Na dan 28. rujna 2021. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 10 od 13 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Tina Matanić, Željko Zimić i Miroslav Pranjić. Na početku sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija. Općinski je načelnik između ostalog naglasio da su u tijeku radovi na izvanrednom održavanju kanalizacije u naselju Novoselec, Moslavačka ulica. Radovi obuhvaćaju dionicu u duljini od 400 metara počevši od skretanja za naselje Okešinec u smjeru centra naselja Novoselec. Radovi obuhvaćaju rušenje postojeće pješačke staze, zemljane radove, montiranje novih cijevi za odvodnju te izgradnju nove pješačke staze. Načelnik je napomenuo i da su svim dionicima proslijeđene i objavljene na Internet stranici Općine Križ Upute za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2022.-2024. godine. Prikupljeni su prijedlozi Programa odnosno prijedlozi financijskih planova za narednu godinu te je u tijeku izrada plana prijedloga Proračuna Općine Križ za 2022. godinu sukladno uputama Ministarstva financija. 

Na dnevnom redu 4. sjednice Općinskog vijeća bilo je razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o primanju na znanje godišnjih izvještaja o poslovanju i financijskih izvještaja trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Križ te korisnika proračuna Općine Križ za proteklu financijsku godinu.

Članovima Općinskog vijeća Općine Križ, Godišnji izvještaj o poslovanju i financijski izvještaj trgovačkog društava Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanić-Grad u 2020. godini iznio je Dražen Hlad, direktor Ivaplina-a d.o.o. Ivanić-Grad. Naglasio je da je tijekom 2020. godine na distributivnom području Ivaplina d.o.o., koje ukupno broji 331 km distributivne mreže, samo na području Općine Križ registrirano 22 nova privatna potrošača te jedan poduzetnik. Cijelo distributivno područje Općine Križ broji 1530 potrošača što je oko 28%  distributivnog područja Ivaplina d,o.o. Tijekom 2020. godine Ivaplin d.o.o. na području Općine Križ zamijenio je gotovo kilometar čelične mreže, a trend izmjene dotrajalih plinova cilj je koji se planira nastaviti u pojačanom obimu i narednih godina.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad za 2020. godinu podnijela je Sanja Radošević, direktorica Ivakop-a d.o.o. Ivanić-Grad istaknuvši kako je trgovačko društvo ostvarilo pozitivni rezultat te ostvarilo cilj smanjenja ukupne količine komunalnog otpada što dokazuje prihvaćanje trenda odvojenog prikupljanja otpada kod građana.

Izvješće o stanju  trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb za 2020. godinu podnio je Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb. Direktor Masten istaknuo je da je glavni pokazatelj uspješnosti protekle izazovne godine realizacija planiranih prihoda, rashoda i u konačnici dobit poslovne godine kao i realizacija plana gradnje, ulaganja u dugotrajnu imovinu i neprekidan rad na smanjenju gubitaka.

Izvještaj o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad, za 2020. godinu podnijela je direktorica Radojka Šporer istaknuvši kako je tijekom protekle godine radio poslovao stabilno no u nešto drugačijim uvjetima i programskoj shemi koja se mijenjala vezano uz događanja odnosno potrebe reagiranja i informiranja vezano uz suzbijanje pandemije virusom Covid-19.

Stevo Turčinović, direktor  trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, prezentirao je članovima Općinskog vijeća Općine Križ Izvješće o radu trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom, Križ za 2020. godinu.

Ispred Vatrogasne zajednice Općine Križ, Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Križ za 2020. godinu podnio je tajnik VZO Križ Mladen Rogić, a Izvješće o radu Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2020. godini podnio je Jasminko Kranjčec, zamjenik zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada.

Sjednici je nazočila i Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva crvenog križa Ivanić-Grad te podnijela Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2020. godinu.

Predstavnici Poduzetničke zone Križ d.o.o., Vatrogasne zajednice Općine Križ, Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad naglasili su kako je protekla godina bila izazovna te da je veliki dio njihovog angažmana bio usmjeren na pomoć u smislu operativnih snaga koje su zajedno s civilnom zaštitom djelovale na suzbijanju pandemije virusa Covid-19.

U nastavku sjednice, usvojeno je i izvješće o radu udruga s područja Općine Križ, korisnika Proračuna Općine Križ u 2020. godini.

Članovi Općinskog vijeća primili su na znanje i Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2020./2021., a iste je prezentirala ravnateljica Dječjeg vrtića Križ, Ksenija Gudan.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ razmatrali su prijedlog te jednoglasno donijeli Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Križić-kružić. Isti je usvojen novi s obzirom na činjenicu da je Dječji vrtić promijenio sjedište i naziv.

Sa sedam glasova za i tri suzdržana glasa, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ, razriješen je dužnosti u Upravnom vijeću član Tomislav Punčec, a za novu članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ imenovana je Ines Dundović.  

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te jednoglasno donesena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku Križ, a u svrhu prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Naime plan je ostvarenim sredstvima urediti i opremiti kat sportske građevine i dio prizemlja te urediti teretanu, a na vanjskom dijelu između ostalog urediti ograde, natkriti postojeće tribine te napraviti nove, urediti atletsku stazu i sl. Projekt je to vrijedan oko 7,7 milijuna kuna, a moguće je ostvariti 90% sufinanciranja iz EU sredstava. Općinski je načelnik Marko Magdić istaknuo da na spomenutu mjeru 7 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske je moguće prijaviti projekte vezane uz dječje vrtiće, sportsku infrastrukturu i vatrogasne domove te upravo u tom smjeru planira Općina Križ svoje projekte.

Tako je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma Bunjani, projekt vrijedan oko 2,3 milijuna kuna koji se također priprema za prijavu na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., unutar mjere 7. Vezano uz proceduru prijave ujedno je jednoglasno donesena i Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja između Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bunjani kao vlasnika nekretnine, odnosno davatelja prava građenja i Općine Križ kao nositelja prava građenja u svrhu provedbe projekta.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o utvrđivanju vrijednosti te evidentiranju nekretnina u vlasništvu Općine Križ u poslovnim knjigama.

S osam glasova za i dva suzdržana glasa donesen je Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove izgradnje i uređenja dječjeg igrališta vrtića u Križu. Naime, sredinom rujna, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, s tvrtkom Park Life d.o.o. Ivanić-Grad sklopljen je ugovor o izgradnji dječjeg igrališta vrtića u Križu. Ukupna vrijednost radova koji bi trebali biti privedeni kraju do 31. listopada ove godine je oko 605.000,00 kuna. Sredstava za ovaj projekt dijelom su ostvarena i od Središnjeg ureda za demografiju Republike Hrvatske u iznosu od 255.000,00 kn.

Sa sedam glasova za i tri suzdržana donesen je i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za nabavu namještaja za skupine i urede dječjeg vrtića u Križu. Vrijednost nabave nakon provedenog postupka jednostavne nabave iznosi nešto više od 190.000,00 kn.

Na kraju sjednice razmatran je prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ no isti nije usvojen.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content