JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/21-01/05, URBROJ: 238/16-03-21-1 od 05. 03. 2021. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

 1. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ i Širinec na području Općine Križ.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja namijenjeno je za zakup, za ratarsku i stočarsku proizvodnju, na vrijeme – 1 (jedna) godina, računajući od datuma zaključenja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i odnosi se na sljedeće katastarske čestice:

naziv katastarske općine broj zk uloška broj zk čestice ukupna površina zk čestica (m²) kultura zk čestice početna godišnja zakupnina (kn)

 

HRASTILNICA 631 657 6683 ORANICA 242,59 kn
HRASTILNICA 631 658 4461 ORANICA 161,93 kn
KRIŽ 1592 932/1 18087 ORANICA 656,56 kn
ŠIRINEC 1431 1767 6913 ORANICA 250,94 kn
ŠIRINEC 1431 1770/1 27566 ORANICA 1.000,65 kn

 

 1. Početna zakupnina poljoprivrednog zemljišta, a koja je utvrđena na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“ br. 89/18), iznosi za oranicu 363,00 kn/ha godišnje.
 2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

– strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 1. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 2. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana istovremene objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ.
 3. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ“.
 4. Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno, a izvršiti će se u sjedištu općinske uprave Općine Križ.
 5. Pisana ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime/naziv/adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

– OIB ponuditelja,

– izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja,

– preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,

– oznaku zemljišta za koje se dostavlja ponuda (jedna ili više katastarskih čestica),

– izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed,

– ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta iskazanu za svaku katastarsku česticu posebno, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene ovim javnim natječajem.

 1. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Križ, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisanim putem obaviješteni.
 2. Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, Općinski načelnik Općine Križ utvrđuje kriterij, a to je:

– najviša ponuđena zakupnina uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu zakupninu, prednost kod zakupa poljoprivrednog zemljišta imat će onaj ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije.

 1. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, neće se razmatrati.
 2. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s Općinom Križ po isteku ugovora o zakupu s dosadašnjim zakupnicima, a kojim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.
 3. Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnika se uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.
 4. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ sadrži obvezno odredbe koje se odnose na:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke iz zemljišne knjige o poljoprivrednom zemljištu,

-vrijeme trajanja zakupa,

-visinu i rok plaćanja zakupnine zakupljenog zemljišta,

-namjenu korištenja zakupljenog zemljišta.

 1. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

Općina Križ

 

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ dana 11. 03. 2021. godine.

Rok za dostavu ponuda je do zaključno s danom 19. 03. 2021. godine.

 

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Produkcijska kuća Eclectica d.o.o. iz Zagreba u petak 12. ožujka 2021. godine planira cjelodnevno snimanje kratkometražnog igranog filma i to na području naselja Mala i Velika Hrastilnica (na dijelu Županijske ceste u Maloj Hrastilnici i Velikoj Hrastilnici i na samom ulazu u šumu Žutica

Iako cesta neće biti zatvorena tijekom snimanja, mole se svi sudionici u prometu na strpljenje te poseban oprez tijekom prolaska tom dionicom kao i poštivanje prometnih znakova i znakova upozorenja.

Izobrazba o održivoj uporabi pesticida

Udruga vinogradara i vinara „ŠKAF“ Križ organizira obnovu izobrazbe o održivoj uporabi pesticida i Zakonske obaveze, samo za one koji su prvi puta polagali 2016 godine jer iskaznica vrijedi 5 godina.

Edukacija će se održati 28.03.2021. nedjelja u 09:00 sati u Društvenom domu u Križu, sukladno mjerama COVID-19.

Potrebna dokumentacija:
-kopija osobne iskaznice
MASKE OBAVEZNE, kemijska, 150,00 kn

Izobrazba o održivoj uporabi pesticida za NOVE, koji nisu nikada polagali održati će se također 28.03.2021. nedjelja u 09:00 sati u Društvenom domu u Križu, sukladno mjerama COVID-19.

Potrebna dokumentacija:
-kopija osobne, kopija svjedodžbe o završenoj školi, osnovna ili srednja.
MASKE OBAVEZNE, kemijske, 370,00 kn

Prijave do 26.03.2021. na tel.: 091/510-5885

 

 

Plan proljetne deratizacije

Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, tvrtka  Škarda sanitarna zaštita d.o.o. Čazma provoditi će daratizaciju na području Općine Križ prema sljedećem rasporedu:

 1. ožujak 2021.-OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE
 2. ožujak 2021.-RAZLJEV, REČICA KRIŠKA, KONŠČANI I NOVOSELEC
 3. ožujak 2021.-VELIKA I MALA HRASTILNICA, JOHOVEC, ŠIRINEC I BUNJANI
 4. ožujak 2021.-ŠUŠNJARI, GORNJI I DONJI PRNJAROVAC I KRIŽ
 5. ožujak 2021.-KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koji se koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje kse koriste kod deratizacije.

 

 

Načelnik i arheolozi obišli nalazište Sipčina

Nakon što protekle godine zbog epidemiološke situacije te zbog drastičnih rezanja sredstva za kulturu na svim nivoima vlasti, po prvi put od 2012. godine nisu provedena iskapanja na antičkom arheološkom nalazištu Sipčina, ove godine plan je ponovno otvoriti nalazište.

Naime arheolozi Hrvatskog restauratorskog Zavoda iz Zagreba, službe za kopnenu arheologiju, obišli su jučer nalazište Sipčina u cilju da se dogovori plan i tijek radova za ovu godinu. Glavna arheologinja i dugogodišnja voditeljica radova na arheološkim istraživanjima na Sipčini Lea Čataj, zajedno sa suradnicima i Općinskim načelnikom Općine Križ Markom Magdićem te direktorom trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Stevom Turčinovićem, obišla je nalazište na kojem je ove godine osim iskapanja, plan napraviti drenažu nalazišta te pripremne radove na zidovima.

Posebno raduje, istaknuo je Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, što iskapanja svake godine uz Općinu Križ, financira i Ministarstvo kulture i medija te Zagrebačka županija što samo potvrđuje vrijednost ovog arheološkog nalazišta. Ove se godine planira izdvojiti ukupno oko 180.000,00 kn za radove na Sipčini od čega će spomenuto Ministarstvo izdvojiti 100.000,00 kn i to Hrvatskom restauratorskom zavodu, a Općina Križ nada se u podmirenju ostatka troškova i pomoći Zagrebačke županije kojoj je ovaj projekt prijavljen za financiranje javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije u 2021. godini.

 

 

ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Sretan Dan žena!

Svake godine osmog ožujka izražavamo zahvalnost i poštovanje prema ženama te slavimo sva ekonomska, politička i društvena dostignuća žena u borbi za ravnopravnost.

Neka nas ovaj dan podsjeća da se svakodnevno trebamo zajednički zalagati za afirmaciju i ravnopravnost kako bi svi imali jednake prilike i mogućnosti u području rada, obitelji, politike te u svim drugim aspektima našeg života.

Upravo je 8. ožujka, posvećen ženama diljem svijeta u znak zahvalnosti za sve čime oplemenjujete naše živote.

Svim damama, a posebno svojim sugrađankama želim da ih uvažavanje i pažnja, osobito izraženi na današnji dan, prate cijele godine.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

 

 

Skip to content