Na dan 27. listopada 2021. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 10 od 13 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Željko Zimić, Robert Magdić i Vjekoslav Pleteš.

Na početku sjednice svečanu prisegu položila je nova članica Općinskog vijeća Općine Križ Danijela Huljenić. Naime sukladno izvješću Mandatne komisije od dana 13. listopada 2021. godine, član Općinskog vijeća Općine Križ Mišo Kucelj dana 29. rujna 2021. godine podnio je pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća kojim se izjasnio da svoj mandat člana Općinskog vijeća stavlja u mirovanje iz osobnih razloga. Sukladno Zakonu, člana Općinskog vijeća kojem mandat miruje zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, a prva sljedeća kandidatkinja s kandidacijske liste grupe birača, Nositelja liste Roberta Magdića je kandidatkinja Danijela Huljenić kojoj je mandat članice Općinskog vijeća započeo dana 29. rujna 2021. godine.  
U nastavku sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija. Općinski je načelnik između ostalog naglasio da je početkom listopada dobivena odnosno donesena Odluka o dodjeli sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je Općina Križ dodijeljen iznos potpore od nešto više od 5,6 milijuna kuna za EU projekt izgradnje Dječjeg vrtića. U tijeku je proces izrade i dostave zahtjeva za isplatu potpore. Napomenuo je i da je na natječaj Ministarstva kulture za Javne potrebe u kulturi u 2022. godini prijavljen je projekt sanacije stare vojne zgrade u parku u Križu vrijedan oko 400.000,00 kn. Na mjeru 7.4.1. prijavljeni su projekti Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku u Križu te Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Bunjanima. Načelnik je izvijestio i da je održan sastanak s predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije vezano uz plan izgradnje uspornika sa svjetlosnom signalizacijom na dijelu kolnika Zagrebačke ulice u Križu, kod skretanja u Maksimirsku ulicu. Tijekom iznošenja informacija, Načelnik je informirao članove Općinskog vijeća i da je zajedno s kolegama iz Kloštra Ivanića, Dubrave i Gradeca sudjelovao na sastanku, odnosno prezentaciji u Hrvatskim vodama a vezano uz prijave aglomeracija na financiranje iz EU fondova između kojih bi bila i aglomeracija Križ-Novoselec. Riječ je o višegodišnjem projektu u kojem bi sudjelovale jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode i trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, a koji započinje izradom studije izvodljivosti. Cilj projekta je rješavanje pitanja sustava odvodnje u naseljima Križ i Novoselec.

Radeći po dnevnom redu 5. sjednice Općinskog vijeća razmatran je prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Križ za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine. Cilj donošenja ove Odluke je provođenje aktivnosti koje proizlaze iz Zakona o lovstvu, a spomenuta Odluka jednoglasno je usvojena.

Jednoglasno su članovi Općinskog vijeća usvojili i Odluku o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, a ista se poništava povodom očitovanja Ministarstva poljoprivrede kojim se ne daje suglasnost Općini Križ na predmetnu Odluku. Obzirom da nije dobivena suglasnost Ministarstva, Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ i Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Razmatran je i prijedlog Odluke o raspisivanju novog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ no Odluka nije donesena budući je 5 članova Općinskog vijeća glasalo za donošenje Odluke, dok je 5 bilo suzdržano.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena Odluka o prijenosu prava vlasništva spremnika (papir i karton) za odvojeno prikupljanje otpada u poslovne knjige Općine Križ te Odluka o prijenosu prava vlasništva spremnika (plastika) za odvojeno prikupljanje otpada u poslovne knjige Općine Križ. Naime riječ je o postupku kojim se sukladno sklopljenom ugovoru između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isknjižavaju spremnici iz poslovnih knjiga Fonda te se isti evidentiraju kao imovina Općine Križ, a nakon čega se ostvaruje i mogućnost podjele spremnika građanima.

Također jednoglasno, donesena je Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju. Riječ je o nekretnini, odnosno zemljištu u Poduzetničkoj zoni Križ I, površine 5223m2 početne vrijednosti odnosno cijene u iznosu 1.000.000,00 kuna.

S jednim glasom protiv i devet glasova za usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa 1 Sporazuma o visini komunalnog doprinosa, između Općine Križ i Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. Velika Gorica, a kojim će spomenuta tvrtka svoju obvezu plaćanja preostalog dijela komunalnog doprinosa smanjiti isplatom predujma u iznosu od 3.000.000,00 kuna Općini Križ.

Devet vijećnika bilo je za, a jedan je bio suzdržan vezano uz donesenu Odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Spomenuta sredstva za tekuću likvidnost zajedno sa sredstvima ostvarenim isplatom 3.000.000,00 kuna od tvrtke Lidl Hrvatska biti će utrošena za zatvaranje financijske konstrukcije vezane uz izgradnju novog dječjeg vrtića, a kako bi se mogao podnijeti zahtjev za isplatu potpore od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je Općina Križ dodijeljen iznos potpore od nešto više od 5,6 milijuna kuna za spomenuti EU projekt.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2021. godinu, a ista je mijenjana budući se u Općinskom vijeću promijenio omjer podzastupljenog spola.

Na kraju sjednice jednoglasno je usvojen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za opskrbu plinom u iznosu od 188.992,15 kuna.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content