Započela podjela paketa socijalno ugroženim osobama s područja Općine povodom Uskrsa

Darivati lijepu riječ i skroman poklon uvijek mnogo znači, a ponekad samo susret i razgovor uljepšaju nekome dan. Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić danas je s predstavnicima Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad obišao nekoliko osoba s područja Općine Križ te ih uz kratko druženje i razgovor, darivao prigodnim poklon paketima povodom Uskrsnih blagdana.

Poklon pakete Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad podijelit će ukupno za 124 osobe u socijalnoj potrebi s područja Općine Križ, odnosno starijim i nemoćnim osobama– korisnicima zajamčene minimalne naknade, djeci iz socijalno ugroženih obitelji – korisnika zajamčene minimalne naknade, osobama s invaliditetom – korisnicima prava na osobnu invalidninu i osobama starijim od 90 godina s područja Općine Križ.

Za troškove darivanja socijalno ugroženih osoba u 2023. godini uoči Uskrsnih blagdana, a sukladno Sporazumu između Općine Križ, Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Ivanić-Grad, Općina Križ izdvojila je ove godine oko 2.000,00 EUR-a.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/23-01/52, URBROJ: 238-16-03-23-1 od 27. ožujka 2023. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

1. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području katastarske čestica Križ i Širinec na području Općine Križ.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja namijenjeno je za zakup, za ratarsku i stočarsku proizvodnju, na vrijeme – 1 (jedna) godina, računajući od datuma zaključenja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i odnosi se na sljedeće katastarske čestice:

REDNI BROJNAZIV KATASTARSKE OPĆINEBROJ ZK ULOŠKABROJ ZK ČESTICEUKUPNA POVRŠINA ZK ČESTICA (m²)KULTURA ZK ČESTICEPOČETNA GODIŠNJA ZAKUPNINA (KN) * 
1.KRIŽ1592932/118087ORANICA656,56 kn
      2.ŠIRINEC143117676913ORANICA250,94 kn
      3.ŠIRINEC14311770/127566ORANICA1.000,65 kn

2.  Početna zakupnina poljoprivrednog zemljišta, a koja je utvrđena na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“  br. 89/18), iznosi za oranicu 363,00 kn/ha godišnje.

*fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

– strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.  

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana istovremene objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ.

6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ- NE OTVARAJ“.

7.  Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno, a izvršiti će se u sjedištu općinske uprave Općine Križ.   

8. Pisana ponuda mora sadržavati:

     – ime i prezime/naziv/adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

     – OIB ponuditelja,

     – izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od danaobjave ovog natječaja,

     – preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,

– oznaku zemljišta za koje se dostavlja ponuda (jedna ili više katastarskih čestica),

– izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed,

– ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta iskazanu za svaku katastarsku česticu posebno, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene ovim javnim natječajem.

9. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Križ, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisanim putem obaviješteni.

10.  Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, Općinski načelnik Općine Križ utvrđuje kriterij, a to je:

       – najviša ponuđena zakupnina uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja.

       U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu zakupninu, prednost kod zakupa poljoprivrednog zemljišta imat će onaj ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije.

11. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, neće se razmatrati.

12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s Općinom Križ po isteku ugovora o zakupu s dosadašnjim zakupnicima, a kojim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

13. Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnika se uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

14. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ sadrži obvezno odredbe 

      koje se odnose na:

 -podatke o ugovornim stranama,

-podatke iz zemljišne knjige o poljoprivrednom zemljištu,

-vrijeme trajanja zakupa,

-visinu i rok plaćanja zakupnine zakupljenog zemljišta,

-namjenu korištenja zakupljenog zemljišta.

15. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

Općina Križ

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ dana 04. 04. 2023. godine.

Rok za dostavu ponuda je do zaključno s danom 12. 04. 2023. godine.

Skip to content