Lovačko društvo „VIDRA“ Križ,Donji Prnjarovec 4B

10314 Križ, PP5

Kontakti :

–          telefon

–          fax

–          e-mail

–          internet stranica

 

 

2827 575 Lovaćki dom

2827 575     „        „

kruno.krizposavec@gmail.com

–          IBAN

–          otvoren kod banke:

–          OIB

–          RNO broj

 

 HR262340009100077925

Privredna banka

18232684075

0104708

Osnovni podaci o organizaciji:

–          predsjednik

–          tajnik

–          odbor  nadzorni

–          broj članova

 

Kruno Posavec,Jandrinec 15,10314 Križ,tel. 098 600 888

Mario Sabljić,Moslavaćka 156,Bunjani, Križ,tel.0917935885

Slavko Petrač,Šušnjari 104,10314 Križ,tel.091 5089908

80 članova

Područje djelovanja udruge:

 

-Uzgoj,zaštita,lov i korištenje divljači,bez namjere stjecanja dobiti

 

O udruzi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-LD „Vidra“ je udruga dobrovoljno udruženih građana-lovaca.Osnovna djelatnost je unapređenje uzgoja,zaštite i lova divljači,a sve u svrhu zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači,njegovanje lovačke etike i običaja te zaštite

Prirode i ljudskog okoliša.

LD“Vidra“ djeluje samostalno u ostvarenju svojih ciljevakoji su utvrđeni Statutom,a sve sukladno  Ustavu RH,Zakona o lovstvu,Zakona o udrugama i mnogim  drugim zakonima i podzakonskim aktima.

Udruga je članica Hrvatskog lovačkog saveza u koji je učlanjena preko Županijskog LS.

LD“Vidra“ Križ osnovana je  11.listopada 1945 god.tako da je obilježila sedamdeset godišnjicu svoga postojanja.

Udruga danas broji 80 članova.LD“Vidra“ Križ gospodari Zajedničkim otvorenim lovištem

Br. I/169 „KRIŽ“ ukupne površine 6683 ha..Isto lovište u zakup dobili smo na slijedećih 10 god.tj. do 31.3.2026 godine od Zagrebaćke županije.Visina zakupa lovišt iznosi godišnje

25.392.-kn.

Član udruge može postati svaki građanin RH koji ima položeni lovački ispit,kao i stranac pod istim uvjetima.O prijemu prema Statutu odlučuje IO udruge (9 članova).

Članovi udruge za upisninu plačju iznos prema odluci Skupštine društva kao naknadu za minuli rad ostalih članova udruge.Isto tako članovi plačaju godišnju članarinu u iznosu od

1000.- kn udruzi,te  300.-kn ŽLS i  HLS-u.Također članovi udruge svake godine moraju izvršiti radove u lovištu u vrijednosti koju odredi Skupština društva.

Udruga je izgradila Lovački dom u Donjem Prnjarovcu koji raspolaže salom za 120 osoba,6 soba u potkrovlju sa 12 kreveta,Kuhinjo,šankom ,sanitarnim prostorima,sojenicom sa

Velikom pekom,te poluatomatskomstreljanom za gađanje glinenih golubova.Objekti su priključeni na struju,vodu i telefon.Dom je dobio Rješenje o legalizaciji .

Ispred doma asfaltirano je veliko parkiralište.

Navedene objekte koristimo za vlastite potrebe,a na zahtjev udruga s kojima surađujemo

dajemi istima besplatno na korištenje.

Za potrebe gospodarenja  imamo izgrađene lovno tehničke objekte  u našem lovištu,a to su hranilišta za nisku i visoku divljač,solilišta ,visoki zasjedi itd.Najznačajnija divljač u našem lovišt je prepelica,patka fazan,zec,srna i svinja divlja.

Svake godine u lovište unosimo  oko 300 kom odrasle fazanske divljaći u vrijednosti cca.23.000.-kn,kako bi obnovili krv i osigurali zadovoljstvo lova našim članovima.

Godišnje članovi društva izvrše sjetvu na  cca 2 ha zemljišta s ciljem prehrane divljači tijekom zime.

Za potrebe čuvanja divljači u lovištu društvo ima organiziranu lovočuvarsku službu s tri lovočuvara.

Članovi udruge aktivno se bave lovnom kinologijom,tj.uzgojem lovačkih pasa.

Za svoj predani rad u udruzi mnogi članovi odlikovani su od strane HLS-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najznačajniji projekti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Uvođenje plina u objekt lovačkog doma

-Izgradnja nove,veće kuhinje

-Izgradnja rasjekaone i hladnjaće za potrebe obrade divljačine

-Ishođenje vlasnišzva za zemljište na kojem se nalazi lov.dom

-Izgradnja centralnog grijanja i novog poda u sali lov.doma

 

Skip to content