Dođite ove nedjelje na adventsko druženje u Križu!

17. prosinca 2023. u nedjelju, Župni Caritas župe Križ organizira vrijednu akciju koja će početi već u 9:00 sati ispred Župne crkve – prodajom kolača i raznih proizvoda s ciljem prikupljanja sredstava za potrebite u zajednici.

Nakon s toga slijedi adventsko druženje koje počinje u 12:00 sati na platou u parku u centru Križa. Očekuje vas ugodna atmosfera i raznolika ponuda kako biste upotpunili svoj nedjeljni dan.

Osim toga, za sve ljubitelje adventskih događanja, tu je i adventski sajam koji će upotpuniti ugođaj dok će Udruga branitelja Općine Križ dijeliti  ribice, a Općina Križ pobrinula se za ukusne porcije fiša i gulaša. Udruga Škaf Križ će se pobrinuti da vam bude toplo uz podjelu kuhanog vina.

Za dodatnu dozu zabave zadužen je Tamburaški sastav “Šegrti”.

Djecu će razveseliti Bjelobradi gost iznenađenja i njegova pomoćnica.

Dođite i uživajte u ukusnim delicijama, toploj atmosferi i blagdanskom raspoloženju.

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanjaprogramskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Križ u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21 i 144/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini (KLASA: 614-01/22-01/04 URBROJ: 238-16-03-23-1 od dana 11. prosinca 2023. godine) Općinski načelnik Općine Križ dana 12. prosinca 2023. godine raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Križ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacijaod interesa za Općinu Križ u 2023. godini sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21 i 144/22).

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ.

II. OBVEZE MEDIJA

 Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga javnog poziva dužni su pratiti rad Općine Križ i upravnih tijela Općine uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa građana Općine i lokalne zajednice te ispunjavati obveze sukladno člancima 2. i 6. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22).

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DODJELU SREDSTAVA

Na Javni poziv mogu se prijaviti pružatelji elektroničkih publikacija koji su:
– registrirani su sukladno Zakonu
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske
– upisani su u odgovarajuće upisnike sukladno Zakonu pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije, odnosno upisani su u Knjigu elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a koje sadržajem pokrivaju i teme s područja Zagrebačke županije.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava nemaju oni pružatelji usluga elektroničkih publikacija koji: 
– se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Zagrebačke županije
– su u likvidaciji ili stečajnom postupku
– imaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske ili proračunu Općine Križ.

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA, DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

KRITERIJBROJ BODOVA
1.Kvaliteta programskog sadržaja od interesa za Općinu (kvaliteta, kreativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja)0-10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja
(praćenje događaja na području Općine te usmjerenost na informiranost te interese stanovnika Općine kao i uključenost istih u programske sadržaje)
0-10
3.Kapacitet i iskustvo nakladnika za provedbu programskog sadržaja, dugoročnost i održivost programskog sadržaja0-10
4.Doseg objava medija0-10
5.Objavljene vijesti vezane za svakodnevni život građana Općine i koje se odnose na rad tijela Općine objavljenih u  proteklih 6 mjeseci0-10
UKUPNO50

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
– poticanja kulture, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine (1 bod)
– razvoja znanosti, odgoja i obrazovanja (1 bod)
– poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša (1 bod)
– poticanja gospodarskih aktivnosti  (1 bod)
– primicanje ravnopravnosti spolova (1 bod)
– poticanje kvalitete programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti (1 bod)
– promicanje sporta i unapređenja ljudskog zdravlja (1 bod)
– poticanje posebnih kulturnih i turističkih projekata i manifestacija (1 bod)
– poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama i nacionalnih manjina (1 bod)
– dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem javnog poziva mogu ostvariti nakladnici čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 40 do maksimalno mogućih 60 bodova.

V. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,
4. Izvadak iz Upisnika elektroničkih publikacija koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga.
6. Google Analytics podaci za elektroničke publikacije- Audience Overwiev/pregled posjećenosti za razdoblje tri mjeseca koja prethode javnom pozivu (export/izvesti u PDF obliku).

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na  internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr. Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2. Ukoliko nakladnik na Javni poziv prijavljuje više programskih sadržaja, za svaki pojedini prijavljeni programski sadržaj potrebno je ispuniti poseban primjerak Obrasca 2.

VI. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  OPĆINA KRIŽ , Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ; ili osobno u Općinu Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Križ u 2024. godini – ne otvaraj“.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

  Javni poziv i pripadajući obrasci objavljuju se dana 12. prosinca 2023. godine na Internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“


Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na Internet stranici Općine Križ, odnosno do zaključno s danom 22. prosinca 2023. godine.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama od III. do VII.  ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

Vodeći računa o raspoloživim sredstvima proračuna Općine Križ, Općinski načelnik Općine Križ zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

                   

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini, donosi Općinski načelnik Općine Križ na prijedlog Povjerenstvaza dodjelu sredstava elektroničkim medijima kojeg imenuje Općinski načelnik te koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22), razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u roku od osam (8) dana od dana javne objave odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Na temelju odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava Općinski načelnik zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva (korisnicima sredstava), a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Križ.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Križ za 2024. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih  nakladnika (radija) od interesa za Općinu Križ u 2024. godini, bit će objavljene na internetskoj stranici Općine Križ, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: info@opcina-kriz.hr.

KLASA: 614-01/23-01/04                                                                                      
URBROJ:238-16-03-23-2
Križ, 12. prosinca 2023.                                                        

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KRIŽ:
Marko Magdić, mag. oec.

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanjaprogramskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21 i 114/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini (KLASA: 614-01/23-01/05 URBROJ:238-16-03-23-1 od dana 11. prosinca 2023. godine) Općinski načelnik Općine Križ dana 12. prosinca 2023. godine raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnikaod interesa za Općinu Križ u 2023. godini sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21 i 114/22).

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ.

II. OBVEZE MEDIJA

 Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga javnog poziva dužni su pratiti rad Općine Križ i upravnih tijela Općine uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa građana Općine i lokalne zajednice te ispunjavati obveze sukladno člancima 2. i 6. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22).

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DODJELU SREDSTAVA

Na Javni poziv mogu se prijaviti regionalni i lokalni televizijski nakladnici koji su:
– registrirani su sukladno Zakonu
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske
– imaju koncesiju na području Zagrebačke županije ili za područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije
– upisani su u odgovarajuće upisnike sukladno Zakonu, odnosno upisani su u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije (AEM)
– objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine
– objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava nemaju oni regionalni i lokalni televizijski nakladnici koji: 
– se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Zagrebačke županije
– su u likvidaciji ili stečajnom postupku
– imaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske ili proračunu Općine Križ.

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA, DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

KRITERIJBROJ BODOVA
1.Kvaliteta programskog sadržaja od interesa za Općinu (kvaliteta, kreativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja)0-10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja
(praćenje događaja na području Općine te usmjerenost na informiranost te interese stanovnika Općine kao i uključenost istih u programske sadržaje)
0-10
3.Kapacitet i iskustvo nakladnika za provedbu programskog sadržaja, dugoročnost i održivost programskog sadržaja0-10
4.Doseg objava medija obzirom na pokrivenost područja koncesije televizije0-10
5.Objavljene vijesti vezane za svakodnevni život građana Općine i koje se odnose na rad tijela Općine objavljenih u  proteklih 6 mjeseci0-10
UKUPNO50

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
– poticanja kulture, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine (1 bod)
– razvoja znanosti, odgoja i obrazovanja (1 bod)
– poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša (1 bod)
– poticanja gospodarskih aktivnosti  (1 bod)
– primicanje ravnopravnosti spolova (1 bod)
– poticanje kvalitete programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti (1 bod)
– promicanje sporta i unapređenja ljudskog zdravlja (1 bod)
– poticanje posebnih kulturnih i turističkih projekata i manifestacija (1 bod)
– poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama i nacionalnih manjina (1 bod)
– dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem javnog poziva mogu ostvariti nakladnici čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 40 do maksimalno mogućih 60 bodova.

V. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,
4. Izvadak iz Upisnika elektroničkih publikacija koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga.

Ukoliko je primjenjivo, televizijski nakladnik dostavlja i dokaz (popis s datumima objave i trajanjem priloga) o objavljenim vijestima vezanim za svakodnevni život građana Općine Križ i vijestima koje se odnose na rad tijela Općine Križ objavljenim u proteklih 6 mjeseci.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr. Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2. Ukoliko nakladnik na Javni poziv prijavljuje više programskih sadržaja, za svaki pojedini prijavljeni programski sadržaj potrebno je ispuniti poseban primjerak Obrasca 2.

VI. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  OPĆINA KRIŽ , Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ; ili osobno u Općinu Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2024. godini – ne otvaraj“.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 Javni poziv i pripadajući obrasci objavljuju se dana 12. prosinca 2023. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“


Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na Internet stranici Općine Križ, odnosno do zaključno s danom 22. prosinca 2023. godine.


Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama od III. do VII.  ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

Vodeći računa o raspoloživim sredstvima proračuna Općine Križ, Općinski načelnik Općine Križ zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE 

       UGOVORA                   

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2024. godini, donosi Općinski načelnik Općine Križ na prijedlog Povjerenstvaza dodjelu sredstava elektroničkim medijima kojeg imenuje Općinski načelnik te koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22)., razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u roku od osam (8) dana od dana javne objave odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Na temelju odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava Općinski načelnik zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva (korisnicima sredstava), a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Križ.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Križ za 2024. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih  nakladnika (radija) od interesa za Općinu Križ u 2024. godini, bit će objavljene na internetskoj stranici Općine Križ, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: info@opcina-kriz.hr.

KLASA: 614-01/23-01/05                                                                                       
URBROJ:238-16-03-23-2
Križ, 12. prosinca 2023.                                                        

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KRIŽ:
Marko Magdić, mag. oec.

GIMNAZIJI KRIŽ POD BOR 5 LAPTOPA

Općina Križ nastavila je sa sustavnim ulaganjem u poboljšanjem školskog standarda u Gimnaziji Križ te je prema zahtjevu ravnateljice Josipe Ilić Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojenoj lokaciji u Križu, poklonila 5 novih laptopa koji će zasigurno doprinijeti kvalitetnijem radu. Donacija je vrijedna oko 2.400,00 EUR-a, a osim što je razveselila učenike i učitelje, zasigurno će i iduće godine doprinijeti da se za upis u gimnaziju u Križu traži mjesto više.

U PETAK BESPLATNA BOŽIĆNA PREDSTAVA ZA DJECU – GOST BJELOBRADI!

Vrijeme blagdana namijenjeno je darivanju, a Općina Križ djeci poklanja dječju predstavu Teatra Gavran „BJELOBRADI NOSI DAROVE“ i to u petak 15. prosinca u Domu kulture Josip Badalić s početkom u 18 sati. Bjelobradi i njegova pomoćnica djecu potiču na ljubav i dobrotu, a na tom putu susreću tri dječaka od kojih svako ima svoju životnu priču, a sukladno tome i ponašanje. Na kraju predstave Bjelobradi će se slikati s djecom!

„ŠTO SE DOGAĐA U KUĆI DJEDA MRAZA?“  

Udruga Ženske ruke od sutra, 13. do 15. prosinca 2023. godine, u Domu kulture Josip Badalić u Križu, organizira kreativno druženje za sve velike i male kreativce. Ako želite vidjeti „ŠTO SE DOGAĐA U KUĆI DJEDA MRAZA?“  i pomoći mu napraviti razne rukotvorine, svakako posjetite ove kreativne radionice  koje 13. i 14. prosinca traju od 18 do 20 sati, a 15. prosinca od 16 do 18 sati nakon čega slijedi dječja predstava teatra Gavran.

Skip to content