OBAVIJEST

Trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb, obavještava sve da od ponedjeljka 21. siječnja 2022. godine, ured Ivanić Grad posluje na novoj adresi Poduzetnička ulica 12, Ivanić-Grad.

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Dana, 27. siječnja 2022. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je nazočilo 11 od 13 članova Općinskog vijeća. Nakon što je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ, predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Hrastić predložio je dopunu dnevnog reda točkom 2 pod nazivom „Informacije o stanju u poslovanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad”. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je o aktualnim događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća. Općina Križ u suradnji s trgovačkim društvom Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, završila jepodjelu kanti za odvojeno prikupljanje plastike i papira na adrese kućanstava Općine Križ. Prema projekciji dobiven je određen broj kanti od Fonda, no u tijeku podjele, utvrđeno je da nedostaje još šezdesetak kanti koje će, kako je napomenuo Načelnik, biti podijeljene po nabavi, a korisnici koji nisu dobili kante i nadalje mogu koristiti vreće za papir i plastiku. Načelnik je također vijećnike informirao o vijesti da se od 1. veljače zatvara poslovnica FINA-e u Križu. Poslovnica je godinama generirala gubitke te je uprava FINA-e samostalno i bez informiranja Općine Križ, donijela poslovnu odluku o zatvaranju poslovnice, a na koju Općina nije mogla utjecati.

Vezano uz radove u tijeku, Načelnik je napomenuo da na dijelu Moslavačke ulice u Novoselcu i nadalje traju radovi te je sve spremno za asfaltiranje dijela pješačkog kolnika na trasi radova, no čeka se ljepše vrijeme za nabijanje podloge i asfaltiranje. Također, investitor Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije prijavilo je početak građenja javnog vodovoda u Maksimirskoj ulici u Križu i nastavku ove ulice u naselju Donji Prnjarovec. Riječ je o oko 1400 m novog cjevovoda. I na kraju podnošenja informacija, Načelnik je vezano uz pitanje postavljeno na protekloj sjednici Općinskog vijeća oko izgradnje objekta na ulazu u naselje Mala Hrastilnica, izvještio članove Općinskog vijeća i javnost da je komunalni redar napravio izvid te je utvrdio da se doista radi o izgradnji hale istovjetne postojećoj u kojoj se nalazi tovilište za stoku. Nakon izvida, upućen je zahtjev za provedbu inspekcijskog nadzora građevinskoj inspekciji da se utvrdi zakonitost gradnje na što još nije dobiven nikakav odgovor.

U nastavku sjednice članovima Općinskog vijeća Općine Križ obratio se Općinski načelnik Marko Magdić vezano uz informaciju o stanju u poslovanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad. Kako je naglasio Načelnik, zbog aktualne situacije i događaja unazad mjesec dana kao i onoga što nas očekuje u budućnosti, svjesni da je u tijeku svojevrsna energetska kriza koja generira rast cijena energenata pa tako i plina, osjeća dužnost, s obzirom na važnost tematike, da informira članove Općinskog vijeća o situaciji s lokalnim distributerom plina u suvlasništvu Općine Križ, trgovačkim društvom Ivaplin d.o.o.. Članove Općinskog vijeća o stanju u trgovačkom društvu informirao je novoizabrani direktor Ivaplin-a d.o.o. Ivanić-Grad, Siniša Halaš koji je naglasio da Ivaplin nije jedino trgovačko društvo, odnosno lokalni distributer koji se našao u problemu. Također je napomenuo da nema bojazni da će nestati plina, no s obzirom da je trenutno cijena plina 400% veća od prije godinu dan, od 1. veljače ove godine cijena plina za poduzetništvo će rasti, dok za kućanstva, za sada ostaje nepromijenjena do 1. travnja ove godine. Vijećnika Sandrina Raca zanimalo je hoće li doći do stečaja Ivaplina d.o.o. Ivanić-Grad na što je direktor društva Halaš odgovorio da sve ovisi o cijeni plina te da je društvo trenutno likvidno no što donose naredni mjeseci, tek će se vidjeti.

Jedna od točaka dnevnog reda osme sjednice bilo je razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Križ o čemu je članove Općinskog vijeća Općine Križ informirala Gordana Tovernić, rukovoditeljica financijsko-računovodstvenog odjela Ivakop-a d.o.o. Ivanić-Grad. Spomenutom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Križ putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada, a sukladno odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom s kojim je bilo potrebno uskladiti ovu Odluku. Najznačajnija promjena je da su Odlukom propisani kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja te kategorije korisnika javne usluge koji se sada dijele na kućanstva (1. obiteljske kuće i 2. stambene zgrade) i korisnike koji nisu kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada). Odluka sukladno Zakonu mora sadržavati i cijenu komunalne usluge. Cijena obvezne minimalne usluge za korisnike kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području te iznosi 65,00 kn + PDV za kućanstvo i 300,00 kn + PDV za korisnike koji nisu kućanstvo.
Također, istaknula je Gordana Tovernić, Odlukom su propisani i kriteriji za umanjenje cijene

javne usluge koji imaju cilj poticati korisnika  na odvajanje otpada. Korisnicima koji stvaraju manje količine miješanog otpada popusti na cijenu se određuju kao slijedi:

 • korisniku  kućanstvo s jednim članom kućanstva, kućanstvu s dva člana pojedinačne starosti oba člana preko 65 godina ili se nekretnina koristi povremeno iznos minimalne javne usluge umanjuje se za 21,00 kn mjesečno;
 • korisniku kategorije kućanstvo koji kompostira biootpad u vlastitom komposteru cijena minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu za 5,00 kn sve dok uredno provodi kompostiranje biootpada. Smatrat će se da korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada ako je preuzeo komposter od davatelja javne usluge, ili je u Izjavi naveo da posjeduje vlastiti komposter te da želi kompostirati biootpad. Isti je dužan omogućiti davatelju javne usluge provjeru korištenja kompostera;
 • korisnik koji nije kućanstvo sa 6 – 10 zaposlenih uključujući i 10 zaposlenih koji koriste spremnike od 120 ili 240  litara za njih se cijena minimalne javne usluge umanjuje za  200,00 kn mjesečno.

Da bi korisnici ostvarili pravo na umanjenje cijene moraju odvajati reciklabilni otpad, biootpad, glomazni otpad te opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada. Korisnik javne usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge na obrascu, a temeljem kojeg se utvrđuju kriteriji za umanjenje cijene. Isti se, naglasila je Tovernić  može dobiti u trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad. Članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno su donijeli Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Križ.

Jednoglasno je donesena i Odluka o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2022. godinu, a u kojoj je predviđeno davanje samo jedne koncesije na području Općine Križ i to za obavljanje dimnjačarskih poslova i to na rok od 4 godine.  

Nakon razmatranja  prijedloga jednoglasno je donesena i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija društvenog doma u Obedišću. Riječ je o projektu vrijednom oko 320.000,00 kn, a odnosi se na radove izmjene instalacija, izolacije objekta, izmjenu sustava grijanja te ostale završne radove na društvenom domu u Obedišću. Spomenuti projekt prijavljuje se na natječaj LAG-a Moslavina unutar mjere 2.1. potpora razvoju društvene i rekreacijske infrastruktura iz Programa Ruralnog Razvoja RH za razdoblje 2014-2020.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022., a kojom je izmijenjena lista kandidata koji su dobili stipendiju budući se dvoje stipendista odreklo dobivene stipendije od strane Općine Križ i prihvatilo stipendiju koju su dobili od Zagrebačke županije.

Nakon obrazloženja Općinskog načelnika Općine Križ, članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili i Odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a za potrebe tekuće likvidnosti.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, Lidija Bahlen obrazložila je članovima Općinskog vijeća prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općine Križ kao osnivača ustanove Dječji vrtić Križić-kružić, na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, a koji se donosi radi potrebe usklađenja s državnim pedagoškima standardima kojima se ovim pravilnikom predlaže novo ustrojstvo za poslove radnika: glavnog kuhara, kuhara i pomoćne kuharice. Općinsko je vijeće jednoglasno dalo suglasnost na izmjenu Pravilnika.

S obzirom da trenutnoj ravnateljici Dječjeg vrtića Križić Kružić krajem veljače istječe mandat, Upravno vijeće Dječjeg vrtića pravovremeno je raspisalo natječaj i provelo sve potrebne radnje za odabir nove ravnateljice. U provedenom postupku javile su se dvije kandidatkinje i to Kristina Knok i Marija Dukarić. Obje kandidatkinje zadovoljile su sve propisane uvjete natječaja. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, Lidija Bahlen izvijestila je Općinsko vijeće da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića obavilo i intervju s obje kandidatkinje nakon kojeg je glasovanjem utvrđen prijedlog te dostavljen osnivaču, Općini Križ, odnosno Općinskom vijeću na  donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Križić-kružić, Križ, a za kojeg se predlaže kandidatkinja Marija Dukarić. Članove Općinskog vijeća Natašu Nižetić Šiletić i Sandrina Raca zanimali su detalji oko provedenog intervjua i bodovanja kandidatkinja kao i regularnosti donošenja Odluke na temelju bodovanja intervjua. Pročelnica Bahlen pročitala je 20 postavljenih pitanja kandidatkinjama na intervjuu temeljem kojih su članovi Upravnog vijeća pojedinačno bodovali odgovore na postavljana pitanja kandidatkinjama, a zbrojem svih bodova dobiven je rezultat, s kojim je u skladu i naknadno provedeno glasovanje članova Upravnog vijeća o utvrđivanju prijedloga za imenovanje nove ravnateljice. Odluka o imenovanju Marije Dukarić novom ravnateljicom Dječjeg vrtića Križić-kružić, usvojena je s deset glasova za i jednim suzdržanim glasom.

NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić  objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić odgojitelj /ica – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, 4 izvršitelja/ice.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti :

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

      Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, s opisom dosadašnjeg rada
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO), ne stariji od dana objave natječaja
 • dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od dana objave natječaja i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da kandidatu nije izrečena neka mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno čl.25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

5. uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sve isprave i dokumentacija mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Križić-kružić na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka i zapošljavanja te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranje i objave na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno dokumentaciju navedenu u natječaju.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Nepravovremeno podnesene prijave biti će vraćene podnositeljima neotvorene.

Osoba koja nije podnijela potpunu i/ili nepotpisanu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Natječaj se s danom  27.01.2022. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križić-kružić, mrežnoj stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama i podnose isključivo poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „Natječaj za odgojitelja“.

                                                                                               UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                               DJEČJEG VRTIĆA KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

Priopćenje i obavijest Općinskog načelnika Općine Križ vezano uz prestanak rada poslovnice FINA-e u Križu

Građani Općine Križ na vratima poslovnice FINA-e naišli su na obavijest o zatvaranju poslovnice u našoj Općini s danom 1. veljače 2022. godine. To je izazvalo negodovanje dijela građana zbog kojega kao odgovoran načelnik želim razjasniti situaciju.
FINA je državna agencija, a ne općinska pa Općinski načelnik nema nikakvog utjecaja na upravljanje tom agencijom.
Poslovnica je godinama generirala gubitke, na što su upozoravali mnogi dosadašnji voditelji, a mi smo kao Općina učinili maksimum tako što smo dio svog platnog prometa preusmjerili na FINA-u i pomogli opstanku poslovnice još koju godinu. Budući da je poslovnica koristila općinski prostor, predlagali smo i smanjenje te potencijalno ukidanje najma, a sve s ciljem da poslovnica ostane aktivna. Sve više od toga značilo bi da novcem svih žitelja Općine obilno subvencioniramo uslugu koju očito koristi tek nekolicina (zbog čega je poslovnica bila na gubitku) i tako činimo štetu, na što ja kao načelnik nikad ne bih mogao pristati jer su mi Vaši interesi i interes Općine Križ primarni.
Uprava FINA-e samostalno je i bez ikakvih konzultacija s Općinom Križ donijela poslovnu odluku koja je njima vjerojatno logična i dugoročno isplativa, dok je dijelu naših građana koji u FINA-i obavljaju svoje financijske transakcije donekle otežano normalno funkcioniranje. Na tu odluku mi kao jedinica lokalne samouprave ne možemo utjecati, a pokušali smo sve da ju prolongiramo ili odgodimo.

S  poštovanjem,
Općinski načelnik Općine Križ
Marko Magdić struč. spec. oec.

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive u 2022. godini

Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2022. godini da prijave svoje programe, projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2022. godini je 40.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00  kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 10. veljače 2022. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

Obrasci:

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2022. godini

Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe, projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2022. godini je 150.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 10. veljače 2022. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

Obrasci:

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama od interesa za Općinu Križ u 2022. godini

Općina Križ poziva sportske udruge, koje se bave sportskim djelatnostima sukladno Zakonu o sportu, a čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u sportu od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe, projekte, sukladno Programu javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2022. godini (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 54/21.)
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama od interesa za Općinu Križ u 2022. godini je 550.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 80.000,00  kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 10. veljače 2022. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

Obrasci:

Važne promjene u autobusnom prijevozu unutar Zagrebačke županije

Izvor:https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/6376/vazne-promjene-u-autobusnom-prijevozu-unutar-zagre

Stanovnici Zagrebačke županije od 1. siječnja 2022. godine imat će dostupniju uslugu javnog prijevoza na autobusnim linijama unutar Zagrebačke županije, odnosno veći broj linija i polazaka, bolju povezanost ruralnih područja te usklađenost s ostalim oblicima prijevoza, prvenstveno s međužupanijskim linijama i vlakom.

Nakon što je početkom prosinca Zagrebačka županija sklopila 90 milijuna kuna vrijedne dvogodišnje ugovore sa šest prijevoznika*, sada su objavljeni vozni redovi i cjenici za svih 60 definiranih autobusnih linija u šest zona koji su dostupni klikom na JAVNA USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA.

Prijevoznik, broj i naziv županijskih linija prema područjima:

Za područje grada Velike Gorice te općina Pokupsko, Kravarsko i Orle prijevoz putnika na županijskim linijama obavlja prijevoznik:
 

 • Autoturist Turizam d.o.o., na linijama:

Br. linije        Naziv linije
370                Velika Gorica – Suša
371                Velika Gorica – Hotnja
372                Velika Gorica – Pokupsko
373                Lijevi Štefanki – Lukinić Brdo

Za područje grada Zaprešića te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća i Jakovlje prijevoz putnika na županijskim linijama obavljaju prijevoznici:
 

 • Meštrović prijevoz d.o.o., na linijama:

Br. linije        Naziv linije
401                Zaprešić Zelengaj – Harmica – Kraj Gornji
402                Zaprešić ŽK – Zdenci – Drenje
403                Zaprešić Zelengaj – Marija Gorica – Žlebec
404                Zaprešić ŽK – Pušća – Dubravica
405                Zaprešić ŽK – Zaprešić terminal – Westgate

 • Ivček obrt za prijevoz, na liniji:

Br. linije        Naziv linije
601                Kraljev Vrh – Igrišće – Zaprešić

Za područje gradova Samobor, Jastrebarsko i Sveta Nedelja te općina Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Žumberak prijevoz putnika na županijskim linijama obavlja prijevoznik:
 

 • Samoborček EU grupa d.o.o., na linijama:

Broj linije    Naziv linije      
510                Pisarovina – Klinča Sela
511                Samobor – Rakov Potok – Jagnjić Dol
512                Jastrebarsko – Krašić – Pribić (Kalje – Sošice)
513                Samobor – Rude – Plešivica – Jastrebarsko
514                Jastrebarsko – Klinča Sela – Stankovo
516                Klinča Sela – Slavetić – Sveta Jana
517                Sveti Martin – Petkov Breg – Klinča Sela

Za područje gradova Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina te općina Rugvica, Križ, Kloštar Ivanić, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Rakovec, Preseka i Bedenica prijevoz putnika na županijskim linijama obavljaju prijevoznici:
 

 • Čazmatrans Promet d.o.o., na linijama:

Br. linije        Naziv linije
700                Dugo Selo – Gračec -Vrbovec
701                Haganj – Vrbovec – Đurište
702                Đurište – Vrbovec – Dubrava – Svinjarec
703                Dugo Selo –  Martin Breg – Lupoglav – Kloštar Ivanić – Ivanić Grad
704                Dugo Selo – Prevlaka
705                Dugo Selo – Trebovac – Rugvica
706                Sop – Prečno
707                Vrbovec – Prilesje – Vrbovec
708                Dubrava – Farkaševac – Bolč
709                Graberec – Dubrava
710                Cugovec – Dubrava
711                Dubrava – Ivanić Grad
712                Vrbovec – Sveti Ivan Zelina
713                Vrbovec – Rakovec – Vrbovec
714                Vrbovec – Greda – Vrbovec
715                Vrbovec – Gradec – Vrbovec
716                Vrbovec – Preseka
717                Vrbovec – Preseka – Vrbovec
718                Vrbovec – Preseka – Vrbovec
719                Andrilovec – Tedrovec
720                Sveti Ivan Zelina – Dugo Selo
721                Kusanovec – Božjakovina – Hrebinec
722                Sveti Ivan Zelina – Komin
723                Sveti Ivan Zelina – Turkovčina
724                Keleminovec – Turkovčina
725                Zrinšćina – Sveti Ivan Zelina – Bedenica
726                Sveti Ivan Zelina – Beloslavec
727                Rakovec – Žitomir
728                Rakovec – Donja Zelina – Gradišće
729                Blaškovec – Donja Zelina
730                Banja Selo – Donja Zelina
731                Majkovec – Donja Zelina
732                Psarjevo D. – Donja Zelina
733                Ivanić Grad – Sobočani – Ivanić Grad
734                Ivanić Grad – Ivanićko Graberje – Ivanić Grad
735                Ivanić Grad – Prečno – Prevlaka
 

 • Maluks promet d.o.o., na linijama:

Br. linije        Naziv linije
800                Vezišće – Križ – Ivanić Grad
801                Prevlaka – Kloštar Ivanić
802                Ježevo – Posavski Bregi – Ivanić Grad
803                Dubrava – Obreška – Ivanić Grad
804                Ivanićko Graberje – Šušnjari – Križ
805                Širinec – Johovec – Križ
806                Tarno – Kloštar Ivanić

Skip to content