Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga – LAG Moslavina

LAG “Moslavina” je u fazi izrade Lokalne razvojne strategije (LRS) za novo programsko razdoblje 2023.-2027., a kako bi što kvalitetnije definirali ciljeve i potrebe na terenu i prema tome kreirali buduće natječaje, potrebno je prikupiti što više projektnih prijedloga i ostvariti komunikaciju sa što više različitih dionika sa područja LAG-a “Moslavina”. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je na web stranici LAG-a “Moslavina”, na sljedećem linku:

https://lag-moslavina.hr/Novosti/ArticleId/1069/oamid/421

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem Obrasca za prijavu projektnih ideja, a rok za dostavu je 31.8.2022. godine. Broj projektnih prijedloga po predlagatelju nije ograničen.

Za one koji to žele, moguće je osobno doći na konzultacije i razgovarati s djelatnicama LAG-a “Moslavina” prema rasporedu na linku:

https://lag-moslavina.hr/Novosti/ArticleId/1070/oamid/421

Odličan uspjeh DVD-a Razljev. Bravo!

Križ je jučer dočekao članove ekipe DVD-a Razljev koji je u Celju ostvario najbolji rezultat ikad na nivou Republike Hrvatske u natjecanju ovog tipa.

Čak šest ekipa dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Zagrebačke županije sudjelovalo je na XVII. Međunarodnom vatrogasnom natjecanju i XXIII. Međunarodnom susretu vatrogasne mladeži, poznatije kao Vatrogasna olimpijada, koja se od 17. do 24. srpnja održavala u slovenskom Celju.

Prvo mjesto i olimpijsko zlato osvojila je velikogorička ženska ekipa DVD-a Ribnica u „A“ kategoriji, dok je DVD Razljev zauzeo peto, DVD Deanovec sedmo, a DVD Andrilovec 42. mjesto u muškoj „A“ kategoriji. U kategoriji mladeži (mješovita ekipa) 7. mjesto zauzeo je DVD Ribnica, dok je 9. mjesto u ženskoj konkurenciji mladeži zauzeo DVD Ostrna.

Čestitke svima!

OBILJEŽAVANJE BLAGDANA DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI TE DAN HRVATSKIH BRANITELJA

Obilježavanje blagdana Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja biti će organizirano u petak 5. kolovoza 2022. godine i to prema sljedećem rasporedu:

                      10,00 sati – Posjet Spomen sobi poginulih branitelja Domovinskog rata Općine Križ
                      10,15 sati – Polaganje vijenca kod Centralnog križa na groblju u Križu
                      10,40 sati – Polaganje vijenca kod Centralnog križa na groblju u Rečici Kriškoj
                      11,00 sati – Sveta misa u župnoj crkvi Uzvišenja Sv. Križa u Križu

NATJEČAJ za prijam na radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Križić-kružić

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić odgojitelj/ica  – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, probni rad 6 mjeseci, 2 izvršitelja/ice

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti :

  • sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.

  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

      Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani   

      kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis, s opisom dosadašnjeg rada
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
  4. dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO), ne stariji od dana objave natječaja
  5. dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od dana objave natječaja i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sve isprave i dokumentacija mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Križić-kružić na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka i zapošljavanja te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranje i objave na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno dokumentaciju navedenu u natječaju.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Nepravovremeno podnesene prijave biti će vraćene podnositeljima neotvorene.

Osoba koja nije podnijela potpunu i/ili nepotpisanu prijavu  ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječaj se s danom 20.07.2022. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križić-kružić, mrežnoj stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama i podnose isključivo poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „Natječaj za odgojitelja“.

                                                                                               UPRAVNO VIJEĆE                                                                                                DJEČJEG VRTIĆA KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

 Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Križ dana 21. srpnja 2022. godine u večernjim satima (četvrti tretman).  

Tretiranje će se provoditi sa zemlje aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvicida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Vedran Diktić mob: 099/264-2897

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

U Narodnim novinama br. 82 od  15.07.2022. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 14.08.2022. – nedjelja, a ponedjeljak 15.08.2022. godine je blagdan, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u utorak,  16. 08. 2022. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – nedjelju, a ponedjeljak 15.08.2022. godine je blagdan – kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

LINK NA JAVNI NATJEČAJ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8340749.html

OTVORENE PRIJAVE ZA 10. SAJAM OBRTA I RUKOTVORINA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE KRIŽ

Općina Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ u subotu 27. kolovoza 2022. godine od 14 sati u parku u Križu organizira 10. Sajam obrta i rukotvorina. Pozivamo sve obrtnike, OPG-e, umjetnike, kako domaće tako i proizvođače, iz susjednih lokalnih jedinica u želji da našim sugrađanima i svim posjetiteljima tom prigodom ponudimo nekomercijalnu, unikatnu ponuda rukotvorina, domaćih likera, meda, sira i ostalih prerađevina od lavande, bučinog ulja, ručno rađenih predmeta i slično. Potporu Općini Križ u organizaciji ovogodišnjeg Sajma dalo je Udruženje obrtnika Ivanić-Grad, a financijsku potporu Zagrebačka županija.
I ove godine uz Sajam obrta i rukotvorina pripremili smo zanimljive sadržaje za djecu i odrasle. Uz napuhance, štand Udruge vinogradara i vinara Škaf Križ i degustaciju njihovih vina, nastup različitih glazbenika od DJ-a, tamburaškog sastava Šegrti i tamburaša koji će pratiti Kulturno i Umjetničko društvo Graničar i Udrugu umirovljenika Općine Križ, kruna večeri bit će koncert Opće opasnosti u 22,00 sata. Ostatak programa povodom obilježavanja Dana Općine Križ saznat ćete početkom kolovoza.
Budući da je sudjelovanje na sajmu besplatno, a broj izlagača ograničen, molimo sve zainteresirane udruge, zadruge, OPG-e te sve ostale kreativce, da se za sudjelovanje na Sajmu obrta i rukotvorina 27. kolovoza 2022. godine (subota), prijave najkasnije do 22. kolovoza 2022. godine.
Prijavnicu za Sajam obrta i rukotvorina možete dobiti u Općini Križ ili je preuzeti u nastavku teksta, a ispunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail: info@opcina-kriz.hr ili na adresu Općine Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ.
Osoba za kontakt: Maja Dundović Pleša (091/2824511).

Kako nam je bilo prijašnjih godina….

100.000,00 KN ZA II. FAZU BICIKLISTIČKE I PJEŠAČKE STAZE U INDUSTRIJSKOJ CESTI U KRIŽU

Nakon što je na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Križ donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu glavnog projekta, odnosno izdvajanju u iznosu od 147.500,00 kn trgovačkom društvu Prometnice Zagreb d.o.o. Zagreb, za uslugu izrade glavnog projekta za izgradnju oborinske odvodnje i pješačke i biciklističke staze u Poduzetničkoj zoni Križ II., iz Zagrebačke je županije stigla odlična vijest da je ostvareno sufinanciranje za izradu projektne dokumentacije u iznosu 100.000,00 kn.

Riječ je o II. fazi izgradnje biciklističke i pješačke staze u Industrijskoj cesti i to od Žutičke ulice do Ulice hrvatske mladeži u Novoselcu. Slijedi geodetska izmjera i sve pripremne radnje, a plan je iduće 2023. godine krenuti u realizaciju ove investicije.

ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Križ održana je 06. srpnja 2022. godine, a nazočno je bilo 9 od 13 članova Općinskog vijeća. Nakon što su članovi  Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno usvojili zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća, uslijedilo je usvajanje predloženog dnevnog reda koji je također jednoglasno usvojen.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Marko Magdić informirao je javnost i članove Općinskog vijeća o potporama i sufinanciranjima ostvarenim u proteklom periodu, a o većini njih javnost je već informirana putem medija, internet stranice Općine Križ i društvenih mreža. Općina Križ ostvarila je značajnu potporu u cilju unapređenja sportske i turističke infrastrukture na svom području. Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini, od strane Ministarstva turizma i sporta, Općini Križ su dodijeljena sredstva u iznosu od preko 337.000,00 kn za provedbu projekta uređenja prostora za teretanu u objektu na Sportskom parku u Križu. Ostvareno je i sufinanciranje u iznosu 250.000,00 kn od strane Zagrebačke županije za asfaltiranja ceste Bunjani-Šumećani i Ulice Ignaca Vešligaja u ukupnoj dužini od oko 1 km. Vrijednost radova procjenjuje se na oko 400.000,00 kn. Kroz Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2022. godinu ostvareno je 40.000,00 kn potpore Zagrebačke županije za arheološka istraživanja na Sipčini. Također je ostvarena i potpora Zagrebačke županije u iznosu od 20.000,00 kn za organizaciju Sajma obrta i rukotvorina koji se po 10. put organizira u sklopu Dana Općine Križ. Ovih dana očekuje nas objava prijava za Sajam obrta i rukotvorina, a cijeli je program Dana Općine Križ isplaniran za 27. kolovoza, istaknuo je Općinski načelnik. Načelnik je također informirao članove općinskog vijeća da je dana 04. srpnja 2022. godine u Općini Križ zaprimljeno očitovanje Ministarstva poljoprivrede na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ od 31. ožujka 2022. godine, kojim se daje suglasnost na predmetnu Odluku. Slijedi priprema nacrta Ugovora o prodaji, koji se prije potpisivanja dostavljaju na prethodno mišljenje o pravnoj valjanosti županijskom državnom odvjetništvu.

Nakon informacija uslijedila su pitanja članova Općinskog vijeća koja su se također odnosila na trenutno aktualne teme u Općini Križ.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća razmatrali su prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ. Novim Pravilnikom koji se pripreman u suradnji s Povjerenstvom za dodjelu stipendija, a na temelju dosadašnjih iskustava, ujednačene su, pojašnjene i pojednostavljene pojedine odredbe Pravilnika. Novitet vezan uz stipendije za učenike je to što se umjesto umjetničke stipendije Milka Trnina za koju proteklih godina nije bilo zainteresiranih kandidata, uvela nova kategorija stipendije i to Stipendija za učenike prvog razreda Gimnazije Križ. Cilj ove stipendije je poticanje razvoja srednjoškolskog obrazovanja u Općini Križ, a pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici koji su upisali program Opće gimnazije u Križu, Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojene lokacije Križ. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ jednoglasno je usvojen.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te je jednoglasno donesena Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Križ i utvrđen tekst javnog natječaja za prodaju i to nekretnina za koje je već iskazan interes.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju.

Na kraju sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno su donijeli Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu glavnog projekta. Riječ je o izdvajanju u iznosu od 147.500,00 kn trgovačkom društvu Prometnice Zagreb d.o.o. Zagreb, za uslugu izrade glavnog projekta za izgradnju oborinske odvodnje i pješačke i biciklističke staze u Poduzetničkoj zoni Križ II. – faza II.

OBAVIJEST GRAĐANIMA O PUKNUĆU NAFTOVODA I ZATVARANJU CESTE

Zbog puknuća naftovoda zatvara se županijska cesta Gornji Prnjarovec (Kaža) – Šušnjari u smjeru Čazme i obrnuto od te se predlaže zamjenski pravac prometovanja Staklenom ulicom. Sanacija puknuća naftovoda je u tijeku te se mole svi građani koji prometuju tom dionicom na razumijevanje i pridržavanje uputa službenih osoba.

Skip to content