Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za sljedeće akte:

-Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Općine Križ u 2024. godini.

-Program socijalnih potreba Općine Križ za 2024. godinu

-Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2024. godini

-Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2024. godini

-Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

-Odluka o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije

-Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2024.godinu

-Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2024. godini

-Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Križ

-Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju do 20. studenog 2023. godine, otvorenom na poveznici:

https://www.proracun.hr/Proracun/SavjetovanjeGodina?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2023

Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za sljedeće akte:

-PRORAČUN OPĆINE KRIŽ ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

-ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRIŽ ZA 2024. GODINU

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju do 14. studenog 2023. godine, otvorenom na poveznici:

https://www.proracun.hr/Proracun/SavjetovanjeGodina?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2023

Natječaj za radno mjesto – Radnik na održavanju groblja i obavljanju ukopa

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o., Zagrebačka 7, Križ, OIB: 88060877962 dana 18.10.2023. raspisuje Natječaj za radno mjesto – Radnik na održavanju groblja i obavljanju ukopa – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

 • završena osnovna škola
 • radno iskustvo nije potrebno

Kandidati za radno mjesto su dužni priložiti:

 • životopis (poželjno je navesti broj telefona ili mobitela kandidata)
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi (preslika)
 • presliku osobne iskaznice

lsprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Opis poslova:

 • obavlja poslove održavanja površina groblja (košnja trave, sakupljanje smeća, orezivanje živica, drveća, grmova, metenje staza, čišćenje snijega i leda i dr. potrebno)
 • čišćenje objekata na groblju, mrtvačnica, kapelica i dr.
 • pripremanje mjesta za ukop umrlih (kopanje i zatrpavanje rake, micanje nadgrobne ploče i dr.)
 • obavljanje radova na ekshumaciji posmrtnih ostataka
 • prekapanje grobova po nalogu voditelja uprave groblja
 • obavljanje manjih građevinskih radova na grobljima (betoniranje okvira, staza i dr.)
 • vodi brigu o opremi i alatu za rad
 • vodi brigu o povjerenom vozilu

obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih (direktora društva, tehničkog direktora, voditelja uprave groblja i voditelja grupe)

Mjesto rada: Križ

Radno vrijeme: u pravilu jednokratno, ujutro 7-15 sati

Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici uz obaveznu naznaku:

„PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNIK NA ODRŽAVANJU GROBLJA I OBAVLJANJU UKOPA NE OTVARATI“ na adresu: PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ D.O.O., ZAGREBAČKA 7, 10314 KRIŽ .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do zaključno s danom 26. 10. 2023. godine, a natječaj je objavljen dana 18. 10. 2023. godine na oglasnoj ploči Poduzetničke zone Križ d.o.o., internet stranici Općine Križ https://www.opcina-kriz.hr, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Obiteljskom radiju Ivanić.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati osim ukoliko se radi o dokumentu u originalu kojim se dokazuje ostvarivanje prava prednosti. Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) , dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21) te članku 48.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)   uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 98/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nakon utvrđivanja liste kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, pozvat će se na razgovor (intervju).

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonski odnosno na    kontakt naveden u priloženoj dokumentaciji ili na drugi način.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o zapošljavanju, dostave izvornike priloženih preslika iz natječaja, uz upozorenje da se nedostajanje traženih isprava smatra odustajanjem od natječaja.

Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, Uprava društva obustaviti će postupak po ovom natječaju.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Poduzetnička zona Križ d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( “Narodne novine” broj 42/18).

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječajnog postupka usmeno, telefonski (odnosno na kontakt naveden u priloženoj dokumentaciji) ili na dr. način nakon intervjua svih kandidata (čije su prijave pravodobne i potpune), pri čemu će Odluka o zapošljavanju – Radnik na održavanju groblja i obavljanju ukopa biti objavljena na mrežnim stranicama (web stranici) Općine Križ www.opcina-kriz.hr i na oglasnoj ploči.

Uprava društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

Poduzetnička zona Križ d.o.o.
Direktor
Bojan Zoger dipl.ing.

ZATVORENA LIČKA ULICA U KRIŽU ZBOG RADOVA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU

Izvođač radova na projektu izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-Istok, obavještava da s obzirom na to da su pri kraju radovi na regionalnom vodoopskrbnom sustavu, što podrazumijeva spajanje postojećih sekundarnih vodova na novoizgrađeni magistralni vodovod, na lokaciji ulaza u Ličku ulicu u Križu iz Zagrebačke ulice bit će onemogućen promet za sve vrste vozila i to u razdoblju od 17. listopada do 20. listopada 2023. godine.

Postoji mogućnost da se vremenski period navedenih radova eventualno produži, a o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Prema terminskom planu izvođenja radova predviđena je i privremena obustava opskrbe pitkom vodom u razdoblju od 8:00h do 15:00h dana 19. listopada i to za kućanstva u Zagrebačkoj i Ličkoj ulici.

Započela sanacija ceste na području šume Žutica

Dana 16.10. započela je sanacija ceste na području šume Žutica. Tijekom izvođenja radova promet će biti zabranjen za sva vozila. Prva faza radova planira se izvoditi do 28.10.2023. godine od početka šume Žutica (od Ivanić-Grada) prema raskrižju za Veliku Hrastilnicu.

OBAVIJEST O PREUSMJERAVANJU PROMETA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA NA AUTOCESTI A3

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, u zoni čvora Ivanić Grad, na autocesti A3, privremeno, za sav promet bit će zatvoren krak 2 (iz smjera Bregane u smjeru NP Ivanić Grad) i krak 3 (iz smjera NP Ivanić Grad u smjeru Lipovca) te isti preusmjeren na obilazne pravce, javnim cestama u nadležnosti Općine Križ.
Privremeno zatvaranje krakova 2 i 3, čvora Ivanić Grad, planirano je u tri noćna termina, u periodu od 17.10.2023. godine do 20.10.2023. godine, od 20:00 sati do 06:00 sati.

Nova fasada na svlačionicama sportskog objekta u Obedišću

Ovih su dana završeni radovi uređenja termo fasade na objektu svlačionicama sportskog objekta u Obedišću. Projekt je vrijedan preko 13.300,00 EUR-a. Osim fasade nedavno je na spomenutom objektu izmijenjena stolarija, postavljene su klupčice na prozore, a u sklopu uređenja objekta, odnosno njegovog eksterijera, postavljeno je i dječje igralište te nabavljena traktorska kosilica za potrebe uređenja okoliša.

Navedeni radovi zasigurno će doprinijeti kvaliteti rada Nogometnog kluba Mladost Obedišće koji obilježava šezdesetu godišnjicu svog postojanja.

Skip to content