JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. KRIŽ

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), točke XIV. stavka 2. podstavka 4. i  točke XVI. stavka 5. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16. prosinca 2013. godine i Odluke Skupštine društva o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ od 25. kolovoza 2023. godine, Skupština društva, koju čini Općinski načelnik Općine Križ, dana ­­31. kolovoza 2023. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. KRIŽ

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Temeljem članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Kandidati za direktora trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o., osim uvjeta propisanih odredbama Zakona o trgovačkim društvima moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij,

– ekonomskog smjera, pravnog smjera, smjera prirodnih znanosti ili tehničkog smjera.

Prijavu mogu podnijeti i osobe koje su stekle iste razine traženih stručnih sprema i struka po ranijim propisima;

2. najmanje 3 (tri) godine radnog staža sa završenom traženom stručnom spremom i strukom i isto tolikim radnim iskustvom na rukovodećim poslovima, s iskustvom u organiziranju rada i vođenju poslova i radnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima te komunikacijskim vještinama za uspješno upravljanje trgovačkim društvom;

3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koji propisuje da članom uprave ne može biti osoba:

1. koja je kažnjena za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i kojoj je uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi ili

2. koja je kažnjena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka

3. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana

4. kojoj je u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane;

4. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora, nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;

5. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora, kao i da ne postoji nikakva druga okolnost zbog koje bi mogao doći u sukob interesa;

6. da u slučaju imenovanja za direktora društva neće doći u sukob interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti;

7. poznavanje rada na računalu;

8. vozačka dozvola za B kategoriju vozila;

9. poznavanje jednog stranog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB te broj telefona/mobitela i adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi i struci (preslik diplome),

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis (ukoliko je kandidat u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ishodio dokument), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobna traženja osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u svrhu dokaza o radnom stažu ili e-radna knjižica ili potvrda o mirovinskom stažu i plaći HZMO-a),

dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, s iskustvom u organiziranju rada i vođenju poslova (rješenje o rasporedu na radno mjesto, ugovor o radu, potvrde poslodavca ili sl. iz kojih je moguće utvrditi da je kandidat u dosadašnjem radu obavljao poslove koji zahtijevaju rukovodeće i organizacijske sposobnosti, a koje radno iskustvo je također evidentirano i kao radni staž u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja,

izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj, kojom kandidat potvrđuje: – da u slučaju izbora prihvaća imenovanje za direktora društva, – da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da na njegovoj strani ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, – da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odbora, nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima, – da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora, kao i da ne postoji nikakva druga okolnost zbog koje bi mogao doći u sukob interesa,  – da u slučaju imenovanja za direktora društva neće doći u sukob interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik potvrde, uvjerenja i sl.), ako ga osoba posjeduje, a ako ne posjeduje navedeni dokaz potrebno je priložiti vlastoručno potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu, koju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika,

– preslika vozačke dozvole,

-dokaz o promjeni osobnog imena ako je mijenjano u odnosu na priložene isprave (preslik vjenčanog lista ili izvadak iz matice rođenih i sl.).

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a u postupku izbora odnosno imenovanja za direktora izabrani kandidat će morati predočiti izvornike.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o statusu i ispunjavanju uvjeta iz članka 48.f navedenog Zakona. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine, s probnim radom od 6 mjeseci. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Nezadovoljavanje direktora/radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu koji se radniku može otkazati tijekom njegova trajanja, a najkasnije zadnjeg dana probnog rada (članak 53. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23).

Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici uz obaveznu naznaku: „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA/DIREKTORICU – NE OTVARATI“

na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ.

Rok za dostavu prijava s prilozima je do zaključno s danom 15. rujna 2023. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je predana i zaprimljena unutar navedenog roka za dostavu i sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Kandidati koji ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se njihove prijave neće razmatrati u daljnjem postupku.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te će isti biti pravovremeno pozvani na razgovor/intervju, a lista kandidata i obavijest o danu, vremenu i mjestu razgovora/intervjua biti će objavljena na internetskoj stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči Općine Križ.

Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihova motivacija za obavljanje poslova  direktora trgovačkog društva, s posebnim naglaskom na poznavanje upravljanja i vođenja društva i na radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova te poznavanju propisa koji se odnose na financije i računovodstvo.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Na temelju rezultata provedenog postupka Općinski načelnik, koji je Skupština trgovačkog društva, imenovati će direktora trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ.

Po završetku javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

Skupština Društva zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora, ne prihvatiti nijednu od pristiglih prijava, kao i poništiti ovaj javni natječaj u bilo kojem trenutku, bez obveze navođenja razloga.

Ukoliko se po objavljenom javnom natječaju ne izvrši izbor, natječaj će se poništiti.

Prijavom na natječaj svaki prijavitelj, kao i kandidat daje privolu trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ i Općini Križ, za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu liste kandidata, dostavu obavijesti o provedbi razgovora/intervjua, o rezultatima natječaja što se dostavlja svim kandidatima i drugo vezano uz provedbu ovog javnog natječaja.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka uvjet je za prijavu na javni natječaj. Kandidat može u svakome trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.

Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18).

Javni natječaj objavljen je dana 31. kolovoza 2023. godine na internetskoj stranici Općine Križ https://www.opcina-kriz.hr, u rubrici „Vijesti“ te u rubrici „Natječaji“, kao i na oglasnoj ploči Općine Križ.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ:
Marko Magdić, mag.oec.

Skip to content