OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRIŽ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za prijam u službu na radno mjesto stručni
suradnik za javnu nabavu i natječaje

U Križu, 14. 02. 2014.

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) daju se slijedeće

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ je, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.), objavila JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto stručni suradnik za javnu nabavu i natječaje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, Odsjeku za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo; službenik III. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 8. klasifikacijski rang; 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 20/14. od 14. 02. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava s prilozima je 8 dana, računajući od objave natječaja u Narodnim novinama, stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na objavljeni javni natječaj – 22. 02. 2014. godine. Budući da zadnji dan roka za dostavu prijava s prilozima pada u subotu; kada Općina Križ ne radi; rok za dostavu prijava s prilozima, temeljem članka 81. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09.), istječe prvoga sljedećega radnog dana, a to je ponedjeljak, 24. veljače 2014. godine.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU I NATJEČAJE: prati propise iz područja javne nabave i iz drugih područja unutar kojih priprema i provodi natječaje iz djelokruga odsjeka i Jedinstvenog upravnog odjela, osim iz djelokruga službeničkih odnosa; obavlja poslove pripreme akata i dokumentacije za provedbu postupaka javne nabave te vodi postupke javne nabave u cijelosti; prati objavljene natječaje iz raznih djelatnosti te obavlja poslove pripreme akata i dokumentacije za prijave općine na razne natječaje, pozive i sl., uključivo i fondove te druge institute Europske unije; vodi popis nekretnina i razne evidencije vezane uz korištenje nekretnina te obavlja dio poslova iz područja imovinsko-pravnih poslova; u suradnji s drugim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela pomaže u pripremi materijala i obavljanju svih pomoćnih i tehničkih poslova za održavanje sjednica i sastanaka svih tijela Općine Križ; obavlja poslove iz opisa poslova radnog mjesta višeg referenta za gospodarstvo i poljoprivredu, ukoliko isto mjesto nije popunjeno; obavlja i sve druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika i pročelnika.

Podaci o plaći radnog mjesta na koje se osoba prima:
Plaća za radno mjesto stručni suradnik za javnu nabavu i natječaje iznosi =9.071,00 kn bruto.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz objavljenih područja testiranja, a potom i razgovorom /intervjuom/, koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti.

Za svaki dio provjere (pisani dio te razgovor /intervju/) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

PRVI DIO: pisani test
Područja pisanog testiranja:
1.    Javna nabava
2.    Komunalno gospodarstvo
3.    Proračun i financije
4.    Lokalna i područna (regionalna) samouprava
5.    Upravni postupak i uredsko poslovanje

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:
Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti kandidata temelje se na:
1.    Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 83/13. i 143/13.)
2.    Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.)
3.    Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. i 136/12.)
4.    Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.)
5.    Zakonu o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09.) i Uredbi o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09.).

DRUGI DIO: razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Provodi se pod uvjetima, na način i po postupku kako je navedeno ispod naslova „PRAVILA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI“ ovih obavijesti i uputa kandidatima.

PRAVILA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Postupak provjere znanja i sposobnosti koje se sastoji od prethodno navedenih dijelova, obaviti će Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Općinu Križ na predmetnom radnom mjestu, imenovano od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ.

2. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

3. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

4. Testiranje se provodi i kada se prijavio samo jedan kandidat na natječaj, koji ispunjava formalne uvjete natječaja.

5. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela i drugih sredstava komunikacije; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.

6. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti bilo koje od navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat Povjerenstvo neće bodovati.

7. Nakon uvodnih radnji, započinje prvi dio provjere znanja i sposobnosti, a to je pisano testiranje, na način da će kandidatima biti podijeljena pisana pitanja za provjeru znanja iz objavljenih područja. Pisano testiranje provodi se u trajanju 30 minuta.

Za provjeru znanja odnosno pisano testiranje dodjeljuje se određeni broj bodova u rasponu od 1 do 10.

8. Nakon provedenog pisanog testiranja, kandidati imaju pauzu, za vrijeme koje će članovi Povjerenstva utvrditi broj bodova koje je ostvario svaki pojedini kandidat.

9. Razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu natječaja provodi se istoga dana, samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti.
Dakle, kandidati koji na pisanom testiranju nisu ostvarili najmanje 50 % bodova ne upućuju se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu natječaja, što ujedno znači da nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

10. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova, a koji se dodaju bodovima ostvarenima na prethodno provedenoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti.
Razgovor s kandidatima se provodi u trajanju do 10 minuta sa svakim kandidatom pojedinačno.

11. U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na sveukupno provedenoj provjeri znanja i sposobnosti, može se raspisati novi javni natječaj za prijam u službu.

12. Nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu natječaja izrađuje Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te Izvješće s priloženom rang-listom, potpisanima od strane svih članova Povjerenstva dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

13. Izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a najkasnije u roku od 8 dana od primitka obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

14. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj.

15. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Općinskom načelniku Općine Križ, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu u službu.

16. Podatak o vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti biti će objavljen najmanje 5 dana prije održavanja provjere, na web stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči Općine Križ, a poziv na provjeru znanja i sposobnosti će se pravovremeno uputiti i na adrese kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na oglasnoj ploči biti će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti pisano testiranje.

Poduzetnički impuls 2014.

MINPOVlada je donijela Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2014. za kojeg je planiran ukupni proračun od 1,26 milijardi kuna. Taj iznos uključuje i iznose za finalne isplate po projektima koji se prenose u 2015. odnosno u 2016. godinu na EU projektima, a od ukupnog je iznosa za dodjeljivanje bespovratnih potpora planirano 413,8 milijuna kuna.
Poduzetnički impuls 2014. sadrži mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za koje se koriste sredstva državnog proračuna te strukturnih fondova Europske unije, a koji su Hrvatskoj postali dostupni njenim članstvom u EU.
Poduzetnički impuls za ovu godinu ima četiri programska prioriteta. Prvi je jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, za što je planiran ukupni iznos od 413,8 milijuna kuna; drugi unapređenje poduzetničkog okruženja s planiranim iznosom od 74,6 milijuna kuna; treći promocija i učenje za poduzetništvo i obrt, za što se planira 248,1 milijun kuna; dok je za četvrti prioritet – lakši pristup financiranju planiran iznos od 529,1 milijun kuna.
U ovoj se godini, kako se ističe u prijedlogu programa, nastavlja s naglašavanjem učinkovitosti javnih sredstva tako što se dodjeljuje manji broj potpora veće prosječne vrijednosti, s uklanjanjem administrativnih prepreka, povećava se transparentnost i vidljivost javnih poziva, a posebna važnost daje se unapređenju sustava praćenja i procjene učinka dodijeljenih potpora.

Program možete preuzeti ovdje: Poduzetnički impuls 2014.

SVJETSKI DAN RADIJA 13.veljače

unesco_wrd_logoNa inicijativu UNESCO-a se 13. veljače obilježava kao Svjetski dan radija.
Tim povodom će se govoriti o ulozi lokalnog radija u emisiji Hrvatske
televizije «Govornica» večeras 13. veljače u 20 sati i 20 minuta.
O rezultatima GONG-ove analize posljedica trenda umrežavanja lokalnih
radija u Hrvatskoj pod naslovom «Uska grla lokalnih radija u Hrvatskoj»
će govoriti predstavnici GONG-a i lokalnih radija.
Lokalne radio-stanice će predstavljati direktor Obiteljskog radija
Ivanić Davor Lebović, koji je predsjednik Mreže lokalnih radio-stanica
Zagrebačke županije «Prsten» i član Središnjeg odbora Hrvatske udruge
lokalnih radija i novina (HURIN).
Emisija «Govornica» se emitira na 4. programu Hrvatske televizije
večeras u 20 sati i 20 minuta.

Najstarija stanovnica Općine Križ Cela Grgić napunila je 101 godinu!

Fotografija0540Cela Grgić je napunila 101 godinu te su je povodom njezinog rođendana
posjetili Općinski načelnik Općine Križ sa suradnicima.Vesela baka Cela
i njezina obitelj ističu kako je zdrava i sve voli, kako kaže sve po
malo, a osobito ju veseli najmlađi praunuk. Vrijedna velika obitelj u
kojoj žive četiri generacije govori nam o ljubavi i poštovanju koje se
rijetko susreću u suvremenim obiteljima.
Baki Celi poželjeli smo još puno sretnih rođendana.

Dođite na predstavu!

PLAKATPrava ljubav dvoje mladih na bolničkim hodnicima. Kako su se upoznali? Što ih je spojilo? Kako im reagiraju prijatelji? Redateljica Marica Kukor okupila je četvero mladih glumaca koji će uprizoriti simpatičnu i prigodnu predstavu autora Hrvoja Kovačevića “Gospa od uvelog cvijeta”. Mladi glumci: Barbara Ozimec, Melania Bosnić, Dominik Knok i Kristijan Lovreković, idu u isti razred OŠ Milka Trnina u Križu i jako su dobri prijatelji. Kako su se snašli na daskama pozornice vidjeti ćete u petak 14. veljače 2014. u 19 sati u Domu kulture “Josip Badalić” u Križu. Prije same predstave, odigrati će se i prigodni program recitiranja pjesama i tekstova za Dan zaljubljenih. A nakon predstave, publiku očekuje i mali kviz uz simbolične slatke nagrade. Dođite i podržite mladi ansambl amaterskog kazališta iz Križa!

NOVO RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

PAZI KNJIGA!Cijenjeni korisnici Knjižnice i čitaonice Križ!
Knjižnica i čitaonica Križ od 03. veljače 2014. godine ima
novo radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak  od 8 do 15 sati
utorak i četvrtak od 10 do 18 sati.

Dobrodošli!

Skip to content