Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/10. i 5/12.), za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Križ, kao i poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Križ (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: – poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, – poslove vezane za gospodarski razvoj te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva putem posebnih programa od interesa za Općinu, – poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, – poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i programa za unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na donošenju prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa i mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, – poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora, – poslove vezane za uređenje prometa na području Općine, – poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine, – poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i tijelima državne vlasti, – poslove vezane za razvoj turizma, – poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, – poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, – poslove unaprjeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora, – poslove javne nabave roba, radova i usluga, – poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, parlamentarne izbore, izbore za Predsjednika Republike Hrvatske, članove Skupštine Zagrebačke županije, izbor župana Zagrebačke županije i tijela mjesne samouprave.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte općih i drugih akata, nacrte programa i planova, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinskog načelnika, Općinsko vijeće i radna tijela. Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu neposredno izvršava i nadzire izvršenje općih i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, predlaže mjere i radnje za provođenje istih, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela ureduje se unutarnji ustroj jedinstvenog upravnog odjela, radna mjesta s naznakom temeljnih poslova i zadaća, broj izvršitelja, te stručni i drugi uvjeti za obavljanje poslova odrečenog radnog mjesta. Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, poslovi se u unutarnjem jedinstvenom odjelu obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci.

LIDIJA RADOŠEVIĆ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – lidija.radosevic@opcina-kriz.hr

NADA HORVAT, voditeljica Odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo – nada.horvat@opcina-kriz.hr

ŽARKO GAMBIROŽA, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo – zarko.gambiroza@opcina-kriz.hr

MARIJA VUKSAN, stručna suradnica za javnu nabavu i natječaje –marija.vuksan@opcina-kriz.hr

MAJA DUNDOVIĆ PLEŠA , samostalna upravna referentica za informiranje i opće poslove – maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr

DANICA CESAREC, administrativna referentica – danica.cesarec@opcina-kriz.hr

ĐURĐICA KAIN, referentica – administrativna tajnica – djurdjica.kain@opcina-kriz.hr

SREĆKO SRAKA, referent – komunalni redar  – srecko.sraka@opcina-kriz.hr

SAŠA VRBANEC, viši stručni suradnik za financije – sasa.vrbanec@opcina-kriz.hr

DARINKA HALAMBEK, namještenica, spremačica, dostavljačica

INFORMACIJE, UPITI I PRIJEDLOZI: info@opcina-kriz.hr

BROJ TEL. – 01/2831-510

Skip to content