Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22.), za obavljanje upravnih, stručnih, općih, administrativnih, materijalno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Križ, u više upravnih i stručnih područja, propisanih zakonom, podzakonskim propisima, drugim aktima i ovom Odlukom,  kao i povjerenih poslova državne uprave, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Križ (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanja,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području,
– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga i ovlasti priprema nacrte odluka te drugih općih i pojedinačnih akata koje donosi općinsko vijeće, općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel, kao i pojedina radna tijela, neposredno izvršava provođenje općih akata općinskog vijeća i akata općinskog načelnika, obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe rada općinskog vijeća, općinskog načelnika i radnih tijela, u izvršavanju općih akata općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, obavlja i druge zadaće koje su mu stavljene u obvezu neposrednog izvršenja odlukama, smjernicama, uputama i drugim aktima nadležnih tijela, vodi razne propisane upisnike, očevidnike, evidencije i slično, vodi, pokreće i sudjeluje u upravnim, neupravnim, sudskim i drugim postupcima, obavlja poslove iz djelokruga uredskog poslovanja, raspolaganja i čuvanja arhivskog i dokumentarnog gradiva nastalog u radu tijela općine, obavlja poslove iz djelokruga financija, računovodstva,  knjigovodstva i općinske riznice, obavlja poslove obračuna i naplate propisanih prihoda i rashoda općine i drugih subjekata sukladno zakonu, obavlja poslove nabave roba, radova i usluga, upravlja povjerenim sredstvima rada i vodi brigu o održavanju istih, obavlja poslove suradnje i koordinacije s tijelima ustanova kojih je općina osnivač, trgovačkih društava, čiji je Općina član, mjesnih odbora, udruga i drugih subjekata, surađuje s tijelima državne uprave i drugim subjektima, provodi primljene smjernice i upute te obavlja poslove komunikacije vezano uz zahtjeve upućene tijelima Općine, kako od strane pravnih tako i od strane fizičkih osoba, obavlja poslove objave i propisanog informiranja javnosti putem raznih medija, savjetovanja s javnošću, pristupa informacijama, organizira i sudjeluje u provedbi raznih protokolarnih aktivnosti, prati stanje u raznim područjima o čemu redovito izvješćuje općinskog načelnika, priprema i provedbi pravne, stručne i administrativne poslove u vezi organiziranja i provedbe raznih izbora i mjerodavnog konstituiranja tijela nakon provedenih izbora, provodi javne rasprave, javne pozive i natječaje te obavlja i sve druge poslove na način i po postupcima koji su zakonom, podzakonskim propisima, odlukama i drugim aktima stavljeni u nadležnost jedinice lokalne samouprave odnosno njezinog predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela ureduje se unutarnji ustroj jedinstvenog upravnog odjela, radna mjesta s naznakom temeljnih poslova i zadaća, broj izvršitelja, te stručni i drugi uvjeti za obavljanje poslova odrečenog radnog mjesta. Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, poslovi se u unutarnjem jedinstvenom odjelu obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, kojega na temelju javnog natječaja, sukladno zakonu, imenuje općinski načelnik.

LIDIJA RADOŠEVIĆ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjelalidija.radosevic@opcina-kriz.hr

ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
MAJA DUNDOVIĆ PLEŠA, viša stručna suradnica za informiranje i opće poslove – maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr
ĐURĐICA KAIN, referentica – administrativna tajnica – djurdjica.kain@opcina-kriz.hr

ODSJEK ZA FINANCIJE KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO
NADA HORVAT, voditelica Odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo – nada.horvat@opcina-kriz.hr
SAŠA VRBANEC, viši stručni suradnik za financije sasa.vrbanec@opcina-kriz.hr
MARIJA VUKSAN, viša stručna suradnica za javnu nabavu i natječaje – marija.vuksan@opcina-kriz.hr
ŽARKO GAMBIROŽA, viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvozarko.gambiroza@opcina-kriz.hr
ANDREJA MARTIĆ JANČI, viša stručna suradnica za gospodarstvo i poljoprivredu – andreja.martic.janci@opcina-kriz.hr
ALEN BASTALEC,stručni suradnik za građenje i investicije – alen.bastalec@opcina-kriz.hr
DANICA CESAREC,
administrativna referenticadanica.cesarec@opcina-kriz.hr
SLAĐANA VASILJEVIĆ, referentica– komunalni redar – sladjana.vasiljevic@opcina-kriz.hr

INFORMACIJE, UPITI I PRIJEDLOZI: info@opcina-kriz.hr

BROJ TEL. – 01/2831-510

Skip to content