ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Križ održana je 06. rujna 2022. godine. Nakon što su članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno usvojili zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća, uslijedilo je usvajanje predloženog dnevnog reda koji je također jednoglasno usvojen uz određene izmjene i dopunu dnevnog reda točkom 15.- Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu pripreme projektne dokumentacije pri prijavi projekta.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Marko Magdić informirao je članove Općinskog vijeća o aktualnostima i potporama ostvarenim u proteklom periodu, a o većini njih javnost je već informirana putem medija, Internet stranice Općine Križ i društvenih mreža. Nakon informacija uslijedila su pitanja članova Općinskog vijeća koja su se također odnosila na trenutno aktualne teme u Općini Križ.

U nastavku sjednice članovima Općinskog vijeća predstavljen je novi projekt izgradnje objekta gospodarske namjene u Poduzetničkoj zoni Križ. Naime, predstavnici Logističkog distributivnog centra Jabuka LDC d.o.o. Ivanić-Grad, Luka Cvitan upravitelj proizvođačke organizacije i Marko Marmilić tehnički voditelj projekta, prezentirali su novu, veliku investiciju koja predviđa gradnju logističkog distributivnog centra odnosno objekta hladnjače, sortirnice, pakirnice i kalibrirnice, a koja će već u rujnu 2023. godine otvoriti preko 60 novih radnih mjesta u Poduzetničkoj zoni Križ. Tvrtka Jabuka LDC d.o.o. Ivanić-Grad najveća je proizvođačka organizacija samostalnih udruženih voćara u Republici Hrvatskoj koja lokalne proizvode plasira na domaće i inozemno tržište. Predstavnici tvrtke planiraju  svoju viziju i projekt vrijedan preko 20 milijuna EUR-a, dijelom sufinanciran kroz fondove EU. Naglasili su da ovih dana postaje pravomoćna građevinska dozvola te da početkom 2023. godine planiraju započeti gradnju kako bi iduća berba jabuka u rujnu 2023. godine bila skladištena u Križu.

Kao i svake godine u ovo vrijeme, sukladno zakonskoj obvezi, Općinski je načelnik Općinskom vijeću podnio Izvješća o svom radu za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine. 

Radeći po točkama predloženog dnevnog reda, Načelnik je obrazložio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2022. godine. Proračun Općine Križ za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu usvojen je u visini 47.051.004,93 kn. Polugodišnjim  izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu evidentirano je da su prihodi i primici ostvareni u ukupnom iznosu od 18.638.719,43 kn ili 39,61 % od Godišnjeg plana, a rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 16.207.400,28  kn ili 34,45 % od Godišnjeg plana. Odbor za financije i proračun dao je pozitivno mišljenje na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna kojeg je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo.

Informaciju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križić-kružić za prvo polugodište 2022. godine Općinskom je vijeću podnijela ravnateljica Dječjeg vrtića Križić-kružić Marija Dukarić, a informaciju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Križ za prvo polugodište 2022. godine, podnijela je privremena ravnateljica Knjižnice i čitaonice Križ Sandra Crnković.

U nastavku sjednice Općinski je načelnik obrazložio članovima Općinskog vijeća prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križić-kružić od roditelja – korisnika usluga. Spomenimo da je predloženi nacrt Odluke bio na javnom savjetovanju od 08. kolovoza 2022. do 02. rujna 2022. godine. Cijena 10-satnog redovitog programa, odnosno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u mjesečnoj ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Križić-Kružić za djecu s prebivalištem na području Općine Križ, spomenutom se Odlukom povećava na 700,00 kn ili 92,91 EUR-a. Ovo je povećanje rezultat usklađivanja s prihodima i rashodima proračuna Općine Križ, odnosno stvarne ekonomske cijene koja obuhvaća rashode koji su definirani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarnim rashodima provedbe svakog pojedinog programa Dječjeg vrtića Križić-kružić. Spomenuti rashodi obuhvaćaju izdatke za zaposlenike (bruto plaće i naknade zaposlenika sukladno propisima kojim se određuju plaće, naknade i drugi rashodi); troškove prehrane djece; troškove vezane uz uvjete za boravak djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, usluge); troškove tekućeg održavanja objekta i opreme; troškove nabave namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, osim rashoda za kapitalna ulaganja u objekte kao i druge nespomenute izdatke. Ekonomsku cijenu za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića, a u pravilu roditelji plaćaju 30% ekonomske cijene dok Općina Križ podmiruje ostalih 70%, istaknuo je Općinski načelnik Marko Magdić. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križić-kružić od roditelja – korisnika usluga usvojena je sa 6 glasova za, 1 glasom protiv i 3 suzdržana glasa. Novitet u spomenutoj Odluci je i to da se za djecu s prebivalištem na području Općine Križ, Općina Križ, sukladno mogućnostima proračuna može, u određenom iznosu, a najviše do iznosa s kojim Općina Križ sudjeluje u punoj ekonomskoj cijeni redovitog programa dječjeg vrtića kojeg je Općina osnivač, sufinancirati troškove redovitog 10-satnog programa u dječjem vrtiću na području druge jedinice lokalne samouprave. Takvo sufinanciranje odobrava se samo u slučajevima kada dijete zbog nedostatka mjesta, nije upisano u dječji vrtić na području Općine Križ i nalazi se na listi čekanja za upis i  kada je dijete udomljeno na području druge lokalne jedinice gdje je ujedno i upisano u dječji vrtić, a na temelju mišljenja odnosno rješenja nadležnog tijela socijalne skrbi. Također, sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Općine Križ u mjesečnoj ekonomskoj cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića, umanjuje se u slučaju da Dječji vrtić istovremeno pohađa više djece iz istoga kućanstva i to za prvo dijete plaća se 100% cijene, za drugo dijete cijena se umanjuje za 25%, a za treće i svako sljedeće upisano dijete roditelj se oslobađa plaćanja cijene redovitog programa. 

Svake godine početkom rujna Općinsko vijeće razmatra prijedlog Odluke o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan”. Ove je godine Općinsko vijeće jednoglasno donijelo odluku dodijeliti Priznanje Općine Križ „14. rujan“ MUŠKOJ „A“ EKIPI, DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA RAZLJEV, u znak javnog priznanja za promociju dobrovoljnog vatrogastva i Općine Križ kroz naslov dvostrukih prvaka Republike Hrvatske na Državnom vatrogasnom natjecanju 2016. i 2021. godine te osvojeno 5. mjesto na Vatrogasnoj olimpijadi u Sloveniji 2022. godine

Vijeće je razmatralo i jednoglasno usvojilo prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ ukupne vrijednosti nešto veće od 14.191,00 kn ili 1.883,47 EUR-a. Također, razmatran je i jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Usvojen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove sanacije krovišta društvenog i vatrogasnog doma Bunjani u iznosu od 406.713,75 kn ili 53.980,19 EUR-a.

Jednoglasno je usvojen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove uređenja nerazvrstanih cesta u Donjem Prnjarovcu u iznosu od 505.125,00 kn ili 67.041,61 EUR-a. Općinski je načelnik potaknut pitanjem članice Općinskog vijeća Nataše Nižetić Šiletić naglasio da je iduće 2023. godine kreditnim zaduženjem u planu riješiti pitanje sanacije nerazvrstanih cesta i djela županijskih cesta i to u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije.

Članovi općinskog vijeća razmatrali su i usvojili prijedlog Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za nabavu teretnog vozila u vrijednosti 188.362,50 kn ili 25.000,00 EUR-a za potrebe Trgovačkog društva poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ. Također je usvojen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o., Križ za nabavu traktora u vrijednosti 199.664,25 kn ili 26.500,00 EUR-a.

Predloženom i usvojenom dopunom dnevnog reda članovi Općinskog vijeća razmatrali su te donijeli Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu pripreme projektne dokumentacije pri prijavi projekta i to rekonstrukcije i opremanja zgrade u Sportskom parku u Križu te rekonstrukcija i opremanje građevina i opreme u funkciji Sportskog parka u ukupnom iznosu 212.500,00 kn ili 28.203,60 EUR-a.

Skip to content