ODRŽANA 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Općinsko vijeće Općine Križ održalo je 37. sjednicu Općinskog vijeća, 11. ožujka 2021. godine na kojoj je nazočilo 13 od 15 članova Općinskog vijeća. Ovo je bila, istaknuo je Predsjednik Općinskog vijeća Blaž Prcela, vrlo vjerojatno posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovom mandatu te je ujedno iskoristio prigodu da zahvali svima na suradnji, vijećnicima, općinskom Načelniku i njegovom Zamjeniku, službenicima jedinstvenog upravnog odjela, predstavnicima svih trgovačkih društava u kojima Općina Križ ima udjele, predstavnicima ustanova, čiji je Općina Križ osnivač i drugim subjektima te predstavnicima medija na objektivnom javnom priopćavanju, kao i građankama i građanima koji su pratili rad Općinskog vijeća tijekom protekle četiri godine.

Nakon usvajanja Zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća usvojen je Dnevni rad 37. sjednice s nadopunom točke 35 koja glasi: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i Čitaonice Križ.

Dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ

Tijekom aktualnog sata Općinski je načelnik izvijestio članove Općinskog vijeća o događanjima u između dvije sjednice Općinskog vijeća. Napomenuo je da je Općina Križ na javni poziv Zagrebačke županije prijavila projekt uređenje ceste Gornji Prnjarovec, vrijednost projekta je 672.500,00 kn, a traženo sufinanciranje je u iznosu od 538.000,00 kn (80%). Na javni poziv Zagrebačke županije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2021. prijavljen je Program razvoja Općine Križ za razdoblje 2021-2027. godine. Ukupna vrijednost izrade je 81.250,00 kn, a za isto je traženo sufinanciranje u iznosu od 65.000,00 kn. Na javni poziv Zagrebačke županije za sufinanciranje poticanja razvoja poduzetničkih zona u 2021. godini prijavljen je projekt Izgradnja pješačke i biciklističke staze u Poduzetničkoj zoni Križ II – I. faza, ukupne vrijednosti 584.285,00 kn te zatraženo sufinanciranje u iznosu od 467.428,00 kn (80%).

Iz Programa podrške regionalnom razvoju na javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Općini Križ odobreno je sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kn za projekt Radova uređenja ceste Novoselec-Konšćani, a za koji projekt je prošle godine ostvareno sufinanciranje Zagrebačke županije u iznosu od 138.800,00 kn. Ukupna vrijednost projekta je 642.375,00 kn.

Također, Općinski je načelnik Marko Magdić, posljednji put u ovom mandatu Općinskom vijeću Općine Križ podnio Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Križ za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine.

U nastavku sjednice s 11 glasova za i dva suzdržana glasa doneseni su Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2020. godinu, Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Križ za 2020. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata Općine Križ za 2020. godinu.

S obzirom da su članovi Općinskog vijeća u materijalima za ovu sjednicu primili sva izvješća i prijedloge Zaključka o primanju na znanje svakog pojedinog izvješća koja su podnesena od točke broj 4. do zaključno s točkom broj 20. nije bilo izvještavanja o svakom pojedinom izvješću o izvršenju. Budući da nije bilo ni pitanja članova Općinskog vijeća, Sva su Izvješća usvojena s 10 glasova za i tri suzdržana.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ. O istima je održano javno izlaganje i javna rasprava, a jedan od glavnih razloga donošenja ovog dokumenta bilo je usklađenje s podacima Državne geodetske uprave te novim Prostornim planom Zagrebačke županije. Nakon kratkih konzultacija Općinskog načelnika i svih članova Općinskog vijeća, VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Križ donesene su s 12 glasova za i jednim suzdržanim glasom.

Općinsko vijeće s 10 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijelo je Program razvoja Općine Križ za razdoblje 2021. – 2027. godine. Ovom dokumentu prethodio je i dokument pod nazivom „Strateški razvojni program Općine Križ za razdoblje 2016. – 2021. godine“.  Novi dokument strateškog promišljanja izrađen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske i standardima Europske Unije. U samom dokumentu nalaze se svi relevantni i statistički podaci koji govore o infrastrukturi, investicijama, projektima ali i o okruženju, geografskom položaju, teritorijalnom ustroju, kulturnoj i povijesnoj baštini, te općenito sve ono što nas čini danas, u vremenu i prostoru u kojem živimo. Program razvoja Općine Križ je dokument koji se daje na uvid potencijalnim investitorima, koji bi željeli ulagati na području Općine Križ, dok je za fondove Europske Unije i resorna ministarstva, on osnovni dokument na temelju kojeg odlučuju o raspodjeli bespovratnih sredstava.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te jednoglasno donesen Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Križ u 2021. godini kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Križ za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Vijeće je jednoglasno donijelo i Odluku o raspodjeli sredstava za sanaciju šteta od potresa. Naime zaprimljeno je ukupno 123 prijave štete na fizičkih i pravnih osoba te je evidentirano 24 oštećenja na objektima javne namjene. U tijeku je utvrđivanje obima štete od koje je prema sadašnjim izvidima Povjerenstvo utvrdilo da je u 70% slučajeva riječ o manjim oštećenjima. U tijeku je postupak procjene odnosno utvrđivanja visine šteta nakon čega će se utvrditi kriteriji kod realizacije prava na isplatu pojedinačnih šteta. Sukladno smjernicama Ministarstva financija, doznačena novčana sredstva od strane Zagrebačke županije u iznosu od 300.000,00 kn koristiti će se nabavu građevinskog i drugog materijala te za refundaciju takvih izdataka građanima uz obvezu dostave računa.

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje su stupile na snagu krajem prosinca 2020. godine, a kojima su propisane naknade za rad u Općinskom vijeću Općine Križ i njegovim radnim tijelima, jednoglasno je donesena Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Križ i njegovim radnim tijelima te radnim tijelima u koje članove imenuje Općinsko vijeće Općine Križ.

Općinsko je vijeće Općine Križ također donijelo odluku da se ove godine Plaketa Josip Badalić, dodijeli Jeleni Rajčić, najboljoj studentici sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti pri Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to za akademsku godinu 2020./2021., a na prijedlog spomenutog fakultete. Plaketa Josip Badalić uručiti će se Jeleni Rajčić, u prigodi obilježavanja Badalićevih dana ovisno o epidemiološkoj situaciji i u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

Također jednoglasno donesena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2021. godinu.

Donesena je i Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ  („NN“ br. 134/20) te djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ  („NN“ br. 1/21).

Donesen je i Zaključak o davanju suglasnosti na provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom te Zaključak o davanju suglasnosti na provedbu postupaka nabave radova, roba i usluga.

Jednoglasno je donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu od 290.000,00 kn za radove izgradnje pješačke staze u Moslavačkoj ulici u Novoselcu. Naime na toj dionici izraditi će se nova kanalizacija od strane Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije što je prilika da se uredi 400 m nogostupa.

Jednoglasno je donesen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u visini 299.700,00 kn za radove izgradnje kanalizacije te 167.525,00 kn za radove sanacije kolnika u Lučkoj ulici u Križu.

Na prošloj sjednici Općinsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i čitaonice Križ, kojim su bila predviđena dva radna mjesta u Knjižnici. Nakon toga primljena je uputa Matične i razvojne službe Knjižnica Grada Zagreba, koja obavlja stručni nadzor nad radom Knjižnice, u smislu da je u sistematizaciji radnih mjesta potrebno ustrojiti tri radna mjesta, prema standardima za narodne knjižnice. Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i Čitaonice Križ, temeljem kojega sukladno planiranim proračunskim sredstvima i financijskom planu ustanove, neće doći do novog zapošljavanja.

 

 

U Općini Križ snimljeni kadrovi kratkometražnog igranog filma

Produkcijska kuća Eclectica d.o.o. iz Zagreba danas je na području Općine Križ, točnije naselja Velika i Mala Hrastilnica održala snimanje kratkometražnog igranog filma ‘Ne pogađa svaka’. Kako se ne događa često da se na području Općine odvija ovakav produkcijski događaj, Načelnik Općine posjetio je set snimanja i svim glumcima i tehničkom osoblju zaželio dobrodošlicu u Općinu Križ.

Kratkometražni igrani film ‘Ne pogađa svaka’ je film koji tematizira svakodnevni život za vrijeme domovinskog rata iz ženske perspektive, točnije žene koja na svijet donosi novi život u trenutku općedruštvenog i materijalnog razaranja. U nedostatku snimljenih filmova koji tematiziraju svakodnevni život iz ženske perspektive film predstavlja glavnu junakinju kao ženu koja se ne prepušta slučaju i nije ‘ucviljena jadnica’ kojoj je muškarac oslonac bez kojega nikako ne može – nego se odvažno, hrabro, dostojanstveno i samostalno nosi sa zadatkom kojeg ima. Film nije striktno ratne tematike i ne dotiče se političkih priča ili bilo kakvih priča koje omalovažavaju i diskriminiraju pripadnike različitih vjeroispovijesti ili državljanstva već u prvi plan stavlja život trudne žene koja u ratno vrijeme mora stići iz svog sela do prve obližnje bolnice da bi na svijet donijela novi život.

Zagrebačka županija – 7 milijuna kuna bespovratnih potpora poduzetnicima

Zagrebačka županija raspisala je natječaje za dodjelu 7 milijuna kuna bespovratnih potpora subjektima malog gospodarstva koji se bave proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima te poduzetnicima početnicima s ciljem jačanja konkurentnosti. Natječaj je otvoren do 1. travnja 2021. godine.„U gospodarski najizazovnijoj godini podržali smo naše poduzetnike s rekordnim iznosom bespovratnih potpora, a uz njih čvrsto stojimo i dalje. Ove godine na natječaj se ponovno mogu prijaviti i poduzetnici početnici, a obzirom da je određeni dio poslovnih subjekata i dalje zbog pandemije zatvoren, već ovog tjedna bit će raspisan i natječaj za COVID potpore“, rekao je župan Stjepan Kožić, dodavši kako ohrabruje podatak o broju zaposlenih koji je u kriznoj 2020. godini bio za 1500 veći u odnosu na prethodnu godinu.

Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu do 100.000 kuna dodjeljivat će se za proizvodne djelatnosti i to za nabavu strojeva i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti. Za neproizvodne djelatnosti maksimalni iznos potpore iznosi do 40.000 kuna, a dodjeljivat će se za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, uređenje poslovnog prostora, nabavu informatičke opreme, izradu web stranica, web shopa te nabavu vozila ili radnih strojeva za obavljanje djelatnosti. Važno je napomenuti kako se potpora odobrava samo za jednu vrstu namjene, a postotak s kojim Županija sufinancira projekte je do 40% ukupnog iznosa.

Poduzetnici početnici mogu računati na sufinanciranje 75% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos potpore iznosi do 15.000 kuna.

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva za proizvodne i neproizvodne djelatnosti nalazi se ovdje, a za poduzetnike početnike ovdje. Više informacija može se dobiti na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr, ili na broj telefona 01/6009-457.

Prijave se dostavljaju na tri načina:

1. elektronički, putem sustava ePrijave na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb)

2. preporučenom poštom na gore spomenutu adresu

3. osobno na istu adresu u Pisarnicu koja se nalazi u prizemlju.

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr

Skip to content