JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. KRIŽ

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), točke XIV. stavka 2. podstavka 4. i  točke XVI. stavka 5. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16. prosinca 2013. godine i Odluke Skupštine društva o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ od 25. kolovoza 2023. godine, Skupština društva, koju čini Općinski načelnik Općine Križ, dana ­­31. kolovoza 2023. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. KRIŽ

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Temeljem članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Kandidati za direktora trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o., osim uvjeta propisanih odredbama Zakona o trgovačkim društvima moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij,

– ekonomskog smjera, pravnog smjera, smjera prirodnih znanosti ili tehničkog smjera.

Prijavu mogu podnijeti i osobe koje su stekle iste razine traženih stručnih sprema i struka po ranijim propisima;

2. najmanje 3 (tri) godine radnog staža sa završenom traženom stručnom spremom i strukom i isto tolikim radnim iskustvom na rukovodećim poslovima, s iskustvom u organiziranju rada i vođenju poslova i radnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima te komunikacijskim vještinama za uspješno upravljanje trgovačkim društvom;

3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koji propisuje da članom uprave ne može biti osoba:

1. koja je kažnjena za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i kojoj je uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi ili

2. koja je kažnjena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka

3. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana

4. kojoj je u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane;

4. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora, nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;

5. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora, kao i da ne postoji nikakva druga okolnost zbog koje bi mogao doći u sukob interesa;

6. da u slučaju imenovanja za direktora društva neće doći u sukob interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti;

7. poznavanje rada na računalu;

8. vozačka dozvola za B kategoriju vozila;

9. poznavanje jednog stranog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB te broj telefona/mobitela i adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi i struci (preslik diplome),

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis (ukoliko je kandidat u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ishodio dokument), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobna traženja osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u svrhu dokaza o radnom stažu ili e-radna knjižica ili potvrda o mirovinskom stažu i plaći HZMO-a),

dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, s iskustvom u organiziranju rada i vođenju poslova (rješenje o rasporedu na radno mjesto, ugovor o radu, potvrde poslodavca ili sl. iz kojih je moguće utvrditi da je kandidat u dosadašnjem radu obavljao poslove koji zahtijevaju rukovodeće i organizacijske sposobnosti, a koje radno iskustvo je također evidentirano i kao radni staž u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja,

izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj, kojom kandidat potvrđuje: – da u slučaju izbora prihvaća imenovanje za direktora društva, – da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da na njegovoj strani ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, – da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora, nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima, – da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora, kao i da ne postoji nikakva druga okolnost zbog koje bi mogao doći u sukob interesa,  – da u slučaju imenovanja za direktora društva neće doći u sukob interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik potvrde, uvjerenja i sl.), ako ga osoba posjeduje, a ako ne posjeduje navedeni dokaz potrebno je priložiti vlastoručno potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu, koju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika,

– preslika vozačke dozvole,

-dokaz o promjeni osobnog imena ako je mijenjano u odnosu na priložene isprave (preslik vjenčanog lista ili izvadak iz matice rođenih i sl.).

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a u postupku izbora odnosno imenovanja za direktora izabrani kandidat će morati predočiti izvornike.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o statusu i ispunjavanju uvjeta iz članka 48.f navedenog Zakona. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine, s probnim radom od 6 mjeseci. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Nezadovoljavanje direktora/radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu koji se radniku može otkazati tijekom njegova trajanja, a najkasnije zadnjeg dana probnog rada (članak 53. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23).

Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici uz obaveznu naznaku: „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA/DIREKTORICU – NE OTVARATI“

na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ.

Rok za dostavu prijava s prilozima je do zaključno s danom 15. rujna 2023. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je predana i zaprimljena unutar navedenog roka za dostavu i sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Kandidati koji ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se njihove prijave neće razmatrati u daljnjem postupku.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te će isti biti pravovremeno pozvani na razgovor/intervju, a lista kandidata i obavijest o danu, vremenu i mjestu razgovora/intervjua biti će objavljena na internetskoj stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči Općine Križ.

Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihova motivacija za obavljanje poslova  direktora trgovačkog društva, s posebnim naglaskom na poznavanje upravljanja i vođenja društva i na radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova te poznavanju propisa koji se odnose na financije i računovodstvo.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Na temelju rezultata provedenog postupka Općinski načelnik, koji je Skupština trgovačkog društva, imenovati će direktora trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ.

Po završetku javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

Skupština Društva zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora, ne prihvatiti nijednu od pristiglih prijava, kao i poništiti ovaj javni natječaj u bilo kojem trenutku, bez obveze navođenja razloga.

Ukoliko se po objavljenom javnom natječaju ne izvrši izbor, natječaj će se poništiti.

Prijavom na natječaj svaki prijavitelj, kao i kandidat daje privolu trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ i Općini Križ, za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu liste kandidata, dostavu obavijesti o provedbi razgovora/intervjua, o rezultatima natječaja što se dostavlja svim kandidatima i drugo vezano uz provedbu ovog javnog natječaja.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka uvjet je za prijavu na javni natječaj. Kandidat može u svakome trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.

Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18).

Javni natječaj objavljen je dana 31. kolovoza 2023. godine na internetskoj stranici Općine Križ https://www.opcina-kriz.hr, u rubrici „Vijesti“ te u rubrici „Natječaji“, kao i na oglasnoj ploči Općine Križ.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ:
Marko Magdić, mag.oec.

Izložba „Kotar Čazma (1872) 1895.-1955.“

U četvrtak 07. rujna 2023. godine u Galeriji Križ s početkom u 18 sati možete saznati više o povijesti Križa, odnosno povijesti našeg kraja kroz zanimljivu izložbu „Kotar Čazma (1872) 1895.-1955.“  autorica: Jadranka Kruljac Sever i Marina Junger.

Izložba KOTAR ČAZMA (1872.) 1895. – 1955. prikazuje zabilježene događaje, uzlete, svjetske ratove, propast i osnutak država, uprave, ali i društva tijekom 83 godine postojanja kotara (kloštarskog, kriškog i čazmanskog). Tu valja napomenuti da ova tema još nikada nije obrađivana u stručnim tekstovima, a razlog tomu može biti i problem uočen tijekom pripreme ovoga teksta i izložbe. U skromnom je obimu sačuvan arhivski fond kotara Čazma (Kloštar, Križ) 19. stoljeća i razdoblja do 1945. godine u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i Bjelovaru pa je povijest kotara ove izložbe rekonstruiran na izvornim dokumentima muzejskih zbirki Gradskoga muzeja Čazma, spomenicama čazmanske i dabačke župe te Osnovne škole Čazma, zbirkama zakona, literaturi te u periodici – starim hrvatskim novinama i časopisima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Izložba je otvorena do 21. rujna 2023. godine.

Kotar je niža upravno-teritorijalna jedinica ili jedinica mjesne samouprave u Habsburškoj Monarhiji i Austro-Ugarskoj (1848–1918), potom u oblastima Kraljevine SHS (1921–29), banovinama Kraljevine Jugoslavije (1929–41), velikim župama NDH (1941–45) i u poslijeratnoj Jugoslaviji sve do 1955.

Nakon srednjovjekovnog zlatnog doba kada je Čazma bila jedna od najvažnijih hrvatskih mjesta, pomoćno sjedište Zagrebačke biskupije, sjedište Zbornoga kaptola sv. Duha te važno središte obrazovanja, pismenosti i kulture Kraljevine Slavonije, davanje Čazmi statusa kotarskog središta, donekle je vraćeno značenje ovom pomalo zaboravljenom prostoru. Po formalnom razvojačenju Vojne krajine Čazma je postala sjedište kotarskog suda i poreznog ureda kloštarivanićkog kotara (1872.-1886.) te i sjedište kotara 1895. godine. Opet se našla u uskoj vezi s okolnim općinama, nekadašnjim provincijama Ivanićem i djelomično Dubravom, s kojima je bila čvrsto vezana biskupovom vladavinom u srednjovjekovnom razdoblju.

Čestitke malim rukometašicama ŽRK Trnina Križ na srebru osvojenom u Smederevu!

Rukometašice ŽRK Trnina Križ krajem kolovoza sudjelovale su na Međunarodnom turniru “Trophy of Smederevo” u Smederevu. Natjecale su se u kategoriji 2012. godište i mlađe s dvije ekipe Trnina 1 i Trnina 2 te u kategoriji 2011. godište i mlađe. Iako su svi na kraju bili umorni od utakmica, navijanja, treniranja, sve se isplatilo jer su se rukometašice u Križ vratile sa srebrnom medaljom. Djevojčice iz ekipe “Trnina 1” osvojile su veliko 2. mjesto, a ekipa “Trnina 2” osvojila je ništa lošije 5. mjesto i to pod vodstvom trenerica Kristine Lieberth i Kristine Tutić. Spomenimo i da su u Smederevo putovale seniorke i trener Goran Borić te su tamo odradile pripreme.

Veliko bravo svima!

Posljednjeg vikenda u kolovozu obilježen Dan Općine Križ

Već tradicionalno posljednjeg vikenda u kolovozu bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajem obilježava se Dan Općine Križ. Tako smo i ovog vikenda našim malim, ali i nešto starijim sugrađanima, u suradnji s gostima i vrijednim općinskim udrugama, uspješno organizirali i održali dio planiranog programa.

U vikendu za nama u Križu je održan već tradicionalni Sajam obrta i rukotvorina, koji je doživio svoje 11-to izdanje te okupio oko dvadesetak izlagača među kojima je bila i Udruga Ženske ruke Križ sa svojim kreativnim radionicama recikliranog tekstila. Za slatko i slano i ove se godine pobrinuo svojom ponudom DND Vladimir Nazor Križ.

U sklopu obilježavanja Dana Općine Križ, mališani i njihovi roditelji u subotu su se zabavili uz Festival igračaka iz Ivanić-Grada. Sve posjetitelje očekivale su neke pomalo zaboravljene igre; alka na tatinim leđima, gumi-gumi akademija, igra imaš kliker?, polupani lončić, utrka drvenih konjića, kolutomanija, igra riba ribi grize rep, razne radionice, face painting, indijansko selo i još mnogo toga.

Dobre i vesele atmosfere nije nedostajalo, a okupljeni posjetitelji mogli su uživati i u pjesmi i plesu KUD-a Graničar. Uz najmlađu folklornu grupu, predstavila se i ona nešto starija, a dio svog repertoara izveo je i zbor Udruge umirovljenika Općine Križ. A kako nitko ne bi bio žedan pobrinuli su se članovi Udruge Škaf, koji su ponudili na degustaciju svoja vina.

Subotnji program završio je koncertom Grupe Kings i Vatra.

I ove godine Općina Križ u suradnji s Biciklističkim klubom Ivanić, Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić-Grad i veliku potporu Vatrogasne zajednice Općine Križ i DVD-a Križ, organizirala je Obiteljsku biciklijadu. Ovogodišnja rekreativna vožnja od centra Križa preko Konšćana, nazad do Križa okupila je pedesetak biciklista koji su otpedalirali 11,3 kilometara. Po povratku u Križ svi su sudionici nagrađeni diplomama, a za sve njih bila je organizirana i okrjepa. Nagradu za najmlađu sudionicu biciklijade s napunjenih 10 mjeseci dobila je Tessa Montag iz Križa, najstariji sudionik bio je Miroslav Lovrić iz Križa, a obitelj Bolešić-Pacadi-Pirović, sa 6 je sudionika osvojila nagradu za najbrojniju obitelj na biciklijadi.

Nakon biciklijade svi su imali priliku uživati u odličnoj organizaciji i još bolje spravljenim kotlovinama na prvoj Kotlovinijadi Udruge branitelja Općine Križ koja je održana ove nedjelje u parku u Križu. Udruga je uspjela okupiti čak 20 ekipa koje su uz dobru atmosferu spravljale slasnu kotlovinu koju je ocjenjivao stručni žiri, a najbolji su i nagrađeni. Prvo mjesto osvojila je ekipa Veseli Moslavci, drugo mjesto Hrvatski časnički zbor Vrbovec, a treće ekipa Udruge branitelja Općine Križ.

No sve je to samo dio programa koji smo pripremili u sklopu Obilježavanja Dana Općine Križ. Naime očekuje vas još zanimljiva izložba o povijesti Križa 7. rujna u Galeriji Križ, Dječji dan u Novoselcu 9. rujna te brojna sportska događanja kao i sam Dan Općine i Župe 14. rujna kada će, nakon Sv. mise, u organizaciji Župe Uzvišenja Sv. Križa, Križ, Župnog Caritasa i Općine Križ u parku u Križu biti organizirana podjela gulaša.

DVD Razljev ponovno pobjednik Kup-a Hrvatske vatrogasne zajednice

Čestitamo DVD-u Razljev na odličnom rezultatu ostvarenom ovog vikenda u Desnom Trebarjevu na 39. međunarodnom natjecanju “Kup Posavine”, koje se ujedno boduje za Kup HVZ-a. Na istom je natjecanju ekipa već zlatnih dečki iz DVD-a Razljev branila prednost u ukupnom poretku ostvarenu pobjedama u prva dva kola. Odličnim rezultatom ponovo su osvojili prvo mjesto, te tako sa tri prva mjesta u isto toliko kola kupa HVZ-a osvojili prvo mjesto u ukupnom poretku.

Čestitamo!

Vatrogasna zajednica Općine Križ obilježila 30 godina osnutka

Vatrogasna zajednica Općine Križ obilježila je ove subote 30.-tu godišnjicu osnutka. Tom prigodom je točno u podne u centru Križa bio upriličen mimohod vatrogasaca u svečanim odorama uz defile vatrogasnih vozila. Nakon mimohoda uslijedila je svečana sjednica koju su svojim dolaskom uveličali zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Dario Kezerić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad Tomislav Abramović, načelnik Općine Križ Marko Magdić i predstavnici brojnih prijateljskih vatrogasnih društva.

Izvješće o radu vatrogasne zajednice kroz proteklih 30 godina podnio je počasni predsjednik Branko Arbanas prisjetivši se 1894. godine kada je zabilježen početak vatrogastva na području Općine Križ osnivanjem DVD-a Križ te 26. studenog 1993. godine kada je osnovana Vatrogasna zajednica na osnivačkoj skupštini u Razljevu s ciljem zaštite imovine i ljudi te gašenja požara na svom području.

Na sjednici su uručene i plakete zaslužnim pojedincima za doprinos razvoju vatrogastva na području Općine Križ. Plakete su uručene osnivačima Stjepanu Fištraku, Zdravku Hermanu, Darku Hrestaku, Antunu Kovačiću, Franji Majeru, Ivanu Maroviću, Josipu Pavišiću, Zlatku Pavkoviću, Dubravku Smiljaniću, Josipu Vugecu, Stjepanu Vujici, prvom tajniku Ivanu Trčaku, prvom zapovjedniku Stevi Horvatu i prvom predsjedniku Branku Arbanasu.

Za opći doprinos plaketu su dobila dobrovoljna vatrogasna društva Bunjani, Konšćani, Mala i Velika Hrastilnica, Novoselec, Okešinec, Rečica Kriška, Širinec i Vezišće.

Za iznimne rezultate na natjecanjima i doprinos ugledu plakete su uručene DVD-u Razljev i DVD-u Johovec, za kulturno umjetničko djelovanje Limenoj glazbi DVD-a Križ, a za dugogodišnje operativno djelovanje DVD-ima Križ i Obedišće. Uručene su i plakete za dugogodišnju uspješnu suradnju JVP Ivanić Grad, Vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije i Općini Križ.

Spomenimo i kako je povodom 30-te obljetnice osnutka Vatrogasne zajednice Općina Križ financirala novu zastavu čiji kum je Općinski načelnik Marko Magdić.

Festival igračaka iz Ivanić-Grada ove subote dolazi nam u goste!

Ove subote 26. kolovoza od 14 sati u parku u Križu, u sklopu obilježavanja Dana Općine Križ, mališane i njihove roditelje očekuje super zabava uz Festival igračaka iz Ivanić-Grada. Očekuje Vas alka na tatinim leđima, gumi-gumi akademija, igra imaš kliker?, polupani lončić, utrka drvenih konjića, kolutomanija, igra riba ribi grize rep, razne radionice, face painting, indijansko selo i još mnogo toga. Ono što je najvažnije da su sve igre besplatne, a najbolji dobivaju i nagrade!

Očekuje vas dječja igra bez high-tech gadgeta koja potiče djecu na razmišljanje. Naime Festival igračaka u Ivanić-Gradu pokrenut je u svibnju 2014. godine s ciljem promocije važnosti igre i kvalitetnih igračaka u dječjem razvoju kao i važne odgojne uloge roditelja u kvalitetnom igranju s djecom. Svjesni činjenice da galopirajuća tehnologija u zaborav baca neke tradicionalne igre i igračke, uz koje su rasle mnoge današnje generacije roditelja, odlučili su očuvati tradiciju a najviše potaknuti roditelje i djecu da što više vremena provedu zajedno u kreativnoj igri.

U tu svrhu, osmišljeno je niz igraonica i radionica na jedan specifičan način, drugačiji od onog u konvencionalnim zabavnim parkovima i igraonicama.

Radujemo se igri!

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Križ (Bunjani, Donji Prnjarovec, Gornji Prnjarovec, Johovec, Konšćani, Križ, Mala Hrastilnica, Novoselec, Obedišće, Okešinec, Razljev, Rečica Kriška, Širinec, Šušnjari, Velika Hrastilnica, Vezišće) dana 25. kolovoza 2023. godine u jutarnjim satima.

Tretiranje će se provoditi sa zemlje aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvicida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi.

Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravstva.

U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Dalibor Križan 099/370- 7472.

OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU PROMETA PRIGODOM ODRŽAVANJA PROGRAMA DANA OPĆINE KRIŽ 2023. GODINE

U subotu 26. kolovoza 2023. godine od 12:00 sati do 13:00 sati,  biti će zatvoren  promet na Trgu Sv. Križa iz svih pravaca, te promet na dijelu Zagrebačke ulice od Trga Sv. Križa do skretanja u Maksimirsku ulicu.

U nedjelju 27. kolovoza 2023. godine od 10:00 do 11:00 sati te od 12:00 do 13:00 sati, u vrijeme održavanja starta i cilja Obiteljske biciklijade, privremeno se zatvara promet na Trg Sv. Križa iz Ulice Braće Radića i Ulice Josipa Badalića dok će promet preko Trga Sv. Križa iz smjera Novoselca Ulicom Milke Trnine i Zagrebačkom ulicom biti otvoren.  

Dio Trga Sv. Križa na kojem se zatvara promet biti će metalnim barijerama/rampama odvojen od ostalih prometnih površina koje su otvorene za promet.

Spomenuta regulacija prometa u periodu od 25. kolovoza 2023. godine (petak) od 6:00 sati do 27. kolovoza 2023. godine (nedjelja) u 14:00 sati odnosi se i na promet u mirovanju te parkiranje neće biti moguće na Trgu Svetog Križa i dijelu Trga Sv. Križa (park) na parkiralištu pokraj prodajnog platoa.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

OPĆINA KRIŽ

KUD GRANIČAR PREDSTAVIO OPĆINU KRIŽ U OHRIDU

Kulturno, umjetničko društvo Graničar Križ proteklog je tjedna, od 15. do 19.08.2023. godine, nakon dužeg niza godina ostvario svoje prvo međunarodno gostovanje s novom postavom plesača te sudjelovao na 28. Festivalskim danima u Ohridu. Veseli Graničari tom su prigodom kroz pjesmu i ples prikazali narodne običaje naše Moslavine te predstavili Općinu Križ,  Zagrebačku županiju i domovinu Hrvatsku. Graničari se zahvaljuju Općini Križ i Zagrebačkoj županiji na podršci i potpori u ostvarenju ovog gostovanja.

Skip to content