Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić na 34. sjednici održanoj dana           16.11.2023. godine donijelo je

ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić odlučuje o raspisivanju natječaja za prijam na rad na radnom mjestu spremač/ice u ustanovi Dječji vrtić Križić-kružić, Križ, Ulica Josipa Čopora 15, te utvrđuje tekst istoga natječaja:

NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić:

1. spremač/ica  – na određeno vrijeme, s  punim radnim vremenom, povećan obim posla 2 izvršitelja/ice

Uvjeti :

  • Završena osnovna škola
  • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku svjedodžbe,
  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
  • izvornik uvjerenja nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25., st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja
  • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.25., st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja
  • izvornik uvjerenja nadležnog suda da kandidatu nije izrečena neka mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno čl.25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana objave natječaja           
  • potvrdu Hrvatski zavod za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25., st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  ne stariju od dana  objave natječaja

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, uz obavezu izabranog  kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi izvornike ili ovjerene preslike.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima  i priložiti sljedeće dokaze:

– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena, dokaz da je zaposlena na poslovima koji ne odgovaraju njezinoj stručnoj spremi, te ostale dokaze prema članku 103. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“br.121/17, 98/19 i 84/21),  poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, te https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca prema članku 104. Zakona  – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 102. Zakona

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03,148/13, 98/19 i 57/22)

– ista se prednost može ostvariti samo pod jednakim uvjetima u slučaju ako nema kandidata iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost

– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Natječaj se s danom  17.11.2023. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Dječjeg vrtića www.dv-krizic-kruzic.hr i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom  27.11.2023. godine.

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili  preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj –spremač/ica“.

Pisane prijave  koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne, nepotpune i nepotpisane, neće biti razmatrane. 

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content