OBAVIJEST O KRATKOTRAJNOJ OBUSTAVI DISTRIBUCIJE VODE

U srijedu 22. rujna 2021. godine, zbog redovnog održavanja sustava moguće su kratkotrajne obustave distribucije i pad tlaka vode u naselju Bunjani. Planirano trajanje radova od 8 do 12 h.

Zahvaljujemo se na razumijevanju!

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

DOKUMENTARNI FILM LJUBAV OKO SVIJETA

U ponedjeljak 27. rujna 2021. godine s početkom u 20:00 sati u Domu kulture Josip Badalić Križ održati će se projekcija filma Ljubav oko svijeta i gostovanje autora Anđele i Davora Rostuhara.
Besplatne ulaznice treba rezervirati i preuzeti u Knjižnici i čitaonici Križ i to u radno vrijeme knjižnice (pon-sri-čet-pet od 8 do 14 i utorkom od 10 do 18 sati)

…Od dubokih šuma Amazone i zabačenih sela na Himalaji, preko malih pacifičkih zemalja i afričkih slamova, sve do najvećih svjetskih metropola, ovaj dokumentarac prikazuje nam 33 različite priče o ljubavi i braku, izazovima i borbama, usponima i padovima, stvarajući jedinstvenu ljubavnu priču koja nas podsjeća kako ljubav nikada ne može biti jednostavna, ali kako je, istovremeno, tek nekoliko stvari na Zemlji jednostavno poput ljubavi…

Više informacija na tel. 01/ 28 24 464
e -mail info@kck.hr i www.kck.hr

Knjižnica i čitaonica Križ uz sufinanciranje Zagrebačke županije

Upute za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2022.-2024. godine

Obrazac Prijedloga financijskog plana za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu dostupni su na internetskoj stranici  Ministarstva financija na sljedećem linku: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205 pod naslovom Upute za 2022. godinu

Natječaj za prijam nas radno mjesto u dječjem vrtiću Križ – kuhar/ica, odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ  na 4. sjednici održanoj dana 15.09.2021. godine donijelo je

NATJEČAJ

 za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ:

1. kuhar/ica – na neodređeno vrijeme s  punim radnim vremenom, 1 izvršitelja/ice  

      2. odgojitelj /ica – voditelj/ica programa predškole, 1 izvršitelj,  rad na određeno vrijeme s  pola  

          radnog vremena, do ispunjenja satnice programa

      Uvjeti :

1. kuhar/ica

 • srednja stručna sprema, kuhar, najmanje  1 godinu radnog iskustva na radnom mjestu kuhara
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

2.  odgojitelj/ica:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

 1. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja:

– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),

– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

– potvrda centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, diplome)
 2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu – odgojitelj (preslik svjedodžbe)
 4. dokaz o radnom iskustvu  (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 5. životopis (vlastoručno potpisan)

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, uz obavezu izabranog  kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi izvornike ili ovjerene preslike.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima  i priložiti sljedeće dokaze:

– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena, dokaz da je zaposlena na poslovima koji ne odgovaraju njezinoj stručnoj spremi, te ostale dokaze prema članku 103. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“br.121/17, 98/19 i 84/21),  poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, te https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca prema članku 104. Zakona  – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 102. Zakona

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03,148/13 i 98/19)

– ista se prednost može ostvariti samo pod jednakim uvjetima u slučaju ako nema kandidata iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost

– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Natječaj se s danom   16.09.2021. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom  24.09.2021. godine.

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili  preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽ, ŠKOLSKA  15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj – kuhar/ica ili odgojitelj/ica“

Pisane prijave  koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku na  web stranici Općine Križ .

U svezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) podnošenjem prijave na natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati sa slijedećim:

– da se svi podaci prikupljeni u natječajnom postupku obrađuju temeljem Zakona o radu, Zakona o predškolsko odgoju i obrazovanju, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Križ, te ostalih pozitivnih propisa

– da se predmetni osobni podaci mogu koristiti isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, te u konačnici sklapanja i izvršenja ugovora o radu i drugih prava i obveza iz radnog odnosa

– da podnošenjem prijave na natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost da se podaci sadržani u prijavama na natječaj rabe za buduće potrebe zasnivanja radnog odnosa (tzv. momentalne popune prema čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– da se osobni podaci čuvaju sukladno propisima i općim aktima Dječjeg vrtića Križ koji uređuju zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, te posebnih propisa

– sa svojim pravom na pristup informacijama vezanim uz postupak prikupljanja i obrade gore navedenih osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka, mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka, pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, te pravom na povlačenje privole/suglasnosti.

                                                                                               UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG

                                                                                                          VRTIĆA KRIŽ           

Fond objavio poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, prijave počinju 14. listopada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a podnošenje prijava započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno je za ovu namjenu na raspolaganju 300 milijuna kuna.

https://www.fzoeu.hr/hr/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-7679/7679

OBAVIJEST O NESTANKU VODE

Poštovani sugrađani,

zbog radova na vodovodnoj mreži, bez vode će 16.09.2021. godine (četvrtak) privremeno ostati potrošači:

 • Česmanska, Novoselec
 • Naselje Razljev
 • Naselje Rečica Kriška

Predviđeno trajanje radova je od 08:30 do 13:00 sati.

Zahvaljujemo se na razmijevanju.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Obilježen Dan Općine Križ i Dan Župe, blagdan Uzvišenja Svetog Križa

Općina Križ 14. rujna 2021. godine održala je Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Križ u povodu Dana Općine Križ „14. rujna“. Svečanoj sjednici održanoj u polivalentnoj dvorani novog Dječjeg vrtića Križić-Kružić u Križu prisustvovali su u svojstvu izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, gospodin Zvonimir Novosel, gradonačelnika Grada Jastrebarskog; u svojstvu izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora gospodin Mato Čičak, saborski zastupnik i općinski načelnik Općine Rugvica. Kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske sjednici je prisustvovao i gospodin Stjepan Kožić, Župan Zagrebačke županije te državni tajnik gospodin Zdravko Tušek kao izaslanik Ministrice poljoprivrede. Uz Davora Nađija, predsjednika stranke Fokus i saborsku zastupnicu Ivanu Posavec Krivec, sjednici su nazočili i brojni gradonačelnici i općinski načelnici, predsjednici gradskih i općinskih vijeća, predstavnici državnih tijela, ravnatelji i predstavnici ustanova i udruga, te udruga proizašlih iz Domovinskog rata, direktori te predstavnici javnih, državnih i privatnih trgovačkih društava te obrtnici, članovi Općinskog vijeća Općine Križ, kao i predstavnici mjesne samouprave.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić u svom je obraćanju čestitao svim građankama i građanima Općine Križ 14. rujan Dan Općine Križ, Dan župe – blagdan Uzvišenja Svetog Križa.
Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić također se obratio uvaženim gostima te s ponosom predstavio projekt izgradnje novog dječjeg vrtića kao i projekt investitora Lidl Hrvatska koji je u Poduzetničkoj zoni u Križu započeo izgradnju logističko-distributivnog centra, jedne od najvećih poduzetničkih investicija u povijesti Općine Križ koja bi u budućnosti trebala predstavljati snažan gospodarski razvoj ovog kraja. Ovogodišnjim dobitnicima priznanja i zahvala Općinski je načelnik čestitao na doprinosu kojeg daju promicanju Općine Križ u nadi da će im to biti poticaj za daljnji dobar rad koji će služili za primjer mladima.

Najsvečaniji dio sjednice bila je upravo dodjela plaketa, priznanja i zahvala. Plaketa Josip Badalić ove godine nije dodijeljena početkom lipnja zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom. Nekoliko desetljeća duga tradicija koju Općina Križ njeguje u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u spomen na našeg slavnog sugrađanina, profesora Josipa Badalića ipak je nastavljena. Plaketu Josip Badalić ove je godine Općinsko vijeće na prijedlog Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu dodijelilo Jeleni Rajčić, najboljoj studentici sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti pri Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to za akademsku godinu 2020./2021. Jeleni Rajčić plaketu je dodijelio predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić.

Svečanu sjednicu Općinskog vijeća izvedbom Himne Republike Hrvatske i  Habanere, arije Carmen iz opere Carmen, uveličala je prvakinja Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu mezzosopranistica Dubravka Šeparović Mušović. Dubravka Šeparović Mušović dobitnica je Plakete Milke Trnine za 2020. godinu koju joj je na prijedlog saborske zastupnice Ivane Posavec Krivec dodijelilo Općinsko vijeće Općine Križ u znak zahvalnosti za istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu.

Svake godine uz Dan Općine Križ dodjeljuje se Priznanje Općine Križ “14. rujan” i  Zahvale Općinskog načelnika. Zahvala Općinskog načelnika dodjeljuje se za doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ. Ove je godine Općinski načelnik Marko Magdić na svečanoj sjednici Zahvale dodijelio:

 • Stjepanu Cumbaju, u znak zahvalnosti za predan višegodišnji rad u vjerskoj zajednici čime doprinosi stvaranju zajedništva, očuvanju sakralnih kulturnih dobara te čini prepoznatljivom Općinu Križ u širem okruženju.
 • Učeničkoj zadruzi „Jabuka“ Osnovne škole Milke Trnine Križ, u znak javnog priznanja za dugogodišnji predan rad u školskom voćnjaku, očuvanje tradicije i starih sorti jabuka, edukaciju učenika, promociju zadrugarstva i Općine Križ na županijskoj i državnoj razini. Učeničku zadrugu „Jabuka“ danas s voditeljem zadruge i domarom škole vode, učenici Osnovne škole. Voćnjak na 1 ha broji 1100 stabala jabuka, a zadruga proizvodi, osim jabuka i sok od jabuka te čips. U suradnji s Agronomskim fakultetom i Zagrebačkom županijom 2019. godine pokrenut je projekt koji ima za cilj revitalizaciju, odnosno sadnju starih sorti jabuka u školskom voćnjaku.
 • Općinski načelnik Marko Magdić dodijelio je zahvalu i Marijani Bašica, u znak javnog priznanja za odgovoran i predan rad u Domu zdravlja Zagrebačke županije, pedijatrijskoj ambulanti u Križu. Marijana Bašica naša je medicinska sestra u pedijatrijskog ambulanti u Križu, uvijek na raspolaganju roditeljima i malim pacijentima. Svih ovih godina, a posebno u periodu kada pedijatrijska ambulanta nije imala stalnog liječnika, sestra Marijana bila je najčvršći oslonac roditeljima.

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ najznačajnije je počasno priznanje Općine Križ, a dodjeljuje se u znak javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ. Općinsko vijeće Općine Križ  na 3. sjednici održanoj 3. rujna 2021. godine donijelo je Odluku o dodjeli Priznanja „14. rujan“ Branku Arbanasu, počasnom predsjedniku Vatrogasne zajednice Općine Križ u znak javnog priznanja za dugogodišnji predan rad u lokalnoj zajednici te promociju i razvoj vatrogastva na području Općine Križ, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske. Branko Arbanas tijekom svog radnog vijeka bio je aktivan sudionik društvenog života Općine Križ, a posebno u vatrogastvu čiji je aktivan član od 1965. godine. Nositelj je vatrogasne spomenice za 50 godina rada, spomenice vatrogasnog veterana, brončane, srebrne i zlatne vatrogasne medalje, Vatrogasnog odlikovanja za posebne zasluge, Povelje i plakete s likom Đure Deželića iz 2018. godine, a 2021. godine proglašen je Počasnim predsjednikom Vatrogasne zajednice Općine Križ čije je predsjednik bio od osnutka 1993. godine do travnja 2021. godine.

Na kraju Svečane sjednice Općinskog vijeća u povodu Dana Općine Križ i Dana Župe, blagdana Uzvišenja Svetog Križa, Velečasni Božo Pinjuh blagoslovio je prostor novog Dječjeg vrtića.

ČESTITKA POVODOM DANA OPĆINE KRIŽ I BLAGDANA UZVIŠENJA SV. KRIŽA

Poštovane građanke i građani Općine Križ,

Povodom Dana Općine Križ i blagdana Uzvišenja Sv. Križa, svim stanovnicima naše Općine i Župe, u ime predstavničkog i izvršog tijela Općine Križ, upućujemo iskrene čestitke. Zajedno, odlučno i s jasnim ciljem, činimo sve za bolju budućnost naše Općine i svih njenih stanovnika. 
Iskreno čestitamo 14. rujan Dan Općine Križ.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ:
Zlatko Hrastić

Od 13. rujna do 17. listopada 2021. provodi se prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj

Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada.

Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina.

U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani.

U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

Pozivamo sve građane da se samostalno popišu u prvoj fazi samopopisivanja kroz sustav e-Građani. U tom periodu imat će priliku samostalno popisati sebe  i sve članove svoga kućanstva kad njima to najviše odgovara.

Dovoljan je jedan član kućanstva s vjerodajnicom kako bi popisao svoje kućanstvo i sve njegove članove.

Nakon ispunjavanja popisnog upitnika i uspješnog zaključavanja i slanja e-popisnice ispitanik će dobiti jedinstvenu kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje e-popisnice, koja je dokaz uspješno provedenog samopopisivanja.

Kontrolnu šifru treba zapisati na papir, poslikati ili isprintati i sačuvati do druge faze Popisa (terenskog popisivanja) kako bi ispitanik kontrolnu šifru dao popisivaču zbog kontrole obuhvata popisivanja.

Možete popisati svoje starije bližnje (roditelje, baku i djeda ili nekog drugog) koji žive u drugom  kućanstvu s njihovom vjerodajnicom. Pravilo kod e-popisivanja jest da se s jednom vjerodajnicom popisuje jedno kućanstvo.

Popis stanovništva temelji se na izjavi. Prema Zakonu o službenoj statistici svi podaci prikupljeni u popisu stanovništva tajni su i upotrebljavat će se isključivo u statističke svrhe, drugim riječima, Popis stanovništva nije osnova za ostvarivanje bilo kakvih prava ili obveza.

Više informacija o Popisu na www.popis2021.hr

OBAVIJEST o regulaciji prometa u Ulici Josipa Čopora u Križu 14. rujna 2021. godine

Zbog održavanja svečane sjednice Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine Križ, 14. rujna 2021. godine (utorak) od 11:00 do 18:00 sati uređuje se jednosmjerno prometovanje u Ulici Josipa Čopora u Križu, a promet će teći lijevom prometnom trakom u smjeru Zagrebačke ulice u Križu. Desna prometna traka Ulice Josipa Čopora u Križu zatvara se za promet u potpunosti od ulice Josipa Badalića do Zagrebačke ulice u Križu te će služiti za parkiranje vozila. Jednosmjerno prometovanje regulirati će se prometnom signalizacijom te metalnim barijerama /rampama.

Skip to content