NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Križić-kružić

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Križić-kružić od 15. listopada 2021. godine te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križić-kružić od 23. prosinca 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić raspisuje  

NATJEČAJ za izbor i  imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Križić-kružić

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

– ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/1997)

– ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

– te ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ravnatelja (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis, s opisom dosadašnjeg rada,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
  •  dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja u Narodnim novinama,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97 i 4/98),
  • dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak odnosno da kandidat nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje sukladno članku 25. stavcima 3. i 4.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da kandidatu nije izrečena neka mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno čl. 25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

5.  uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sve isprave i dokumentacija mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12.1997. godine, nisu obavezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97 i 4/98.).

Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Križić-kružić na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka i zapošljavanja te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranje i objave na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno dokumentaciju navedenu u natječaju.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Nepravovremeno podnesene prijave biti će vraćene podnositeljima neotvorene.

Osoba koja nije podnijela potpunu i/ili nepotpisanu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

S kandidatima prijavljenim na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se razgovor/intervju. O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua kandidati će biti obavješteni  putem e-pošte koju navedu u životopisu.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i u Narodnim novinama.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama i podnose isključivo poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA
KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

Konačna lista za stipendije Zagrebačke županije za 2021./2022.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije donijelo je Odluku o dodjeli stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2021./2022. za učenike i studente.

Prema Odluci dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 31 stipendija za studente. Stipendije iznose 600 kuna mjesečno za učenike i 1.200 kuna za studente, a isplaćuju se 12 mjeseci u godini.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:

a) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 31 studentske stipendije dodijelit će se:

a) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) studentima prema socijalnom kriteriju 16 stipendija.

Konačnu listu za dodjelu stipendija Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.

Obavijest o podjeli spremnika, kanti za odvojeno prikupljanje otpada

Poštovani sugrađani,
obavještavamo Vas da uskoro kreće prva faza podjele kanti za odvojeno prikupljanje plastike i papira koje će zamijeniti plave i žute vreće koje smo do sada koristili.
Podjela započinje sutra, 21. prosinca 2021. godine u naseljima Konšćani i Donji Prnjarovec, a ovisno o dinamici podjele predviđa se da bi trebala biti završena do kraja siječnja 2022. godine. Budući da će upotreba kanti u punom obimu krenuti nakon što se one podijele svim korisnicima, molimo sve da u narednom razdoblju, odnosno do obavijesti o završetku podjele spremnika i dalje koristite vreće za odlaganje plastike i papira.
Podjela spremnika biti će na kućne adrese korisnika usluge prikupljanja komunalnog otpada, sukladno popisu komunalnog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad, a podjelu će vršiti trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ.

Također, obavještavamo korisnike da trgovačko društvo Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad ima novi raspored odvoza komunalnog otpada, a više možete saznati na sljedećem linku.

https://www.ivakop.hr/novi-kalendar-odvoza-od-01-01-2022/“

ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

U petak, 17. prosinca 2021. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je nazočilo 11 od 13 članova Općinskog vijeća. Nakon što je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća, tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o aktualnim događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća.

Još je jednom naglasio zadovoljstvo što je Županijska skupština Zagrebačke županije u listopadu 2021. godine donijela Zaključak o sklapanju ugovora o javnoj usluzi za županijski prijevoz putnika. Sukladno toj Odluci od 1. siječnja 2022. godine stanovnici Zagrebačke županije pa tako i Općine Križ, mogu računati na kvalitetniju uslugu javnog prijevoza na autobusnim linijama unutar Zagrebačke županije. I Općina Križ uskoro će nakon dugog niza godina, ponovno dobiti linijski prijevoz autobusom koji će stanovnicima omogućiti putovanje unutar Općine, ali i prijevoz do Grada Ivanić-Grada. Na području Općine Križ linijski prijevoz obavljati će tvrtka Maluks promet d.o.o. Ivanić-Grad. Vozni red objavljen je na Internet stranici Općine Križ. Načelnik je informirao članove općinskog vijeća da je između ostalog, u Općini Križ održan koordinacijski sastanak LAG-a Moslavina, a na kojem su predstavljeni do sada odrađeni koraci u izradi Brand strategije regije Moslavina.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ razmatrali su prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ za 2022. godinu. Istim je u 2022. godini u planu izgradnja manjih uličnih vodovoda i kanalizacija, ali i izgradnja kanalizacije u Matkovićevoj ulici u Križu, za što se Općina nada sufinanciranju odnosno realizaciji u suradnji s Hrvatskim vodama i Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb. Spomenuti plan jednoglasno je usvojen.

Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo i Odluku o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Istom se određuju prioritetna područja za financiranje projekata i programa udruga od posebnog interesa Općine Križ u 2022. godini i način raspodjele sredstava. Utvrđuje se ukupan iznos sredstava od 740.000,00 kunanamijenjen za financiranje sljedećih prioritetnih područja od posebnog interesa Općine Križ: Financiranje programskih djelatnosti udruga u kulturi – iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =150.000,00 kn; Financiranje programskih djelatnosti udruga u području zdravstva, socijale i preventive, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =40.000,00 kn te Financiranje programskih djelatnosti udruga u području sporta, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =550.000,00 kn.

Jednoglasno je donesena i Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu. Istom se sukladno Zakonu zasvakog člana Općinskog vijeća utvrđuje  isti iznos sredstava za redovito godišnje financiranje i to  =2.000,00 kuna godišnje, a raspoređena sredstva doznačuju se na središnji račun političke stranke, odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti, svakom pojedinom članu Općinskog vijeća tromjesečno u jednakim iznosima od =500,00 kn.                                                        

Razmatran je i prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. Ivanić-Grad. Općinski načelnik Općine Križ informirao je članove općinskog vijeća da dosadašnji direktor spomenutog trgovačkog društva odlazi na drugo radno mjesto te da je temeljem javnog natječaja, novi, a ujedno i jedini Kandidat za tu funkciju Siniša Halaš. Općinsko je vijeće s tri suzdržana glasa i 8 glasova za utvrdilo prijedlog Zaključka koji se upućuje Skupštini trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad, tijelu nadležnom za imenovanje Uprave.

Također s tri suzdržana glasa i 8 glasova za doneseno je Rješenje o razrješenju i imenovanju člana  Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Naime s pozicije člana povjerenstva razriješen je Marko Dokmanić, a novom članicom imenovana je Lidija Bahlen.  

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju vrijednosti te evidentiranju nekretnine u vlasništvu Općine Križ u poslovnim knjigama. Također je donesena Odluka o  izdvajanju novčanih sredstava za  naknadu za pruženu energetsku uslugu u iznosu od 383.000,00 kn za plaćanje mjesečnih iznosa za naknadu za pruženu energetsku uslugu tijekom 2022. godine.

Zadnja točka dnevnog reda, Odluka o davanju na upravljanje i održavanje zgrade ustanovi predškolskog odgoja i obrazovanja u Križu također je jednoglasno usvojena. Naime, istom je temeljem odredbi EU projekta sukladno kojem su dobivena sredstva za izgradnju vrtića, određeno da Općina Križ bude vlasnik izgrađenog objekta 5 godina te je stoga zgrada na adresi Ulica Josipa Čopora 15, Križ, dana na korištenje sada i službeno ustanovi pod nazivom Dječji vrtić Križić-kružić.

U spomen na Milku Trninu

Na današnji dan 19. prosinca 1863. godine, u Vezišću, u Općini Križ, rođena je hrvatska operna pjevačica Milka Trnina. Iako bi danas tradicionalno, 158. rođendan Milke Trnine obilježavali Božićnim koncertom u Vezišću u suradnji s Operom Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, opravdano, zbog epidemioloških mjera on se ove godine neće održati. Općina Križ i nadalje ponosom njeguje uspomenu na Trninu, hrvatsku sopranisticu i opernu divu svjetskih pozornica. Općinsko je vijeće općine Križ na svojoj 6. sjednici održanoj početkom prosinca ove godine donijelo Odluku o dodjeli Plakete Milke Trnine koju Općina Križ dodjeljuje kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine. Na prijedlog Mješovitog pjevačkog zbora Milka Trnina Vezišće ove godine Plaketa je dodijeljena njihovom glazbenom voditelju, prof. Javoru Valjku.

I OPĆINA KRIŽ OD 1. SIJEČNJA 2022. PONOVNO DOBIVA AUTOBUSNI LINIJSKI PRIJEVOZ!

Općina Križ uskoro će nakon dugog niza godina, ponovno dobiti linijski prijevoz autobusom koji će našim stanovnicima omogućiti putovanje unutar Općine, ali i prijevoz do Grada Ivanić-Grada, s posebnim ponosom naglasio je na jučer održanoj konferenciji za medije, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić. Ova je vijest izuzetno važna za stanovnike naše Općine, istaknuo je Načelnik, a posebno za starije stanovništvo koje će nakon dugog niza godina ponovno imati mogućnost prijevoza do liječnika, u ljekarnu, banku, dućan i slično.

Županijska skupština Zagrebačke županije u listopadu 2021. godine donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o javnoj usluzi za županijski prijevoz putnika. Sukladno toj Odluci od 1. siječnja 2022. godine stanovnici Zagrebačke županije pa tako i Općine Križ, mogu računati na kvalitetniju uslugu javnog prijevoza na autobusnim linijama unutar Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija potpisala je gotovo 90 milijuna kuna vrijedne ugovore s predstavnicima 6 prijevoznika, a s ciljem poboljšanja usluge prijevoza na području županije. Ugovorima je definirano 60 linija u 6 zona na području Županije. Odlukom Vlade RH, Zagrebačkoj županiji dodijelit će se za prijevoznike u sljedeće dvije godine 65,6 milijuna kuna, a Županija će sama za ovu svrhu osigurati gotovo 22 milijuna kuna vlastitih sredstava. Potpisivanjem ugovora omogućit će se veći broj linija i polazaka, bolja povezanost ruralnih područja, bolja usklađenost s ostalim oblicima prijevoza, prvenstveno s međužupanijskim linijama i vlakom te ujednačenija cijena karte u svakoj od 6 definiranih zona.

Na području Općine Križ, koncesiju za linijski prijevoz ostvario je prijevoznik Maluks promet d.o.o. Ivanić-Grad. Kako saznajemo, cijena karte u jednom smjeru, ovisno o relaciji unutar Općine Križ iznosit će od 10,00 do 15,00 kuna, a cijena karte u jednom smjeru Križ-Ivanić-Grad bit će oko 20,00 kuna.


Vozni red donosimo u prilogu

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U ŽUPI UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA, 2021./2022.

26.12.2021.god SVETI STJEPAN SV. MISA U 09:00 NEDJELJADONJI I GORNJI PRNJAROVEC (oko 10:00)
LIČKA ULICA (oko 10:00) 
PRIGORSKA ULICA ZAGORSKA ULICA
27.12.2021.god. SVETI IVAN SV.MISA U 09:00 PONEDJELJAKOBEDIŠĆE:  (oko 08:30 sati)
ZAGREBAČKA ULICA (sve sporedne ulice sa lijeve i desne strane)
SELSKA ULICA
28.12.2021.god. UTORAKKRIŽ: MOSLAVAČKA ULICA  (oko 09:00)           
MAKSIMIRSKA ULICA (oko 13:00)
KRIŽ: ŽUTIČKA ULICA (oko 08:30)           
INDUSTRIJSKA ULICA           
VINOGRADSKA ULICA           
ŠKOLSKA ULICA
29.12.2021.god. SRIJEDAKRIŽ: ULICA BRAĆE RADIĆ (oko 08:30)          
ULICA KRIŠKE REPUBLIKE
NOVOSELEC: GRANIČARSKA ULICA (oko 08:30)                        
SELSKA ULICA I ODVOJCI                        
ŠKOLSKA ULICA
NOVOSELEC: MOSLAVAČKA ULICA (oko 08:30)                        
ČESMANSKA ULICA
30.12.2021.god. ČETVRTAKNOVOSELEC: DRVODJELSKA ULICA (oko 08:30)                        
RADNIČKA ULICA                        
KOLODVORSKA ULICA                        
ULICA HRVATSKE MLADEŽI
BUNJANI: STAKLENA ULICA (oko 09:00)
31.12.2021.god. PETAKDEANOVEC od obitelji Pavetić-Prevendar do Obitelji Suhina (oko 08:00)
KRIŽ: ZAGREBAČKA ULICA (oko 09:00)
01.01.2022.god. SV.MISA U 11:00BUNJANI (od obitelji Suhina) DO KAŽE sa sporednim ulicama (oko 10:00)
02.01.2022.god. NEDJELJA SV. MISA U 09:00ŠIRINEC (oko 08:00)
KRIŽ: ULICA JOSIPA BADALIĆA – do ob.Matković i od ob.Matković do župnog dvora uključujući: ULICA JOSIPA ČOPORA, ULICA STJEPANA MATKOVIĆA, ULICA AUGUSTA ŠENOE
  03.01.2022.god. PONEDJELJAKKRIŽ: (oko 10:00)
ULICA MILKE TRNINE (od kružnog toka)
ULICA ZDENEKA TOMIČEKA
JANDRINEC DIO TRGA SVETOG KRIŽA

ONLINE BOŽIĆNI KONCERT LIMENE GLAZBE DVD-A KRIŽ


Tradicionalni Božićni koncert limene glazbe DVD-a Križ ove godine zbog pandemije corona virusa biti će online i moći će se pratiti putem facebook stranice Limena glazbe.

Koncert se održava u subotu 18. prosinca 2021. godine s početkom u 19.00 sati. Od prilike 15 minuta prije početka koncerta na facebook stranici Limena Glazba Dvd-a Križ, a lili i facebook stranici Općine Križ, biti će objavljen link preko kojega možete uživo pratiti koncert.

Također ispred kina, odnosno Doma kulture Josipa Badalića, biti će postavljen video zid na kojemu će se prenositi koncert iz kino sale, te će se moći pogledati izvana, sukladno s epidemiološkim mjerama.

Pozivaju se i ugostitelji s područja Općine Križ da u vrijeme koncerta, ukoliko za to imaju mogućnost, isti prenose u svojim lokalima.

Skip to content