Dana 26.10.2017. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća možete pogledati ovdje. Sjednici Općinskog vijeća Općine Križ nazočilo je 12 od 15 članova Općinskog vijeća, naime sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Stevo Turčinović, Zoran Borić te Ivana Posavec Krivec.

Na početku sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić, dao je na usvajanje Zapisnik sa protekle sjednice Općinskog vijeća i dnevni red 5. Sjednice koji su jednoglasno usvojeni.

Tijekom Aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, iznio je članovima Općinskog vijeća informacije o događanjima od protekle sjednice Općinskog vijeća, održane u rujnu 2017. godine. O većini događanja, članovi Općinskog vijeća kao i stanovnici Općine Križ već su obaviješteni putem medija i internetske stranice Općine Križ.

Općinski je načelnik posebno istaknuo da se po završetku odarnice u Rečici Kriškoj također uređuje parkiralište za potrebe posjetitelja groblja, a u planu je i postavljanje nove ograde. Osiguran je i priključak vode na groblju, a uređen je i prostor ispred centralnog križa. Slijedi provedba tehničkog pregleda radi izdavanja uporabne dozvole. Na groblju u Križu završena je izgradnja grobnih kazeta. Ukupno su izgrađene dvije grobne kazete sa 27 grobnih mjesta u vrijednosti 76.191,25 kn. U cilju održavanja objekta mrtvačnice u Križu svojevremeno su napravljeni zahvati kojima je uređene pročelje. Trenutno je u tijeku prikupljanje ponuda za sanacije stepeništa spomenutog objekta te još nekih radova potrebnih u cilju samog održavanja objekta mrtvačnice.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu provelo je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave izgradnja dječjeg vrtića. Pravovremeno su, u roku za dostavu ponuda, dostavljene 3 elektroničke ponude, za koje je u tijeku postupak pregleda i ocjene ponuda, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi.
Osluškujući zahtjeve građana, prvenstveno roditelja koji svakodnevno vode svoju djecu u Dječji vrtić Križ, objekt Novoselec, uređeno je parkiralište ispred spomenutog objekta i to u dužini od 18 m što omogućava oko 7 parkirnih mjesta. Za spomenutu je investiciju utrošeno oko 9 tisuća kuna.
U tijeku je prikupljanje ponuda za nabavu i ugradnju dijela vanjske stolarije na društvenom domu u Okešincu, a izvršenjem tih radova riješilo bi se kompletno pitanje stolarije na tom objektu.
Općinski je načelnik članove Općinskog vijeća obavijestio da je od trgovačkog društva MANI d.o.o. dobivena informacija o odustajanju od gradnje ULO hladnjače s pripadajućim objektom u Poduzetničkoj zoni Križ.
Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Križ za 2017. godinu; javnim pozivom su obuhvaćene  različite aktivnosti iz sektora povrćarstva i cvjećarstva, voćarstva i pčelarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva, ratarstva, za nabavu opreme i  materijala, sadnica i sjemenja, za plaćenu premiju osiguranja, za izradu projektne i druge dokumentacije. Poziv je otvoren do 30. studenog 2017. godine, a detaljnije informacije i prijavni obrasci dostupni su na internetskoj stranici Općine Križ te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ.

Sredinom rujna na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Minnistarstva kulture u 2018. godini Općina je prijavila projekt sanacije krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu i unutarnje uređenje Doma kulture Milka Trnina u Vezišću. Također, na temelju Poziva Ministarstva kulture za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu, prijavili smo prijedlog programa KIK u Križu (kina i kazališta u Križu). U sklopu predloženog programa prikazivanja kazališnih predstava i kina, tražena su financijska sredstva kako bi stanovnicima Općine Križ pružili kulturni sadržaj te omogućili dostupnost istog najranjivijim skupinama društva, djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom te samim time potaknuli razvoj publike u kulturi.

Načelnik je također naglasio da je nedavno održao sastanak s investitorom predstavnikom OPG-a Širjan Josip, koji ga je izvijestio o tijeku investicije u Općini Križ. Upravo uz tu tematiku, član Općinskog vijeća Miroslav Pranjić postavio je pitanje tijekom aktualnog sata. Naime OPG Širjan Josip iz Ivanić-Grada, započeo je gradnju nadstrešnice za sklanjanje životinja na granici naselja Vezišće i Mala Hrastilnica. Riječ je o procesu proizvodnje teladi u sustavu krava tele, a radi se o oko 60 grla koja bi se smjestila u objektu koji se gradi. Kako je naglasio Zamjenik Općinskog načelnika Zlatko Hrastić, investitor je za gradnju osigurao sredstva iz EU fondova te je za pretpostaviti da se sve radi u skladu s propisima i da je projekt prošao višestruku provjeru. Istaknuto je da su i investitor i Općina spremni na međusobnu suradnju kao i na suradnju sa stanovnicima područja na kojem se realizira investicija.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je razmatralo Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2016./2017. kojeg je podnijela Daria Pacadi Bolešić, stručna suradnica psiholog, pripravnica u Dječjem vrtiću Križ.

Razmatran je prijedlog te je jednoglasno donesena Odluka o radnom vremenu i drugim uvjetima obavljanja ugostiteljske djelatnosti na području Općine Križ koja je proizašla iz dobivenog mišljenja Ministarstva turizma. Naime Ministarstvo turizma odgovorilo je Općini Križ na upit vezano uz pitanje tko je nadležan dati mišljenje na prijedlog uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskih objekata u produženom radnom vremenu na području Općine Križ, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, budući da je spomenutim Zakonom propisano da to mora učiniti turistička zajednica koja u Općini Križ više ne djeluje. Iz Ministarstva je dobiven odgovor da budući nema turističke zajednice, Odluku o produljenju Zakonom propisanog radnog vrijeme ugostiteljskih objekata restorana i barova jednako kao uvjete koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskih objekata u produženom radnom vremenu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. S obzirom na učestale upite pojedinih ugostitelja predloženo je Općinskom vijeću da donese odluku kojom se svima onima koji žele, restoranima i barovima, tijekom vikenda omogućuje rad u produljenom radnom vremenu i to s petka na subotu do 3.00 sata te sa subote na nedjelju do 3.00 sata, uz uvjet ne narušavanja javnog reda i mira kao i da primjenjuju mjere zaštite od buke. Također u ovoj novoj Odluci dodaje se sukladno Zakonu i članak koji regulira obavljanje ugostiteljskih djelatnosti izvan objekata.

Jednoglasno je donesena Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u zimskim uvjetima – „zimska služba“ na temelju ugovora. Prihvaćena je ujedno jedina ponuda pristigla na javni natječaj i to zajednice ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad i Kapitel d.o.o. Ivanić-Grad u vrijednosti 313.949,13 kuna, za jednu sezonu tvz. zimske službe, u periodu od 01.11.2017. godine do 31.03.2018. godine

U cilju osiguranja sredstava od ostalih izvora financiranja i pripreme sve potrebne natječajne dokumentacije i namjere da se u budućnosti izgradi spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, jednoglasno je donesena Odluka o izgradnji i uređenju spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu i to u centu Križa, na prostoru tvz. malog parka na k.č.br. 117.  S istim ciljem donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu u kojoj je izmijenjen članak 7. te dodana točka 10. koja kaže da se Uređenjem naselja u smislu spomenute odluke smatra i izgradnja, postavljanje i održavanje spomeničkih i sakralnih obilježja na javnim površinama, sukladno uvjetima određenim posebnim propisima.

Na sjednici je donesena i Odluka o osnivanju, imenovanju i djelokrugu Odbora za poljoprivredu koji kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Križ ima zadatak proučavati i razmatrati pitanja iz djelokruga poljoprivrede, pripremati prijedloge odluka i drugih akata te davati mišljenje i prijedloge u svezi pitanja iz djelokruga poljoprivrede koja su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća. Za predsjednicu Odbora imenovana je Ines Dundović, a za članove Denis Pranjić, Miro Lažeta, Gorana Derežić, Mladen Markulin, Nives Gajski i Marija Vuksan. Riječ je kako je naglasio Općinski načelnik, o mladim stručnim ljudima koji su budućnost poljoprivrede na području Općine Križ.

Jednoglasno je donesen i Program utroška sredstava za 2017. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Prihod u visini od 30% prikupljenih sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu Općine Križ za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna, što se planira utrošiti za financiranje izrade planova  studija i strategija.

Na kraju sjednice razmatrana je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnina zaključenom s trgovačkim društvom STONE GALLERY d.o.o. Rijeka. Investitoru naime 26.03.2018. godine ističe rok za izgradnju gospodarskog objekta, ishođenje uporabne dozvole i stavljanje objekta u funkciju te će se Dodatkom Ugovora taj rok produljiti na godinu dana sukladno zahtjevu investitora.

 

Podijeli na društvenim mrežama