OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

Temeljem dinamike ostvarenja namjenskih prihoda, a sukladno odredbama Javnog poziva, objavljuje se da se zaključno s danom 30. rujnom 2021. godine prestaju zaprimati zahtjevi za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu (KLASA: 320-01/20-01/61, URBROJ: 238/16-03-21-11 od 19. ožujka 2021. godine).

Sve prijave zaprimljene završno sa gore navedenim datumom upućuju se na pregled i ocjenjivanje nadležnom Povjerenstvu, o čemu će se donijeti mjerodavna odluka.

Sve o besplatnim putovanjima vlakom za djecu i učenike

Vlada RH donijela je Zaključak o uvođenju pilot-projekt besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH. Pilot-projekt uvodi se sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., a provodit će se od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine.

Pilot-projekt obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta školovanja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja.

Realizacija pilot-projekta doprinijet će povećanju mobilnosti djece i učenika, zaustavljanju iseljavanja u urbane sredine i podršci demografskoj revitalizaciji, poboljšanju životnog standarda građana, revitalizaciji prometa putničkih vlakova na nerazvijenim područjima i poticanju korištenja željezničkog prijevoza. Uz to, znatno će se ojačati razvoj integriranog prijevoza putnika.   

Djeca do polaska u osnovnu školu pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju identifikacijskog dokumenta na kojemu je naveden datum rođenja (npr. zdravstvena iskaznica, osobna iskaznica i dr.). Karte se preuzimaju na blagajnama. U slučaju da blagajna ne radi, karte se preuzimaju u vlaku.

Učenici osnovnih i srednjih škola pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza.

Kako ostvariti pravo na besplatno putovanje saznajte na linku:

http://www.hzpp.hr/besplatna-putovanja-za-djecu-i-ucenike?p=275

Izvor: www.hzpp.hr

ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 28. rujna 2021. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 10 od 13 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Tina Matanić, Željko Zimić i Miroslav Pranjić. Na početku sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija. Općinski je načelnik između ostalog naglasio da su u tijeku radovi na izvanrednom održavanju kanalizacije u naselju Novoselec, Moslavačka ulica. Radovi obuhvaćaju dionicu u duljini od 400 metara počevši od skretanja za naselje Okešinec u smjeru centra naselja Novoselec. Radovi obuhvaćaju rušenje postojeće pješačke staze, zemljane radove, montiranje novih cijevi za odvodnju te izgradnju nove pješačke staze. Načelnik je napomenuo i da su svim dionicima proslijeđene i objavljene na Internet stranici Općine Križ Upute za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2022.-2024. godine. Prikupljeni su prijedlozi Programa odnosno prijedlozi financijskih planova za narednu godinu te je u tijeku izrada plana prijedloga Proračuna Općine Križ za 2022. godinu sukladno uputama Ministarstva financija. 

Na dnevnom redu 4. sjednice Općinskog vijeća bilo je razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o primanju na znanje godišnjih izvještaja o poslovanju i financijskih izvještaja trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Križ te korisnika proračuna Općine Križ za proteklu financijsku godinu.

Članovima Općinskog vijeća Općine Križ, Godišnji izvještaj o poslovanju i financijski izvještaj trgovačkog društava Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanić-Grad u 2020. godini iznio je Dražen Hlad, direktor Ivaplina-a d.o.o. Ivanić-Grad. Naglasio je da je tijekom 2020. godine na distributivnom području Ivaplina d.o.o., koje ukupno broji 331 km distributivne mreže, samo na području Općine Križ registrirano 22 nova privatna potrošača te jedan poduzetnik. Cijelo distributivno područje Općine Križ broji 1530 potrošača što je oko 28%  distributivnog područja Ivaplina d,o.o. Tijekom 2020. godine Ivaplin d.o.o. na području Općine Križ zamijenio je gotovo kilometar čelične mreže, a trend izmjene dotrajalih plinova cilj je koji se planira nastaviti u pojačanom obimu i narednih godina.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad za 2020. godinu podnijela je Sanja Radošević, direktorica Ivakop-a d.o.o. Ivanić-Grad istaknuvši kako je trgovačko društvo ostvarilo pozitivni rezultat te ostvarilo cilj smanjenja ukupne količine komunalnog otpada što dokazuje prihvaćanje trenda odvojenog prikupljanja otpada kod građana.

Izvješće o stanju  trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb za 2020. godinu podnio je Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb. Direktor Masten istaknuo je da je glavni pokazatelj uspješnosti protekle izazovne godine realizacija planiranih prihoda, rashoda i u konačnici dobit poslovne godine kao i realizacija plana gradnje, ulaganja u dugotrajnu imovinu i neprekidan rad na smanjenju gubitaka.

Izvještaj o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad, za 2020. godinu podnijela je direktorica Radojka Šporer istaknuvši kako je tijekom protekle godine radio poslovao stabilno no u nešto drugačijim uvjetima i programskoj shemi koja se mijenjala vezano uz događanja odnosno potrebe reagiranja i informiranja vezano uz suzbijanje pandemije virusom Covid-19.

Stevo Turčinović, direktor  trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, prezentirao je članovima Općinskog vijeća Općine Križ Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom, Križ za 2020. godinu.

Ispred Vatrogasne zajednice Općine Križ, Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Križ za 2020. godinu podnio je tajnik VZO Križ Mladen Rogić, a Izvješće o radu Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2020. godini podnio je Jasminko Kranjčec, zamjenik zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada.

Sjednici je nazočila i Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva crvenog križa Ivanić-Grad te podnijela Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2020. godinu.

Predstavnici Poduzetničke zone Križ d.o.o., Vatrogasne zajednice Općine Križ, Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad naglasili su kako je protekla godina bila izazovna te da je veliki dio njihovog angažmana bio usmjeren na pomoć u smislu operativnih snaga koje su zajedno s civilnom zaštitom djelovale na suzbijanju pandemije virusa Covid-19.

U nastavku sjednice, usvojeno je i izvješće o radu udruga s područja Općine Križ, korisnika Proračuna Općine Križ u 2020. godini.

Članovi Općinskog vijeća primili su na znanje i Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2020./2021., a iste je prezentirala ravnateljica Dječjeg vrtića Križ, Ksenija Gudan.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ razmatrali su prijedlog te jednoglasno donijeli Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Križić-kružić. Isti je usvojen novi s obzirom na činjenicu da je Dječji vrtić promijenio sjedište i naziv.

Sa sedam glasova za i tri suzdržana glasa, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ, razriješen je dužnosti u Upravnom vijeću član Tomislav Punčec, a za novu članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ imenovana je Ines Dundović.  

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te jednoglasno donesena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku Križ, a u svrhu prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Naime plan je ostvarenim sredstvima urediti i opremiti kat sportske građevine i dio prizemlja te urediti teretanu, a na vanjskom dijelu između ostalog urediti ograde, natkriti postojeće tribine te napraviti nove, urediti atletsku stazu i sl. Projekt je to vrijedan oko 7,7 milijuna kuna, a moguće je ostvariti 90% sufinanciranja iz EU sredstava. Općinski je načelnik Marko Magdić istaknuo da na spomenutu mjeru 7 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske je moguće prijaviti projekte vezane uz dječje vrtiće, sportsku infrastrukturu i vatrogasne domove te upravo u tom smjeru planira Općina Križ svoje projekte.

Tako je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma Bunjani, projekt vrijedan oko 2,3 milijuna kuna koji se također priprema za prijavu na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., unutar mjere 7. Vezano uz proceduru prijave ujedno je jednoglasno donesena i Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja između Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bunjani kao vlasnika nekretnine, odnosno davatelja prava građenja i Općine Križ kao nositelja prava građenja u svrhu provedbe projekta.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o utvrđivanju vrijednosti te evidentiranju nekretnina u vlasništvu Općine Križ u poslovnim knjigama.

S osam glasova za i dva suzdržana glasa donesen je Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove izgradnje i uređenja dječjeg igrališta vrtića u Križu. Naime, sredinom rujna, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, s tvrtkom Park Life d.o.o. Ivanić-Grad sklopljen je ugovor o izgradnji dječjeg igrališta vrtića u Križu. Ukupna vrijednost radova koji bi trebali biti privedeni kraju do 31. listopada ove godine je oko 605.000,00 kuna. Sredstava za ovaj projekt dijelom su ostvarena i od Središnjeg ureda za demografiju Republike Hrvatske u iznosu od 255.000,00 kn.

Sa sedam glasova za i tri suzdržana donesen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za nabavu namještaja za skupine i urede dječjeg vrtića u Križu. Vrijednost nabave nakon provedenog postupka jednostavne nabave iznosi nešto više od 190.000,00 kn.

Na kraju sjednice razmatran je prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ no isti nije usvojen.

OPĆINA KRIŽ I OVE GODINE OSIGURALA SREDSTVA ZA DARIVANJE OSOBA STARIJIH OD 90 GODINA

U povodu 1. listopada, Međunarodnog dana starijih osoba, prigodnim poklon paketima Općina Križ tradicionalno dariva starije osobe te tako nastoji ukazati na važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.

Sukladno Sporazumu o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba između Općine Križ, Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad, ove se godine daruje ukupno 33 osobe starije od 90 godina s područja Općine Križ. Pakete u vrijednosti od 140,00 kn po osobi i ove će godine podijeliti Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad u suradnji s Općinskim društvom Crvenog križa Križ, a podjela kreće danas 29. rujna 2021. godine.

Natječaj za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN br. 10/97, 107/07,94/13 i 98/19)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje

 NATJEČAJ

 za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ:

1. pomoćni kuhar/ica – na neodređeno vrijeme s  punim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica  

      2. odgojitelj /ica – 1 izvršitelj,  rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

      Uvjeti :

1. pomoćni kuhar/ica

 • osnovna škola,  najmanje  5 godina radnog iskustva na radnom mjestu kuhara
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

2.  odgojitelj/ica:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

 1. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja:

– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),

– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

– potvrda centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, diplome)
 2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu – odgojitelj (preslik svjedodžbe)
 4. dokaz o radnom iskustvu  (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 5. životopis (vlastoručno potpisan)

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, uz obavezu izabranog  kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi izvornike ili ovjerene preslike.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima  i priložiti sljedeće dokaze:

– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena, dokaz da je zaposlena na poslovima koji ne odgovaraju njezinoj stručnoj spremi, te ostale dokaze prema članku 103. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“br.121/17, 98/19 i 84/21),  poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, te https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca prema članku 104. Zakona  – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 102. Zakona

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03,148/13 i 98/19)

– ista se prednost može ostvariti samo pod jednakim uvjetima u slučaju ako nema kandidata iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost

– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Natječaj se s danom   29.09.2021. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom  07.10.2021. godine.

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili  preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽ, ŠKOLSKA  15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj – kuhar/ica ili odgojitelj/ica“

Pisane prijave  koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku na  web stranici Općine Križ .

U svezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) podnošenjem prijave na natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati sa slijedećim:

– da se svi podaci prikupljeni u natječajnom postupku obrađuju temeljem Zakona o radu, Zakona o predškolsko odgoju i obrazovanju, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Križ, te ostalih pozitivnih propisa

– da se predmetni osobni podaci mogu koristiti isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, te u konačnici sklapanja i izvršenja ugovora o radu i drugih prava i obveza iz radnog odnosa

– da podnošenjem prijave na natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost da se podaci sadržani u prijavama na natječaj rabe za buduće potrebe zasnivanja radnog odnosa (tzv. momentalne popune prema čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– da se osobni podaci čuvaju sukladno propisima i općim aktima Dječjeg vrtića Križ koji uređuju zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, te posebnih propisa

– sa svojim pravom na pristup informacijama vezanim uz postupak prikupljanja i obrade gore navedenih osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka, mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka, pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, te pravom na povlačenje privole/suglasnosti.

                                                                                               UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG

                                                                                                          VRTIĆA KRIŽ           

Velik uspjeh DVD-a Razljev- ponovno prvaci!

Ekipe Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije postigle su sjajne rezultate na 8. Državnom natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske koje se prošlog vikenda održavalo na varaždinskom stadionu Sloboda. Ipak Općina Križ najponosnija je na DVD Razljev koji je po drugi put osvojio naslov prvaka države.

U jakoj konkurenciji od ukupno 203 natjecateljska odjeljenja i 2030 natjecatelja, postrojbe s područja Zagrebačke županije ostvarile su najuvjerljivije pobjede u muškoj A kategoriji. Tako je DVD Razljev osvojio 1. mjesto, DVD Andrilovec 2. mjesto, a 4. mjesto pripalo je DVD-u Deanovec. U ženskoj kategoriji A DVD-u Ribnica pripalo je 1. mjesto.

Zahvaljujući ovim izuzetnim rezultatima, koji svjedoče o spremnosti i kvaliteti županijskih vatrogasnih postrojbi, pobjedničke ekipe osigurale su nastup na Međunarodnom vatrogasnom natjecanju koje će se održati 2022. godine u slovenskom Celju.

Još jednom čestitamo DVD-u Razljev i svim članovima ekipe, Marku Pelinjaku, Alenu Kanceljaku, Ivici Srdojeviću, Marinu Mariću, Josipu Kondresu, Domagoju Grgatu, Karlu Leginu, Stjepanu Srdojeviću, Juraju Brajniću i Goranu Vorelu te trenerima Željku Caganiću i Milivoju Srdojeviću na obranjenom naslovu državnih prvaka,  ali i svim ekipama VZO Općine Križ koje su sudjelovale na 8. Državnom natjecanju vatrogasaca u Varaždinu.

OBAVIJEST STUDENTIMA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA

Općinski načelnik Općine Križ i ove je godine donio zaključke o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje prijevoza za studente s područja Općine Križ u novoj akademskoj godini.

Redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Križ sufinancirat će se mjesečne karte prijevoza željeznicom (HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb) ili autobusom (Čazmatrans prometom d.o.o. Čazma) na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja, u visini 75 % cijene mjesečne studentske karte. Sufinanciranje prijevoza ostvaruje se za razdoblje od 10 (deset) mjeseci tijekom akademske godine, osim za srpanj i kolovoz.

Ako student ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Općina Križ sufinancirat će trošak prijevoza jeftinijim prijevoznim sredstvom. Također, ako student pojedini mjesec unutar akademske godine nema potrebu koristiti javni prijevoz tijekom cijeloga mjeseca, može ostvariti pravo na polumjesečnu kartu.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza student podnosi zahtjev Općini Križ, na propisanom obrascu. Subvencija prijevoza studenata u akademskoj godini 2021./2022. – moguća je podnošenjem zahtjeva i izdavanjem potvrda elektronskim putem.

Zahtjev za ostvarivanje prava sufinanciranja prijevoza studenata može se preuzeti na Internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr ili u Općini Križ.
Zahtjev s priloženom potvrdom predaje se putem elektroničke pošte na adresu: info@opcina-kriz.hr  ili u Općini Križ.

Studentu će se po uredno dostavljenoj dokumentaciji i utvrđivanju prava na sufinanciranje prijevoza, izdati Potvrda od strane Općinskog načelnika Općine Križ, kojom će student kod kupnje mjesečne prijevozne karte dokazati da ima pravo na sufinanciranje prijevoza u akademskoj godini 2021./2021. koja započinje 01. listopada 2021. godine.

Studentima kojima je pravo na subvenciju priznato u protekloj akademskoj godini (2020./2021.) isto vrijedi do 30. rujna 2021. godine.

Popunjenom zahtjevu potrebno je priložiti:

 • potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu.

Odluka o načinu i postupku sufinanciranja prijevoza za studente s područja Općine Križ

Mia Dimšić u Križu predstavlja svoju prvu knjigu

Mia Dimšić u Križu predstavlja svoju prvu knjigu Cesta do sna” uz glazbeni nastup 01. 10. 2021. u petak u 19 sati u Domu kulture Josip Badalić Križ.

Besplatne ulaznice potrebno je prethodno rezervirati i preuzeti u Knjižnici i čitaonici Križ u radno vrijeme knjižnice
(pon-sri-pet od 8:00 do 14:00 sati i uto-čet od 8:00 do 18:00 sati)
tel. 01/ 28 24 464  

e -mail info@kck.hr   
Više informacija na www.kck.hr  

Dođite i pustite da vas Mija vodi svojom Cestom do sna

Knjižnica i čitaonica Križ uz sufinanciranje Zagrebačke županije

Skip to content