ZATVOREN!!!

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),  članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 11/21) i članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 54/21), po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/168, URBROJ: 525-08/0245-21-3 od 14. prosinca 2021. godine), Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrasci zahtjeva dostupni su u prilogu.

Javni poziv je otvoren do 30. lipnja 2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-517

Napominjemo, da Općina Križ uz mjere navedene u javnom pozivu, također sufinancira i premije osiguranja po zaključenim policama osiguranja usjeva, trajnih nasada i/ili stoke.

Za ovu mjeru Općina Križ sklopila je ugovor s  Croatia osiguranjem dd, a intenzitet potpore po korisniku je 25% iznosa od uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu, a najviše do 5.000,00 kn.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content