iz Popisa ciljanih skupina, kojih s obzirom na članstvo i korisnike kojima je udruga usmjerena može biti i više, te se samostalno razvrstavaju u jedno ili više područja djelovanja i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom prema Klasifikaciji djelatnosti udruga, elektroničkim popunjvanjem obrasca zahtjeva, između ostalog, na vrlo jednostavan način mogu se odabrati željene ciljane skupine, područja djelovanja i djelatnosti.

Po spremanju elektronički popunjenog zahtjeva, on dobiva jedinstveni osmeroznamenkasti kod. Također, aplikacija nudi mogućnost ispisa popunjenog zahtjeva. Tako popunjeni zahtjev mora biti potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje udruge i dostavljen nadležnom uredu (neposredno ili poštom). Dakle, postupak za upis udruge ili strane udruge odnosno za upis promjene u registar smatra se pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva nadležnom uredu.

Kad nadležni ured utvrdi da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za upis udruge ili strane udruge, odnosno za upis promjene u registar, o tome donosi rješenje. Prilikom upisa u registar udruga odnosno registar stranih udruga unosom jedinstvenog osmeroznamenkastog koda sa Vašeg zahtjeva automatski se dohvaćaju svi podaci potrebni za upis, koje ste unijeli u formu elektroničkog popunjvanja.

Trebate pomoć ?

Ako imate poteškoća s elektroničkim popunjavanjem obratite se nadležnom uredu.

POVEZNICA:  Adresar nadležnih ureda:

POVEZNICA:  Vodič za osnivanje udruge i uskalđivanje s novim propisima
POVEZNICA:link na Ministarstvo uprave

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 4/2015):

Obrazac broj 1 – ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA RH:  
Obrazac broj 2 – POPIS OSNIVAČA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZATUPANJE
Obrazac broj 3 – ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA RH
Obrazac broj 4 – ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U RH 
Obrazac broj 5 – ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA U RH

 

 

Skip to content