BOŽIĆNA I NOVOGODIŠNJA ČESTITKA

Drage sugrađanke i sugrađani,

Božićni blagdani su doba obiteljske povezanosti, optimizma i podsjećanja na kršćanske vrijednosti koje nas snaže u suočavanju sa svim iskušenjima. I nadalje živimo u izazovnom vremenu kada nam je svima potrebno što više međusobnog razumijevanja i solidarnosti, a prije svega zdravlje. S tim mislima, u iščekivanju Božića, neka vaše domove ispuni obilje vjere, ljubavi i osjećaja nade.
Svim sugrađankama i sugrađanima Općine Križ neka je blagoslovljen Božić, a u Novoj 2022. godini želimo obilje zdravlja i zadovoljstva.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić struč. spec. oec.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ:
Zlatko Hrastić

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Križić-kružić

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Križić-kružić od 15. listopada 2021. godine te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križić-kružić od 23. prosinca 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić raspisuje  

NATJEČAJ za izbor i  imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Križić-kružić

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

– ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/1997)

– ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

– te ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ravnatelja (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis, s opisom dosadašnjeg rada,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
  •  dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja u Narodnim novinama,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97 i 4/98),
  • dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak odnosno da kandidat nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje sukladno članku 25. stavcima 3. i 4.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da kandidatu nije izrečena neka mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno čl. 25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

5.  uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sve isprave i dokumentacija mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12.1997. godine, nisu obavezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97 i 4/98.).

Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Križić-kružić na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka i zapošljavanja te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranje i objave na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno dokumentaciju navedenu u natječaju.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Nepravovremeno podnesene prijave biti će vraćene podnositeljima neotvorene.

Osoba koja nije podnijela potpunu i/ili nepotpisanu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

S kandidatima prijavljenim na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se razgovor/intervju. O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua kandidati će biti obavješteni  putem e-pošte koju navedu u životopisu.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i u Narodnim novinama.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama i podnose isključivo poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA
KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

Skip to content