USKRSNA ČESTITKA

Drage sugrađanke i sugrađani,

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, u ime Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog vijeća Općine Križ i predsjednika Općinskog vijeća Zlatka Hrastića te u svoje osobno ime, želim da dane koji su pred nama provedete ispunjeni obiteljskim zajedništvom u krugu svojih najdražih.

Neka je svima sretan i blagoslovljen Uskrs!

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, mag.oec.

Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

ZAPOČELA OBNOVA ZGRADE GALERIJE U KRIŽU

Ovih dana postavljene su skele na zgradi Galerije u Križu budući započinju radovi obnove konstrukcije spomenute zgrade koja je pretrpjela znatna oštećenja u potresu. U narednom periodu plan je sanirati zabatne zidove, krovnu konstrukciju i urediti vanjsko pročelje zgrade. Vrijednost planiranih radova sukladno provedenom postupku jednostavne nabave iznosi nešto više od 39.000,00 EUR-a.

Za ovaj projekt Općina Križ ostvarila je sufinanciranje Zagrebačke županije u iznosu 36.000,00 EUR-a što iznosi gotovo 100% investicije. Radovi bi trebali biti privedeni kraju do ljeta.

Započela podjela paketa socijalno ugroženim osobama s područja Općine povodom Uskrsa

Darivati lijepu riječ i skroman poklon uvijek mnogo znači, a ponekad samo susret i razgovor uljepšaju nekome dan. Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić danas je s predstavnicima Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad obišao nekoliko osoba s područja Općine Križ te ih uz kratko druženje i razgovor, darivao prigodnim poklon paketima povodom Uskrsnih blagdana.

Poklon pakete Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad podijelit će ukupno za 124 osobe u socijalnoj potrebi s područja Općine Križ, odnosno starijim i nemoćnim osobama– korisnicima zajamčene minimalne naknade, djeci iz socijalno ugroženih obitelji – korisnika zajamčene minimalne naknade, osobama s invaliditetom – korisnicima prava na osobnu invalidninu i osobama starijim od 90 godina s područja Općine Križ.

Za troškove darivanja socijalno ugroženih osoba u 2023. godini uoči Uskrsnih blagdana, a sukladno Sporazumu između Općine Križ, Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Ivanić-Grad, Općina Križ izdvojila je ove godine oko 2.000,00 EUR-a.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/23-01/52, URBROJ: 238-16-03-23-1 od 27. ožujka 2023. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

1. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području katastarske čestica Križ i Širinec na području Općine Križ.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja namijenjeno je za zakup, za ratarsku i stočarsku proizvodnju, na vrijeme – 1 (jedna) godina, računajući od datuma zaključenja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i odnosi se na sljedeće katastarske čestice:

REDNI BROJNAZIV KATASTARSKE OPĆINEBROJ ZK ULOŠKABROJ ZK ČESTICEUKUPNA POVRŠINA ZK ČESTICA (m²)KULTURA ZK ČESTICEPOČETNA GODIŠNJA ZAKUPNINA (KN) * 
1.KRIŽ1592932/118087ORANICA656,56 kn
      2.ŠIRINEC143117676913ORANICA250,94 kn
      3.ŠIRINEC14311770/127566ORANICA1.000,65 kn

2.  Početna zakupnina poljoprivrednog zemljišta, a koja je utvrđena na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“  br. 89/18), iznosi za oranicu 363,00 kn/ha godišnje.

*fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

– strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.  

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana istovremene objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ.

6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ- NE OTVARAJ“.

7.  Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno, a izvršiti će se u sjedištu općinske uprave Općine Križ.   

8. Pisana ponuda mora sadržavati:

     – ime i prezime/naziv/adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

     – OIB ponuditelja,

     – izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od danaobjave ovog natječaja,

     – preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,

– oznaku zemljišta za koje se dostavlja ponuda (jedna ili više katastarskih čestica),

– izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed,

– ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta iskazanu za svaku katastarsku česticu posebno, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene ovim javnim natječajem.

9. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Križ, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisanim putem obaviješteni.

10.  Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, Općinski načelnik Općine Križ utvrđuje kriterij, a to je:

       – najviša ponuđena zakupnina uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja.

       U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu zakupninu, prednost kod zakupa poljoprivrednog zemljišta imat će onaj ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije.

11. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, neće se razmatrati.

12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s Općinom Križ po isteku ugovora o zakupu s dosadašnjim zakupnicima, a kojim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

13. Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnika se uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

14. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ sadrži obvezno odredbe 

      koje se odnose na:

 -podatke o ugovornim stranama,

-podatke iz zemljišne knjige o poljoprivrednom zemljištu,

-vrijeme trajanja zakupa,

-visinu i rok plaćanja zakupnine zakupljenog zemljišta,

-namjenu korištenja zakupljenog zemljišta.

15. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

Općina Križ

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ dana 04. 04. 2023. godine.

Rok za dostavu ponuda je do zaključno s danom 12. 04. 2023. godine.

OTVOREN NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Dječji vrtić Križić-kružić ima novu internet stranicu na kojoj su objavljene sve važne informacije vezane uz upis djeteta u redoviti cjelodnevni program dječjeg vrtića i kraći program predškole, a za pedagošku godinu 2023./2024.

Sve o postupku upisa saznajte na linku: https://dv-krizic-kruzic.hr/

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

Temeljem zaprimljenih zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi u 2023. godini u vrijednosti godišnje planiranih sredstava za tu namjenu, prestaju se od 03. travnja 2023. godine zaprimati zahtjevi za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu (KLASA: 320-01/22-01/51, URBROJ: 238-16-03-23-5 od 20. ožujka 2023. godine) te se predmetni Javni poziv zatvara.

Skip to content