ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Dana, 31. ožujka 2022. godine održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je nazočilo 11 od 13 članova Općinskog vijeća. Nakon što je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ, predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Hrastić izvijestio je da predlagač, Općinski načelnik Općine Križ povlači iz dnevnog reda točku vezanu uz davanje suglasnosti na Odluku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križić-kružić za pedagošku godinu 2022./2023.“ te je izmijenjen dnevni red jednoglasno usvojen.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je o aktualnim događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća. O svim aktualnostima javnost je već informirana putem medija, a Općinski se načelnik posebno osvrnuo na  održanisastanak s predstavnicima Osnovne škole Milke Trnine i Ravnateljicom srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad Josipom Ilić na temu naše Gimnazije u Križu. Na sastanku su bile nazočne i vijećnice Nataša Nižetić Šiletić, Tina Matanić i Danijela Huljenić, a cilj sastanka bio je odrediti akcije za upis dovoljnog broja djece u školsku godinu 2022./2023. Naime utvrđeno je da je potrebno zajedničkim akcijama doprinijeti boljoj reputaciji Gimnazije u Križu koju ona svojim rezultatima i tradicijom doista zaslužuje. Na tome prvenstveno mora raditi Srednja škola Ivan-Švear Ivanić-Grad. S druge strane tu je Osnovna škola Milke Trnine Križ koja kao lokalna obrazovna ustanova mora poticati učenike na obrazovanje u Gimnaziji Križ i još bolje surađivati sa Srednjom školom. I na kraju tu je Općina Križ koja financijskom potporom može podržati projekte Srednje škole Ivan Švear. Općina Križ iskazuje interes i želju da za iduću školsku godinu 2022./2023. financira udžbenike za sve učenike s područja Općine Križ koji upišu prvi razred Gimnazije u Križu te da pripremi izmjenu Pravilnika o stipendiranju na način da se osiguraju dvije dodatne stipendije za izvrsne učenike koji upišu Gimnaziju u Križu.

U nastavku sjednice uslijedilo je podnošenje, Statutom Općine Križ propisanog Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Križ za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine.

Općinski načelnik Općine Križ, članovima Općinskog vijeća obratio se vezano uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2021. godinu, Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Križ za 2021. godinu, Odluku o raspodjeli rezultata Općine Križ za 2021. godinu. Odbor za financije i proračun utvrdio je davanje pozitivnog mišljenja na spomenuta financijska izvješća za 2021. godinu, pitanja nije bilo, a isti su jednoglasno usvojeni.

Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2021. godinu  sadrži prihode i primitke ostvarene u ukupnom iznosu od 37.561.373,37 kn ili 82,18 % od Godišnjeg plana što je za 28,12 % više u  odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju 2020. godine, a prema vrsti prihoda odnose se na sljedeće: prihode od poreza (ostvarene u iznosu 9.083.089,17 kuna ili 95,09 % od Godišnjeg plana); prihode od pomoći (ostvarene u iznosu 7.194.444,66 kuna ili 80,87 % od Godišnjeg plana); prihode od imovine (ostvarene u iznosu 7.557.879,26 kuna ili 97,62 %  od Godišnjeg plana); prihode ostvarene po posebnim propisima (ostvarene u iznosu

     5.957.712,65 kuna ili 87,86 % od Godišnjeg plana); prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija (ostvarene u iznosu 2.840,06 kn ili 71,00 % od Godišnjeg  plana)¸ prihode od prodaje nefinancijske imovine (ostvarene u iznosu 259.560,72 kune ili 8,06 % od Godišnjeg plana); primitke od financijske imovine i zaduživanja (ostvarene u iznosu 7.505.846,82 kuna ili 79,01% od Godišnjeg plana) te višak prihoda prethodne godine (ostvaren u iznosu 9.227,63 kuna). Najznačajniji ostvareni prihodi i primici u obračunskom razdoblju su:

–           prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 8.382.994,32 kn ili 94,19 % od Godišnjeg plana

–           prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 6.945.890,22  kn ili 97,69 % od Godišnjeg plana

–           prihodi od komunalnog doprinosa i  naknade ostvareni su u iznosu od 4.591.583,58 kn ili 86,63 % od Godišnjeg plana

Rashodi i izdaci izvršeni su u ukupnom iznosu  od 39.131.092,97  kn ili 85,62 % od Godišnjeg plana što je za 33,51  % više u odnosu na izvršene rashode i izdatke u istom razdoblju 2020. godine, a prema organizacijskoj klasifikaciji odnose se na sljedeće rashode i izdatke :

Rashodi i izdaci izvršeni u obračunskom razdoblju prema funkcijskoj klasifikaciji su sljedeći:

–           rashodi za opće javne usluge – izvršna i zakonodavna tijela  u iznosu 6.032.899,06 kn ili 83,94 %  od Godišnjeg plana

–           javni red i sigurnost – protupožarna zaštita u iznosu 715.745,50 kn ili 76,96 % od Godišnjeg plana

–           ekonomski poslovi – poljoprivreda i gospodarstvo u iznosu 1.138.810,12 kn ili 87,60 % od Godišnjeg plana

–           usluge unapređenja stanovanja i zajednice u iznosu 16.694.024,73 kn ili 90,48 % od Godišnjeg plana

–           rashodi za zdravstvo u iznosu 94.991,55 kn ili 86,36 % od Godišnjeg plana

–           za rekreaciju, kulturu i religiju u iznosu 1.596.167,05 kn ili 68,45 % od Godišnjeg plana

–           rashodi za obrazovanje u iznosu 4.981.035,77 kn ili 96,17 % od Godišnjeg plana

–           za socijalnu zaštitu u iznosu 520.276,33 kn ili 72,77 % od Godišnjeg plana

Članovi Općinskog vijeća Općine Križ primili su na znanje i godišnje izvještaje o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika, odnosno ustanova Dječji vrtić Križić-kružić i Knjižnice i čitaonice Križ. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Križić-kružić za 2021. godinu članovima Općinskog vijeća Općine Križ prezentirala je nova ravnateljica Marija Dukarić, a Knjižnice i čitaonice Križ privremena ravnateljica Sandra Crnković.

U nastavku sjednice primljena su na znanje izvješća po pojedinim programima i planovima te njihovom izvršenju u 2021. godini, koja se sukladno propisima moraju podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, a koja su članovi Općinskog vijeća zaprimili u materijalima saziva 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ.

Razmatrana je i Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križić-kružić. Tijekom rasprave predlagač je prihvatio sugestije pojedinih vijećnika te izmijenio broj predloženih bodova temeljem kojih se sukladno spomenutoj Odluci ostvarivanja prednosti pri upisu u Vrtić. Pravo na upis u programe Vrtića imaju djeca s prebivalištem na području Općine Križ, a ako ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati i djeca s prebivalištem izvan područja Općine Križ. Način ostvarivanja utvrđuje se sukladno primjeni mjerila u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, zbrajanjem ostvarenih bodova, a prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.Upis djece provodi se sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Križić-kružić, koji donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić i Odluke o upisu i mjerilima upisa, koju donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Križ, za pedagošku godinu.

Članovi Općinskog vijeća razmatrali su i usvojili Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, dana 07. listopada 2021. godine objavljen je Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, dana 30. studenog 2021. godine održano je javno otvaranje ponuda, a unutar propisanog roka zaprimljeno je ukupno 27 ponuda. Od ukupnog broja zaprimljenih ponuda, 2 su nevažeće ponude, a 25 je važećih ponuda. Nakon javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo je provelo postupak pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda te je primjenjujući kriterije propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu utvrdilo pravo prvenstva kod svake pojedine katastarske čestice. Ova Odluka dostaviti će se na prethodno mišljenje Zagrebačkoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, a dobivenog pozitivnog mišljenja Zagrebačke županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede te po sastavljanju nacrta ugovora o prodaji na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, Općinski načelnik Općine Križ i podnositelj ponude sklapaju ugovor o prodaji.
U nastavku sjednice donesena je i Odluka o korištenju dijela pročelja zgrada za bankomate i visini naknade za korištenje, koja će iznositi 800,00 kn mjesečno temeljem sklopljenog ugovora između Općine Križ i zainteresiranih korisnika, a koji se može sklopiti na određeno vrijeme od 5 godina.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju uvjeta i načina dodjele prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama. Sukladno spomenutoj Odluci prostori će se dodjeljivati na korištenje udrugama temeljem Javnog natječaja. Prioritet pri dodjeli prostora imaju udruge koje već koriste prostore za koje se natječu, a brinu se o tim prostorima pažnjom dobrog domaćina. Općina Križ može dodijeliti prostore udrugama na rok od 3 godine, uz naplatu jedne kune po metru kvadratnom godišnje. Kriteriji, mjerila, odnosno uvjeti za dodjelu prostora udrugama kao i to koji se prostori dodjeljuju te sve ostalo vezano uz provedbu postupka dodjele prostora udrugama, bit će dodatno razrađeni u Javnom natječaju i ugovoru koji će udruge sklopiti s Općinom Križ.

I ove je godine sukladno prijedlogu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donesena Odluka o dodjeli Plakete Josip Badalić i to studentu Antoniju Milovini, a ista će dobitniku biti dodijeljena u povodu obilježavanja Badalićevih dana u lipnju 2022. godine.

Na kraju sjednice jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju vrijednosti te evidentiranju nekretnina u vlasništvu Općine Križ u poslovnim knjigama te Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove izgradnje pješačke i biciklističke staze u Poduzetničkoj zoni Križ II – I. faza. Istim Zaključkom  odobreno je izdvajanje novčanih sredstava za plaćanje radova izgradnje pješačke i biciklističke staze u Poduzetničkoj zoni II., I. faza, u iznosu od 580.578,75 kuna trgovačkom društvu Resman d.o.o. Križ.

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini koji je objavljen 1. travnja 2022. godine u “Večernjem listu”, “Jutarnjem listu” i na mrežnoj stranici Zagrebačke županije.

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10, 13/18 – pročišćeni tekst i 23/20) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

 1. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste  li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju, na jednak način, muški i ženski rod.

 • Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:
 • predloženi kandidat za dodjelu javnog priznanja treba biti istaknuti pojedinac ili pravna osoba koja je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim gospodarskim, kulturnim, znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom ostvarila doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti u Zagrebačkoj županiji, odnosno međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti,
 • predloženi kandidat za dodjelu javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka ili je posebno zaslužan za Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremena svijeta
 • ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije moraju biti mjerljivi
 • jedan predlagatelj može predložiti do 2 kandidata za dodjelu javnog priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini
 • Pozivaju se: članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove na dostavu prijedloga kandidata za  dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini.
 • Prijedlog za dodjelu javnog priznanja sadržava popunjeni Obrazac prijedloga uz privitke:

a) životopis za fizičku osobu, odnosno odgovarajući podaci za pravnu osobu koju

    se predlaže za dodjelu javnog priznanja (obavezno);

b) temeljito obrazloženje razloga predlaganja (obavezno);

c) odgovarajuću dokumentaciju (ako je primjenjivo).

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen  je na Internet stranici Zagrebačke županije na sljedećem linku:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/?kategorija=natjecaji&odjel=zupanijska-skupstina
 • Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i podaci iz točke 4. ovog Natječaja trebaju biti pripremljeni u programu MS Office i obliku Word dokumenta, uz izuzetak dokumentacije ako je priložena.
 • Rok za podnošenje prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 15. svibnja 2022.godine.
 • Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“   ili   putem e-pošte na adresu                                                    z.skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr s naznakom predmeta: „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“.
 • Ovaj Natječaj objavljuje se u „Večernjem listu“, „Jutarnjem listu“, „Kronici Zagrebačke županije“, lokalnim radio postajama, Internet stranici Zagrebačke županije i Internet  stranicama jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji.
 • Osobni podaci kandidata i predlagatelja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
mr. sc. Stjepan Kožić, dipl. ing., v.r.

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/6553/otvoren-natjecaj-za-dodjelu-javnih-priznanja

Skip to content