Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2017./2018. (KLASA: 601-02/17-05/07 URBROJ: 238/16-79-17-01, od 24.04.2017. g.) Dječji vrtić Križ objavljuje
NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

I.
Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, može se preuzeti u Dječjem vrtiću Križ, Školska 15 i na internet stranici Općine Križ – www.opcina-kriz.hr (na kraju teksta natječaja).

II.
Zahtjev za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE i potrebna dokumentacija podnosi se od 01.05. – 08.09.2017.
Zahtjevi se primaju za djecu rođenu od 01.04.2011. – 31.03.2012. g.
Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

III.

Uz zahtjev za upis u program predškole potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
– presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
– presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće u razvoju

Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta potrebno je dostaviti na prvi dan početka programa predškole (ne stariju od dva tjedna).

IV.
Zahtjev za upis djece u REDOVITI CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM za jaslice i vrtić i potrebna dokumentacija podnosi se od 01.05. – 30.05. 2017. od 7,00 do15,00 sati.
U Dječji vrtić Križ , u redoviti program na upražnjena mjesta upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području općine Križ.

V.
Prednosti pri upisu u redoviti program ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 12/14) koju je Općinsko vijeće Općine Križ donijelo dana 23.04.2014. kako slijedi:
Prednosti pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje
– dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u općini Križ
– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u općini Križ
– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješten u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom
prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u općini Križ
Prednost pri upisu u redoviti program Dječji vrtić Križ djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:
A) djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
B) djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja
C) djeca iz obitelji s troje i više djece
D) djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
E) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
F) djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
G) djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redoviti program što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja

VI.
Uz zahtjev za upis u redoviti program potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju :
1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list, izvornik ili presliku
2. Izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta (ne stariju od 6 mjeseci ) ili osobna iskaznica za
djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:
– potvrda poslodavca o zaposlenju ne starije od 30 dana, rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti, dokaz o statusu poljoprivrednika
– preslik prijave HZMO i HZZO –u za novozaposlene
Za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata : rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO-u za novozaposlene
Dokazi samohranosti:
– izvadak iz matice rođenih roditelja ( ne starije od 6 mj.)
– smrtni list za preminulog roditelja
– potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom
uzdržavanju ( državna privremena alimentacija)
Za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):
– potvrda poslodavca o zaposlenju
– izvod iz matice rođenih roditelja( ne starije od 6 mj.)
– presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:
– potvrda fakulteta/ škole o redovnom školovanju
Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:
– preslik rodnih listova za svu djecu
Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljskoj obitelji:
– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
Za dijete korisnika doplatka za dijete:
– rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete
Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:
– preporuku Centra za socijalnu skrb
Za dijete s teškoćama u razvoju:
– rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb
– medicinska dokumentacija
Za dijete nezaposlenog samohranog roditelja i dijete koje živi samo sa jednim nezaposlenim roditeljem ( jednoroditeljska obitelj):
– izvadak iz matice rođenih roditelja
Za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području općine Križ:
– rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave
Za dijete nezaposlenih roditelja:
– potvrda Zavoda za zapošljavanje

VII.
Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području općine Križ sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križ od roditelja-korisnika usluga .
Roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Križ plaćaju ekonomsku cijenu ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

VIII.
Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotriti će se na sjednici Komisije za upis djece, koja donosi Odluku o upisu. Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Križ, u objektu u Križu i objektu u Novoselcu, i na internetskim stranicama Općine Križ, najkasnije do 15.06.2017. godine.
O Zahtjevima za upis koji nisu predani u zadanom roku također će se odlučiti. Ako nema mjesta staviti će se na listu čekanja, te pozitivno riješiti prema mogućnostima tj.kada bude slobodnog mjesta u skupinama.
Temeljem provedenih zahtjeva za upis djece, organizirati će se odgojne skupine sukladno važećim Pedagoškim standardima.

Zahtjev za upis djece

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content