POZIV NA INTERVJU za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ sf.3.4.11.01.0243

POZIV NA INTERVJU za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ sf.3.4.11.01.0243

KLASA: 551-01/23-01/03
URBROJ: 238-16-05-24-100
Križ, 20. ožujka 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 11/21 i 57/23), Općinski načelnik Općine Križ objavljuje 

POZIV NA INTERVJU ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_SF.3.4.11.01.0243

Na radno mjesto:

Radnik/ca na određeno vrijeme za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Pozivaju se kandidatkinje čije su prijave pravodobne i potpune, a koje su se prijavile na Javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243, objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Općine Križ  i na oglasnoj ploči Općine Križ dana 26. veljače 2024. godine, redoslijedom zaprimanja prijava kako slijedi:

1.ZDENKA BARIČEVIĆ
2.EMILIJA ŠIMUNOVIĆ
3.VESNA KOŠČEVIĆ
4.JASNA VEŠLIGAJ BOŽIĆ
5.SLAĐANA TUTIĆ
6.KSENIJA ŠIPIĆ
7.KATA KASALO
8.INES SEKULIĆ
9.SUZANA BRKOVIĆ

na intervju koji će se održati u petak, 22. ožujka 2024. godine u 09:00 sati, u prostorijama Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ.

Kandidatkinje trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, mag. oec.

PRIVREMENA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!_ SF.3.4.11.01.0243.

Općina  Križ u nastavku objavljuje privremenu rang listu krajnjih korisnika projekta Zaželi jednakost za sve!_ SF.3.4.11.01.0243. Općinske službe su trenutno u obradi preostalih prispjelih prijava potencijalnih krajnjih korisnika na JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243 te se zahvaljujem svim prijaviteljima na strpljenju. Dopuna objavljene rang liste bit će objavljena u najkraćem mogućem roku.

PRIVREMENA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA

Zaželi jednakost za sve!_ SF.3.4.11.01.0243

20. ožujak 2024.

 1. D.K., 1947.
 2. S.L., 1937.
 3. T.G., 1939.
 4. M.K., 1943.
 5. M.Š., 1958.
 6. D.B., 1945.
 7. B.Š., 1941.
 8. LJ.L., 1934.
 9. Đ.B., 1940.
 10.  M.B., 1948.
 11.  J.O., 1949.
 12.  D.J., 1941.
 13.  J.K., 1955.
 14.  S.P., 1938.
 15.  V.J., 1953.
 16.  M.H., 1949.
 17.  S.P., 1952.
 18.  A.F., 1952.
 19.  I.S, 1946.
 20.  P.K., 1933.
 21.  S.M., 1944.
 22.  N.V., 1952.
 23.  M.H., 1952.
 24.  A.B., 1926.
 25.  K.D., 1942.
 26.  F.C., 1958.
 27.  M.P., 1940.
 28.  V.P., 1964.

Kako još uvijek ima slobodnih mjesta za sudjelovanje u Projektu, koristimo ovu priliku i pozivamo sve zainteresirane osobe da se prijave u Projekt do popunjenja kapaciteta. Sve informacije o procesu prijave su objavljene na internetskoj stranici Općine Križ, a za pomoć u popunjavanju prijavnih obrazaca i za dodatne informacije kontaktirajte nas na: info@opcina-kriz.hr ili 01 2831 517.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),  članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 11/21 i 57/23) i članka 7. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 57/23), po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/24-01/10, URBROJ: 525-07/311-24-2 od 12. siječnja 2024. godine), Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim:

 • Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.

II. DEFINICIJA POJMOVA:

U smislu ovog Javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 1. “Potpora” podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Općine Križ za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet Javnog poziva.
 2. “Podnositelj”  je svaki poduzetnik koji podnosi zahtjev za ostvarenje potpore temeljem ovog Javnog poziva.
 3. “Korisnik” je svaki poduzetnik koja udovoljava uvjetima za dodjelu potpore.
 4. “Primarna poljoprivredna proizvodnja” znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
 5. “Početak rada na projektu ili aktivnosti” znači početak aktivnosti povezanih s ulaganjem ili prva zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili korištenje usluga ili bilo koja druga obveza koja projekt ili aktivnost čini neopozivima, ovisno o tome što nastupi prije.

III. PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Križ, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Općini Križ i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Općine Križ, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Križ odnosno državnom proračunu.

IV. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Općina Križ će u 2024. godini dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 1408/2013 i članku 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 57/23) za sljedeće aktivnosti:

Mjera 1. Osiguranje biljne i stočarske proizvodnje

Mjera 2. Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje

2.1. Analize

2.2 Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

2.3. Kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

2.4. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

2.5. Kupnja višegodišnjih biljaka

2.6. Kupnja ograde za nasade

2.7. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”

Mjera 3.  Unapređenje stočarske proizvodnje

3.1. Umjetno osjemenjivanje

3.2. Kupnja rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

3.3. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda

3.4. Kupnja ograde za životinje

Mjera 4. Unapređenje ekološke poljoprivredne proizvodnje

Mjera 5. Potpore za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje na poljoprivrednom gospodarstvu

5.1. Potpore za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje gospodarskih objekata

5.2. Građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva

V.  UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE:

Mjera 1. Osiguranje biljne i stočarske proizvodnje

Potporu za premiju osiguranja mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva koja s osiguravajućim društvima za tekuću godinu zaključe policu osiguranja usjeva, trajnih nasada i/ili stoke. Potpora nije ograničena na osiguranje koje pruža jedno osiguravajuće društvo ili skupina društava.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • ponuda/predračun za policu osiguranja usjeva, trajnih nasada i/ili stoke.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 25% vrijednosti prihvatljivih troškova, a najviše do 600,00 EUR-a po korisniku.

Mjera 2. Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje

2.1. Analize

Potpora se može ostvariti za analizu svih vrsta poljoprivrednih proizvoda/prerađevina, kvalitete stočne hrane, tla i sličnoga. Potpora je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom i preradom voća i povrća, ratarskom ili stočarskom proizvodnjom.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 60% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 600,00 EUR-a po korisniku.

2.2 Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Potpora se može ostvariti za kopanje ili bušenje bunara, nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje).

Uvjet za dodjelu potpore:

 • u biljnoj proizvodnji ostvaruje se za minimalnu površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno minimalno 1.000 m² za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja i drugih kultura na otvorenom, a minimalno 150m² u zaštićenom prostoru,
 • dokaz o minimalnoj površini na kojoj je planirano ulaganje – dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na kojem će se planirano ulaganje izvršiti i/ili zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik),
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 600,00 EUR-a po korisniku.

2.3. Kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

Potpora se može ostvariti za kupnju nove i rabljene mehanizacije i opreme te dijelova za popravak istih namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sukladno poljoprivrednoj proizvodnji koju obavlja.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • vrijednost ulaganja minimalno 150,00 EUR-a,
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje,
 • kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika i dokaz o plaćanju (uplata s poslovnog računa Korisnika – bankovni izvod) kod nabavljene rabljene opreme od fizičke osobe koja ne može izdati račun
 • u kupoprodajnom ugovoru navesti specifikacije o mehanizaciji i opremi koja se kupuje od fizičke osobe (godina proizvodnje, namjena, tehnički podaci i ostalo bitno),
 • za kupnju traktorskih kosilica i motornih kosa potrebno je obavljati poljoprivrednu proizvodnju povezanu s povrćarstvom, voćarstvom ili vinogradarstvom, ali i ostalo prema procjeni
 • dokaz o vrsti poljoprivredne proizvodnje – Jedinstveni zahtjev za 2023.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 EUR- a po korisniku.

2.4. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

Potpora se može ostvariti za kupnju, građenje te opremanje plastenika i staklenika (sustav za grijanje, stolovi, sustavi za zasjenjivanje, složeni sustavi za automatizaciju, agrotekstil i dr.).

Uvjet za dodjelu potpore:

 • vrijednost ulaganja minimalno 150,00 EUR-a,
 • dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na kojem će se planirano ulaganje izvršiti i/ili zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik),
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 EUR- a po korisniku.

2.5. Kupnja višegodišnjih biljaka

Potpora se može ostvariti za nabavu voćnih sadnica, sadnica vinove loze, jagoda, ljekovitog i aromatičnog bilja.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • potporu mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva za sadnju min. 0,25 ha trajnih nasada,
 • dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na kojem će se planirano ulaganje izvršiti i/ili zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik),
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.000,00 EUR- a po korisniku.

2.6. Kupnja ograde za nasade

Potpora se može ostvariti za ograđivanje nasada kao zaštita od nasrtaja divljih životinja. Prihvatljivi su troškovi nabave novih materijala za ograđivanje (stupovi, žica, mreža i sl.), uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na kojem će se planirano ulaganje izvršiti,
 • zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik),
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.000,00 EUR-a po korisniku.

2.7. Kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”

Potpora se može ostvariti za nabavu protugradne mreže i potrebne armature (stupovi, žice, kopče i dr.).

Uvjet za dodjelu potpore:

 • da je minimalna površina za koju se traži potpora 0,25 ha za voćnjak, odnosno 0,2 ha za vinograd,
 • dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na kojem će se planirano ulaganje izvršiti,
 • zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik),
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.000,00 EUR-a po korisniku.

Mjera 3.  Unapređenje stočarske proizvodnje

3.1. Umjetno osjemenjivanje

Potpora se može ostvariti za usluge osjemenjivanja krava i krmača ili nabavu sjemena za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu, za vlasnike koji sami vrše umjetno osjemenjivanje životinja.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • ponuda/predračun za planirano ulaganje,
 • dokaz o posjedovanju rasplodne stoke.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 500,00 eura godišnje po korisniku.

3.2. Kupnja rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Potpora se može ostvariti za nabavu rasplodne stoke, izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • ostvaruje se za nabavu minimalno 1 grla stoke,
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 eura godišnje po korisniku.

3.3. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda

Potpora se može ostvariti za povećanje broja pčelinjih zajednica, za novonabavljene pčelinje zajednice (košnice) u tekućoj godini i kupnju gotove prihrane za pčele (pogače i sl.).

Uvjet za dodjelu potpore:

 • korisnici potpora mogu biti pčelari koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka,
 • minimalni broj pčelinjih zajednica koje poljoprivredno gospodarstvo posjeduje je 5,
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 500,00 eura godišnje po korisniku.

3.4. Kupnja ograde za životinje

Potpora se može ostvariti za nabavu novih materijala za ograđivanje (stupovi, žica, mreža i sl.), uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora za ograđivanje površina za držanje stoke na otvorenom.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na kojem će se planirano ulaganje izvršiti,
 • zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik),
 • dokaz o posjedovanju stoke,
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.000,00 EUR-a po korisniku.

Mjera 4. Unapređenje ekološke poljoprivredne proizvodnje

Potpora se može ostvariti za troškove provedbe stručnog nadzora, obilježavanje proizvoda i kupnje certificiranog sjemena i sadnog materijala. Potpora će se odobriti korisniku koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi i bavi se ekološkom proizvodnjom povrća i višegodišnjih nasada.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • preslika rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi,
 • zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik),
 • minimalna površina pod ekološkom proizvodnjom od 0,5 ha,
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 70% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 700,00 EUR-a po korisniku.

Mjera 5. Potpore za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje na poljoprivrednom gospodarstvu

5.1. Potpore za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje gospodarskih objekata

Potpora se može ostvariti za izgradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje gospodarskih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu (objekti za skladištenje poljoprivrednih strojeva, objekti za skladištenje hrane za životinje, objekti za smještaj životinja).

Uvjet za dodjelu potpore:

 • dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na kojem će se planirano ulaganje izvršiti,
 • dokaz o vlasništvu, posjedu ili zakupu objekta predviđenog za  uređenje i opremanje
 • akt kojim se dozvoljava gradnja (za gradnju novih objekata),
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 EUR-a po korisniku.

5.2. Građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva

Potpora se može ostvariti za izgradnju ili rekonstrukciju putne mreže unutar poljoprivrednog gospodarstva na katastarskim česticama poljoprivrednog gospodarstva koje se koriste u svrhu predmetne primarne poljoprivredne proizvodnje, a odnosi se na nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i sl.), stavljanje podloge (agrotekstil) i potrebne građevinske radove.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na kojem će se planirano ulaganje izvršiti,
 • ponuda/predračun za planirano ulaganje.

Intenzitet potpore po korisniku:

 • 50% vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 1.500,00 EUR-a po korisniku.

VI. OPĆI UVJETI ZA DODJELU POTPORA:

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • provodi ih prihvatljiv Korisnik,
 • odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,
 • realiziraju se na području Općine Križ,
 • iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je

to propisano,

 • prihvatljivi  troškovi moraju  biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od raspisivanja javnog poziva do 30. rujna 2024. godine,
 • imaju učinak poticaja što znači da je poljoprivredno gospodarstvo/korisnik potpore podnio pisani zahtjev prije početka rada na projektu odnosno djelatnosti,
 • nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Općine Križ ili ostalih davatelja državnih potpora
 • najviši ukupni godišnji iznos potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2024. godini koju jedan korisnik može ostvariti po ovom javnom pozivu iznosi 2.500,00 EUR-a.

Nakon donošenja Odluke o odobrenju projekta i dodjeli potpore male vrijednosti, prihvatljivi troškovi trebaju biti podmireni u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanju:

 • gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na  Korisnika
 • bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog transakcijskog računa Korisnika (bankovni izvod)
 • kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju
 • leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu.

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u pisanom obliku na obrascu zahtjeva kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel Općine Križ.

Za potrebe ovog javnog poziva izrađeni su sljedeći obrasci:

 • Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi u 2024. godini
 • Ponudbeni list za fizičke osobe
 • Obrazac zahtjeva za isplatu potpore s izvještajem o utrošenim sredstvima
 • Ugovor o kupoprodaji.

Obrasci su dostupni uz objavljeni javni poziv na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ.

Uz zahtjev za dodjelu potpore, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu zahtjeva i javnom pozivu.

Korisnici potpore uz svoj zahtjev za dodjelu potpore prilažu sljedeće:

 1. Ispis osnovnih podataka poljoprivrednog gospodarstva iz Agronet sustava ili potvrda APPRRR,
 2. Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,
 3. Presliku obrtnice – za obrtnike,
 4. Presliku izvatka o upisu u sudski registar za pravne osobe,
 5. Presliku rješenja o registraciji zadruge – za zadruge,
 6. Presliku kartice gospodarstva ili rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika,
 7. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 8. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine,
 9. Izjavu o dobivenoj potpori za istu svrhu iz drugih izvora,
 10. Presliku kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om,
 11. Preslike ponuda/predračuna za planirana ulaganja,
 12. Druge dokumente propisane za određenu vrstu mjere.

VIII. POSTUPAK DODJELE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI  I REDOSLIJED OBRADE ZAHTJEVA:

Postupak dodjele potpora predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja potpore koji provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Križ i sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Podnošenje potpisanog zahtjeva za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom (obvezno se prilaže ponuda/predračun za planirano ulaganje te ostala tražena dokumentacija),
 2. Administrativna kontrola i obrada zahtjeva za dodjelu potpore,
 3. Po potrebi, obavještavanje podnositelja o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak,
 4. Administrativna kontrola i obrada dopunjenih/ispravljenih zahtjeva za dodjelu potpore,
 5. Donošenje Odluke o odobrenju projekta i dodjeli potpore male vrijednosti, s najvišim iznosom potpore i rokom realizacije projekta,
 6. Izdavanje Obavijesti o odbijanju zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/ nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava,
 7. Zaprimanje zahtjeva za isplatu potpore s izvještajem o utrošenim sredstvima (obvezno se prilažu preslike računa i dokazi o plaćanju),
 8. Administrativna obrada zahtjeva za isplatu potpore,
 9. Isplata potpore,
 10. Kontrola na terenu.

IX. NAČIN OBRADE ZAHTJEVA I RASPODJELE SREDSTAVA:

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu mjeru iz Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu provodi Povjerenstvo za potpore na području Općine Križ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik Općine Križ. Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja i do utroška proračunskih sredstava.

Na osnovu provedenog javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o odobrenju projekta i dodjeli potpore male vrijednosti.

Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih.

Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog javnog poziva ne može iznositi više od 2.500,00 EUR-a tijekom jedne kalendarske godine.

Za isto ulaganje ili mjeru odnosno aktivnost, korisnik može potporu temeljem ovog javnog poziva ostvariti samo jednom.

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20 000 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši potrebna sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Križ.

X. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

OPĆINA KRIŽ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, s naznakom “ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI“ ili na info@opcina-kriz.hr.

XI. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA:

Javni poziv je otvoren do 30. rujna 2024. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

XII. INFORMACIJE:

Jedinstveni upravni odjel Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-519.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrazac zahtjeva dostupni su na službenoj internetskoj Općine Križ  www.opcina-kriz.hr.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U EU PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Zaželi jednakost za sve!“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te članka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21 i 57/23), Općinski načelnik Općine Križ objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Zaželi jednakost za sve!“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 24 starije osobe i osobe s invaliditetom s područja Općine Križ.

Usluga se počinje pružati od travnja 2024. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva s prebivalištem na području Općine Križ, odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

• žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 984,00 €)

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 1.640,00 €)

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 2.460,00 €) i

• istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom:

• žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i

• roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

1) Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

2) Izjavu o broju članova kućanstva

3) Osobe starije od 65 godina:

a) Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

b) Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave.

*(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva) i

c) Izjavu o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

d) Privola za svakog člana kućanstva

4) Odrasle osobe s invaliditetom:

a) Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

b) Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

c) Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

d) Privola za svakog člana kućanstva

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu ali ih se može i osobno preuzeti u prostorijama općinske uprave na adresi Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, kao i preuzeti na internetskoj stranici Poziva www.opcina-kriz.hr .

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 27. veljače 2024. do popunjenja kapaciteta krajnjih korisnika Projekta. Prijava s potrebnom dokumentacijom se može poslati preporučenom poštom ili osobno predati na adresi Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ s napomenom: „Javni poziv – Zaželi jednakost za sve!“, radnim danom od 8:00 h do 15:00 sati.

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

1. Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):

Osobe starije od 65 godina:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi

kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• čiji mjesečni prihodi:

-za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 984,00 €)

-za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 1.640,00 €)

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 2.460,00 €) i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te

Odrasle osobe s invaliditetom:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i

 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa, a prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.

20.03.2024. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Križ bit će objavljena rang lista osoba koje su poslale svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa, a ista će biti dostupna i u prostorijama općinske uprave Općine Križ. Rang lista će se periodično ažurirati tijekom trajanja Javnog poziva za iskaz interesa.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „Zaželi jednakost za sve!“ SF.3.4.11.01.0243, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i projekt „Zaželi jednakost za sve!“ možete poslati na mail info@opcina-kriz.hr ; kontakt broj tel. 01 2831 517.

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME NA EU PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21 i 57/23), Općinski načelnik Općine Križ objavljuje

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

Na radno mjesto:

Radnik/ca na određeno vrijeme za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

 • Broj izvršitelja: 4
 • Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – 33 mjeseci
 • Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme, predviđena neto plaća 677,00€
 • Mjesto rada: područje Općine Križ

Opis poslova:

Organiziranje prehrane u kućanstvima starijih i nemoćnih osoba i osoba s invaliditetom, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje svakodnevnih potreba ciljane skupine. Pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške ciljanim skupinama kroz razgovore i druženja.

Pružatelj usluga će pružiti uslugu najmanje 6 pripadnika ciljane skupine.

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete kako bi bili prihvatljivi kandidati za provedbu postupka odabira kandidata za zapošljavanje:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • minimalno osnovnoškolsko obrazovanje

Kandidati su dužni prijavi na javni poziv priložiti:

 • Ispunjeni i vlastoručno potpisan Obrazac 1. – Prijava na Javni poziv za zapošljavanje – Križ
 • Životopis
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • Preslika svjedodžbe o završenoj školi
 • Dokaz o radnom iskustvu ako ga prijavitelj ima (e-HZMO elektronički zapis, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja
 • Obrazac 2. – Privola za Javni poziv za zapošljavanje – Križ

Obrazac 1. i Obrazac 2. mogu se preuzeti na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr ili osobno u Općini Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzeti u razmatranje.

Pisane prijave podnose se osobno ili preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za zapošljavanje – Zaželi jednakost za sve!“.

Osobe koje ispunjavaju uvjete Javnog poziva bit će pozvane na intervju na temelju kojeg će se formirati rang lista kandidata. O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete podnositelji prijave bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Križ zadržava pravo na poništenje Javnog poziva bez određenog razloga.

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama od interesa za Općinu Križ u 2024. godini

Općina Križ poziva sportske udruge, koje se bave sportskim djelatnostima sukladno Zakonu o sportu, a čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u sportu od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe, projekte, sukladno Programu javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2024. godini (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 57/23.).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama od interesa za Općinu Križ u 2024. godini je =95.000,00 EUR-a (slovima: devedesetpettisućaeura). Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu je 1.000,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu je 10.000,00  EUR-a.

Okvirni broj planiranih ugovora za sklapanje je 20.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata je zaključno s danom 10. veljače 2024. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

OBRASCI:

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA PRETHODNU GODINU:

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini

Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini, da prijave svoje programe, projekte, a sukladno Programu socijalnih potreba Općine Križ za 2024. godinu (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 57/23.).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini je 6.000,00 EUR-a (slovima: šesttisućaeura).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu je 500,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu je 3.000,00  EUR-a. Okvirni broj planiranih ugovora za sklapanje je 5.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata je zaključno s danom 10. veljače 2024. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i uputama za prijavitelje:

OBRASCI:

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA PRETHODNU GODINU:

Skip to content