Dječji vrtić Križić-kružić – natječaj za prijam radnika na radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić  na 34. sjednici održanoj dana           16.11.2023. godine donijelo je

ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijam radnika na radno mjesto odgojitelj/ica

I.

            Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić odlučuje o raspisivanju natječaja za prijam na rad na radnom mjestu odgojitelja u ustanovi Dječji vrtić Križić-kružić, Križ, Ulica Josipa Čopora 15, te utvrđuje tekst istoga natječaja:

NATJEČAJ

 za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić, u Križu, Ulica Josipa Čopora 15:

 1.    odgojitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, povećan obim posla, 4 izvršitelja/ice

Uvjeti :

 • sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Križić-kružić, osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

      Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani  

      kandidat prije sklapanja ugovora o radu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, koja sadrži adresu stanovanja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte,  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u preslici:

 1. životopis, s opisom dosadašnjeg rada
 2. dokaz o državljanstvu
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz da kandidat nije bio zaposlen u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelj za osobe iz članka 24. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO), ne stariji od dana objave natječaja
 6. dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidatom, prijavljenim na natječaj, smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati su dužni priložiti dokaz o promjenama prezimena/imena ukoliko je došlo do promjene u odnosu na priloženu dokumentaciju.

Postupak procjene/testiranja i vrednovanja kandidata provoditi će se prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja objavljenom na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Križić-kružić..

Sa e-maila: info@dv-krizic-kruzic, najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu/testiranje i vrednovanje, objaviti će se Obavijest o načinu procjene/testiranja i vrednovanja kandidata, području provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za procjenu/testiranje i vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja procjene/ testiranja i vrednovanja kandidata.

Kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, a ne pristupi procjeni/testiranju i vrednovanju, smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat predložen za izbor biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za predloženog kandidata provest će se provjera postojanja/nepostojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22) kod preostalih nadležnih tijela.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici  osobno ili poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, uz obveznu naznaku „ Za natječaj – odgojitelj/ica“.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića Križić-kružić www.dv-krizic-kruzic.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Natječaj se s danom 17.11.2023. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križić-kružić, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Križić-kružić i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  27 .11.2023. godine.

Dječji vrtić Križić- kružić – natječaj za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić na 34. sjednici održanoj dana           16.11.2023. godine donijelo je

ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić odlučuje o raspisivanju natječaja za prijam na rad na radnom mjestu spremač/ice u ustanovi Dječji vrtić Križić-kružić, Križ, Ulica Josipa Čopora 15, te utvrđuje tekst istoga natječaja:

NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić:

1. spremač/ica  – na određeno vrijeme, s  punim radnim vremenom, povećan obim posla 2 izvršitelja/ice

Uvjeti :

 • Završena osnovna škola
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku svjedodžbe,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25., st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.25., st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da kandidatu nije izrečena neka mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno čl.25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja           
 • potvrdu Hrvatski zavod za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  ne stariju od dana  objave natječaja

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, uz obavezu izabranog  kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi izvornike ili ovjerene preslike.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima  i priložiti sljedeće dokaze:

– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena, dokaz da je zaposlena na poslovima koji ne odgovaraju njezinoj stručnoj spremi, te ostale dokaze prema članku 103. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“br.121/17, 98/19 i 84/21),  poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, te https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca prema članku 104. Zakona  – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 102. Zakona

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03,148/13, 98/19 i 57/22)

– ista se prednost može ostvariti samo pod jednakim uvjetima u slučaju ako nema kandidata iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost

– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Natječaj se s danom  17.11.2023. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Dječjeg vrtića www.dv-krizic-kruzic.hr i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom  27.11.2023. godine.

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili  preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj –spremač/ica“.

Pisane prijave  koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne, nepotpune i nepotpisane, neće biti razmatrane. 

Skip to content