Dan narcisa u Općini Križ

Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije tradicionalno organizira humanitarnu akciju obilježavanja „Dana narcisa“ koja se ove subote 25. ožujka 2023. godine održala u gradovima i općinama Zagrebačke županije pa tako i u Općini Križ.
Narcise su se prodavale u centru Križa i u Novoselcu, a akciji su prodajom narcisa podržali članovi i članice Općinskog vijeća Općine Križ.
Općina Križ kupila je cvijeće koje se prodavalo na području Općine, a sav prikupljen novac namijenjen je za rad Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije. Iako je akcija trebala trajati do podne, usprkos ružnom vremenu i ove godine u rekordnom roku prodane su sve narcise, a prikupljen novac bit će uplaćen na račun Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije u cilju podupiranja akcija u borbi protiv raka dojke.

OBAVIJEST OPĆINSKOG NAČELNIKA o početku sanacije kolnika u Česmanskoj ulici u Novoselcu i Čazmanskoj ulici u Razljevu

Obavještavaju se građani da je za ponedjeljak 27. ožujka, 2023. godine planiran početak izvođenja radova na interventnoj sanaciji kolnika u Česmanskoj ulici u Novoselcu i Čazmanskoj ulici u Razljevu. Radovi obuhvaćaju dionicu u duljini od otprilike 3250 metara županijske ceste odnosno od raskrižja Moslavačke i Česmanske ulice u Novoselcu do završetka naselja Razljev. Predviđeno vrijeme, odnosno trajanje izvođenja radova je od 27. ožujka 2023 godine u 07,00 sati do 21. travnja 2023 godine u 17,00 sati.
U vrijeme izvođenja radova spomenuta dionica ceste bit će zatvorena od 27.03. do 21.04. za sav promet što će se regulirati prometnim znakovima. Obilazni pravac je:
ŽC 3124 (Obedišće) — ŽC 3124 (Vidrenjak) — ŽC 3158 (Velika Ludina) — ŽC 3130 (Mala Ludina) — ŽC 3130 (Kompator) — ŽC 3130 (Mustafina Klada) — ŽC 3128 (Rečica Kriška)
i obrnuto.

U narednom periodu, a nakon završetka radova na dionici Česmanske ulice u Novoselcu i Čazmanske ulice u Razljevu u planu je i nastavak uređenja navedene županijske ceste sve do granice Općine Križ, odnosno kroz cijelo naselje Rečica Kriška.


Zahvaljujemo na razumijevanju.
Općinski načelnik Općine Križ
Marko Magdić, mag.oec.

USKRSNA IZLOŽBA UDRUGE ŽENSKE RUKE I POTRAGA ZA ČOKOLADNIM JAJIMA

U četvrtak 30. ožujka 2023. godine u 17,00 sati u parku u Križu, prostoru nekadašnje FINA-e Udruga ženske ruke, priprema izložbu pod nazivom ” Uskrsne priče iz dvorišta”. Kao i uvijek, oduševit će nas radovima vrijednih ruku svojih članica koje danima marljivo rade i stvaraju kreacije tematski vezane uz najveći kršćanski blagdan, Uskrs. Izložba će biti otvorena u 17,00 sati, a u suradnji s Općinom Križ i Dječjim vrtićem Križić-kružić Udruga je pripremila i iznenađenje za najmlađe, potragu za čokoladnim Uskrsnim jajima u parku u Križu.

U prilogu nekoliko slika iz Uskrsnih radionica Udruge ženske ruke u prostorijama udruge na kojima članice pripremaju izložbu ” Uskrsne priče iz dvorišta“.

Plan preventivne proljetne sustavne deratizacije na području Općine Križ u 2023.godini

Na temelju sklopljenog Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2023. godinu s tvrtkom Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, objavljuje se:

PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

27. ožujak 2023.         –           OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE

28. ožujak 2023.         –           RAZLJEV I REČICA KRIŠKA, KONŠČANI

29. ožujak 2023.         –           NOVOSELEC

30. ožujak 2023.         –           NOVOSELEC

31. ožujak 2023.         –           VELIKA I MALA HRASTELNICA I JOHOVEC

03. travanj 2023.        –           ŠIRINEC, BUNJANI I ŠUŠNJARI

04. travanj 2023.        –           GORNJI, DONJI PRNJAROVAC I KRIŽ

05. travanj 2023         –           KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.

Ove subote obilježava se Dan narcisa u Općini Križ

U subotu 25. ožujka 2023. godine, na nivou cijele Hrvatske održat će se akcija obilježavanja Dana narcisa posvećena borbi protiv raka dojke. U Zagrebačkoj županiji akciju organizira Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije, u sklopu koje će se narcise prodavati i u centru Križa te u Novoselcu kod trgovine Studenac i to od 9 do 12 sati. Kupnjom narcisa podržite ovu hvale vrijednu humanitarnu akciju jer sredstva prikupljena prodajom narcisa bit će uplaćena na račun Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),  članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 11/21) i članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 50/22), po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/22-01/122, URBROJ: 525-07/311-22-2 od 19. prosinca 2022. godine), Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim:

– Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013

– Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972 od 02. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014  u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.) – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. DEFINICIJA POJMOVA:

U smislu ovog Javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 1. “Potpora” podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Općine Križ za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet Javnog poziva.
 2. “Podnositelj”  je svaki poduzetnik koji podnosi zahtjev za ostvarenje potpore temeljem ovog Javnog poziva.
 3. “Korisnik” je svaki poduzetnik koja udovoljava uvjetima za dodjelu potpore.
 4. “Poljoprivredni proizvod” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) broj 104/2000.
 5. “Primarna poljoprivredna proizvodnja” znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
 6. “Prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svako djelovanje na vlastitom poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju.

III. PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Križ, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Općini Križ i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Općine Križ, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Križ odnosno državnom proračunu.

IV. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Općina Križ će u 2023. godini dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 1408/2013 te sukladno Uredbi 1407/2013 (odnosi se na mjere 2.9., 2.10. i 3.) i članku 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 50/22) za sljedeće aktivnosti:

Mjera 2. Subvencije za poljoprivrednike

2.1. Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)

2.2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

2.3. Kupnja opreme i mehanizacije za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

2.4. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

2.5. Kupnja višegodišnjih biljaka

2.6. Građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva

2.7. Kupnja ograde za nasade i životinje

2.8. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih „neprilika“

2.9. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda

2.10. Potpore za marketinške aktivnosti

Mjera 3. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

V.  UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE:

Mjera 2. Subvencije za poljoprivrednike

2.1.  Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)

Potpore za analizu svih vrsta poljoprivrednih proizvoda/prerađevina, kvalitete stočne hrane, tla i sl. ostvaruju poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom i preradom voća i povrća, ratarskom ili stočarskom proizvodnjom, kako bi se primjenom rezultata analize kontrolom i racionalizacijom troškova postigla rentabilnija proizvodnja.

Uvjet za dodjelu potpore:

– račun i dokaz o plaćanju

– uz zahtjev za dodjelu potpore prilaže se odgovarajuća analiza ovlaštenog laboratorija za koju se traži potpora

 • ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

– 100% vrijednosti dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 600,00 EUR-a.

2.2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje kupnje i samogradnje sustava za navodnjavanje na otvorenim i zatvorenim prostorima.

            Uvjet za dodjelu potpore:

 • minimalna poljoprivredna površina na otvorenom prostoru 0,5 ha, a u zatvorenom 150 m2,
 • račun za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje te dokaz o plaćanju
 • ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50%  vrijednosti dokumentiranih prihvatljivih troškova za nabavu sustava za navodnjavanje bez PDV-a,  a najviše od 600,00 EUR-a.

2.3. Kupnja opreme i mehanizacije za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

Potpora se može ostvariti za kupnju nove i rabljene opreme i mehanizacije te dijelova za popravak istih namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Uvjet za dodjelu potpore:

– vrijednost ulaganja minimalno 150,00 EUR-a

– račun za kupnju opreme i mehanizacije te dijelova za popravak i dokaz o plaćanju  ili

– kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika i dokaz o plaćanju (uplata s poslovnog računa Korisnika- bankovni izvod) kod nabave rabljene opreme od fizičke osobe koja ne može izdati račun

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

-50% vrijednosti dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 EUR-a.

2.4. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

Potpora se može ostvariti za kupnju, građenje te opremanje plastenika i staklenika (sustav za grijanje, stolovi, sustavi za zasjenjivanje, složeni sustavi za automatizaciju, agrotekstil i dr. oprema).

Uvjet za dodjelu potpore:

– vrijednost ulaganja minimalno 150,00 EUR-a

– račun za kupnju materijala i opreme za opremanje plastenika i staklenika te dokaz o plaćanju

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

-50% vrijednosti dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 EUR-a.

2.5. Kupnja višegodišnjih biljaka

Potporu za sufinanciranje nabave voćnih sadnica, sadnica vinove loze, sadnica jagoda, sadnica povrća i ljekovitog i aromatičnog bilja ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za sadnju min. 0,25 ha trajnih nasada voća odnosno povrća, 5000 kom sadnica (jagode, ljekovito bilje i aromatično bilje) ili minimalno 100 odnosno maksimalno 1000 loznih cijepova.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta i deklaracija za nabavljene sadnice.

Uvjet za dodjelu potpore:
– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta
– računi i deklaracije za nabavljene sadnice te dokaz o plaćanju

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:
–  50% iznosa dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.000,00 EUR-a.

2.6. Građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva

Izgradnja ili rekonstrukcija putne mreže unutar poljoprivrednog gospodarstva na katastarskim česticama poljoprivrednog gospodarstva koje se koriste u svrhu predmetne primarne poljoprivredne proizvodnje, a odnosi se na nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i sl.), stavljanje podloge (agrotekstil) i potrebne građevinske radove.

Uvjet za dodjelu potpore:

– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, navesti lokaciju ulaganja

– račun i dokaz o plaćanju za izvedene radove na uređenju putova

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

            – 50% iznosa dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 EUR-a.

2.7. Kupnja ograde  za  nasade i životinje

Potpora u iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova može se ostvariti za ograđivanje površina za držanje stoke na otvorenom te ograđivanje nasada kao zaštita od nasrtaja divljih životinja. Prihvatljivi su troškovi nabave novih materijala za ograđivanje (stupovi, žica, mreža i sl.), uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora.

Uvjet za dodjelu potpore:

– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik), dokaz o upisu stoke u JRDŽ (Jedinstveni registar domaćih životinja), kao i navesti lokaciju ulaganja

– račun i dokaz o plaćanju  za materijal i izvedene radove

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

–  50% iznosa dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.000,00 EUR-a.

2.8. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”

Potpora se ostvaruje za nabavu protugradne mreže i potrebne armature (stupovi, žice, kopče i dr.).


Uvjet za dodjelu potpore:
– da je minimalna površina za koju se traži potpora 0,25 ha za voćnjak, odnosno 0,2 ha za vinograd
– račun i dokaz o plaćanju za protugradnu mrežu i armaturu

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:
–  50% iznosa dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.000,00 EUR-a.

2.9. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se ostvaruje za nabavu opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, kuhanje i  ostale vrste prerađivanja te nabavu opreme u funkciji stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda – pakiranje, skladištenje.

Nabavljena oprema može biti nova ili rabljena, ali se za istu mora dostaviti račun o nabavi i dokaz o plaćanju.

2.9.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se ostvaruje za troškove unutarnjeg uređenja objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda, kako bi se isti objekat/prostor doveo u funkciju za preradu poljoprivrednih proizvoda sukladno propisima kojima se uređuju posebni uvjeti u poslovanju s hranom (npr. podne izolacije, razvod vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije, centralno grijanje, oblaganje podova i zidova i sl.)

Uvjet za dodjelu potpora za mjere 2.9.1. i 2.9.2.:

– vrijednost ulaganja minimalno 600,00 EUR-a

– račun za nabavu opreme odnosno troškove unutarnjeg uređenja i dokaz o plaćanju

– korisnik mora imati registriran ili odobren objekt u poslovanju s hranom

– korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana

– dokaz o vlasništvu, posjedu ili zakupu objekta predviđenog za uređenje ili opremanje

– dokaz o legalnosti objekta

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku za mjere 2.9.1. i 2.9.2.:

 • 50% vrijednosti dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, ali najviše do 1.500,00 EUR-a.

2.10. Potpora za marketinške aktivnosti

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje i autohtonih proizvoda, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, na natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala, opremanje proizvoda (idejno rješenje za znak, etiketu i prateću ambalažu za proizvod, trošak dizajna i pripreme za tisak).

Uvjet za dodjelu potpore:

 • račun za obavljene usluge i dokaz o plaćanju
 • ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave
  Intenzitet potpore po korisniku:
 • 50% vrijednosti dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 600,00 EUR-a.

Mjera 3. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

Potpora se ostvaruje za konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Najviši iznos potpore za konzultantske usluge je 1.500,00 EUR-a po korisniku godišnje.

Uvjet za dodjelu potpore:

– vrijednost ulaganja minimalno 150,00 EUR-a

– račun za izvršene konzultantske usluge i dokaz o plaćanju

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore za korisnike:

-50% vrijednosti dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 EUR-a.

VI. OPĆI UVJETI ZA DODJELU POTPORA:

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

-provodi ih prihvatljiv Korisnik,

-odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,

-realiziraju se na području Općine Križ,

-iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je

 to propisano,

-prihvatljivi  troškovi moraju  biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine,

-prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:

– nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Općine Križ ili ostalih davatelja državnih potpora

– najviši ukupni godišnji iznos potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini koju jedan korisnik može ostvariti po ovom javnom pozivu iznosi 3.000,00 EUR-a.

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku na obrascu  zahtjeva kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.

Uz zahtjev, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu zahtjeva i javnom pozivu.

Korisnici potpore uz zahtjev, ovisno o mjeri za koju podnose zahtjev, prilažu sljedeće:

 1. Ispis osnovnih podataka poljoprivrednog gospodarstva iz Agronet sustava ili potvrda APPRRR-a;
 2. Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
 3. Presliku obrtnice – za obrtnike
 4. Presliku izvatka o upisu u sudski registar za pravne osobe
 5. Presliku rješenja o registraciji zadruge – za zadruge,
 6. Presliku kartice gospodarstva ili rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika,
 7. Preslike računa za nabavljene sadnice (biljke), materijal/opremu ili obavljenu uslugu s dokazom o plaćanju istih,
 8. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu
 9. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine
 10. Izjavu o dobivenoj potpori za istu svrhu iz drugih izvora
 11. Presliku kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om
 12. Presliku rješenja Ministarstva zdravstva o registraciji subjekta te registraciji i odobravanju objekta u poslovanju s hranom ili preslika izvatka iz Upisnika registriranih subjekata i objekata,
 13. Preslika uporabne dozvole ili rješenja o izvedenom stanju,
 14. Presliku vlasničkog lista ili ugovora o zakupu prostora
 15. Druge dokumente propisane za određenu vrstu mjere odnosno aktivnosti.

Obrazac zahtjeva dostupan je uz objavljeni javni poziv na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se može podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu.

VIII. POSTUPAK DODJELE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI  I REDOSLIJED OBRADE ZAHTJEVA:

Postupak dodjele potpore predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja potpore koji provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Križ temeljem ovog javnog poziva i sastoji se od slijedećih koraka:

 1. Popunjavanje odgovarajućeg zahtjeva za dodjelu potpore –  Obrazac zahtjeva
 2. Podnošenje potpisanog zahtjeva za potporu s pripadajućom dokumentacijom, a koja je navedena u Obrascu zahtjeva
 3. Administrativna kontrola i obrada zahtjeva za dodjelu potpore
 4. Po potrebi, obavještavanje podnositelja o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak
 5. Administrativna kontrola i obrada dopunjenih/ispravljenih zahtjeva za dodjelu potpore
 6. Donošenje Odluke o dodjeli potpore odnosno Obavijesti/zaključka o odbijanju zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti/zaključka o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava
 7. Isplata potpore
 8. Kontrola na terenu.

IX. NAČIN OBRADE ZAHTJEVA I RASPODJELE SREDSTAVA:

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu mjeru iz Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu provodi Povjerenstvo za potpore na području Općine Križ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik Općine Križ. Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja i do utroška proračunskih sredstava.

Na osnovu provedenog javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o dodjeli potpora.

Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih.

Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog javnog poziva ne može iznositi više od 3.000,00 EURA-a tijekom jedne kalendarske godine.

Za isto ulaganje ili mjeru odnosno aktivnost, korisnik može potporu temeljem ovog javnog poziva ostvariti samo jednom.

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20 000 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200 000 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši potrebna sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Križ.

X. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

OPĆINA KRIŽ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, s naznakom “ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI“ ili na info@opcina-kriz.hr .

XI. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA:

Javni poziv je otvoren do 30. lipnja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

XII. INFORMACIJE:

Jedinstveni upravni odjel Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-517.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrazac zahtjeva dostupni su na službenoj internetskoj Općine Križ  www.opcina-kriz.hr.

KLASA: 320-01/22-01/51
URBROJ: 238-16-03-23-5
Križ, 20. ožujka 2023.                         

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ:
Marko Magdić,mag.oec.

1. KUP Republike Hrvatske u akrobatskom rock’n’roll-u održan ovog vikenda u Križu

Ove je subote, 18. ožujka 2023. godine u Križu održan 1. KUP Republike Hrvatske u akrobatskom rock’n’roll-u u organizaciji Akrobatskog Rock’n’Roll Kluba „MEGARock“ i Hrvatskog rock’n’roll saveza.

Natjecanje je službeno otvorio Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izrazivši veselje što se rock’n’roll  ponovno vratio u Općinu Križ te omogućio da se ovakav visok rang natjecanja odvija u našoj sredini. Pred odličnom i mnogobrojnom publikom, koja je bodrila sve plesače, nastupilo je ukupno 257 plesača na KUP-u RH u 15 kategorija formacija i parova, te 90-ak polaznika škole akrobatskog rock’n’roll-a. 

Cjelodnevni rock’n’roll spektakl počeo je ujutro u 11:30, a završio oko 20:00 sati. Upravo je kriška publika svojim gromoglasnim navijanjem i pozitivnom atmosferom još jednom pokazala zašto je natjecanje u akrobatskom rock’n’roll u Križu uvijek rado posjećeno od strane svih hrvatskih plesača i klubova.

Odmah nakon natjecanja uslijedile su pohvale organizatorima, kako od strane samih plesača i trenera, tako i od strane nacionalnog saveza i klubova sudionika.

Ovakvu razinu organizacije i niz pozitivnih komentara ističu organizatori, ostvarili su  uz podršku pokrovitelja Općine Križ i Općine Velika Ludine te podršku Osnovne škole „Milke Trnine“ i vjernih sponzora i donatora.

Službeni rezultati natjecanja nalaze se na stranici HRRS-a – https://www.hrrs-crra.hr/rezultati-detaljno/?id=116.

OBAVIJEST – PODJELA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PRIGODOM BLAGDANA USKRSA

Općina Križ dijelit će jednokratnu novčanu pomoć sukladno Odlukama Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića od dana 10. ožujka 2023. godine.

PODJELA NOVČANE POMOĆI ZA UMIROVLJENIKE, OSOBE KOJE PRIMAJU NACIONALNU NAKNADU ZA STARIJE OSOBE I NEZAPOSLENE OSOBE OBAVLJAT ĆE SE SAMO JEDAN DAN I TO U UTORAK 04. TRAVNJA 2023. GODINE OD 7:00 DO 15:00 SATI U ZGRADI OPĆINE KRIŽ, ODNOSNO PROSTORU DRUŠTVENOG DOMA U KRIŽU.

UMIROVLJENICI
Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =30,00 EUR-a po osobi, ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Križ, s ukupnom visinom mirovine do 300,00 EUR-a uključujući i 300,00 EUR-a i to UZ OBVEZNO PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE I ODGOVARAJUĆEG DOKAZA O VISINI MIROVINE NE STARIJEG OD TRI MJESECA.

OSOBE KOJE PRIMAJU NACIONALNU NAKNADU ZA STARIJE OSOBE
Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =30,00 EUR-a po osobi, ostvaruju i osobe koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe, a koje imaju prebivalište na području Općine Križ i TO UZ OBAVEZNO PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE TE DOKAZA O OSTVARENOM PRAVU NA NACIONALNU NAKNADU ZA STARIJE OSOBE.

NEZAPOSLENI
Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =30,00 EUR-a ostvaruju nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Križ koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

TAKOĐER, MOGUĆE JE PODIĆI JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ I ZA DRUGU OSOBU KOJA OSTVARUJE PRAVO NA ISTU, UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE OSOBE KOJA PODIŽE POMOĆ I OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA OSOBE ZA KOJU SE PODIŽE POMOĆ.

OBAVIJEST GRAĐANIMA o radovima uređenja Ulice Ignaca Vešligaja i Šumećanske ulice u Bunjanima

Obavještavaju se građani da je dana 16. ožujka, 2023. godine planiran početak radova pripreme i asfaltiranja u Ulici Ignaca Vešligaja i Šumećanskoj ulici u Bunjanima.

Radovi obuhvaćaju dionicu u duljini od 750 metara. Predviđeno je frezanje postojećeg oštećenog sloja asfalta, izravnanje površine kolnika, izrada novog habajućeg sloja te uređenje bankina.

Predviđeni rok završetka radova je 10 radnih dana.

U vrijeme izvođenja radova biti će djelomično ili u potpunosti onemogućeno prometovanje što će se regulirati prometnim znakovima te pozivamo stanovnike navedene ulice da korištenje svojih vozila prilagode i usklade prema dinamici radova asfaltiranja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se mogu produžiti van najavljenog roka.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

OPĆINA KRIŽ           
Jedinstveni upravni odjel                                                                                                     
Odsjek za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ
Marko Magdić, mag.oec.

Skip to content