DOGOVORENE IZMJENE VOZNOG REDA S HŽ-om, dva nova vlaka od sada staju u Novoselcu.

Od 11. travnja 2022. vlak 547 s polaskom iz Zagreba s Glavnog kolodvora u 21.35 sati zaustavit će se na kolodvoru Novoselec (dolazak u 22.32 sata).
Također, vlak 210 iz smjera Vinkovaca imat će zaustavljanje u kolodvoru Novoselec u 11.38 sati s dolaskom u Zagreb Glavni kolodvor u 12.47 sati.
Rezultat je to apela Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića prema HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. Zagreb. Naime potaknuti nezadovoljstvom naših građana i putnika tražene su izmjene voznog reda koji vrijedi do prosinca 2021. godine jer isti nikako ne odgovara učenicima i radnicima s područja Općine Križ. Navedene izmjene, napominju iz HŽ Putničkog prijevoza, jedine su trenutno moguće i usuglašene su s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te se nadaju da će se njihovom implementacijom postići željeni rezultat u vidu povećanja zadovoljstva korisnika prijevoza.

OBAVIJEST o Javnom pozivu za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Poveznica: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Ponuditelji za svoje stambene jedinice koje žele prijaviti na ovaj Javni poziv, moraju popuniti obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice. Nakon zaprimljenih zahtjeva, Stožer civilne zaštite Općine Križ provesti će neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, te istu dostaviti Ponuditelju.

Ponuditelji obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe“ odnosno zahtjev za pregled stambene jedinice mogu dostaviti osobno u Općinu Križ na adresu Trg Sv. Križa 5, Križ ili elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr.

Dan narcisa

Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije tradicionalno organizira humanitarnu akciju obilježavanja „Dana narcisa“ koja se ove subote 26. ožujka 2022. godine održala u gradovima i općinama Zagrebačke županije pa tako i u Općini Križ.

Narcise su se prodavale u centru Križa i u Novoselcu, a akciji su prodajom narcisa podržale članice Općinskog vijeća Općine Križ Vlasta Crnković, Danijela Huljenić, Matea Vorel i Nataša Nižetić Šiletić, a u svemu su im pomogli i Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić te predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić

Općina Križ kupila je cvijeće koje se prodavalo na području Općine, a sav prikupljen novac namijenjen je za rad Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije. Iako je akcija trebala trajati do podne, u rekordnom roku prodane su sve narcise te je prikupljeno 2. 598,00 kuna koje će biti uplaćene na račun Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije u cilju podupiranja akcije za pomoć u borbi protiv raka dojke.

HVALA!!!

Dan narcisa u Općini Križ

U subotu 26. ožujka 2022. godine, na nivou cijele Hrvatske održat će se akcija obilježavanja Dana narcisa posvećena borbi protiv raka dojke. U Zagrebačkoj županiji akciju organizira Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije, u sklopu koje će se narcise prodavati i u centru Križa te u Novoselcu kod trgovine Lonia i to od 9 do 12 sati kada možete kupnjom narcisa podržati ovu hvale vrijednu humanitarnu akciju.
Sredstva prikupljena prodajom narcisa bit će uplaćena na račun Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu

ZATVOREN!!!

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),  članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 11/21) i članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 54/21), po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/168, URBROJ: 525-08/0245-21-3 od 14. prosinca 2021. godine), Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrasci zahtjeva dostupni su u prilogu.

Javni poziv je otvoren do 30. lipnja 2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-517

Napominjemo, da Općina Križ uz mjere navedene u javnom pozivu, također sufinancira i premije osiguranja po zaključenim policama osiguranja usjeva, trajnih nasada i/ili stoke.

Za ovu mjeru Općina Križ sklopila je ugovor s  Croatia osiguranjem dd, a intenzitet potpore po korisniku je 25% iznosa od uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu, a najviše do 5.000,00 kn.

Prijedlog novog voznog reda za 2022./2023. godinu

Poštovani sugrađani,

obavještavamo Vas da prijevoznik HŽ Putnički prijevoz d.o.o. provodi javno savjetovanje o prijedlogu voznog reda za 2022./2023. godinu. Više informacija možete pronaći na linku http://www.hzpp.hr/savjetovanje-o-prijedlogu-voznog-reda-2022-2023.

Ovim putem Vas pozivamo da svi zainteresirani korisnici  željezničkog prijevoza dostave svoje zahtjeve, primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženi vozni red, zaključno do petka, 18. ožujka 2022. godine putem elektroničke pošte, na e-mail: info@opcina-kriz.hr kako bismo, na vrijeme, mogli dostaviti Vaša očitovanja nadležnima u Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije, koji će dostavljeno komunicirati s prijevoznikom, a sve u cilju postavljanja smjernica prilikom izrade novog voznog reda za 2022/2023. godinu, od strane prijevoznika HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI ZA IZBJEGLE OSOBE IZ UKRAJINE

Poštovani sugrađani, pravne osobe….

pokažimo, kao i uvijek do sada, dobrotu i ljudskost!

Svi koji raspolažete i u mogućnosti ste pomoći s davanjem na raspolaganje stambenog prostora za smještaj izbjeglih osoba iz Ukrajine, pozivam Vas da u Općinu Križ javite podatke o raspoloživom prostoru.

Općina je nadležnim tijelima Republike Hrvatske prijavila svoje smještajne kapacitete, a obzirom da, na sveopću žalost, svakodnevno rastu potrebe, voljni smo prikupiti i imati spremne podatke za daljnje prosljeđivanje na poziv za pomoć u smještaju.

Dodatno ćemo Vas izvještavati o organiziranju humanitarnih akcija za prikupljanje namirnica i drugih potrepština, u skladu s potrebama.  

Kontakti na koje možete prijaviti stambene jedinice:

01 2831 510

 info@opcina-kriz.hr

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/22-01/23, URBROJ: 238-16-03-22-1 od 07. ožujka 2022. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

1. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ i Širinec na području Općine Križ.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja namijenjeno je za zakup, za ratarsku i stočarsku proizvodnju, na vrijeme – 1 (jedna) godina, računajući od datuma zaključenja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i odnosi se na sljedeće katastarske čestice:

REDNI BROJNAZIV KATASTARSKE OPĆINEBROJ ZK ULOŠKABROJ ZK ČESTICEUKUPNA POVRŠINA ZK ČESTICA (m²)KULTURA ZK ČESTICEPOČETNA GODIŠNJA ZAKUPNINA (KN)
HRASTILNICA6316576683ORANICA242,59 kn
HRASTILNICA6316584461ORANICA 161,93 kn
3.KRIŽ1592932/118087ORANICA656,56 kn
      4. ŠIRINEC143117676913ORANICA 250,94 kn
      5. ŠIRINEC14311770/127566ORANICA1.000,65 kn

2.  Početna zakupnina poljoprivrednog zemljišta, a koja je utvrđena na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“  br. 89/18), iznosi za oranicu 363,00 kn/ha godišnje.

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

– strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.   

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana istovremene objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ.

6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ“. 

7.  Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno, a izvršiti će se u sjedištu općinske uprave Općine Križ.   

8. Pisana ponuda mora sadržavati:

    – ime i prezime/naziv/adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

    – OIB ponuditelja,

    – izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja, 

     – preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,

– oznaku zemljišta za koje se dostavlja ponuda (jedna ili više katastarskih čestica),

– izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed,

– ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta iskazanu za svaku katastarsku česticu posebno, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene ovim javnim natječajem.

9. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Križ, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisanim putem obaviješteni. 

10.  Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, Općinski načelnik Općine Križ utvrđuje kriterij, a to je: 

       – najviša ponuđena zakupnina uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja.

       U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu zakupninu, prednost kod zakupa poljoprivrednog zemljišta imat će onaj ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije. 

11. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, neće se razmatrati. 

12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s Općinom Križ po isteku ugovora o zakupu s dosadašnjim zakupnicima, a kojim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

13. Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnika se uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

14. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ sadrži obvezno odredbe koje se odnose na:

            -podatke o ugovornim stranama,

-podatke iz zemljišne knjige o poljoprivrednom zemljištu,

-vrijeme trajanja zakupa,

-visinu i rok plaćanja zakupnine zakupljenog zemljišta,

-namjenu korištenja zakupljenog zemljišta.

15. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

Općina Križ

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ dana 10. 03. 2022. godine.

Rok za dostavu ponuda je do zaključno s danom 18. 03. 2022. godine.

ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Međunarodni dan žena tradicionalno se obilježava 8. ožujka kada slavimo žene i njihova ostvarenja u svim područjima života. Ovaj dan je spomen na sve hrabre i odlučne žene i njihovu zajedničku i ustrajnu borbu za poboljšanje položaja žena u društvu.

Svim majkama, kćerima, sestrama, suprugama, prijateljicama i suradnicama, ženama koje svakodnevno svojim predanim radom, brigom za obitelj i dom, svojim glasom i društvenom aktivnošću pridonose razvoju modernog i razvijenog društva, od srca čestitam Međunarodni dan žena.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

Skip to content