Obavijest o otvaranju ponuda

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. dana 10. 02. 2021. godine u Narodnim novinama objavilo je Natječaj za zakup poslovnog prostora.

Link natječaja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8311638.html

Otvaranje svih pristiglih pravovaljanih ponuda održati će se dana 01. 03. 2021. godine (ponedjeljak) u 12h, u prostorijama trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Zagrebačka 7, 10314 Križ.

Ponuditelji imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda osobno ili preko opunomoćenika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

ODRŽANA 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Općinsko vijeće Općine Križ održalo je 36. sjednicu Općinskog vijeća, 22. veljače 2021. godine. Sjednici je nazočilo 10 od 15 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća: Maja Lajpold, Ines Dundović, Tina Matanić, Marijo Šiletić i Stjepan Pečnjak.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 36. sjednice, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija.

U proteklom periodu, izvijestio je Načelnik,  nastavljena je priprema projekata koji se planiraju realizirati tijekom ove godine, a isti se prijavljuju na javne pozive i natječaje za sufinanciranja iz različitih izvora. Tako je prijavljen projekt – Sanacija krovišta društvenog i vatrogasnog doma Bunjani vrijedan ukupno 320.000,00 kn na Javni poziv Zagrebačke županije za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora te se od Zagrebačke županije traži potpora u iznosu 260.000,00 kn. U pripremi je prijava projekta – uređenje ceste Gornji Prnjarovec na natječaj Zagrebačke županije, a budući je rijeć o Županijskoj cesti radilo bi se o sufinanciranju. U pripremi je prijava nastavka arheoloških istraživanja na Sipčini na javni poziv Zagrebačke županije za program javnih potreba u kulturi, a pripremaju se i prijave na javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije.

Dana 27. siječnja  2021. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. godine proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom zbog velikih šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima koje su nastale 29. prosinca 2020. godine. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Križ pozvalo je sve zainteresirane osobe da zaključno sa 04.02.2021. godine prijave štetu. Ukupno je zaprimljeno 144 obrazaca. Općinsko povjerenstvo u obvezi je u roku od 50 dana od donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unijeti podatke o štetama u Registar šteta.

Općinski Načelnik naglasio je i da je Općina Križ sklopila Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje Vatrogasne djelatnosti Vatrogasne zajednice Općine Križ u 2021. godini u iznosu od 250.000,00 kn; Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2021. godini Zajednici Tehničke kulture Općine Križ u iznosu od 30.000,00 kn, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u sportu u 2021. godini Zajednici športskih udruga Općine Križ u iznosu od 480.000,00 kn; Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić-Grad u 2021. godini u iznosu od 60.000,00 kn te Sporazum o financiranju rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada u iznosu od 450.000,00. Sredstva sukladno ugovoru dodjeljivati će se sukladno dinamici ostvarivanja prihoda Proračuna Općine Križ za 2021. godinu.
Načelnik je izvijestio članove Općinskog vijeća da je nakon obavljene sanacije Reciklažno dvorište u Poduzetničkoj zoni u Križu ponovno počelo s radom dana 15. 02. 2021. godine, a brigu oko zbrinjavanja otpada s reciklažnog dvorišta u Križu, preuzelo je trgovačko društvo Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad.
Od 15. do 22. 02. 2021. godine provedena je javna rasprava o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ, s održanim javnim izlaganjem u tijeku javne rasprave.
Na Dnevnom redu 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ bilo je razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Općine Križ te Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ.

Predsjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Ksenija Krsnik izvijestila je članove Općinskog vijeća Općine Križ da je o prijedlogu Statuta Općine Križ provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 08. 02. do 21. 02. 2021. godine, povodom kojega nije bilo zaprimljenih sugestija, prijedloga ili komentara.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je stupio na snagu 24. 12. 2020. godine, propisana je dužnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona, usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona. Istoga dana na snagu je stupio i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, stoga je prijedlog Statuta u potpunosti, u svim svojim odredbama usklađen s izmjenama oba spomenuta zakona.
Neke od već poznatih zakonskih izmjena koje se tiču promjena u ustrojstvu tijela Općine Križ, a koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora su:

  • smanjenje članova općinskog vijeća, s 15 na 13 članova;
  • ukidanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika;
  • propisan je način i postupak imenovanja privremenog zamjenika općinskog načelnika iz reda članova općinskog vijeća, ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti;
  • mirovanje mandata člana općinskog vijeća za vrijeme obavljanja dužnosti privremenog zamjenika općinskog načelnika;
  • održavanje sjednica elektroničkim putem za vrijeme trajanja posebnih okolnosti;
  • konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove općinskog vijeća;
  • ukinut je uvjet od 6 mjeseci prijavljenog prebivališta na području općine, za kandidaturu za općinskog načelnika,
  • propisana je gornja granica neto naknade na koju imaju pravo članovi općinskog vijeća za rad u vijeću i njegovim radnim tijelima, a usklađenje odluke općinskog vijeća o naknadama priprema se za jednu od idućih sjednica.

Odbor za statutarno-pravna pitanja predložio je da Općinsko vijeće Općine Križ donese predloženi Statut Općine Križ te je isti donesen jednoglasno.
Jednoglasno je donesen i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Križ. O istome je također, izvijestila je Predsjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Ksenija Krsnik, provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 08. 02. do 21. 02. 2021. godine, povodom kojega nije bilo zaprimljenih sugestija, prijedloga ili komentara.
Donošenjem Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ, kao općeg akta koji regulira rad u predstavničkom tijelu, uz Statut, kao temeljni opći akt Općine, ispunjava se zakonska dužnost usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji su stupili na snagu 24. 12. 2020. godine.
U nastavku sjednice razmatran je prijedlog i jednoglasno usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Križ 2017. – 2020. godine.
Također jednoglasno, Općinsko je vijeće usvojilo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Križ.
Na dnevnom redu bila je i Odluka o prijenosu vlasništva osnovnih sredstava i sitnog inventara ustanovi Knjižnica i čitaonica Križ, Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Križ te Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i čitaonice Križ. Sve tri odluke jednoglasno su usvojene.

Od 1. ožujka 2021. godine svi učenici Osnovne škole Milke Trnine Križ vraćaju se u školu

Ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine Križ obavještava da s obzirom da je epidemiološka situacija u Zagrebačkoj županiji zadovoljavajuća, a i u školi su nastali uvjeti da se nastava odvija po A rasporedu, od 1. ožujka svi učenici se vraćaju u školu.

U školu se već u ponedjeljak vraćaju i srednjoškolci. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić donio je odluku o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija prema kojoj se nastava za sve učenike osnovnih i srednjih škola od ponedjeljka, 22. veljače 2021. godine organizira uživo, prema modelu A.

Od ponedjeljka 22. veljače ponovno vozi vlak u 4.05 iz Novoselca za Zagreb!

Putnici i radnici te studenti koji svakodnevno putuju za Zagreb od ponedjeljka više ne moraju strahovati da će zakasniti na posao ili fakultet!

Naime nakon što se Općinski načelnik Općine Križ u ime svojih građana, odnosno putnika koji svakim danom putuju vlakom na posao u Zagreb, obratio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te uputio molbu HŽ putničkom prijevozu da što prije vrate u  promet vlak koji iz Novoselca za Zagreb kreće u 4,06 sati, Ured uprave HŽ putničkog prijevoza d.o.o. danas je Odgovorio da od ponedjeljka 22. veljače 2021. ponovno vozi vlak 2100 na relaciji Novska (3.00 h) – Novoselec (4.05 h) – Ivanić-Grad (4.22 h) – Zagreb GK (5.12 h).

Općina Križ i Općinski načelnik i ovim putem zahvaljuju HŽ putničkom prijevozu d.o.o. na razmatranju ozbiljnosti cijele situacije i rješavanju problema koji će zasigurno olakšati odlazak na posao ali i sačuvati brojna radna mjesta putnika ne samo s područja Općine Križ već i Grada Ivanić Grada kao i susjedne Općine Kloštar Ivanić koja gravitira kolodvoru Ivanić Grad.

Spomenuti vlak neće voziti subotom, nedjeljom i blagdanom. S obzirom na navedeno, bit će ukinut vlak 2110 na relaciji Novska (19.47) – Zagreb GK (22.15) u kojemu se vozi vrlo mali broj putnika kako bi se garnitura tog vlaka koristila za ranojutarnji vlak.

JAVNI POZIV Zajednice športskih udruga Općine Križ za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Općine Križ za 2021. godinu

Zajednica športskih udruga Općine Križ, dana 15.02.2021. godine objavljuje JAVNI POZIV članicama Zajednice športskih udruga Općine Križ za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Općine Križ za 2021. godinu

JAVNI POZIV ČLANICAMA ZŠU 2021

Uputa za prijavitelje JAVNI POZIV ZŠU 2021

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2021

B2 obrazac proračuna programa, projekta 2021

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, sport 2021

Obrazac izjave o partnerstvu 2021

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2021

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Križ

U Narodnim novinama br. 14 od  12. 02. 2021. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 20. 02. 2021. godine – subota,  sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 22. 02. 2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Link na natječaj:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8311741.html

Do kraja veljače nema promjena u organizaciji nastave za srednjoškolce Zagrebačke županije

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić donio je odluku o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija prema kojoj se do kraja veljače produljuje online nastava (model C) za sve srednjoškolce, osim završnih razreda. Učenici osnovnih škola i završnih razreda srednjih škola nastavljaju pohađati nastavu uživo prema modelu A.  U svim školama koje imaju oštećenja nastala u potresu nastava će se održavati na daljinu dok se ne steknu uvjeti za siguran boravak učenika u školi.

Konkretno radi se o dvije škole koje su privremeno neuporabljive i to PŠ Donji Hruševec u općini Kravarsko u kojima je škola organizirana na daljinu dok je u PŠ Gornji Hruševec, također u općini Kravarsko, u dogovoru s roditeljima nastava organizirana uživo, ali u matičnoj OŠ Slavka Kolara.

Odluka o organizaciji nastave za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Zagrebačka županija donesena je na preporuku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije imajući u vidu epidemiološku situaciju, a dostupna je ovdje.

Izvješće o broju novooboljelih u Zagrebačkoj županiji je dostupno ovdje.

*Napominjemo kako grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije! Gradovi Zagrebačke županije su Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić, a popis 25 općina je dostupan ovdje.

Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr

PONOVNO SE OTVARA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U KRIŽU

Nakon obavljene sanacije, obavještavamo građane Općine Križ, odnosno korisnike usluga trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad, a koje je preuzelo brigu oko zbrinjavanja otpada s reciklažnog dvorišta u Križu, da Reciklažno dvorište u Poduzetničkoj zoni u Križu ponovno počinje s radom dana 15.02.2021. (ponedjeljak).
Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je:

  • ponedjeljkom od 12:00 – 20:00 sati
  • svaku prvu subotu u mjesecu od 8:00 – 16:00 sati.
Skip to content