Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-02/21-01/02 URBROJ: 238/16-03-21-3 od 12. listopada 2021. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. učenicima i studentima s područja Općine Križ.

Dodjeljuje se ukupno 21 stipendija.

Učenicima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za deset mjeseci školske godine i to: 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti, a 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Studentima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za deset mjeseci akademske godine i to: 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti i 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Stipendija Milke Trnine – Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti dodijelit će se jednom učeniku ili jednom studentu. Ako se dodijeli učeniku iznosi 500,00 kn mjesečno, a ako se dodjeli studentu iznosi 1.000,00 kuna mjesečno za deset mjeseci školske/akademske godine.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/19.).

Pravo sudjelovanja na natječaju PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje škole
 • da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su:

 • uspjeh u školovanju,
 • kriterij izvrsnosti.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje škole
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,0
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju su redom kojim su navedeni (u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata):

 1. socijalni status,
 2. uspjeh u školovanju,
 3. viša godina školovanja.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU ZA STIPENDIJU MILKE TRNINE – STIPENDIJA PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVOTOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne ili druge)
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti neke umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog)
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova.

Kod utvrđivanja liste kandidata za dodjelu Stipendije Milke Trnine u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata, prednost će imati kandidati sa:

 1. većim brojem bodova po kriteriju izvrsnosti,
 2. većim brojem bodova po socijalnom statusu,
 3. višom godinom školovanja.

Kod dodjele Stipendije prema kriteriju umjetničke darovitosti prednost će imati učenici i studenti glazbenog smjera, zbog nastojanja Općine Križ da doprinese očuvanju sjećanja na lik i djelo Milke Trnine, velike glazbene umjetnice.

POPIS DOKUMENATA I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA DODJELU STIPENDIJE:

 1. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI    

1.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
1.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
1.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
1.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
1.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi za četiri prethodna razreda osnovne škole; – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine školovanja.
1.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole – studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
1.7. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razinib) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole/fakultetac) Potvrda o primitku rektorove/dekanove nagrade.
1.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

 • POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM  KRITERIJU    

2.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
2.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
2.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
2.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
2.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
 – učenici prvog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi od sedmog i osmog   razreda osnovne škole;
 – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbiod prethodne dvije godine školovanja;
2.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
– studenti prve godine studija dostavljaju
preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine srednjoškolskog školovanja;
– studenti druge godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
– studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
2.7. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva, na obrascu – OBAVEZNO ovjerena kod javnog bilježnika (prilaže se obavezno izvornik/original).
2.8. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2021. godine.
a) potvrde o isplati plaće
b) potvrde o isplati mirovine
c) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda.
2.9. Ako je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik prava po osnovi socijalne skrbi – dostavlja potvrdu Centra za socijalnu skrb, a ako su isti u 2021. godini bili korisnici prava po osnovi socijalne skrbi iz Proračuna Općine Križ, a koju osigurava Općina Križ, isto će biti utvrđeno po službenoj dužnosti uvidom u službenu evidenciju Općine Križ.
2.10. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja koji je nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.11. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

3. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE MILKE TRNINE – PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVITOSTI

3.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
3.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
3.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
3.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
3.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
– učenici prvih razreda srednje umjetničke škole
(glazbene, plesne, likovne ili druge) dostavljaju preslike svjedodžbi od sedmog i osmog razreda osnovne škole;
– učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje umjetničke škole
(glazbene, plesne, likovne ili druge) dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine školovanja.
3.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
– studenti prve godine studija:
umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog) dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine srednjoškolskog školovanja;
– studenti druge godine studija: umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog) dostavljaju preslike svjedodžbe od zadnjeg razreda srednjoškolskog školovanja i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
– studenti viših godina studija dostavljaju preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija.
3.7. Dokaz o postignutim uspjesima i drugim postignutim rezultatima u izvannastavnim aktivnostima i umjetnosti ostvarenim u prethodne dvije godine obrazovanja, ako ih podnositelj prijave posjeduje.
3.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na propisanom obrascu prijave koji se može preuzeti u općinskoj upravi Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Učenik ili student može podnijeti prijavu za svaku kategoriju stipendije, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

Podnositelji prijave mogu dostaviti preslike svih dokumenata, OSIM IZJAVE O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA KOJA SE OBAVEZNO PRILAŽE U IZVORNIKU/ORIGINALU, međutim ukoliko se procijeni da je preslika dokumenta nejasna, može se tražiti od podnositelja prijave izvornik dokumenta na uvid.

Nepotpune prijave, prijave za koje se utvrdi da ne sadrže tražene dokumente, biti će odbijene i neće biti vrednovane, osim u izuzetnim slučajevima kada Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da je opravdano kontaktiranje kandidata/podnositelja prijave.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ te na oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje dana 14. listopada 2021. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 29. listopada 2021. godine, bez obzira na način dostave i to ISKLJUČIVO U ZATVORENOJ omotnici/kuverti na adresu:

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ
s naznakom: „NE OTVARATI – Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

_________________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

________________________________________________________________________________

OBRASCI I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE MILKE TRNINE – PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVITOSTI:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine„ br. 20/18, 115/18 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine„ br. 92/18) i Odluke Općinskog vijeća Općine Križ o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ (KLASA: 320-02/20-01/51, URBROJ:  238/16-01-20-35 od 12. studenog 2020. godine) Općinskovijeće Općine Križ objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Tekst predmetnog javnog natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Križ www.opcina-kriz.hr i na oglasnoj ploči Općine Križ dana 07. listopada 2021. godine.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od dana objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 06. studenog 2021. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 08. studenog  2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ.

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

Temeljem dinamike ostvarenja namjenskih prihoda, a sukladno odredbama Javnog poziva, objavljuje se da se zaključno s danom 30. rujnom 2021. godine prestaju zaprimati zahtjevi za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu (KLASA: 320-01/20-01/61, URBROJ: 238/16-03-21-11 od 19. ožujka 2021. godine).

Sve prijave zaprimljene završno sa gore navedenim datumom upućuju se na pregled i ocjenjivanje nadležnom Povjerenstvu, o čemu će se donijeti mjerodavna odluka.

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću

U Narodnim novinama br. 86/21 od 30. srpnja 2021. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 07. kolovoza 2021. godine – subota,  sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 09. kolovoza 2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Link na natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320643.html

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću

17. lipanj 2021.

U Narodnim novinama br. 66 od 16. 06. 2021. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću .

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja, tj. do zaključno s danom 24. 06. 2021.godine.

Link na natječaj:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8317984.html

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Okešincu

10. lipanj 2021.

U Narodnim novinama br. 64 od 09. 06. 2021. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Okešincu.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja, tj. do zaključno s danom 17.06.2021. godine.

Link na natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8317277.html

LAG “Moslavina” objavio natječaj za OPG-ove

LAG “Moslavina” objavio je 8. travnja 2021. godine 6. LAG Natječaj iz LRS – 2. objava za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 4.1.1. iz PRR).

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 26.4.2021. do 27.5.2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 810.251,59 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 € do 20.000 €.  Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike koji zadovoljavaju uvjete navedene u Natječaju definirane kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za još 20%.  Sve informacije vezane uz prihvatljivost i ostale potrebne informacije  mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Objava natječaja nalazi se na sljedećem linku:

NATJEČAJ TO 1.1.1. (sukladan TO 4.1.1.) | LAG Moslavina (lag-moslavina.hr)

Natječaj za zapošljavanje – LAG Moslavina

Zbog povećanog opsega posla vezano uz provedbu LEADER projekta (Mjera 19 “LEADER – CLLD” LAG “Moslavina” dana 6. travnja 2021. godine objavljuje Natječaj za zapošljavanje – 2 izvršitelja.

Radni odnos za mjesta stručnih suradnika na projektu zasniva se na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, a ostali uvjeti Natječaja i način prijave nalaze se u produžetku.

https://lag-moslavina.hr/natjecaj-za-zaposljavanje-2/

NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2021./22. (KLASA: 601-02/21-05/05, UR.BROJ: 238/16-79-21-03, od  06.04.2021.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje

NATJEČAJ  za upis djece u Dječji vrtić Križ  za pedagošku godinu 2021./2022.

I.

Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije koju je potrebno priložiti,  može se preuzeti  na internet stranici Općine Križ – www.opcina-kriz.hr, pod naslovom „VRTIĆ“, „Natječaji“ .

S obzirom na novonastalu situaciju vezano za epidemiju korona virusom, ispunjeni i potpisani Zahtjev  i druge dokumente,  pošaljite na email: vrtickriz@gmail.com ili ih predajte u sandučić na ulazu u Dječji vrtić Križ, Školska 15.

Za sve dodatne informacije možete izravno nazvati ravnateljicu Dječjeg vrtića Križ, na

broj 091 2897 183.

II.

Zahtjev za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE  i potrebna dokumentacija podnosi se od 06.04.2021. – 06.05.2021. g..

Zahtjevi  se primaju za djecu rođenu od 01.04.2015. – 31.03.2016.g.

Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

III.

Uz zahtjev za upis u program predškole  potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
 • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće u razvoju

Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta potrebno je dostaviti na  prvi dan početka programa predškole (ne stariju od dva tjedna).

IV.

Zahtjev za upis djece u REDOVITI CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM za jaslice i vrtić i potrebna dokumentacija  podnosi se  od 06.04.2021. – 06.05.2021.

U Dječji vrtić Križ ,  u redoviti program na upražnjena mjesta upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području općine Križ.

V.

Prednosti pri upisu u redoviti program ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)  i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 12/14)   koju je Općinsko vijeće Općine Križ  donijelo dana 23.04.2014. kako slijedi:

Prednosti pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje:

–     dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u općini Križ

–    dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u općini Križ

–     dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješten u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom

prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u općini Križ

Prednost pri upisu u redoviti program Dječji vrtić Križ djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja
 3. djeca iz obitelji s troje i više djece
 4. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
 5. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 6. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
 7. djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redoviti program što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja

VI.

Uz zahtjev za upis u redoviti program potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju :

 1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list, izvornik ili presliku
 2. Izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta (ne stariju od 6 mjeseci ) ili osobna iskaznica za

djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a

 1. Preslike osobnih iskaznica roditelja
 2. Presliku zdravstvene iskaznice djeteta
 3. Preslik iskaznice imunizacije
 4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:

–  potvrda poslodavca o zaposlenju ne starije od 30 dana, rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti, dokaz o statusu poljoprivrednika

–  preslik prijave HZMO i HZZO –u za novozaposlene

Za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata : rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata

Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca  o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO-u za novozaposlene

Dokazi samohranosti:

– izvadak iz matice rođenih roditelja ( ne starije od 6 mj.)

–  smrtni list za preminulog roditelja

–  potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom

uzdržavanju ( državna privremena alimentacija)

Za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

– potvrda poslodavca o zaposlenju

– izvod iz matice rođenih roditelja( ne starije od 6 mj.)

– presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

–  potvrda fakulteta/ škole o redovnom školovanju

Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

– preslik rodnih listova za svu djecu

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljskoj obitelji:

– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete korisnika doplatka za dijete:

–  rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete

Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:

–  preporuku Centra za socijalnu skrb

Za dijete s teškoćama u razvoju:

– rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb

– medicinska dokumentacija

Za dijete nezaposlenog samohranog roditelja i dijete koje živi samo sa jednim nezaposlenim roditeljem ( jednoroditeljska obitelj):

–  izvadak iz matice rođenih roditelja

Za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području općine Križ:

–  rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave

Za dijete nezaposlenih roditelja:

–  potvrda Zavoda za zapošljavanje

VII.

Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području općine Križ sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križ od roditelja-korisnika usluga, koju donosi Općinsko vijeće Općine Križ. .

Roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Križ plaćaju ekonomsku cijenu  ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

VIII.

Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotriti će se na sjednici Komisije za upis djece, koja donosi  Odluku o upisu. Odluka o  upisu (rezultati upisa)  biti će objavljena na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Križ, na ulaznim vratima objekta u Križu i objekta u Novoselcu, i na internetskim stranicama Općine Križ. U odluci o upisu djece, odnosno rezultatima upisa biti će objavljeno ime i prezime djeteta.

O Zahtjevima za upis koji nisu predani u zadanom roku također će se odlučiti. Ako nema mjesta staviti će se na listu čekanja, te pozitivno riješiti prema mogućnostima tj.kada bude slobodnog mjesta u skupinama.

Temeljem provedenih zahtjeva za upis djece, organizirati će se odgojne skupine sukladno važećim Pedagoškim standardima.

IX.

Ugovor  o pružanju usluga predškolskog odgoja vlastoručno potpisuju roditelj djeteta koje je upisano u vrtić i ravnatelj Vrtića. Ugovor najkasnije mora biti zaključen do 31.08.2021. godine, iznimku predstavljaju djeca koja se upisuju tijekom pedagoške godine, a koja Ugovor moraju sklopiti u roku od osam dana od obavijesti o upisu.

U slučaju nepotpisivanja Ugovora u roku navedenom u prethodnom stavku ovoga članka, kao i u slučaju odbijanja potpisivanja istog, smatra se da je korisnik usluga odustao od svog zahtjeva za upisom djeteta u Vrtić. Na slobodno mjesto upisuje se, odnosno sklapa Ugovor s roditeljem ili skrbnikom djeteta koje je slijedeće prvo na listi čekanja.

Zahtjev za upis djece u DV 2021_

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2021.GODINU

I. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu sukladno pravilima  EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim:

– Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013

– Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972 od 02. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014  u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.) – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. DEFINICIJA POJMOVA:

U smislu ovog Javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 1. “Potpora” podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Općine Križ za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet Javnog poziva.
 2. “Podnositelj” je svaki poduzetnik koji podnosi zahtjev za ostvarenje potpore temeljem ovog Javnog poziva.
 3. “Korisnik” je svaki poduzetnik koja udovoljava uvjetima za dodjelu potpore.
 4. “Poljoprivredni proizvod” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) broj 104/2000.
 5. “Primarna poljoprivredna proizvodnja” znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
 6. “Prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svako djelovanje na vlastitom poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju.

III. PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Križ, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Općini Križ i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Općine Križ, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Križ odnosno državnom proračunu.

IV. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Općina Križ će u 2021. godini dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 1408/2013 te sukladno Uredbi 1407/2013 (odnosi se na mjere 2.9., 2.10. i 3.) i članku 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu za sljedeće aktivnosti:

Mjera 2. Subvencije za poljoprivrednike

2.1. Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)

2.2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

2.3. Kupnja opreme i mehanizacije obavljanje poljoprivredne proizvodnje

2.4. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

2.5. Kupnja višegodišnjih biljaka

2.6. Građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva

2.7. Kupnja ograde za nasade i životinje

2.8. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih „neprilika“

2.9. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda

2.10. Potpore za marketinške aktivnosti

Mjera 3. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

V. UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE:

Mjera 2. Subvencije za poljoprivrednike

2.1.  Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.)

Potpore za analizu svih vrsta poljoprivrednih proizvoda/prerađevina, kvalitete stočne hrane, tla i sl. ostvaruju poljoprivredna gospodarstva koja se proizvodnjom i preradom voća i povrća, ratarskom ili stočarskom proizvodnjom, kako bi se primjenom rezultata analize kontrolom i racionalizacijom troškova postigla rentabilnija proizvodnja.

Uvjet za dodjelu potpore:

– račun i dokaz o plaćanju

– uz zahtjev za dodjelu potpore prilaže se odgovarajuća analiza ovlaštenog laboratorija za koju se traži potpora

 • ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

– 100% vrijednosti dokumentiranih troškova, do maksimalno 5.000,00 kn bez PDV-a.
2.2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje kupnje i samogradnje sustava za navodnjavanje na otvorenim i zatvorenim prostorima.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • minimalna poljoprivredna površina na otvorenom prostoru 0,5 ha, a u zatvorenom 150 m2,
 • račun za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje te dokaz o plaćanju
 • ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti dokumentiranih troškova za nabavu sustava za navodnjavanje bez PDV-a,  najviše od 5.000,00 kn.

 

2.3. Kupnja opreme i mehanizacije za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

Potpora se može ostvariti za kupnju nove i rabljene opreme i mehanizacije te dijelova za popravak istih namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Uvjet za dodjelu potpore:

– vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn

– račun za kupnju opreme i mehanizacije te dijelova za popravak i dokaz o plaćanju   ili

– kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika i dokaz o plaćanju (uplata s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika- bankovni izvod) kod nabave rabljene opreme od fizičke osobe koja ne može izdati račun.

Intenzitet potpore po korisniku:

-50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a, najviše do 15.000,00 kn.

 

2.4. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

Potpora se može ostvariti za kupnju, građenje te opremanje plastenika i staklenika (sustav za grijanje, stolovi, sustavi za zasjenjivanje, složeni sustavi za automatizaciju, agrotekstil i dr.).

Uvjet za dodjelu potpore:

– vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn

– račun za kupnju materijala i opreme za opremanje plastenika i staklenika te dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore po korisniku:

-50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a, ali ne više od 15.000,00 kn.

 

2.5. Kupnja višegodišnjih biljaka

Potporu za sufinanciranje nabave voćnih sadnica, sadnica vinove loze, sadnica jagoda,  sadnica povrća i ljekovitog i aromatičnog bilja ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za sadnju min. 0,25 ha trajnih nasada voća odnosno povrća, 5000 kom sadnica (jagode, ljekovito bilje i aromatično bilje) ili minimalno 100 odnosno maksimalno 1000 loznih cijepova.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, i deklaracija za nabavljene sadnice.

Uvjet za dodjelu potpore:
– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta,
– računi i deklaracije za nabavljene sadnice te dokaz o plaćanju

– ostala dokumentacija propisana u obrascu prijave

Intenzitet potpore po korisniku:
–  50% iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 10.000,00 kn.

 

2.6. Građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva

Izgradnja ili rekonstrukcija putne mreže unutar poljoprivrednog gospodarstva na katastarskim česticama poljoprivrednog gospodarstva koje se koriste u svrhu predmetne primarne poljoprivredne proizvodnje, a odnosi se na nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i sl.), stavljanje podloge (agrotekstil) i potrebne građevinske radove.

Uvjet za dodjelu potpore:

– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik), navesti lokaciju ulaganja

– račun i dokaz o plaćanju za izvedene radove na uređenju putova

Intenzitet potpore po korisniku:

– 50% iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 15.000,00 kn.

 

2.7. Kupnja ograde  za  nasade i životinje

Potpora u iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova može se ostvariti za ograđivanje površina za držanje stoke na otvorenom. Prihvatljivi su troškovi nabave novih materijala za ograđivanje (stupovi, žica, mreža i sl.), uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora.

Uvjet za dodjelu potpore:

– dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik), dokaz o upisu stoke u JRDŽ (Jedinstveni registar domaćih životinja), kao i navesti lokaciju ulaganja

– račun i dokaz o plaćanju  za materijal i izvedene radove

Intenzitet potpore po korisniku:

–  50% iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 10.000,00 kn.

 

2.8. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”

Potpora se ostvaruje za nabavu protugradne mreže i potrebne armature (stupovi, žice, kopče i dr.).

Uvjet za dodjelu potpore:
– da je minimalna površina za koju se traži potpora 0,25 ha za voćnjak, odnosno 0,2 ha za vinograd
– račun i dokaz o plaćanju za protugradnu mrežu i armaturu
Intenzitet potpore po korisniku:
–  50% iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 10.000,00 kn.
2.9. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

2.9.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se ostvaruje za nabavu opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, kuhanje i  ostale vrste prerađivanja te nabavu opreme u funkciji stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda – pakiranje, skladištenje.

Nabavljena oprema može biti nova ili rabljena, ali se za istu mora dostaviti račun o nabavi i dokaz o plaćanju.

 

2.9.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se ostvaruje za troškove unutarnjeg uređenja objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda, kako bi se isti objekat/prostor doveo u funkciju za preradu poljoprivrednih proizvoda sukladno propisima kojima se uređuju posebni uvjeti u poslovanju s hranom (npr. podne izolacije, razvod vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije, centralno grijanje, oblaganje podova i zidova i sl.)

Uvjet za dodjelu potpora za mjere 2.9.1. i 2.9.2.:

–           vrijednost ulaganja minimalno 5.000,00 kn

–           račun za nabavu opreme odnosno troškove unutarnjeg uređenja i dokaz o plaćanju

–           korisnik mora imati registriran ili odobren objekt u poslovanju s hranom

–           korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana

–           dokaz o vlasništvu, posjedu ili zakupu objekta predviđenog za uređenje ili opremanje

–           dokaz o legalnosti objek

Intenzitet potpore po korisniku za mjere 2.9.1. i 2.9.2.:
– 50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a, ali ne više od 15.000,00 kn.

 

2.10. Potpora za marketinške aktivnosti

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje i autohtonih proizvoda, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, na natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala, opremanje proizvoda (idejno rješenje za znak, etiketu i prateću ambalažu za proizvod, trošak dizajna i pripreme za tisak).

Uvjet za dodjelu potpore:

 • račun za obavljene usluge i dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore po korisniku:

 • maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 80% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, ali ne više od 5.000,00 kn po korisniku.

Mjera 3. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove

Potpora se ostvaruje za konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Najviši iznos potpore za konzultantske usluge je 15.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjet za dodjelu potpore:

-vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn

-račun za izvršene konzultantske usluge i dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore za korisnike:

-50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a.

VI. OPĆI UVJETI ZA DODJELU POTPORA:

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

-provodi ih prihvatljiv Korisnik,

-odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,

-realiziraju se na području Općine Križ,

-iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je

to propisano,

-prihvatljivi  troškovi moraju  biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 01. studenog 2020. godine do 31. listopada 2021. godine,

-prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:

 • gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
 • bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod); iznimno preslika kupoprodajnog ugovora ovjerenog kod javnog bilježnika i uplata s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod) – odnosi se na mjeru 2.3.- kod nabave rabljene opreme od fizičke osobe koja ne može izdati račun;
 • kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju
 • leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu

-nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Općine Križ ili ostalih davatelja državnih potpora

– najviši ukupni godišnji iznos potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2021. godini koju jedan korisnik može ostvariti po ovom javnom pozivu iznosi 30.000,00 kn.

 

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku na obrascu  zahtjeva kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.

Uz zahtjev, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu zahtjeva i javnom pozivu.

Korisnici potpore uz zahtjev, ovisno o mjeri za koju podnose zahtjev, prilažu sljedeće:

 1. Izvadak iz Upisnika poljoprivrednika ili kompletan ispis iz aplikacije „Agronet“
 2. Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
 3. Presliku obrtnice – za obrtnike
 4. Presliku izvatka o upisu u sudski registar za pravne osobe
 5. Presliku rješenja o registraciji zadruge – za zadruge,
 6. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 7. Preslike računa za nabavljene sadnice (biljke), materijal/opremu ili obavljenu uslugu s dokazom o plaćanju istih,
 8. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu
 9. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine
 10. Izjavu o dobivenoj potpori za istu svrhu iz drugih izvora
 11. Presliku kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om
 12. Presliku rješenja Ministarstva zdravstva o registraciji subjekta te registraciji i odobravanju objekta u poslovanju s hranom ili preslika izvatka iz Upisnika registriranih subjekata i objekata,
 13. Preslika uporabne dozvole ili rješenja o izvedenom stanju,
 14. Presliku vlasničkog lista ili ugovora o zakupu prostora
 15. Druge dokumente propisane za određene vrste potpora.

Obrazac zahtjeva dostupan je uz objavljeni javni poziv na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se može podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu.

OBRAZAC ZAHTJEVA 2021.

VIII. POSTUPAK DODJELE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI  I REDOSLIJED OBRADE ZAHTJEVA:

Postupak dodjele potpore predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja potpore koji provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Križ temeljem ovog javnog poziva i sastoji se od slijedećih koraka:

 1. Popunjavanje odgovarajućeg zahtjeva za dodjelu potpore –  Obrazac zahtjeva
 2. Podnošenje potpisanog zahtjeva za potporu s pripadajućom dokumentacijom, a koja je navedena u Obrascu zahtjeva
 3. Administrativna kontrola i obrada zahtjeva za dodjelu potpore
 4. Po potrebi, obavještavanje podnositelja o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak
 5. Administrativna kontrola i obrada dopunjenih/ispravljenih zahtjeva za dodjelu potpore
 6. Donošenje Odluke o dodjeli potpore odnosno Obavijesti o odbijanju zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava
 7. Isplata potpore
 8. Kontrola na terenu.

 

 1. NAČIN OBRADE ZAHTJEVA I RASPODJELE SREDSTAVA:

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu mjeru iz Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2021. godinu provodi Povjerenstvo za potpore na području Općine Križ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik Općine Križ. Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava.

Na osnovu provedenog javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o dodjeli potpora.

Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih.

Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog javnog poziva ne može iznositi više od 30.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.

Za isto ulaganje ili mjeru korisnik može potporu temeljem ovog javnog poziva ostvariti samo jednom.

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20 000 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200 000 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši potrebna sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Križ.

 

X. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

OPĆINA KRIŽ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, s naznakom “ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI“ ili na info@opcina-kriz.hr .

 

 XI. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA:

Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2021. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 

XII. INFORMACIJE:

Jedinstveni upravni odjel Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-517.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrazac zahtjeva dostupni su na službenoj internetskoj Općine Križ  www.opcina-kriz.hr.

 

Skip to content