Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama

Općinski načelnik Općine Križ dana 06. lipnja 2022.godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama.

Općina Križ raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro na rok od 3 (tri)  godine.

Prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama temeljem Javnog natječaja sukladno mogućnostima Općine Križ, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste.

Prioritet pri dodjeli prostora imaju udruge koje već koriste prostore za koje se natječu, a brinu se o tim prostorima pažnjom dobrog gospodara, kao i druge aktivne udruge sa sjedištem na području Općine Križ.

Postupak Javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo osniva i imenuje Općinski načelnik Općine Križ.

Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o dodjeli prostora na korištenje udrugama, te sklapa ugovore o korištenju prostora s udrugama kojima su prostori dodijeljeni.

Sve o općim uvijetima prijave, kriterijima i mjerilima dodjele prostora, više u Javnom natječaju u prilogu:

Općina Križ dodijelit će prostore udrugama na rok od 3 (tri) godine, uz naplatu jedne kune po metru kvadratnom godišnje. Detalji dodjele prostora biti će razrađeni u ugovoru koji će udruge sklopiti s Općinom Križ.

PROPISANA DOKUMENTACIJA, SADRŽAJ PRIJAVE:

  1. Obrazac prijave na Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama.

Obavezni prilozi uz popunjenu prijavu su:

Ispis elektroničke stranice Registra udruga sa svim podacima udruge ili izvadak iz Registra udruga, ne stariji od godine dana od datuma prijave na natječaj.

Izjava kojom osoba ovlaštena za zastupanje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak

Izjava kojom osoba ovlaštena za zastupanje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja s osnove davanja prema državnom i općinskom proračunu

U slučaju namjere zajedničkog korištenja prostora izjavu o pristanku na zajedničko korištenje potpisanu i ovjerenu od svih osoba ovlaštenih za zastupanje udruga koje planiraju zajednički koristiti prostor

Prijave na Javni natječaj dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, potpisanim od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje Prijava je zaključno s danom 20. lipnja 2022. godine.

Razmatrat će se Prijave koje su pravodobno predane, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: info@opcina-kriz.hr

Prijava na Javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici u zadanom roku pisarnici Općine Križ s napomenom:

Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
„Za
Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama – NE OTVARATI“

Dostava prijave na Javni natječaj s popratnom dokumentacijom može se izvršiti:

  • elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr
  • preporučeno poštom na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
  • putem dostavljača ili osobno

Kada se prijava na Javni natječaj podnosi elektroničkim putem, obavezno se Općini Križ, dostavlja i jedan primjerak originala, tiskanog, potpisanog i ovjerenog primjerka prijave.

Skip to content