OBAVIJEST – JAVNA NABAVA ZA USLUGU IZRADE INFORMACIJSKOG SUSTAVA EVIDENCIJE NEKRETNINA

Dana 10. svibnja 2024. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za uslugu izrade informacijskog sustava evidencije nekretnina.

Broj objave:  2024/S F02-0004555.  Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. 
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.hr/

Rok za dostavu ponuda je 03. lipnja 2024. godine do 11,00 sati.

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ

Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Križ o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Križ i utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ (KLASA: 024-02/24-01/01, URBROJ: 238-16-01-24-25 od. 22. travnja 2024. godine), objavljuje se ponovljeni

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ

Savjet mladih Općine Križ (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih kao i praćenje te promicanje interesa mladih Općine Križ. 

OPIS POSTUPKA IZBORA SUKLADNO ZAKONU O SAVJETIMA MLADIH

Postupak izbora članova Savjeta mladih počinje objavom Javnog poziva za isticanje kandidaturaza izbor članova Savjeta mladih Općine Križ (u daljnjem tekstu: Javni poziv), a pokreće ga  Općinsko vijeće Općine Križ sukladno Zakonu o savjetima mladih (“Narodne novine” br. 41/14 i 83/23), zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 60/23) u daljnjem tekstu: Odluka o osnivanju Savjeta mladih.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Križ na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Općine Križ, Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Križ, Zakonom o savjetima mladih te Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Savjet mladih broji 5 (pet) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

UVJETI ZA ISTICANJE KANDIDATURA SUKLADNO ZAKONU O SAVJETIMA MLADIH

Kandidature za članove Savjeta mladih temeljem Javnog poziva ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje deset mladih).

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Križ, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih.

Osoba izabrana u Savjet mladih može istodobno biti i član Savjeta mladih Zagrebačke županije, no ne može istodobno biti član Savjeta mladih i član Općinskog vijeća Općine Križ.

ROKOVI ZA PRIJAVU, ROKOVI ZA PROVEDBU PROVJERE ZADOVOLJAVANJA FORMALNIH UVJETA PRIJAVLJENIH KANDIDATA I ROK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidatura za izbor članova Savjeta mladih, podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Križ (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr.

Prijedlog kandidatura obvezno sadrži sljedeće podatke:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja (kontakt podaci o ovlaštenom predlagatelju, adresa elektroničke pošte, broj telefona),
  • podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB, adresa prebivališta ili boravišta,
  • obrazloženje prijedloga,
  • Izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Općine Križ, vlastoručno potpisanu od strane kandidata.

Prijedlog kandidature dostavlja se na Obrascu za isticanje prijedloga kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Križ uz priloženu Izjavu o prihvaćanju kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Križ, u zadanom roku s napomenom:Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Križ – Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ.Dostava prijedloga kandidature na Javni poziv može se izvršiti:

 •  elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr                                        
  –   preporučeno poštom na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
  –       putem dostavljača ili osobno.

Kada se dostava prijedloga kandidature podnosi elektroničkim putem, obavezno se, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijedloga kandidature, u pisarnicu Općine Križ, dostavlja i jedan tiskani, potpisani i ovjereni primjerak prijedloga kandidature. Prijedlog kandidature koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

Nakon zaprimanja kandidature za članove Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću  Općine Križ te se objavljuju na internetskoj stranici Općine Križ.

Općinsko vijeće Općine Križ na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članova Savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Ako na Javni poziv ne pristigne najmanje onaj broj važećih kandidatura koji odgovara broju članova utvrđenih Odlukom o osnivanju Savjeta mladih, Javni poziv ponovit će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave prethodnog Javnog poziva. Javni pozivi za isticanje kandidatura ponavljat će se do konstituiranja Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove Savjeta mladih objavljuju se na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr. Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata predstavničkog tijela koje ih je izabralo.

Napomena: Javni poziv objavljuje se dana 02. svibnja 2024. godine, a rok podnošenja prijedloga kandidatura je zaključno s danom 17. svibnja 2024. godine.

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ zapošljava!

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o., Zagrebačka 7, Križ, OIB: 88060877962, raspisuje Natječaj za novo radno mjesto – Rukovatelj građevinskim strojem 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca i Natječaj za upražnjeno radno mjesto – Radnik na održavanju objekata za potrebe  sportskih udruga 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do zaključno s danom 26.04.2024. godine.

Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici uz obaveznu naznaku natječaja na koji se prijavljuje na adresu: PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ D.O.O., ZAGREBAČKA 7, 10314 KRIŽ.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

U Narodnim novinama br. 40 od 05. travnja 2024. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 05. svibnja 2024. – nedjelja, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 06. svibnja 2024. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – nedjelju, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

LINK NA JAVNI NATJEČAJ: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8373420.html

Skip to content