Općina Križ, u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić započinje EU projekt “Zaželi jednakost za sve”

Općina Križ, u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić, s velikim entuzijazmom ulazi u novu fazu projekta „Zaželi“, nakon uspješno realizirane prve faze projekta. Ovom prilikom Križ snažno nastavlja pokazivati svoje bogato iskustvo u provođenju socijalnih inicijativa kroz partnerstvo sa susjednim lokalnim jedinicama.

Projekt “Zaželi jednakost za sve” obuhvaća 96 korisnika (54 Ivanić-Grad, 18 Kloštar Ivanić i 24 Križ). Kroz projekt će se zaposliti ukupno 17 osoba (9 Ivanić-Grad, 3 Kloštar Ivanić i 4 Križ) koje će se brinuti o korisnicima, pružajući im neophodnu skrb i podršku u svakodnevnom životu.

Zahvaljujući uspješnom povlačenju sredstava iz europskih fondova, projekt je vrijedan gotovo 800.000 eura i planiran je za sljedeće tri godine. Osim što će pružiti neprocjenjivu pomoć osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, projekt također doprinosi jačanju lokalne zajednice i socijalnoj inkluziji.

Uz načelnika Marka Magdića na radnom sastanku koji se održao danas, 7. veljače 2024. godine, sudjelovali su gradonačelnik Grada Ivanić-Grada Javor Bojan Leš, općinska koordinatorica projekta Marija Vuksan, koordinatorica projekta za Općinu Kloštar Ivanić Katarina Salopek i Sanja Mahovlić Vučinić direktorica Razvojne agencije “IGRA” Ivanić-Grad .

Osnovne informacije o projektu “Zaželi jednakost za sve!”:

Ukupna vrijednost projekta: 792.000,00 eura.

Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027

Postotak sufinanciranja: 100%

Broj korisnika: 96 (54 Ivanić-Grad, 18 Kloštar Ivanić i 24 Križ)

Broj pružatelja usluga: 16 (9 Ivanić-Grad, 3 Kloštar Ivanić i 4 Križ)

Vrijeme trajanja: 36 mjeseci, 7.2.2024. – 7.2.2027.

Cilj Projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 96 osoba starijih od 65 godina i odraslih osobama s invaliditetom što će pridonijeti njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Glavna projektna aktivnost pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine po pružatelju usluga, praćenje i kontrolu izvršenih usluga, nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, komunikaciju i vidljivost, upravljanje projektom i administracija i provedba radionica na temu podizanja svijesti za suzbijanje svih oblika diskriminacije.

U narednom razdoblju Općina Križ će na svojim internetskim stranicama i putem drugih kanala obavještavanja informirati zainteresirane korisnike i pružatelje usluga o načinu izražavanja interesa za sudjelovanje u Projektu.

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ

Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Križ o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Križ i utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ (KLASA: 024-02/24-01/01, URBROJ: 238-16-01-24-1 od. 30. siječnja 2024. godine), objavljuje se

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ

Savjet mladih Općine Križ (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih kao i praćenje te promicanje interesa mladih Općine Križ. 

OPIS POSTUPKA IZBORA SUKLADNO ZAKONU O SAVJETIMA MLADIH

Postupak izbora članova Savjeta mladih počinje objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ (u daljnjem tekstu: Javni poziv), a pokreće ga  Općinsko vijeće Općine Križ sukladno Zakonu o savjetima mladih (“Narodne novine” br. 41/14 i 83/23), zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 60/23) u daljnjem tekstu: Odluka o osnivanju Savjeta mladih.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Križ na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Općine Križ, Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Križ, Zakonom o savjetima mladih te Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Savjet mladih broji 5 (pet) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika

UVJETI ZA ISTICANJE KANDIDATURA SUKLADNO ZAKONU O SAVJETIMA MLADIH

Kandidature za članove Savjeta mladih temeljem Javnog poziva ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje deset mladih).

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Križ, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih.

Osoba izabrana u Savjet mladih može istodobno biti i član Savjeta mladih Zagrebačke županije, no ne može istodobno biti član Savjeta mladih i član Općinskog vijeća Općine Križ.

ROKOVI ZA PRIJAVU, ROKOVI ZA PROVEDBU PROVJERE ZADOVOLJAVANJA FORMALNIH UVJETA PRIJAVLJENIH KANDIDATA I ROK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Prijedlog kandidatura obvezno sadrži sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatu: ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB, adresa prebivališta ili boravišta,
  • kontakt podaci kandidata (adresa elektroničke pošte, broj telefona),obrazloženje prijedloga,
  • Izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Općine Križ, vlastoručno potpisanu od strane kandidata.

Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidatura za izbor članova Savjeta mladih, podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Križ (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) u roku od 15 dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr.

Prijedlog kandidature na priloženom Obrascu za isticanje prijedloga kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Križ uz priloženu Izjavu o prihvaćanju kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Križ, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, u zadanom roku pisarnici Općine Križ s napomenom:

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Križ,

Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ.

Dostava prijedloga kandidature na Javni poziv u zadanom roku može se izvršiti:
– elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr
– preporučeno poštom na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
– putem dostavljača ili osobno.

Kada se dostava prijedloga kandidature podnosi elektroničkim putem, obavezno se, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijedloga kandidature, u pisarnicu Općine Križ, dostavlja i jedan tiskani, potpisani i ovjereni primjerak prijedloga kandidature.

Prijedlog kandidature koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

Nakon zaprimanja kandidature za članove Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću  Općine Križ te se objavljuju na internetskoj stranici Općine Križ.

Općinsko vijeće Općine Križ na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članova Savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove Savjeta mladih objavljuju se na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr.

Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata predstavničkog tijela koje ih je izabralo.

Ako na Javni poziv ne pristigne najmanje onaj broj važećih kandidatura koji odgovara broju članova utvrđenih Odluke o osnivanju Savjeta mladih, Javni poziv ponovit će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave prethodnog Javnog poziva.

Kandidati koji podnesu važeće prijave na ponovljeni Javni poziv bit će birani u Savjet mladih redovitim postupkom, s tim da broj izabranih članova može biti manji nego što je utvrđen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih, ali ne može biti manji od najniže propisanog Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Javni pozivi za isticanje kandidatura ponavljat će se do konstituiranja Savjeta mladih.

Napomena: Javni poziv objavljuje se dana 05. veljače 2024. godine a rok podnošenja prijedloga kandidatura je zaključno s danom 20. veljače 2024. godine.

IZLOŽBA I KONCERT UOČI VALENTINOVA

Općina Križ i Knjižnica i čitaonica Križ ovo Valentinovo pripremaju pravu kulturnu poslasticu za sve romantičare. U utorak 13. veljače 2024. godine, dan prije Valentinova, u Galeriji Križ s početkom u 18 sati otvara se izložba Mare Bogati pod nazivom “Nađi vremena za smijeh”. Nešto kasnije u 19 sati u Domu kulture Josip Badalić u Križu započinje Valentinovski koncert Tria soprana “ONE” kojeg je kriška publika već imala priliku slušati i uživati u prekrasnoj glazbenoj izvedbi izvanrednih glazbenih umjetnica. Ulaz je slobodan na sve događaje!

OBAVIJEST ZA PODUZETNIKE

HAMAG-BICRO zaključno s 10. veljače 2024. godine obustavlja mogućnost podnošenja zahtjeva krajnjih primatelja za odobrenjem moratorija temeljem izdanih Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj, a koji se odobravao u cilju očuvanja likvidnosti i osiguravanja kontinuiteta poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika uslijed suočavanja s posljedicama prirodnih nepogoda ili afričke svinjske kuge tijekom 2023. godine.

Više na:

https://hamagbicro.hr/moratorij-mikro-i-mali-zajmovi-za-ruralni-razvoj-2/

Za novi dom obitelji Tomašić!

Općinski načelnik Općine Križ danas je obitelji Tomašić predao ključeve općinskog stana u Novoselcu u kojem će se smjestiti otac Alen, majka Ivana i sedmero djece od kojih najmanje ima nešto više od godinu dana. Privremeno je to rješenje kojim Općina nastoji pomoći ovoj deveteročlanoj obitelji koja je 24. siječnja ostala bez krova nad glavom i to nakon požara koji je zahvatio obiteljsku kuću u Okešincu. Zahvalni što nitko nije stradao i odlučni u želji da obnove kuću koju još nisu ni kupili, obitelj Tomašić, skromno zahvaljuje svima koji su im do sada pomogli. Alen Tomašić digao je kredit za kupnju kuće, od koje nisu odustali u želji da naprave svojoj djeci topao dom u Okešincu.
Brojni su donatori već pokazali da imaju veliko srce. Akcija prikupljanja pomoći usmjerena je na što bržu obnovu kuće. Ubrzati taj proces možete donacijom obitelji Tomašić kojoj je doista potrebna pomoć dobrih ljudi.

Podaci za uplatu donacija:
Alen Tomašić
IBAN: HR9623400093206270451

SUFINANCIRANJE STERILIZACIJE I KASTRACIJE PASA I MAČAKA

Općina Križ i u 2024. godini nastavlja sufinancirati troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka. Usluga sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Križ za 2024. godine sufinancirati će se u iznosima od:

– 13,00 EUR-a za muškog mačka;
– 26,00 EUR-a za ženskog mačka;
– 19,00 EUR-a za muškog psa;
– 45,00 EUR-a za ženskog psa.

Ostatak troška do punog iznosa koštanja sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, snositi će vlasnik životinje. Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka uz navedeno sufinanciranje može se obaviti u Veterinarskoj stanici Križ d.o.o., Križ, Veterinarskoj ambulanti Četiri šape d.o.o., Ivanić-Grad i Veterinarskoj ambulanti Vetmed d.o.o., Stružec.              

Uvjet ostvarivanja sufinanciranja, osim da vlasnici imaju prebivalište na području Općine Križ, je i prethodno odobrenje za sufinanciranje od strane Općine Križ na propisanom obrascu (Izjavi). Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, obzirom da je mikročipiranje obveza vlasnika pasa.

Obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o isplati jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024. godine

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

Tko ima pravo na isplatu, koji su uvijeti i što treba učiniti da bi se ostvarilo navedeno pravo pročitejte u prilozima.

OBAVIJEST- JAVNA NABAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SKLONIŠTA (ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH PASA)

Dana 16. siječnja 2024. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za obavljanje poslova skloništa (zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa).

Broj objave:  2024/S F02-0000142.  Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. 
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.hr/

Rok za dostavu ponuda je 06. veljače 2024. godine do 11,00 sati.

Skip to content