Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić  na 34. sjednici održanoj dana           16.11.2023. godine donijelo je

ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijam radnika na radno mjesto odgojitelj/ica

I.

            Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić odlučuje o raspisivanju natječaja za prijam na rad na radnom mjestu odgojitelja u ustanovi Dječji vrtić Križić-kružić, Križ, Ulica Josipa Čopora 15, te utvrđuje tekst istoga natječaja:

NATJEČAJ

 za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić, u Križu, Ulica Josipa Čopora 15:

  1.    odgojitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, povećan obim posla, 4 izvršitelja/ice

Uvjeti :

  • sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Križić-kružić, osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.

  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

      Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani  

      kandidat prije sklapanja ugovora o radu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, koja sadrži adresu stanovanja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte,  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  1. životopis, s opisom dosadašnjeg rada
  2. dokaz o državljanstvu
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. dokaz da kandidat nije bio zaposlen u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelj za osobe iz članka 24. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  5. dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO), ne stariji od dana objave natječaja
  6. dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidatom, prijavljenim na natječaj, smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati su dužni priložiti dokaz o promjenama prezimena/imena ukoliko je došlo do promjene u odnosu na priloženu dokumentaciju.

Postupak procjene/testiranja i vrednovanja kandidata provoditi će se prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja objavljenom na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Križić-kružić..

Sa e-maila: info@dv-krizic-kruzic, najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu/testiranje i vrednovanje, objaviti će se Obavijest o načinu procjene/testiranja i vrednovanja kandidata, području provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za procjenu/testiranje i vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja procjene/ testiranja i vrednovanja kandidata.

Kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, a ne pristupi procjeni/testiranju i vrednovanju, smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat predložen za izbor biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za predloženog kandidata provest će se provjera postojanja/nepostojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22) kod preostalih nadležnih tijela.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici  osobno ili poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, uz obveznu naznaku „ Za natječaj – odgojitelj/ica“.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića Križić-kružić www.dv-krizic-kruzic.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Natječaj se s danom 17.11.2023. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križić-kružić, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Križić-kružić i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  27 .11.2023. godine.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content