Obavijest o zadnjem roku zaprimanja zahtjeva za besplatne priključke

OBAVIJEST o roku za podnošenje zahtjeva za besplatan priključak na vodoopskrbnu mrežu – vodoopskrbno područje Ivanić – Grad (Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić, Općina Križ)

Poštovani,

U tijeku je Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad u sklopu Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda EU „Operativni program konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“.

Naručitelj radova je javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Ovim putem Vas obavještavamo da kao novi korisnici imate mogućnost dobivanja vodoopskrbnog priključka bez plaćanja novčane naknade. Besplatne priključke je moguće ostvariti na vodoopskrbnoj mreži koja će biti izgrađena u sklopu ovoga Projekta, ali i na već postojećoj vodoopskrbnoj mreži.

Priključak je za nove korisnike besplatan i u potpunosti sufinanciran preko projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ (isti uključuje izradu kućnog priključka na cjevovodima u granicama zahvata Projekta i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna uključivši i vodomjerna okna).

Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbu je 01.10.2022. Svi zahtjevi za priključenje koji budu zaprimljeni nakon navedenog datuma neće biti izvedeni u sklopu navedenog projekta. Za realizaciju besplatnog priključka potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu kod javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. na adresi:

Poslovna jedinica Ivanić-Grad,
Telefon. 01/4095-130
Poduzetnička ulica 12,
10310 Ivanić-Grad.

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Križ održana je 06. rujna 2022. godine. Nakon što su članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno usvojili zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća, uslijedilo je usvajanje predloženog dnevnog reda koji je također jednoglasno usvojen uz određene izmjene i dopunu dnevnog reda točkom 15.- Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu pripreme projektne dokumentacije pri prijavi projekta.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Marko Magdić informirao je članove Općinskog vijeća o aktualnostima i potporama ostvarenim u proteklom periodu, a o većini njih javnost je već informirana putem medija, Internet stranice Općine Križ i društvenih mreža. Nakon informacija uslijedila su pitanja članova Općinskog vijeća koja su se također odnosila na trenutno aktualne teme u Općini Križ.

U nastavku sjednice članovima Općinskog vijeća predstavljen je novi projekt izgradnje objekta gospodarske namjene u Poduzetničkoj zoni Križ. Naime, predstavnici Logističkog distributivnog centra Jabuka LDC d.o.o. Ivanić-Grad, Luka Cvitan upravitelj proizvođačke organizacije i Marko Marmilić tehnički voditelj projekta, prezentirali su novu, veliku investiciju koja predviđa gradnju logističkog distributivnog centra odnosno objekta hladnjače, sortirnice, pakirnice i kalibrirnice, a koja će već u rujnu 2023. godine otvoriti preko 60 novih radnih mjesta u Poduzetničkoj zoni Križ. Tvrtka Jabuka LDC d.o.o. Ivanić-Grad najveća je proizvođačka organizacija samostalnih udruženih voćara u Republici Hrvatskoj koja lokalne proizvode plasira na domaće i inozemno tržište. Predstavnici tvrtke planiraju  svoju viziju i projekt vrijedan preko 20 milijuna EUR-a, dijelom sufinanciran kroz fondove EU. Naglasili su da ovih dana postaje pravomoćna građevinska dozvola te da početkom 2023. godine planiraju započeti gradnju kako bi iduća berba jabuka u rujnu 2023. godine bila skladištena u Križu.

Kao i svake godine u ovo vrijeme, sukladno zakonskoj obvezi, Općinski je načelnik Općinskom vijeću podnio Izvješća o svom radu za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine. 

Radeći po točkama predloženog dnevnog reda, Načelnik je obrazložio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2022. godine. Proračun Općine Križ za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu usvojen je u visini 47.051.004,93 kn. Polugodišnjim  izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu evidentirano je da su prihodi i primici ostvareni u ukupnom iznosu od 18.638.719,43 kn ili 39,61 % od Godišnjeg plana, a rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 16.207.400,28  kn ili 34,45 % od Godišnjeg plana. Odbor za financije i proračun dao je pozitivno mišljenje na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna kojeg je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo.

Informaciju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križić-kružić za prvo polugodište 2022. godine Općinskom je vijeću podnijela ravnateljica Dječjeg vrtića Križić-kružić Marija Dukarić, a informaciju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Križ za prvo polugodište 2022. godine, podnijela je privremena ravnateljica Knjižnice i čitaonice Križ Sandra Crnković.

U nastavku sjednice Općinski je načelnik obrazložio članovima Općinskog vijeća prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križić-kružić od roditelja – korisnika usluga. Spomenimo da je predloženi nacrt Odluke bio na javnom savjetovanju od 08. kolovoza 2022. do 02. rujna 2022. godine. Cijena 10-satnog redovitog programa, odnosno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u mjesečnoj ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Križić-Kružić za djecu s prebivalištem na području Općine Križ, spomenutom se Odlukom povećava na 700,00 kn ili 92,91 EUR-a. Ovo je povećanje rezultat usklađivanja s prihodima i rashodima proračuna Općine Križ, odnosno stvarne ekonomske cijene koja obuhvaća rashode koji su definirani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarnim rashodima provedbe svakog pojedinog programa Dječjeg vrtića Križić-kružić. Spomenuti rashodi obuhvaćaju izdatke za zaposlenike (bruto plaće i naknade zaposlenika sukladno propisima kojim se određuju plaće, naknade i drugi rashodi); troškove prehrane djece; troškove vezane uz uvjete za boravak djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, usluge); troškove tekućeg održavanja objekta i opreme; troškove nabave namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, osim rashoda za kapitalna ulaganja u objekte kao i druge nespomenute izdatke. Ekonomsku cijenu za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića, a u pravilu roditelji plaćaju 30% ekonomske cijene dok Općina Križ podmiruje ostalih 70%, istaknuo je Općinski načelnik Marko Magdić. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križić-kružić od roditelja – korisnika usluga usvojena je sa 6 glasova za, 1 glasom protiv i 3 suzdržana glasa. Novitet u spomenutoj Odluci je i to da se za djecu s prebivalištem na području Općine Križ, Općina Križ, sukladno mogućnostima proračuna može, u određenom iznosu, a najviše do iznosa s kojim Općina Križ sudjeluje u punoj ekonomskoj cijeni redovitog programa dječjeg vrtića kojeg je Općina osnivač, sufinancirati troškove redovitog 10-satnog programa u dječjem vrtiću na području druge jedinice lokalne samouprave. Takvo sufinanciranje odobrava se samo u slučajevima kada dijete zbog nedostatka mjesta, nije upisano u dječji vrtić na području Općine Križ i nalazi se na listi čekanja za upis i  kada je dijete udomljeno na području druge lokalne jedinice gdje je ujedno i upisano u dječji vrtić, a na temelju mišljenja odnosno rješenja nadležnog tijela socijalne skrbi. Također, sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Općine Križ u mjesečnoj ekonomskoj cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića, umanjuje se u slučaju da Dječji vrtić istovremeno pohađa više djece iz istoga kućanstva i to za prvo dijete plaća se 100% cijene, za drugo dijete cijena se umanjuje za 25%, a za treće i svako sljedeće upisano dijete roditelj se oslobađa plaćanja cijene redovitog programa. 

Svake godine početkom rujna Općinsko vijeće razmatra prijedlog Odluke o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan”. Ove je godine Općinsko vijeće jednoglasno donijelo odluku dodijeliti Priznanje Općine Križ „14. rujan“ MUŠKOJ „A“ EKIPI, DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA RAZLJEV, u znak javnog priznanja za promociju dobrovoljnog vatrogastva i Općine Križ kroz naslov dvostrukih prvaka Republike Hrvatske na Državnom vatrogasnom natjecanju 2016. i 2021. godine te osvojeno 5. mjesto na Vatrogasnoj olimpijadi u Sloveniji 2022. godine

Vijeće je razmatralo i jednoglasno usvojilo prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ ukupne vrijednosti nešto veće od 14.191,00 kn ili 1.883,47 EUR-a. Također, razmatran je i jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Usvojen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove sanacije krovišta društvenog i vatrogasnog doma Bunjani u iznosu od 406.713,75 kn ili 53.980,19 EUR-a.

Jednoglasno je usvojen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove uređenja nerazvrstanih cesta u Donjem Prnjarovcu u iznosu od 505.125,00 kn ili 67.041,61 EUR-a. Općinski je načelnik potaknut pitanjem članice Općinskog vijeća Nataše Nižetić Šiletić naglasio da je iduće 2023. godine kreditnim zaduženjem u planu riješiti pitanje sanacije nerazvrstanih cesta i djela županijskih cesta i to u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije.

Članovi općinskog vijeća razmatrali su i usvojili prijedlog Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za nabavu teretnog vozila u vrijednosti 188.362,50 kn ili 25.000,00 EUR-a za potrebe Trgovačkog društva poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ. Također je usvojen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o., Križ za nabavu traktora u vrijednosti 199.664,25 kn ili 26.500,00 EUR-a.

Predloženom i usvojenom dopunom dnevnog reda članovi Općinskog vijeća razmatrali su te donijeli Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu pripreme projektne dokumentacije pri prijavi projekta i to rekonstrukcije i opremanja zgrade u Sportskom parku u Križu te rekonstrukcija i opremanje građevina i opreme u funkciji Sportskog parka u ukupnom iznosu 212.500,00 kn ili 28.203,60 EUR-a.

POČELA ŠKOLA

Prvi put u školske klupe Osnovne škole Milke Trnine u Križu danas je sjelo 52 prvašića. Sve njih pozdravio je Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić te im zajedno s ravnateljem škole Zlatkom Hasanom zaželio ugodne školske dane, a da bi im prvi dan bio što ljepši, Općina je za svakog đaka prvaka pripremila prigodne poklone.

Načelnik je pozdravio i 19 učenika Gimnazije u Križu. Zajedno s ravnateljicom Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad Josipom Ilić, zaželio im je uspješne gimnazijske dane, a tome će zasigurno doprinijeti udžbenici koje im je za prvi razred opće gimnazije osigurala Općina Križ. Naime u cilju da se potakne upis u Gimnaziju u Križu, odnosno Srednju školu Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojenu lokaciju Križ, Općina je ove godine osigurala 42.000,00 kn za nabavu udžbenika za sve učenike prvog razreda, a dodatno, učenici s prebivalištem na području Općine Križ moći će se natjecati i za stipendije namijenjene učenicima prvog razreda Gimnazije u Križu.

Općina Križ ove će školske godine za školstvo izdvojiti preko 400.000,00 kn. Naime i ove godine s Osnovnom školom Milke Trnine Križ potpisan je Ugovor vezano uz sufinanciranje održavanja školske sportske dvorane u iznosu od 60.000,00 kn, Ugovor za sufinanciranje prehrane učenika slabog socijalnog statusa u iznosu oko 70.000,00 kn i za sufinanciranje programa produženog boravka za što se izdvaja oko 160.000,00 kn. U ukupna izdvajanja za školstvo potrebno je pribroji i izdvajanje novčanih sredstava za sufinanciranje nabave obrazovnih materijala za učenike Osnovne škole Milke Trnine Križ, u iznosu od 80.000,00 kn i 42.000,00 kn za nabavu udžbenika za učenike prvog razreda Gimnazije u Križu.

Načelnik je ujedno danas, a povodom početka nove pedagoške godine posjetio i Dječji vrtić Križić-kružić te darivao djecu slatkišima.

Skip to content