JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ

U Narodnim novinama br. 77 od  26.08.2016. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – „zimska služba“ na području Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 03.09.2016. godine – subota,  sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 05.09.2016. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Link na natječaj: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx

POZIVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Općinski načelnik Općine Križ raspisuje POZIVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

 Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje svojom odlukom Općinsko vijeće Općine Križ, na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ ili samoinicijativno, prigodom obilježavanja Dana Općine Križ – 14. rujna.

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama i drugim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ, a poglavito za uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, socijalne skrbi i unapređenja i zaštite prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Općinski načelnik Općine Križ poziva sve članove Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građane, trgovačka društva, poduzeća, obrtnike, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne osobe i njihova tijela upravljanja da daju inicijativu za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“. 

POZIVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan

 

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ

Općina Križ objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Isti je objavljen dana 06.06.2016. godine u Narodnim novinama.  Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja, tj. do zaključno s 14.06.2016. godine.

Link na natječaj: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx

NATJEČAJ za upis djece u DječjI vrtić Križ za pedagošku godinu 2016./2017.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2016./17. (KLASA: 601-02/16-05/09, URBROJ: 238/16-79-16-01, od 24.03.2016.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje N A T J E Č A J  za upis djece u DječjI vrtić Križ  za pedagošku godinu 2016./17.

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2016.-2017.

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Križ

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije

Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama i udrugama zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2016. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

Informacije o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije ovdje.

Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2016. godini.“

Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr

NATJEČAJ ZA EDUKATORA – REHABILITATORA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
– stručni suradnik edukator-rehabilitator na određeno vrijeme, na pola radnog vremena – 1 izvršitelj/ica, u ustanovi Dječji vrtić Križ

Uvjeti :
– završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
– položen stručni ispit
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
– radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Potvrde o nekažnjavanju pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe, uvjerenja i sl.)
4. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
5. životopis (vlastoručno potpisan)

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i priložiti sljedeće dokaze:
– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14),

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos- osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 17/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13),
– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Natječaj se s danom 11.04.2016. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom 10.05.2016. godine

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽ, ŠKOLSKA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj – stručni suradnik“
Pisane prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku na web stranici Općine Križ .

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2016. godini

Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2016. godini

(1) Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:
 Jačanje kapaciteta udruga u kulturi za rad usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi sukladno Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2016. godini
 Jačanje kapaciteta udruga u kulturi koje doprinose razvitku i općem napretku Općine Križ te promiču njezin položaj i ugled kao i napredak zajednice u cjelini.

(2) Udruge mogu prijaviti programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga u kulturi za rad usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi sukladno Programu ili programe/projekte koji doprinose kvaliteti života, razvitku i općem napretku Općine Križ za sljedeće aktivnosti:
 zaštita, očuvanje i promicanje kulturnih dobara,
 izložbena djelatnost,
 knjižna i nakladnička djelatnost,
 scenska djelatnost,
 glazbena djelatnost,
 programi kulturnog amaterizma,
 programi i manifestacije od značaja za Općinu Križ,
 programi umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
 programi kulturne suradnje,
 programi usmjereni na poticanje razvoja i općeg napretka Općine Križ.
(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2016. godini je 150.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 30.000,00 kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 29. 04. 2016. godine.

CJELOVITI TEKST NATJEČAJA PROČITAJTE OVDJE: Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2016. godini

PRILOZI:

Upute za prijavitelje

Obrazac za procjenu

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 

OBRAZAC PRORAČUNA (KULTURA) 

Popis priloga uz prijavu

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2016. godini

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Križ za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga

ODLUKA o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2016. godini

Skip to content