OVE NEDJELJE VIDIMO SE NA ADVENTSKOM DRUŽENJU U KRIŽU

Ove godine konačno se družimo! Općina Križ u suradnji sa svojim udrugama organizira adventsko druženje u nedjelju 18. prosinca 2022. godine u parku u Križu.

Posebno cjelodnevno događanje bit će upriličeno od 9,00 sati kada program započinjemo tradicionalnom AKCIJOM PRODAJE KOLAČA I DRUGIH PROIZVODA ZA POTREBITE ŽUPNOG CARITASA ŽUPE KRIŽ i to ispred Crkve Uzvišenja Sv. Križa. ADVENTSKO DRUŽENJE NASTAVLJAMO od 12,00 sati uz adventski sajam i tamburaški sastav Biseri na prodajnom platou u parku u centru Križa. Općina Križ dijelit će fiš i gulaš, a Udruga branitelja Općine Križ ribice dok će tradicionalno Udruga vinogradara i vinara Škaf Križ dijeliti kuhano vino. Za slatko i toplo pobrinuti će Društvo Naša djeca Vladimir Nazor iz Križa, a Amatersko kazalište Josip Badalić iz Križa organizirat će u svojim prostorijama u parku u Križu, druženje s Djedom Božićnjakom od 14,00 do 16,00 sati. Djed Božićnjak u 16,00 sati dočekat će djecu ispred Doma kulture Josip Badalić u Križu gdje će se održati besplatna predstava MEDVJEDIĆEVA ŽELJA u izvedbi odgojiteljica Dječjeg vrtića Križić-kružić. Na adventskom sajmu, ako još niste pronašli poklone za svoje najmilije, zasigurno možete pronaći neku sitnicu. Bit će s nama i Pivski mudraci, a pridružit će nam se i Odred izviđača Siniša Pavković koji će u našu Općinu donijeti Betlehemsko svjetlo koje će svatko moći ponijeti kući.

Ne zaboravite da ovu 2022. godinu završavamo proslavom, odnosno dočekom kojeg Općina Križ organizira  31. 12. 2022. od 22,00 do 02,00 sata 01. 01. 2023. godine. Posjetitelje očekuje ugostiteljska ponuda i vatromet u ponoć te nastup vokalno instrumentalnog sastava Standard na platou ispred Društvenog doma u Križu.

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini (KLASA: 614-01/22-01/08 URBROJ:238-16-03-22-1 od dana 09. prosinca 2022. godine) Općinski načelnik Općine Križ dana 12. prosinca 2022. godine raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacijaod interesa za Općinu Križ u 2023. godini sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21).

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ.

II. OBVEZE MEDIJA

 Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga javnog poziva dužni su pratiti rad Općine Križ i upravnih tijela Općine uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa građana Općine i lokalne zajednice te ispunjavati obveze sukladno člancima 2. i 6. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22).


III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DODJELU SREDSTAVA

Na Javni poziv mogu se prijaviti pružatelji elektroničkih publikacija koji su:
– registrirani su sukladno Zakonu
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske
– upisani su u odgovarajuće upisnike sukladno Zakonu pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije, odnosno upisani su u Knjigu elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a koje sadržajem pokrivaju i teme s područja Zagrebačke županije.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava nemaju oni pružatelji usluga elektroničkih publikacija koji: 
– se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Zagrebačke županije
– su u likvidaciji ili stečajnom postupku
– imaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske ili proračunu Općine Križ.

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA, DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

KRITERIJBROJ BODOVA
1.Kvaliteta programskog sadržaja od interesa za Općinu (kvaliteta, kreativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja)0-10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja
(praćenje događaja na području Općine te usmjerenost na informiranost te interese stanovnika Općine kao i uključenost istih u programske sadržaje)
0-10
3.Kapacitet i iskustvo nakladnika za provedbu programskog sadržaja, dugoročnost i održivost programskog sadržaja0-10
4.Doseg objava medija0-10
5.Objavljene vijesti vezane za svakodnevni život građana Općine i koje se odnose na rad tijela Općine objavljenih u  proteklih 6 mjeseci0-10
UKUPNO50


Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
– poticanja kulture, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine (1 bod)
– razvoja znanosti, odgoja i obrazovanja (1 bod)
– poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša (1 bod)
– poticanja gospodarskih aktivnosti  (1 bod)
– primicanje ravnopravnosti spolova (1 bod)
– poticanje kvalitete programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti (1 bod)
– promicanje sporta i unapređenja ljudskog zdravlja (1 bod)
– poticanje posebnih kulturnih i turističkih projekata i manifestacija (1 bod)
– poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama i nacionalnih manjina (1 bod)
– dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem javnog poziva mogu ostvariti nakladnici čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 40 do maksimalno mogućih 60 bodova.

V. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,
4. Ovjereni izvadak iz Upisnika elektroničkih publikacija koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga.
6. Google Analytics podaci za elektroničke publikacije- Audience Overwiev/pregled posjećenosti za razdoblje tri mjeseca koja prethode javnom pozivu (export/izvesti u PDF obliku).

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na Internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr. Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2. Ukoliko nakladnik na Javni poziv prijavljuje više programskih sadržaja, za svaki pojedini prijavljeni programski sadržaj potrebno je ispuniti poseban primjerak Obrasca 2.

VI. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  OPĆINA KRIŽ , Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ; ili osobno u Općinu Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini – ne otvaraj“.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

  Javni poziv i pripadajući obrasci objavljuju se dana 12. prosinca 2022. godine na Internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na Internet stranici Općine Križ, odnosno do zaključno s danom 22. prosinca 2022. godine.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama od III. do VII.  ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA  

 Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini, donosi Općinski načelnik Općine Križ na prijedlog Povjerenstvaza dodjelu sredstava elektroničkim medijima kojeg imenuje Općinski načelnik te koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22), razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na Internet stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u roku od osam (8) dana od dana javne objave odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Na temelju odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava Općinski načelnik zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva (korisnicima sredstava), a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Križ.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Križ za 2023. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih  nakladnika (radija) od interesa za Općinu Križ u 2023. godini, bit će objavljene na Internet stranici Općine Križ, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: info@opcina-kriz.hr

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini (KLASA: 614-01/22-01/07 URBROJ:238-16-03-22-1 od dana 09. prosinca 2022. godine) Općinski načelnik Općine Križ dana 12. prosinca 2022. godine raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnikaod interesa za Općinu Križ u 2023. godini sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21).

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ.

II. OBVEZE MEDIJA

 Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga javnog poziva dužni su pratiti rad Općine Križ i upravnih tijela Općine uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa građana Općine i lokalne zajednice te ispunjavati obveze sukladno člancima 2. i 6. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22).

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DODJELU SREDSTAVA

Na Javni poziv mogu se prijaviti regionalni i lokalni televizijski nakladnici koji su:
– registrirani su sukladno Zakonu
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske
– imaju koncesiju na području Zagrebačke županije ili za područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije
– upisani su u odgovarajuće upisnike sukladno Zakonu, odnosno upisani su u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije (AEM)
– redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine
– redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava nemaju oni regionalni i lokalni televizijski nakladnici koji: 
– se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Zagrebačke županije
– su u likvidaciji ili stečajnom postupku
– imaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske ili proračunu Općine Križ.

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA, DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

KRITERIJBROJ BODOVA
1.Kvaliteta programskog sadržaja od interesa za Općinu (kvaliteta, kreativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja)0-10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja
(praćenje događaja na području Općine te usmjerenost na informiranost te interese stanovnika Općine kao i uključenost istih u programske sadržaje)
0-10
3.Kapacitet i iskustvo nakladnika za provedbu programskog sadržaja, dugoročnost i održivost programskog sadržaja0-10
4.Doseg objava medija obzirom na pokrivenost područja koncesije televizije0-10
5.Objavljene vijesti vezane za svakodnevni život građana Općine i koje se odnose na rad tijela Općine objavljenih u  proteklih 6 mjeseci0-10
UKUPNO50


Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
– poticanja kulture, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine (1 bod)
– razvoja znanosti, odgoja i obrazovanja (1 bod)
– poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša (1 bod)
– poticanja gospodarskih aktivnosti  (1 bod)
– primicanje ravnopravnosti spolova (1 bod)
– poticanje kvalitete programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti (1 bod)
– promicanje sporta i unapređenja ljudskog zdravlja (1 bod)
– poticanje posebnih kulturnih i turističkih projekata i manifestacija (1 bod)
– poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama i nacionalnih manjina (1 bod)
– dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem javnog poziva mogu ostvariti nakladnici čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 40 do maksimalno mogućih 60 bodova.

V. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,
4. Ovjereni izvadak iz Upisnika elektroničkih publikacija koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na Internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr. Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2. Ukoliko nakladnik na Javni poziv prijavljuje više programskih sadržaja, za svaki pojedini prijavljeni programski sadržaj potrebno je ispuniti poseban primjerak Obrasca 2.

VI. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  OPĆINA KRIŽ , Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ; ili osobno u Općinu Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini – ne otvaraj“.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 Javni poziv i pripadajući obrasci objavljuju se dana 12. prosinca 2022. godine na Internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na Internet stranici Općine Križ, odnosno do zaključno s danom 22. prosinca 2022. godine.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama od III. do VII.  ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA     

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini, donosi Općinski načelnik Općine Križ na prijedlog Povjerenstvaza dodjelu sredstava elektroničkim medijima kojeg imenuje Općinski načelnik te koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22)., razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na Internet stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u roku od osam (8) dana od dana javne objave odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Na temelju odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava Općinski načelnik zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva (korisnicima sredstava), a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Križ.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Križ za 2023. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih  nakladnika (radija) od interesa za Općinu Križ u 2023. godini, bit će objavljene na Internet stranici Općine Križ, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: info@opcina-kriz.hr.

                                                                          

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini (KLASA: 614-01/22-01/06 URBROJ:238-16-03-22-1 od dana 09. prosinca 2022. godine) Općinski načelnik Općine Križ dana 12. prosinca 2022. godine raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radijaod interesa za Općinu Križ u 2023. godini sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21).

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Križ i stanovnike Općine Križ.

II. OBVEZE MEDIJA

 Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga javnog poziva dužni su pratiti rad Općine Križ i upravnih tijela Općine uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa građana Općine i lokalne zajednice te ispunjavati obveze sukladno člancima 2. i 6. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22).

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DODJELU SREDSTAVA

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici pružatelji usluga radija koji:

– registrirani su sukladno Zakonu
– imaju sjedište na području Republike Hrvatske
– imaju koncesiju na području Zagrebačke županije ili za područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije
– upisani su u odgovarajuće upisnike sukladno Zakonu pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije
– redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine
– redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava nemaju oni nakladnici pružatelji usluga radija koji: 
– se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Zagrebačke županije
– su u likvidaciji ili stečajnom postupku
– imaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske ili proračunu Općine Križ.

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA, DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

KRITERIJBROJ BODOVA
1.Kvaliteta programskog sadržaja od interesa za Općinu (kvaliteta, kreativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja)0-10
2.Lokalni karakter programskog sadržaja
(praćenje događaja na području Općine te usmjerenost na informiranost te interese stanovnika Općine kao i uključenost istih u programske sadržaje)
0-10
3.Kapacitet i iskustvo nakladnika za provedbu programskog sadržaja, dugoročnost i održivost programskog sadržaja0-10
4.Doseg objava medija0-10
5.Objavljene vijesti vezane za svakodnevni život građana Općine i koje se odnose na rad tijela Općine objavljenih u  proteklih 6 mjeseci0-10
UKUPNO50


            Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
– poticanja kulture, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine (1 bod)
– razvoja znanosti, odgoja i obrazovanja (1 bod)
– poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša (1 bod)
– poticanja gospodarskih aktivnosti  (1 bod)
– primicanje ravnopravnosti spolova (1 bod)
– poticanje kvalitete programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti (1 bod)
– promicanje sporta i unapređenja ljudskog zdravlja (1 bod)
– poticanje posebnih kulturnih i turističkih projekata i manifestacija (1 bod)
– poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama i nacionalnih manjina (1 bod)
– dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem javnog poziva mogu ostvariti nakladnici čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 40 do maksimalno mogućih 60 bodova.

V. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,
4. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na Internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr. Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2. Ukoliko nakladnik na Javni poziv prijavljuje više programskih sadržaja, za svaki pojedini prijavljeni programski sadržaj potrebno je ispuniti poseban primjerak Obrasca 2.

VI. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  OPĆINA KRIŽ , Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ; ili osobno u Općinu Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini – ne otvaraj“.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

  Javni poziv i pripadajući obrasci objavljuju se dana 12. prosinca 2022. godine na Internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na Internet stranici Općine Križ, odnosno do zaključno s danom 22. prosinca 2022. godine.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama od III. do VII.  ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA 

 Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih nakladnika radija od interesa za Općinu Križ u 2023. godini, donosi Općinski načelnik Općine Križ na prijedlog Povjerenstvaza dodjelu sredstava elektroničkim medijima kojeg imenuje Općinski načelnik te koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, a sukladno Pravilniku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22)., razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na Internet stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr pod rubrikom „NATJEČAJI“.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u roku od osam (8) dana od dana javne objave odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Na temelju odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava Općinski načelnik zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva (korisnicima sredstava), a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Križ.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Križ za 2023. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih  nakladnika (radija) od interesa za Općinu Križ u 2023. godini, bit će objavljene na Internet stranici Općine Križ, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: info@opcina-kriz.hr.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE RECEPATA ZA PROJEKT „DOBAR TEK U MOSLAVINI“

LAG „Moslavina“ s međimurskim LAG-ovima surađuje na zanimljivom projektu promocije lokalne kuhinje, koji financira EU. Nazvali smo ga „Dobar tek u Moslavini!“ i uz drugo, planiramo otisnuti moslavačku kuharicu odnosno prikupiti recepte za tipična moslavačka jela između kojih ćemo odabrati one koji najbolje predstavljaju regiju Moslavinu.

Projekt provodimo u suradnji s iskusnim stručnjakinjama u svojim područjima, književnicom i novinarkom Božicom Brkan (uz drugo, autorica zavičajne čitanke „Oblizeki – Moslavina za stolom“) i etnologinjom i povjesničarkom Slavicom Moslavac (uz drugo, autorica monografije „Etnološki zapisi po Moslavini i širem zavičaju“).

Pozivamo na suradnju sve zainteresirane, profesionalce i amatere, koji smatraju da imaju zanimljiva iskustva i sjećanja na hranu kakva se spremala nekad, u vremenima mama, baka i prabaka, ruralno i urbano, bilo svakodnevno bilo o blagdanima ili obiteljskim i drugim svečanim prilikama, da nam se jave vrijednim sjećanjima o moslavačkom stolu, pričama i recepturama, podacima od koga su ih čuli i gdje su ih kušali, a također i prijedlozima kako bi se te recepture i jela kao predjela, glavna jela ili deserti, mogli kreativno oplemeniti danas u moslavačkoj ugostiteljskoj ponudi.  Osobito vrijednim smatramo jela pripravljena i od tradicionalnih, lokalno uzgojenih namirnica.   

Pozivamo vas da i vi budete dio ove zajedničke, nadamo se lijepe moslavačke priče, pa svoje recepte pošaljite na e-mail adresu LAG-a „Moslavina“ lag.moslavina@gmail.com do 15. siječnja 2023. godine.

Recepte koji budu izabrani i predstavljeni u moslavačkoj kuharici LAG „Moslavina“ nagradit će prigodnim darom.

SVETI NIKOLA DARIVAO BEBE OPĆINE KRIŽ

Tradicionalno darivanje beba Općine Križ u povodu Svetog Nikole ove je godine bilo posebno veselo budući smo uspjeli okupiti sve bebe i njihove roditelje na tradicionalnom druženju nakon dvije godine strogih epidemioloških mjera. Vrijedni poklon paketi Općine Križ i sponzora koje su danas dijelili Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić i predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić, pripremljeni su za darivanje pedeset beba. Sveti Nikola daruje bebe u evidenciji Općine Križ, odnosno one koje su rođene u proteklih godinu dana, a čiji su roditelji predali zahtjev i ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć Općine Križ prilikom rođenja djeteta u periodu od sredine studenog 2021. do sredine studenog 2022. godine. U tom periodu u Općini Križ rođeno je čak 24 dječaka i 26 djevojčica. Od tog broja pet je beba treće dijete u obitelji, osamnaest je drugo, a dvadesetsedam je prvo dijete u obitelji.

U daru za Svetog Nikolu su korisne potrepštine za bebe kao što su flašice, krema, vlažne maramice i sl. Članice udruge Ženske ruke iz Križa za sve su bebe i ove godine napravile ručno rađene balavce. Poklone su uz Općinu Križ osigurali vjerni sponzori tvrtka Savina d.o.o. Zagreb, ljekarna Katice Bertović iz Križa, Ledo koji je darivao svoje Ledo medvjediće i Dukat koji je donirao čokoladno mlijeko. Darivanju se pridružilo i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad paketom Hipp hrane.

Općina Križ svake godine izdvaja oko 140 tisuća kuna za jednokratnu novčanu pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta, a najviše veseli upravo ovo darivanje za Svetog Nikolu.

Oni koji nisu uspjeli doći na tradicionalno darivanje, mogu svoje poklone preuzeti u Općini Križ.

SVEČANI BOŽIĆNI KONCERT U ČAST MILKI TRNINI U VEZIŠĆU

Rodno selo operne dive Milke Trnine, nakon pandemijske pauze, ovog će prosinca ponovno biti domaćin glazbenim umjetnicima Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu koji će nastupiti na Svečanom božićnom koncertu u povodu obilježavanja rođendana Milke Trnine. Tom prigodom Općina Križ dodijelit će i Plaketu Milke Trnine. Na koncertu koji će se održati u četvrtak 15. prosinca u Domu kulture Milka Trnina Vezišće od 18,00 sati nastupaju Mješoviti pjevački zbora Milka Trnina Vezišće, a nakon toga solisti Opere HNK iz Zagreba i to:
Tamara Franetović Felbinger, sopran
Ivana Lazar, sopran
Stjepan Franetović, tenor
Siniša Hapač, bariton
Siniša Štork, bas
Klavirska pratnja: Ante Sladoljev
Koncert se održava u organizaciji Općine Križ, potporu Opere HNK iz Zagreba te Mješovitog pjevačkog zbora Milka Trnina Vezišće.

OBAVIJEST – PODJELA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 

Općina Križ i ove godine dijelit će jednokratnu novčanu pomoć sukladno Odlukama Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića od dana 02. studenoga 2022. godine.

PODJELA novčane pomoći za umirovljenike, osobe koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe i nezaposlene osobe obavljat će se u ponedjeljak 12. prosinca 2022. godine od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Križ, odnosno prostoru Društvenog doma u Križu.

MOLE SE SVI KOJI DOLAZE PO JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ DA UNAPRIJED PRIPREME SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA.

UMIROVLJENICI

Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =200,00 kuna po osobi, ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Križ, s ukupnom visinom mirovine do 2.000,00 kuna, uključujući i 2.000,00 kuna i to UZ OBVEZNO PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE I DOKAZA O VISINI MIROVINE NE STARIJEG OD TRI MJESECA.

OSOBE KOJE PRIMAJU NACIONALNU NAKNADU ZA STARIJE OSOBE

Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =200,00 kuna po osobi, ostvaruju i osobe koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe, a koje imaju prebivalište na području Općine Križ i TO UZ OBAVEZNO PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE TE DOKAZA O OSTVARENOM PRAVU NA NACIONALNU NAKNADU ZA STARIJE OSOBE.

NEZAPOSLENI

Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od =200,00 kuna ostvaruju nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Križ koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić-Grad i to isključivo na temelju popisa nezaposlenih osoba UZ OBVEZNO PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE.

TAKOĐER, MOGUĆE JE PODIĆI JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ I ZA DRUGU OSOBU KOJA OSTVARUJE PRAVO NA ISTU, UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE OSOBE KOJA PODIŽE POMOĆ I OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA OSOBE ZA KOJU SE PODIŽE POMOĆ.

Besplatna predstava „Šund naš svagdašnji“

U subotu, 10. prosinca 2022. godine, u Domu kulture Josip Badalić u Križu, s početkom u 18 sati, održat će se besplatna predstava „Šund naš svagdašnji“.
Riječ je o komediji s elementima satire koja na zabavan i duhovit način prikazuje današnju društvenu zbilju u gradu Zagrebu, ali i u cijeloj državi, smještajući radnju u studio lokalne televizije u kojem voditeljica – urednica ugošćuje cijeli niz likova iz javnog života.
Predstavu je napisao i režirao Robert Krajinović višestruko nagrađivani bosanskohercegovački glumac, prvak drame Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici.
Robert Krajinović široj je publici poznat kao glumac u tv humorističkim serijama Nadreality Show, Lud, zbunjen, normalan, Dva smo svijeta različita i Ne diraj mi mamu. Pored njega u predstavi glume Monika Mihajlović koja stječe popularnost preko uloga u tv serijama Tajne i Kud puklo da puklo te glumac Adam Končić stalni član ZGK Komedija široj publici poznat iz tv serije Ljubav u zaleđu. Predstava obiluje javljanjima “uživo” pa će publika moći čuti Anu Begić, Helenu Kovačić, Vedrana Mlikotu, Tarika Filipovića…

Skip to content