ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

 POPIS ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA, abecednim redom prezimena:

 1. VLASTA CRNKOVIĆ
– kandidacijska lista: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

2. ZLATKO HRASTIĆ – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ
– kandidacijska lista: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

3. DANIJELA HULJENIĆ
– kandidacijska lista grupe birača nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića

4. ROBERT MAGDIĆ – drugi potpredsjednik Općinskog vijeća
– kandidacijska lista grupe birača nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića

5. TINA MATANIĆ
– kandidacijska lista: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

6. NATAŠA NIŽETIĆ-ŠILETIĆ
– kandidacijska lista stranke Centar

7. DAMIR SOKOLIĆ
– kandidacijska lista grupe birača nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića

8. DUBRAVKO POJE – prvi potpredsjednik Općinskog vijeća
– kandidacijska lista: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

9. MIROSLAV PRANJIĆ
– kandidacijska lista: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

10. BLAŽ PRCELA
– kandidacijska lista: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

11. SANDRINO RAC
– kandidacijska lista Socijaldemokratske partije Hrvatske

12. MATEA VOREL
– kandidacijska lista: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

13. ŽELJKO ZIMIĆ
– kandidacijska lista: Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika

    

                                         

Mogućnost neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća)

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i  85/15), Saziv i Dnevni red sjednica Općinskog vijeća Općine Križ kao i vrijeme te mjesto njihovog održavanja objavljuje se na Internetskoj stranici Općine Križ te sredstvima javnog priopćavanja.

Mogućnost neposrednog uvida u rad Općinskog vijeća Općine Križ Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) propisana je člankom 130. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) i to na način da sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. Sjednici Općinskog vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez prisutnosti javnosti ili je nazočnost nemoguća radi prostornih ograničenja. Građani su dužni predsjedniku Općinskog vijeća najaviti svoju namjeru dolaska na sjednicu Općinskog vijeća.“

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_143_2435.html

Članak 4.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

(2) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovoga članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.

(3) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

(4) Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

(6) Nadzor nad ispunjenjem obveza iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka provodi Povjerenstvo.

Izvješće Mandatne komisije od 07.12.2020.

Izvješće Mandatne komisije 04.11.2020.

Izvješće Mandatne komisije 02.10.2020.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za redovito god. financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika OV Općine Križ za 2020. god.

Skip to content