ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ, USVOJEN REBALANS PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PRORAČUN ZA 2020. GODINU

U nazočnosti 10 od 15 članova Općinskog vijeća 26. studenog 2019. godine, održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Maja Lajpold, Sanja Jurić, Ivana Posavec Krivec i Tina Matanić dok su se vijećnici Stevo Turčinović i Zoran Borić naknadno pridružili sjednici. Na početku sjednice usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 26. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 26. sjednice.

U nastavku sjednice s osam glasova za i jednim suzdržanim glasom usvojena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad Sanja Radošević pojasnila je da će se ova odluka primjenjivati od travnja 2020. godine, a ista je nastala sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 14.09.2019. godine i kojom je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje akte u roku tri mjeseca od stupanja na snagu spomenute Uredbe, tj. do 14.12.2019. godine. Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kako je naglasila direktorica Sanja Radošević, cijene pružanja usluge zbrinjavanja komunalnog otpada biti će nešto veće, no povećanje cijena je nužno i minimalno u odnosu na povećanje troškova oporabe komunalnog otpada koje je konstantno.

Ravnateljica dječjeg vrtića Križ Ksenija Gudan, članovima Općinskog vijeća podnijela je detaljne informacije o Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2018./2019.

USVOJEN REBALANS PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

U nastavku sjednice Općinski je načelnik Općine Križ Marko Magdić članovima Općinskog vijeća obrazložio Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu; Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2019. – 2021. godine; te Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu. Spomenute Odluke usvojene su s devet glasova za i jednim suzdržanim glasom. Proračun Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu Općinsko vijeće Općine Križ usvojilo je na 17. sjednici održanoj dana 21.11.2018. godine u ukupnom iznosu 42.437.333,70 kn. Obzirom na procjenu potreba izmjena na pozicijama prihoda i primitaka i na neka pobliža saznanja o kretanju tih pozicija kroz navedeno razdoblje i stvaranje mogućnosti financiranja kapitalnih projekata, Odlukom o I. Izmjenama i dopunama Proračuna izvršila se približno stvarna procjena prihoda i primitaka, te u skladu s tim, omogućilo se izvršavanje rashoda i izdataka do kraja godine, s naznakom da je osnova za izvršenje rashoda mjesečno ostvarenje prihoda. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu procijenjena je u ukupnom iznosu na 30.417.000,00 kn što je za 12.020.333,70 kn ili 28.3 % manje u odnosu na planirano Proračunom za 2019. godinu.

Obrazloženje I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu u cijelosti pročitajte OVDJE

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu, članovi Općinskog vijeća Općine Križ usvojili su i Odluku o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2019. godinu; Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2019. godinu; Odluku o izmjeni Programa utroška sredstava za 2019. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Također bilo je nužno, sukladno rebalansu Proračuna za 2019. godinu, donijeti i Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2019. godini; Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2019. godini te Odluku o izmjenama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2019. godinu. Spomenute odluke usvojene su s devet glasova za i jednim suzdržanim glasom. Također usvojene su i Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 2019. godinu; Odluka o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2019. godinu kao i Odluka o izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ za 2019. godinu.

USVOJEN PRORAČUN OPĆINE KRIŽ ZA 2020. GODINU

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ nakon izlaganja Općinskog načelnika Marka Magdić s devet glasova za i jednim suzdržanim glasom usvojili su Proračun Općine Križ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu; Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2020. – 2022. godine i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2020. godinu.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2020. godinu planirani su u iznosu od 43.571.000,00 kuna. Velik dio sredstava planira se izdvojiti za održavanje cesta što uključuje završetak uređenja Staklene ulice u Bunjanima, zatim proširenje Ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu te asfaltiranje dijela Selske ulice u Novoselcu. Ulagati će se i u održavanje javnih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnju i obnovu dječjih igrališta (u Rečici Kriškoj i Križu), pješačkih staza, društvenih domova (uređenje Vatrogasnog doma u Bunjanima te izgradnja novog Društvenog i vatrogasnog doma u Širincu), izgradnju i rekonstrukcija kanalizacijske mreže (Ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške Republike u Križu te dio Moslavačke ulice u Novoselcu) te uređenje naselja (npr. prometno uređenje centra Križa, uređenje parka, izgradnja nadstrešnica na groblju). U planu je sanacija stare vojne zgrade u Križu, odnosno sanacija krovnog dijela objekta, stolarije i pročelja. Također, planira se pokretanje uređenja Multimedijalnog centra u podrumskom prostoru Društvenog doma u Križu. Navedeni prostor koristio bi za održavanje različitih događanja za potrebe Općine i udruga, edukacije građana, natjecanja i sl. Za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture planiran je iznos od 2.550.000,00 kuna, a za program gradnje objekata planirano je 15.600.000,00 kuna.

Projekt koji se nastavlja u 2020. godini je izgradnja dječjeg vrtića. Kako bi iskoristi sve prostore kojima Općina raspolaže, u planu je i prenamjena te opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Križu u kulturni centar, odnosno novu knjižnicu i čitaonicu, kao i rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u Sportskom parku Križ. Za predškolski odgoj odnosno proračunskog korisnika Dječji Vrtić Križ planira se izdvajanje u iznosu od  3.784.877,60 kuna. Iznimno je važno i očuvanje povijesti i kulture stoga se planiraju postupci u smjeru buduće realizacije projekta arheološkog parka Sipčina. Jednako tako ulaže se i u postojeće kulturne objekte te planira nastaviti obnova Doma kulture Josip Badalić u Križu. U planu su i ostale investicije za koje je preduvjet i izrada planova, studija i strategija te ostale tehničke dokumentacije kao i realizacija sufinanciranja i potpora iz viših instanci vlasti.

U cilju daljnjeg poticanja poljoprivrede, kroz program Poljoprivreda planirana su sredstva od 670.000,00 kuna. Program socijalnih potpora planiran je u iznosu 680.000,00 kuna. Osobama slabijeg imovinskog stanja na području Općine Križ pomaže se kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za ogrjev, podmirenje pogrebnih troškova, pomoći kroz program Crvenog križa i ostale socijalne potrebe. Mislili se i na najstarije stanovnike te nezaposlene osobe za koje su predviđeni prigodni darovi za Božić u obliku naknade u vrijednosti 200,00 kuna. Roditeljima prilikom rođenja djeteta dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć, a planirani iznos za 2020. godinu povećan je na način da za prvo dijete u obitelji roditelji dobivaju jednokratnu naknadu u iznosu 2.000,00 kn, za drugo 2.500,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete po 3.000,00 kn.

Učenicima i studentima i nadalje će Općina Križ sufinancirati prijevoz i dodjeljivati stipendije. Sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je sa 730.000,00 kuna namijenjenih za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, sufinanciranje produljenog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja. Cilj je, kako je naglasio Općinski načelnik i nadalje transparentno raspolagati i voditi brigu gdje i kako se troši Općinski novac.

Obrazloženje Proračuna Općine Križ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu u cijelosti pročitajte OVDJE

Sukladno donesenom Proračunu, u nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća Općine Križ donijeli su i pripadajuće programe kao što je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2020. godinu; Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2020. godinu; Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2020. godini; Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2020. godini; Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2020. godini; Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2020. godini; Program socijalnih potreba Općine Križ za 2020. godinu

Usvojen je i Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu kojim su utvrđene aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Križ u 2020. godini dodjeljivati potpore te kriteriji i postupak dodjele istih. Početkom 2020. godine Općina Križ organizirati će za sve zainteresirane poljoprivrednike prezentaciju i programa i mjera koje će se sufinancirati.

Također je usvojen i Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ za 2020. godinu kao i Program utroška sredstava za 2020. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 2020. godinu; Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2020. godinu i Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini.

Jedan od planova koje je bilo potrebno donijeti za iduću godinu je i Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Razmatran je i prijedlog te je usvojena Odluka o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga. Za udruge koje djeluju u području kulture predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Za projekte udruga u području zdravstva, socijale i preventive, predviđena su Proračunom za 2020. godinu sredstva u iznosu od 60.000,00 kn. Spomenuta sredstva raspodijeliti će se na temelju javnog natječaja/javnog poziva za financiranje projekata i programa udruga. Ovom Odlukom utvrđuje se da su Proračunom Općine Križ za 2020. godinu planirana i sredstva za financiranje odnosno sufinanciranje javnih potreba u sportu i u tehničkoj kulturi, te zaštite od požara, redovne djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa kao i rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata, koja će se dodijeliti temeljem ugovora, a bez provedbe javnog natječaja, iz razloga što je njihovo financiranje regulirano posebnim propisima.

Usvojena je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna imaju političke stranke i nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Križ koji su prema konačnim rezultatima izbora dobili mjesto vijećnika u Općinskom vijeću Općine Križ. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se isti iznos predmetnih sredstava i to po 2.000,00 kuna godišnje odnosno za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava u visini od =500,00 kn. Općinsko vijeće Općine Križ ima 15 članova, od čega je 6 žena (40%) i 9 muškaraca (60%) te u sastavu članova Općinskog vijeća nema podzastupljenosti jednog spola, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

POVEĆANE JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE POVODOM ROĐENJA DJETETA

S posebnim zadovoljstvom Općinski je načelnik članovima Općinskog vijeća predstavio Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi kojom će se od iduće godine povećati naknade za bebe. Naime u Proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva te će roditelji svake novorođene bebe s područja Općine Križ, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za prvo dijete dobiti jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 2.000,00 kn, za drugo dijete 2.500,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete 3.000,00 kn.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju javne ustanove Knjižnice i čitaonice Križ, a ovom Odlukom započinje dugotrajan proces osamostaljenja kojem je cilj preseljenjem knjižnice i čitaonice u novi prostor stvoriti javnu ustanovu za obavljanje knjižnične djelatnosti sukladno nadležnim propisima.

Članovi Općinskog vijeća također su usvojili Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Križ i utvrdili teksta javnog natječaja za prodaju.

DONESENA ODLUKA O DODJELI 21 STIPENDIJE OPĆINE KRIŽ

Članovi Općinskog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020. Učenicima će se dodijeliti 10 stipendija u visini 500,00 kuna za deset mjeseci školske godine i to četiri stipendija po socijalnom kriteriju i četiri stipendija po kriteriju izvrsnosti te dvije stipendije temeljem broj ostvarenih bodova bez obzira na godinu školovanja. Studentima će se dodijeliti također 10 stipendija u visini 1.000,00 kuna za deset mjeseci akademske godine i to četiri stipendija po socijalnom kriteriju i četiri stipendija po kriteriju izvrsnosti te dvije stipendije temeljem broj ostvarenih bodova bez obzira na godinu školovanja. Također, i ove je godine dodijeljena jedna stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti, stipendija Milke Trnine i to studentu u visini 1.000,00 kn.

DRAGICI LOCHERT DODIJELJENA PLAKETA MILKE TRNINE

Članovi Općinskog vijeća razmatrali su prijedloge pristigle na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine. U roku je zaprimljeno ukupno četiri prijedloga i to jedan prijedlog od strane profesora Javora Valjka koji je predložio da se ove godine Plaketa dodjeli gospođi Dragici Lochert i tri prijedloga od strane Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu koja je za dodjelu plakete predložila troje mladih opernih umjetnika i to Marina Čargu, Dariju Auguštan i Josipu Bilić. Članovi Općinskog vijeća jednoglasno su odlučili da se ove godine Plaketa Milke Trnine i to 19.12.2019. godine na Božićnom koncertu u Vezišću, dodjeli gospođi Dragici Lochert jer doista, kako i stoji u prijedlogu, njen trud i rad na očuvanju spomena na Milku Trninu, a koji se ogleda u svim sferama društvenog života, kako na razini Općine tako i samog mjesta Vezišća, od organizacije Lipanjskih susreta pa do Božićnog koncerta, doista je primjer kako se požrtvovnošću i radom na očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine može biti na ponos svog zavičaja.

U nastavku sjednice usvojena je Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2019. godinu te je donesen i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2020. godinu.

200,00 kn BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA

Članovi Općinskog vijeća na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ jednoglasno su usvojili Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima u 2019. godini kao i Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim osobama u 2019. godini. Spomenutim odlukama, umirovljenicima i nezaposlenim osobama s prebivalištem na području Općine Križ dodijeliti će se novčana pomoć u iznosu od 200,00 kn i to umirovljenicima s ukupnom mirovinom do =2.000,00 kn i zaključno s iznosom mirovine =2.000,00 kn kao i nezaposlenim osobama s prebivalištem na području Općine Križ prijavljenim u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić-Grad. Podjela novčane pomoći biti će organizirana u sjedištu Općine Križ u dane 16. i 17. 12. 2019. godine.

Na kraju sjednice jednoglasno je usvojen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu od 422.375,00 kn za radove izvanrednog održavanja prometne infrastrukture u Staklenoj ulici u Bunjanima – II. faza. Također, donesen je i Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Križ da u svojstvu predstavnika člana Društva Općine Križ u Skupštini trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad, pažnjom dobrog gospodara, sudjeluje u pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad.

 

Skip to content