Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

U Narodnim novinama br. 82 od  15.07.2022. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 14.08.2022. – nedjelja, a ponedjeljak 15.08.2022. godine je blagdan, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u utorak,  16. 08. 2022. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – nedjelju, a ponedjeljak 15.08.2022. godine je blagdan – kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

LINK NA JAVNI NATJEČAJ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8340749.html

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Križu

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Križu

27. lipnja  2022.

U Narodnim novinama br. 72 od 24. 06. 2022. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Križu.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 02.07.2022. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 04.07.2022. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Link na natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8339268.html

Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama

Općinski načelnik Općine Križ dana 06. lipnja 2022.godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama.

Općina Križ raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro na rok od 3 (tri)  godine.

Prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama temeljem Javnog natječaja sukladno mogućnostima Općine Križ, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste.

Prioritet pri dodjeli prostora imaju udruge koje već koriste prostore za koje se natječu, a brinu se o tim prostorima pažnjom dobrog gospodara, kao i druge aktivne udruge sa sjedištem na području Općine Križ.

Postupak Javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo osniva i imenuje Općinski načelnik Općine Križ.

Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o dodjeli prostora na korištenje udrugama, te sklapa ugovore o korištenju prostora s udrugama kojima su prostori dodijeljeni.

Sve o općim uvijetima prijave, kriterijima i mjerilima dodjele prostora, više u Javnom natječaju u prilogu:

Općina Križ dodijelit će prostore udrugama na rok od 3 (tri) godine, uz naplatu jedne kune po metru kvadratnom godišnje. Detalji dodjele prostora biti će razrađeni u ugovoru koji će udruge sklopiti s Općinom Križ.

PROPISANA DOKUMENTACIJA, SADRŽAJ PRIJAVE:

 1. Obrazac prijave na Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama.

Obavezni prilozi uz popunjenu prijavu su:

Ispis elektroničke stranice Registra udruga sa svim podacima udruge ili izvadak iz Registra udruga, ne stariji od godine dana od datuma prijave na natječaj.

Izjava kojom osoba ovlaštena za zastupanje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak

Izjava kojom osoba ovlaštena za zastupanje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja s osnove davanja prema državnom i općinskom proračunu

U slučaju namjere zajedničkog korištenja prostora izjavu o pristanku na zajedničko korištenje potpisanu i ovjerenu od svih osoba ovlaštenih za zastupanje udruga koje planiraju zajednički koristiti prostor

Prijave na Javni natječaj dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, potpisanim od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje Prijava je zaključno s danom 20. lipnja 2022. godine.

Razmatrat će se Prijave koje su pravodobno predane, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: info@opcina-kriz.hr

Prijava na Javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici u zadanom roku pisarnici Općine Križ s napomenom:

Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
„Za
Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Križ i prostora s kojima Općina Križ upravlja na korištenje udrugama – NE OTVARATI“

Dostava prijave na Javni natječaj s popratnom dokumentacijom može se izvršiti:

 • elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr
 • preporučeno poštom na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
 • putem dostavljača ili osobno

Kada se prijava na Javni natječaj podnosi elektroničkim putem, obavezno se Općini Križ, dostavlja i jedan primjerak originala, tiskanog, potpisanog i ovjerenog primjerka prijave.

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

Temeljem zaprimljenih zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi u 2022. godini u vrijednosti godišnje planiranih sredstava za tu namjenu, prestaju se od 17. svibnja 2022. godine zaprimati zahtjevi za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu (KLASA: 320-01/21-01/72, URBROJ: 238-16-03-22-5 od 16. ožujka 2022. godine) te se predmetni Javni poziv zatvara.

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini koji je objavljen 1. travnja 2022. godine u “Večernjem listu”, “Jutarnjem listu” i na mrežnoj stranici Zagrebačke županije.

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10, 13/18 – pročišćeni tekst i 23/20) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

 1. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste  li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju, na jednak način, muški i ženski rod.

 • Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:
 • predloženi kandidat za dodjelu javnog priznanja treba biti istaknuti pojedinac ili pravna osoba koja je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim gospodarskim, kulturnim, znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom ostvarila doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti u Zagrebačkoj županiji, odnosno međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti,
 • predloženi kandidat za dodjelu javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka ili je posebno zaslužan za Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremena svijeta
 • ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije moraju biti mjerljivi
 • jedan predlagatelj može predložiti do 2 kandidata za dodjelu javnog priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini
 • Pozivaju se: članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove na dostavu prijedloga kandidata za  dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini.
 • Prijedlog za dodjelu javnog priznanja sadržava popunjeni Obrazac prijedloga uz privitke:

a) životopis za fizičku osobu, odnosno odgovarajući podaci za pravnu osobu koju

    se predlaže za dodjelu javnog priznanja (obavezno);

b) temeljito obrazloženje razloga predlaganja (obavezno);

c) odgovarajuću dokumentaciju (ako je primjenjivo).

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen  je na Internet stranici Zagrebačke županije na sljedećem linku:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/?kategorija=natjecaji&odjel=zupanijska-skupstina
 • Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i podaci iz točke 4. ovog Natječaja trebaju biti pripremljeni u programu MS Office i obliku Word dokumenta, uz izuzetak dokumentacije ako je priložena.
 • Rok za podnošenje prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 15. svibnja 2022.godine.
 • Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“   ili   putem e-pošte na adresu                                                    z.skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr s naznakom predmeta: „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“.
 • Ovaj Natječaj objavljuje se u „Večernjem listu“, „Jutarnjem listu“, „Kronici Zagrebačke županije“, lokalnim radio postajama, Internet stranici Zagrebačke županije i Internet  stranicama jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji.
 • Osobni podaci kandidata i predlagatelja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
mr. sc. Stjepan Kožić, dipl. ing., v.r.

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/6553/otvoren-natjecaj-za-dodjelu-javnih-priznanja

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu

ZATVOREN!!!

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),  članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 11/21) i članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 54/21), po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/168, URBROJ: 525-08/0245-21-3 od 14. prosinca 2021. godine), Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrasci zahtjeva dostupni su u prilogu.

Javni poziv je otvoren do 30. lipnja 2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-517

Napominjemo, da Općina Križ uz mjere navedene u javnom pozivu, također sufinancira i premije osiguranja po zaključenim policama osiguranja usjeva, trajnih nasada i/ili stoke.

Za ovu mjeru Općina Križ sklopila je ugovor s  Croatia osiguranjem dd, a intenzitet potpore po korisniku je 25% iznosa od uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu, a najviše do 5.000,00 kn.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/22-01/23, URBROJ: 238-16-03-22-1 od 07. ožujka 2022. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

1. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ i Širinec na području Općine Križ.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja namijenjeno je za zakup, za ratarsku i stočarsku proizvodnju, na vrijeme – 1 (jedna) godina, računajući od datuma zaključenja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i odnosi se na sljedeće katastarske čestice:

REDNI BROJNAZIV KATASTARSKE OPĆINEBROJ ZK ULOŠKABROJ ZK ČESTICEUKUPNA POVRŠINA ZK ČESTICA (m²)KULTURA ZK ČESTICEPOČETNA GODIŠNJA ZAKUPNINA (KN)
HRASTILNICA6316576683ORANICA242,59 kn
HRASTILNICA6316584461ORANICA 161,93 kn
3.KRIŽ1592932/118087ORANICA656,56 kn
      4. ŠIRINEC143117676913ORANICA 250,94 kn
      5. ŠIRINEC14311770/127566ORANICA1.000,65 kn

2.  Početna zakupnina poljoprivrednog zemljišta, a koja je utvrđena na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“  br. 89/18), iznosi za oranicu 363,00 kn/ha godišnje.

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

– strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.   

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana istovremene objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ.

6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ“. 

7.  Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno, a izvršiti će se u sjedištu općinske uprave Općine Križ.   

8. Pisana ponuda mora sadržavati:

    – ime i prezime/naziv/adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

    – OIB ponuditelja,

    – izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja, 

     – preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,

– oznaku zemljišta za koje se dostavlja ponuda (jedna ili više katastarskih čestica),

– izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed,

– ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta iskazanu za svaku katastarsku česticu posebno, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene ovim javnim natječajem.

9. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Križ, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisanim putem obaviješteni. 

10.  Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, Općinski načelnik Općine Križ utvrđuje kriterij, a to je: 

       – najviša ponuđena zakupnina uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja.

       U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu zakupninu, prednost kod zakupa poljoprivrednog zemljišta imat će onaj ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije. 

11. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, neće se razmatrati. 

12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s Općinom Križ po isteku ugovora o zakupu s dosadašnjim zakupnicima, a kojim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

13. Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnika se uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

14. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ sadrži obvezno odredbe koje se odnose na:

            -podatke o ugovornim stranama,

-podatke iz zemljišne knjige o poljoprivrednom zemljištu,

-vrijeme trajanja zakupa,

-visinu i rok plaćanja zakupnine zakupljenog zemljišta,

-namjenu korištenja zakupljenog zemljišta.

15. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

Općina Križ

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ dana 10. 03. 2022. godine.

Rok za dostavu ponuda je do zaključno s danom 18. 03. 2022. godine.

Skip to content