Natječaj za radno mjesto – Radnik na održavanju groblja i obavljanju ukopa

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o., Zagrebačka 7, Križ, OIB: 88060877962 dana 18.10.2023. raspisuje Natječaj za radno mjesto – Radnik na održavanju groblja i obavljanju ukopa – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

 • završena osnovna škola
 • radno iskustvo nije potrebno

Kandidati za radno mjesto su dužni priložiti:

 • životopis (poželjno je navesti broj telefona ili mobitela kandidata)
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi (preslika)
 • presliku osobne iskaznice

lsprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Opis poslova:

 • obavlja poslove održavanja površina groblja (košnja trave, sakupljanje smeća, orezivanje živica, drveća, grmova, metenje staza, čišćenje snijega i leda i dr. potrebno)
 • čišćenje objekata na groblju, mrtvačnica, kapelica i dr.
 • pripremanje mjesta za ukop umrlih (kopanje i zatrpavanje rake, micanje nadgrobne ploče i dr.)
 • obavljanje radova na ekshumaciji posmrtnih ostataka
 • prekapanje grobova po nalogu voditelja uprave groblja
 • obavljanje manjih građevinskih radova na grobljima (betoniranje okvira, staza i dr.)
 • vodi brigu o opremi i alatu za rad
 • vodi brigu o povjerenom vozilu

obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih (direktora društva, tehničkog direktora, voditelja uprave groblja i voditelja grupe)

Mjesto rada: Križ

Radno vrijeme: u pravilu jednokratno, ujutro 7-15 sati

Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici uz obaveznu naznaku:

„PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNIK NA ODRŽAVANJU GROBLJA I OBAVLJANJU UKOPA NE OTVARATI“ na adresu: PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ D.O.O., ZAGREBAČKA 7, 10314 KRIŽ .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do zaključno s danom 26. 10. 2023. godine, a natječaj je objavljen dana 18. 10. 2023. godine na oglasnoj ploči Poduzetničke zone Križ d.o.o., internet stranici Općine Križ https://www.opcina-kriz.hr, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Obiteljskom radiju Ivanić.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati osim ukoliko se radi o dokumentu u originalu kojim se dokazuje ostvarivanje prava prednosti. Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) , dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21) te članku 48.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)   uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 98/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nakon utvrđivanja liste kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, pozvat će se na razgovor (intervju).

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonski odnosno na    kontakt naveden u priloženoj dokumentaciji ili na drugi način.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o zapošljavanju, dostave izvornike priloženih preslika iz natječaja, uz upozorenje da se nedostajanje traženih isprava smatra odustajanjem od natječaja.

Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, Uprava društva obustaviti će postupak po ovom natječaju.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Poduzetnička zona Križ d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( “Narodne novine” broj 42/18).

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječajnog postupka usmeno, telefonski (odnosno na kontakt naveden u priloženoj dokumentaciji) ili na dr. način nakon intervjua svih kandidata (čije su prijave pravodobne i potpune), pri čemu će Odluka o zapošljavanju – Radnik na održavanju groblja i obavljanju ukopa biti objavljena na mrežnim stranicama (web stranici) Općine Križ www.opcina-kriz.hr i na oglasnoj ploči.

Uprava društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

Poduzetnička zona Križ d.o.o.
Direktor
Bojan Zoger dipl.ing.

Skip to content