JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 18/18.) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće svake godine Općinski načelnik Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan“ donosi Općinsko vijeće Općine Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te  drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Pozivamo članove Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građane, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe da daju inicijativu za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Inicijativa odnosno prijedlog za dodjelu Priznanja mora sadržavati:

  • točan naziv/ime i prezime kandidata kojeg se predlaže za dodjelu priznanja, s adresom i drugim podacima važnim za uspostavu kontakta
  • obrazloženje prijedloga s opisom osobitog dostignuća i doprinosa te priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje isti
  • Suglasnost i privola kandidata za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan.

Inicijativa odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ ili u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte info@opcina-kriz.hr do zaključno s danom 23. kolovoza 2024. godine (petak).

PLAN ODRŽAVANJA KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Općinski načelnik Općine Križ utvrdio je plan održavanja konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ, prema sljedećem rasporedu:

  • dana 03. srpnja 2024. godine (srijeda);
  1.Mjesni odbor Bunjani16,00 sati
  2.Mjesni odbor Donji Prnjarovec16,10 sati
  3.Mjesni odbor Gornji Prnjarovec16,20 sati
  4.Mjesni odbor Johovec16,30 sati
  5.Mjesni odbor Konšćani16,40 sati
  6.Mjesni odbor Mala Hrastilnica16,50 sati
  7.Mjesni odbor Obedišće17,00 sati
8.Mjesni odbor Okešinec17,10 sati
9.Mjesni odbor Razljev17,20 sati
10.Mjesni odbor Rečica Kriška17,30 sati
11.Mjesni odbor Širinec17,40 sati
12.Mjesni odbor Šušnjari17,50 sati
13.Mjesni odbor Velika Hrastilnica18,00 sati
14.Mjesni odbor Vezišće18,10 sati
15.Mjesni odbor Novoselec18,20 sati
16.Mjesni odbor Križ18,40 sati

VAŽNE NAPOMENE vezane uz konstituiranje vijeća mjesnih odbora:

Sazivi za održavanje konstituirajućih sjednica svakog pojedinog mjesnog odbora, sukladno navedenom planu, biti će upućeni poštanskim putem na adrese prebivališta svih članova vijeća mjesnih odbora izabranih na izborima održanima dana 09. lipnja 2024. godine.

Sukladno odgovarajućoj primjeni odredaba Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine, temeljem članka 62. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 82. stavka 1. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21 i 57/23).

Skip to content