OBNOVA DIJELA PJEŠAČKE STAZE U ULICI MILKE TRNINE OD SPORTSKOG PARKA DO KRUŽNOG TOKA -ponovljeni postupak

Poziv za dostavu ponude

Naručitelj Općina Križ pokrenuo je ponovljeni postupak nabave za radove obnove dijela pješačke staze u Ulici Milke Trnine u Križu od sportskog parka do kružnog toka te Vam u skladu s člankom 10. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22) upućujemo ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12. stavku 1. točki 1.a) i b) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) za nabavu roba i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura i nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:

Naručitelj:       Općina Križ

            OIB:                94115544733

            Adresa:             Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ

            Telefon/fax:     01 2831 510 / 01 2831 523

            URL:               www.opcina-kriz.hr    

e-mail:             info@opcina-kriz.hr

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

            Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) je =32.000,00 eura / =241.104,00 kn.

 • fiksni tečaj  konverzije   1 EUR = 7,53450 kn
 1. OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKCIJE

Predmet nabave su radovi obnove dijela pješačke staze u Ulici Milke Trnine u Križu od sportskog parka do kružnog toka, sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, kojim su utvrđene tehničke specifikacije radova.

 1. TROŠKOVNIK

Predmet nabave detaljno je specificiran u Prilogu II. –  Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponude.

Predmetnu dokumentaciju ponuditelji su obvezni pažljivo pregledati i upoznati se sa svim zahtjevima Naručitelja te sukladno napomenama i traženim zahtjevima, dostaviti ponudu.

Pri sastavljanju ponude ne smije se na bilo koji način mijenjati izgled i podatke iz obrasca troškovnika. U troškovnik je potrebno upisati jediničnu cijenu stavke (EUR bez PDV-a), ukupnu cijenu stavke (EUR-a bez PDV-a) koja se izračunava umnoškom jedinične cijene stavke i količine, cijenu ponude bez PDV-a (EUR-a), iznos PDV-a (EUR-a), cijenu ponude s PDV-om (EUR-a). Ponuditelj je obvezan ponuditi sve stavke troškovnika predmeta nabave.

 • MJESTO I ROK IZVOĐENJA RADOVA:

radovi se izvode u naselju Križ, u Ulici Milke Trnine na dijelu pješačke staze od sportskog parka do kružnog toka;

          – rok izvođenja: Rok izvođenja radova je 31. listopada 2023. godine

          U navedenom roku svi troškovnički radovi moraju biti završeni. Odabranog ponuditelja u posao uvodi nadzorni inženjer imenovan od strane Naručitelja.

Ukoliko odabrani ponuditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova, Naručitelj ima pravo zaračunati ugovornu kaznu u visini 2 ‰ za svaki kalendarski dan zakašnjenja, a najviše do 10% ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

 • TRAJANJE UGOVORA: do 31. listopada 2023.godine  
 • ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
 • UVJETI  I ZAHTJEVI KOJE GOSPODARSKI SUBJEKT MORA ISPUNITI:
 • dokazi sposobnosti: ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti, a o istome će naručitelj provesti provjeru u javnim registrima.
 • VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA:
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj ako:

• odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti;

• ne dostavi dokumente prema zahtjevu Naručitelja

• ne prihvati ispravak računske pogreške;

• odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi;

• ne dostavi traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Za naplatu jamstva za ozbiljnost ponude dovoljno je da se u odnosu na ponuditelja ostvari jedan (bilo koji) od prethodno navedenih uvjeta.

Sukladno članku 215. stavku 2. ZJN 2016 jamstvo za ozbiljnost ponude je određeno u apsolutnom iznosu i iznosi: 900,00 eura.

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice, obje solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s važećim propisima. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, u papirnatom obliku, zajedno s ponudom. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.)..

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN, ponuditelji mogu umjesto dopuštenih oblika jamstva, kao jamstvo za ozbiljnost ponude, izvršiti uplatu novčanog pologa u traženom iznosu od 900,00 eura. Novčani polog se uplaćuje na račun naručitelja IBAN: HR4123400091821300009, MODEL: HR68, poziv na broj: 7781-OIB ponuditelja s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude“. U tom slučaju ponuditelj dokaz o uplati novčanog pologa prilaže u svojoj ponudi. Dokazom o plaćanju novčanog pologa smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Novčani polog mora biti vidljiv na računu naručitelja do roka određenog za dostavu ponuda.

 • Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika, popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17), u visini od 10% ukupne vrijednosti ugovorenog iznosa bez PDV-a. Naručitelj će dostavljenu bjanko zadužnicu vratiti ponuditelju po ispunjenju ugovornih obveza.          

Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti Izjavu (Prilog III.) da će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

 • Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Za slučaj da ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete – izvođač je dužan prilikom primopredaje radova, predati Naručitelju bjanko zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika, popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17) u iznosu od 10 % ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a. Po isteku jamstva na izvedene radove u roku 24 mjeseca od dana uspješno obavljene primopredaje radova, Naručitelj se obvezuje bjanko zadužnicu vratiti odabranom ponuditelju.

Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti Izjavu (Prilog IV.) da će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

 • NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu (Prilog I) i Troškovniku (Prilog II) uz prilaganje izjava iz dijela III. i IV. ovog Poziva za dostavu ponude, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja i jamstava za ozbiljnost ponude sukladno točki 5. ovog Poziva za dostavu ponude. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava sve uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list – Prilog I.;
  • Troškovnik – Prilog II.;
  • Izjava o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora – Prilog III.;
  • Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku- Prilog IV.

Ponuda se dostavlja: osobno ili poštom ili elektroničkom poštom.

 1. ADRESA ZA DOSTAVU PONUDE:
 2. Adresa dostave ponude: Općina Križ (Pisarnica), Trg Svetog Križa 5, 10 314 Križ;

marija.vuksan@opcina-kriz.hr.

Ponude otvaraju ovlašteni predstavnici naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno (nije obaveza po Zakonu o javnoj nabavi otvarati ponude za jednostavne nabave).

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
 • Rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti zaključno s danom 15. lipnja 2023. godine.
 1. NAZNAKA DA CIJENA MORA BITI ISKAZANA U VAŽEĆOJ VALUTI I PISANA BROJEVIMA:
 2. Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenama u EUR-ima.
 3. Cijena ponude piše se brojkama.
 4. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave
 5. Cijena ponude  (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om;
 6. Cijena ponude bez PDV-a je zbroj svih ukupnih vrijednosti stavki troškovnika (bez PDV-a), koje se izračunavaju kao umnožak jedinične cijene (bez PDV-a) i količine stavke.
 7. Jedinične cijene kao i cijena ponude su nepromjenjive.
 1. KRITERIJ ODABIRA PONUDA:

najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz ovog poziva.

 1. KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE KONTAKT OSOBE:
  1. Kontakt osoba naručitelja je Marija Vuksan; 01/2831-517
  1. Adresa elektroničke pošte: marija.vuksan@opcina-kriz.hr.
 1. OSTALO
 2. Ugovor – nakon provedenog postupka i donošenja Odluke o odabiru s odabranim ponuditeljem će se sklopiti ugovor o radovima obnove dijela pješačke staze u Ulici Milke Trnine u Križu od sportskog parka do kružnog toka;
 3. rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja računa  na Urudžbenom zapisniku

     Općine Križ; račun se dostavlja putem servisa Financijske agencije e-Račun za državu;

 • Prema Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21 i 68/22) propisano je da izvođač mora:

– imati dokaz o radnopravnom statusu glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta  i / ili voditelja radova, odnosno osobe koja vodi manje složene radove, u svojstvu osobe koja vodi građenje, odnosno da je isti zaposlenik kod izvođača.

 • Obavijesti i pojašnjenja u vezi predmeta nabave: kontakt osoba – Marija Vuksan, 01/2831-517,

     marija.vuksan@opcina-kriz.hr; tehničke specifikacije: Žarko Gambiroža, 01/2831-522,

     zarko-gambiroza@opcina-kriz.hr

 • Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Odluku o odabiru Naručitelj bez odgode dostavlja svim ponuditeljima na dokaziv način, osim ponuditeljima koji nisu pravovremeno dostavili ponude.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ:
Marko Magdić, mag.oec.

Uskoro 33. Badalićevi dani!

U organizaciji Općine Križ, Knjižnice i čitaonice Križ te potporu Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 15. lipnja 2023. godine s početkom u 20,00 sati, u parku ispred Župne crkve Uzvišenja Sv. Križa u Križu, održat će se ovogodišnji program 33. Badalićevih dana.
Program:
-dodjela Plakete Josip Badalić najboljem studentu ruskog jezika i književnosti Darku Vasilju

 • koncert Zsa Zsa u Križu

Program se održava uz financijsku potporu Zagrebačke županije.

U slučaju lošeg vremena, alternativna lokacija je Dom kulture Josip Badalić u Križu.

Dobrodošli!

Skip to content