Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/22-01/23, URBROJ: 238-16-03-22-1 od 07. ožujka 2022. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

1. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ i Širinec na području Općine Križ.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja namijenjeno je za zakup, za ratarsku i stočarsku proizvodnju, na vrijeme – 1 (jedna) godina, računajući od datuma zaključenja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i odnosi se na sljedeće katastarske čestice:

REDNI BROJNAZIV KATASTARSKE OPĆINEBROJ ZK ULOŠKABROJ ZK ČESTICEUKUPNA POVRŠINA ZK ČESTICA (m²)KULTURA ZK ČESTICEPOČETNA GODIŠNJA ZAKUPNINA (KN)
HRASTILNICA6316576683ORANICA242,59 kn
HRASTILNICA6316584461ORANICA 161,93 kn
3.KRIŽ1592932/118087ORANICA656,56 kn
      4. ŠIRINEC143117676913ORANICA 250,94 kn
      5. ŠIRINEC14311770/127566ORANICA1.000,65 kn

2.  Početna zakupnina poljoprivrednog zemljišta, a koja je utvrđena na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“  br. 89/18), iznosi za oranicu 363,00 kn/ha godišnje.

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

– strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.   

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana istovremene objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ.

6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ“. 

7.  Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno, a izvršiti će se u sjedištu općinske uprave Općine Križ.   

8. Pisana ponuda mora sadržavati:

    – ime i prezime/naziv/adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

    – OIB ponuditelja,

    – izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja, 

     – preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,

– oznaku zemljišta za koje se dostavlja ponuda (jedna ili više katastarskih čestica),

– izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed,

– ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta iskazanu za svaku katastarsku česticu posebno, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene ovim javnim natječajem.

9. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Križ, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisanim putem obaviješteni. 

10.  Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, Općinski načelnik Općine Križ utvrđuje kriterij, a to je: 

       – najviša ponuđena zakupnina uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja.

       U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu zakupninu, prednost kod zakupa poljoprivrednog zemljišta imat će onaj ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije. 

11. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, neće se razmatrati. 

12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s Općinom Križ po isteku ugovora o zakupu s dosadašnjim zakupnicima, a kojim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

13. Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnika se uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

14. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ sadrži obvezno odredbe koje se odnose na:

            -podatke o ugovornim stranama,

-podatke iz zemljišne knjige o poljoprivrednom zemljištu,

-vrijeme trajanja zakupa,

-visinu i rok plaćanja zakupnine zakupljenog zemljišta,

-namjenu korištenja zakupljenog zemljišta.

15. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

Općina Križ

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ dana 10. 03. 2022. godine.

Rok za dostavu ponuda je do zaključno s danom 18. 03. 2022. godine.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content