Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),  članaka 52. i 94. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 3/18, 18/19 i 2/20) i članka 17. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 40/19), po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/19-01/112, URBROJ: 525-08/0245-20-2 od 8. siječnja 2020. godine), Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO PROGRAMU POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2020.GODINU drugi javni poziv

OBRAZAC ZAHTJEVA DIO I.

OBRAZAC ZAHTJEVA DIO II

OBRAZAC IZVJEŠTAJA O UTROŠENIM SREDSTVIMA-ZAHTJEV ZA ISPLATU

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2020.GODINU OPĆINA KRIŽ

UVOD

 1. Predmet Javnog poziva: 

1. Predmet ovog Javnog poziva je:

dodjela državnih potpora u poljoprivredi sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.) i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/289 od 19. veljače 2019 o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48, 20.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba 702/2014.

dodjela potpora male vrijednosti usklađene sa Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.  prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

 1. Program je dostupan na službenim mrežnim stranicama Općine Križ http://www.opcina-kriz.hr/ i u službenim prostorijama Općine Križ.
 2. Svrha javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (članak 14. Uredbe 702/2014), potpore za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja (članak 21. Uredbe 702/2014) i plaćanje premije osiguranja (članak 28. Uredbe 702/2014), te dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganje u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda, marketinške aktivnosti i prijave dokumentacije za nacionalne i međunarodne  fondove.

 

 1. Definicija pojmova:

U smislu ovog javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 1. “Potpora” podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Općine Križ za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet javnog poziva.
 2. “Podnositelj” je svaki poduzetnik koji podnosi zahtjev za ostvarenje potpore temeljem ovog javnog poziva.
 3. “Korisnik” je svaki poduzetnik koja udovoljava uvjetima za dodjelu potpore.

 

Pojmovi korišteni u ovom javnom pozivu, a sukladno pojmovima iz Programa, imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi 702/2014.

(1) “potpora” znači svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: Ugovora)

(2) “MSP” ili “mikro, mala i srednja poduzeća” znači poduzetnici koji ispunjavaju kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 702/2014;

(3) “sektor poljoprivrede” znači svi poduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom ili stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda;

(4) “poljoprivredni proizvod” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;

(5) “primarna poljoprivredna proizvodnja” znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda;

(6) “prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju;

(7) “stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda” znači držanje ili izlaganje u cilju prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje preprodavateljima i prerađivačima koju obavlja primarni proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač smatra se stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda ako se odvija u zasebnim za to predviđenim prostorijama;

(8) “poljoprivredno gospodarstvo” znači jedinica koja se sastoji od zemljišta, prostorija i objekata koji se upotrebljavaju za primarnu poljoprivrednu proizvodnju;

(9) “elementarne nepogode” znači potresi, snježne lavine, odroni tla i poplave, pijavice, uragani, erupcije vulkana i šumski požari prirodnog podrijetla;

(10) “nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom” znači nepovoljni vremenski uvjeti kao što su mraz, oluje i tuča, led, jaka kiša ili suša koja uništava više od 30 % prosječne proizvodnje na temelju:

(a) prethodnog trogodišnjeg razdoblja ili

(b) trogodišnjeg prosjeka temeljenog na prethodnom petogodišnjem razdoblju nakon odbitka najviše i najniže vrijednosti;

(11) “druge nepovoljne klimatske prilike“ znači nepovoljni vremenski uvjeti koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. stavka 16. Uredbe 701/2014;

(12) “nametnik bilja” znači štetni organizmi kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (e) Direktive Vijeća 2000/29/EZ

(13) “zaštićena životinja” znači svaka životinja koja je zaštićena zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom;

(14) “poduzetnik u teškoćama” znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

(a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine) ako je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu upisanog temeljnog kapitala. Za potrebe ove odredbe “društvo s ograničenom odgovornošću” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća, a “vlasnički kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;

(b) U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe “društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva” odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU;

(c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

(d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;

(e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:

i.omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i

ii.EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0;

(15) „materijalna imovina” znači imovina koja se sastoji od zemljišta, građevina i postrojenja te strojeva i opreme;

(16) “nematerijalna imovina” znači imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva;

(17) “početak rada na projektu ili aktivnosti” znači početak aktivnosti ili građevinskih radova povezanih s ulaganjem ili prva zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili korištenje usluga ili bilo koja druga obveza koja projekt ili aktivnost čini neopozivima, ovisno o tome što nastupi prije; kupnja zemljišta i pripremni radovi, primjerice ishođenje dozvola i provođenje studija izvedivosti, ne smatraju se početkom radova ili aktivnosti;

(18) „intenzitet potpore” znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada;

(19) “datum dodjele potpore” datum na koji je na temelju primjenjivog nacionalnog pravnog režima korisniku dodijeljeno zakonsko pravo na primanje potpore.

 II. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

DIO I

Državne potpore usklađene sa Uredbom 702/2014

 

 1. Prihvatljivi Korisnici:

Korisnici mjera mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Općine Križ i bez nepodmirenih obveza prema Općini Križ.

Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama, a sve u skladu s pojedinim člancima i Prilogom I. Uredbe 702/2014.

4. Isključenje korisnika:
1.Temeljem ovog javnog poziva ne mogu se dodijeliti:

a) potpore za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću te

b) potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu.

2.Isključena je dodjela pojedinačne i jednokratne potpore poduzetniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora koju je dodijelila država članica ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom s unutarnjim tržištem.

3.Poduzetnicima u teškoćama ne može se odobriti potpora sukladno ovom Programu, osim u sljedećim slučajevima:

a) ukoliko se radi o potpori za uklanjanje štete prouzročene elementarnim nepogodama u sektoru poljoprivrede te

b) ukoliko se radi o potpori za nadoknadu gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, pod uvjetom da je poduzetnik postao poduzetnik u teškoćama zbog gubitaka ili šteta prouzročenih dotičnom pojavom.

4.Potpora po ovom javnom pozivu ne smije se uvjetovati na način da sama po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njom povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijeva neizbježnu povredu prava Unije, a posebno:

a) obvezom korisnika potpore da ima poslovni nastan u određenoj državi članici ili da većina njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj državi članici

b) obvezom poduzetnika/korisnika potpore da koristi robu proizvedenu ili usluge pružene na državnom području;

c) ograničavanjem mogućnosti korištenja rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u ostalim državama članicama.

 1. Učinak poticaja:

Smatra se da potpora ima učinak poticaja ako je poduzetnik/korisnik potpore podnio pisani zahtjev prije početka rada na projektu odnosno djelatnosti. Zahtjev za potporu mora sadržavati barem sljedeće informacije:

(a) naziv i veličinu poduzetnika;

(b) opis projekta ili djelatnosti, uključujući datume početka i dovršetka;

(c) mjesto održavanja projekta ili djelatnosti;

(d) popis prihvatljivih troškova;

(e) vrstu (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam ili drugo) i iznos javnog financiranja potrebnog za projekt/djelatnost.

6.Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu državne potpore i intenzitet potpore:

1.POTPORE ZA ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU ILI NEMATERIJALNU IMOVINU NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA POVEZANA S PRIMARNOM POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (članak 14. Uredbe 702/2014)

1.1. Ulaganje mora imati barem jedan od sljedećih ciljeva:

(a) poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednoga gospodarstva, osobito smanjenjem troškova proizvodnje ili poboljšanjem i preusmjerenjem proizvodnje;

(b) poboljšanje prirodnog okoliša, higijenskih uvjeta ili standarda dobrobiti životinja, uz uvjet da predmetno ulaganje nadilazi standarde Unije koji su na snazi;

(c) stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, opskrbu i uštedu energije i vode;

(d) ostvarivanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, očuvanje biološke raznolikosti vrsta i staništa te povećanje vrijednosti javnog prostora područja mreže Natura 2000 ili drugih sustava visoke prirodne vrijednosti, kako je definirano u nacionalnim ili regionalnim programima ruralnog razvoja država članica, sve dok su ulaganja neproduktivna;

(e) ponovna uspostava proizvodnog potencijala koji je oštećen elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, bolestima životinja ili nametnicima bilja te sprječavanje šteta koje uzrokuju ti događaji.

Ulaganje mora biti u skladu sa zakonodavstvom Unije i s nacionalnim pravom dotične države članice o zaštiti okoliša. Potpora za ulaganja za koja je potrebna procjena utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU podliježe uvjetu da je takva procjena izvršena i da je odobrenje za provedbu predmetnog projekta ulaganja dano prije datuma dodjele pojedinačne potpore.

1.2. Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

(a) troškovi izgradnje, stjecanja, uključujući leasing, ili poboljšanje nepokretne imovine

 • kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika
 • kupnja višegodišnjih biljaka

(b) nabavu ili leasing strojeva i opreme do tržišne vrijednosti imovine;

 • kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

(c) stjecanje ili razvoj računalnih programa te stjecanje patenata, licencija, autorskih prava i žigova;

(d) u slučaju navodnjavanja, prihvatljivima se smatraju troškovi ulaganja koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

i.Komisija je obaviještena o planu upravljanja riječnim slivom za cijelo područje u kojem se provodi ulaganje, te za sva druga područja čiji okoliš može biti zahvaćen tim ulaganjem, kako je predviđeno člankom 13. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Mjere koje se provode prema planu upravljanja riječnim slivom u skladu s člankom 11. navedene Direktive i važne su za poljoprivredni sektor moraju se navesti u relevantnom programu mjera. Mjerenje vode kojim se omogućuje mjerenje potrošnje vode na razini ulaganja koje prima potporu mora biti uvedeno ili se mora uvesti kao dio ulaganja;

ii.ulaganje mora dovesti do smanjenja potrošnje vode od najmanje 25 %;

Međutim, u pogledu točke (d) ulaganje koje utječe na podzemne ili površinske vode čije je stanje u predmetnom planu upravljanja riječnim slivom utvrđeno kao manje od dobrog zbog razloga povezanih s količinom vode, kao i ulaganja koja će rezultirati neto povećanjem navodnjavanog područja na štetu određenih podzemnih ili površinskih voda nije prihvatljivo za potporu prema ovom članku.

Uvjeti iz prethodno navedene točke (d) podtočaka i. i ii. ne primjenjuju se na ulaganje u postojeće objekte koje utječe samo na energetsku učinkovitost ili na ulaganje za stvaranje rezervoara ili na ulaganje u korištenje reciklirane vode koje ne utječe na podzemne ili površinske vode;

(e) u slučaju ulaganja kojima je cilj sprječavanje šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama prilika koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, bolestima životinja ili nametnicima bilja, prihvatljivi troškovi mogu uključivati troškove određenih preventivnih mjera.

 • kupnja ograde za  nasade i životinje
 • kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”.

1.3. Potpora se ne dodjeljuje za sljedeće:

(a) kupnju proizvodnih prava, prava na plaćanja i jednogodišnjeg bilja;

(b) sadnju jednogodišnjeg bilja;

(c) odvodnjavanje

(d) potrošni materijal

(e) analiza tla

(f) osjemenjivanje;

(g) ulaganja za usklađivanje sa standardima Unije, osim potpore dodijeljene mladim poljoprivrednicima unutar 24 mjeseca od osnivanja poljoprivrednoga gospodarstva;

(h) nabavu životinja, osim potpora dodijeljenih za ulaganja prema stavku 3 članku 14. Uredbe br. 702/2014.

Troškovi, osim onih navedenih u stavku 1.2. točkama (a) i (b) povezani s ugovorima o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i nadoknade za osiguranje, nisu prihvatljivi troškovi.

Obrtni kapital ne smatra se prihvatljivim troškom.

1.4. Uvjeti za dodjelu potpora:

-vrijednost ulaganja iznosi najmanje 1.000,00 kn.

1.5. Intenzitet potpore po korisniku:

– do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, ali ne više od 15.000,00 kn po korisniku.

1.6. Kriterij dodjele:

– zahtjevi za potpore se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava

sukladno članku 4. Uredbe 702/2014 ukupan iznos potpora ne smije prijeći protuvrijednost od 500.000 EUR po poduzetniku po projektu ulaganja.

 2.POTPORE ZA PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA (članak 2. Uredbe 702/2014)

Potpore obuhvaćaju mjere stručnog osposobljavanja i stjecanja vještina uključujući tečajeve, radionice i podučavanje, demonstracijske aktivnosti i aktivnosti informiranja.

Potporama se može obuhvatiti i kratkoročna razmjena znanja o upravljanju gospodarstvom i posjete gospodarstvu.

Potpora za demonstracijske aktivnosti može obuhvatiti relevantne troškove ulaganja.

2.1. Potporama su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

– troškovi organizacije stručnog osposobljavanja, mjera stjecanja vještina, uključujući tečajeve, radionice i podučavanje, demonstracijskih aktivnosti ili aktivnosti informiranja.

Potpora iz stavka 2.1. ne uključuje izravna plaćanja korisnicima.

Potpora iz stavka 2.1. isplaćuje se pružatelju usluge prenošenja znanja i aktivnosti informiranja.

Subjekti koji pružaju usluge prenošenja znanja i aktivnosti informiranja imaju odgovarajuće kapacitete u smislu kvalificiranog osoblja i redovitog usavršavanja za izvršavanje ove zadaće. Navedene usluge mogu pružati skupine proizvođača ili druge organizacije, bez obzira na njihovu veličinu.

Potpore su dostupne svim prihvatljivim poduzetnicima u predmetnom području na temelju objektivno utvrđenih mjerila. Ako pružanje usluga iz stavka 1. obavljaju skupine proizvođača i druge organizacije, članstvo u takvim skupinama ili organizacijama ne smije biti uvjet za pristup uslugama. Sav doprinos nečlanova u administrativnim troškovima dotične skupine ili organizacije proizvođača ograničava se na troškove pružanja usluga iz stavka 1.

2.2. Intenzitet potpore po korisniku:

– je do 100 % prihvatljivih troškova, ali ne više od 3.000,00 kn po korisniku.

2.3. Kriterij dodjele:

– zahtjevi za potpore se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava.

 

3.POTPORA ZA PLAĆANJE PREMIJA OSIGURANJA (članak 28. Uredbe 702/2014)

Potpore koje se dodjeljuju MSP-ovima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za plaćanje premija osiguranja spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. stavka 3. ako ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 28. stavcima 2. do 6. i u poglavlju I. Uredbe 702/2014.

3.1. Uvjet za dodjelu potpore:

– potpora ne predstavlja prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta usluga osiguranja; nije ograničena na osiguranje koje pruža jedno osiguravajuće društvo ili skupina društava; nije uvjetovana time da ugovor o osiguranju mora biti sklopljen s osiguravajućim društvom s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici

– zaključena i plaćena premija osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja usjeva, trajnih nasada i/ili stoke

– osiguranjem se namjerava pokriti gubitke uzrokovane sljedećim:

(a) elementarnim nepogodama;

(b) nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom i drugim nepovoljnim klimatskim prilikama;

(c) bolestima životinja ili najezdama nametnika bilja.

(d) zaštićenim životinjama.

– osiguranjem se:

(a) nadoknađuje samo trošak nadoknade gubitaka iz prethodnog stavka;

(b) ne zahtijeva niti određuje vrsta ili količina buduće poljoprivredne proizvodnje.

3.2. Intenzitet potpore po korisniku:

– ograničen je na 65 % troškova premije osiguranja, ali ne više od 5.000,00 kn po korisniku.

3.3. Kriterij dodjele:

– zahtjevi za potpore se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava.

 7.Opći uvjeti za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi:

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– provodi ih prihvatljiv korisnik,

– odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera javnog poziva,

– realiziraju se na području Općine Križ,

– iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je

to propisano,

– potpore moraju imati učinak poticaja,

– nisu financirana iz drugih izvora ili ostalih davatelja državnih potpora,

– u svrhu izračuna intenziteta potpore i opravdanih troškova, svi iznosi koji se koriste trebaju biti iznosi prije svih odbitaka poreza ili kakvog drugog troška. Opravdani troškovi popraćuju se pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani,

– porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivo ulaganje, osim ukoliko korisnik ne može tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom,

– najviši ukupni godišnji iznos državne potpore i potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini koju jedan korisnik može ostvariti po ovom javnom pozivu iznosi 30.000,00 kn.

8.Postupak dodjele državnih potpora i redoslijed obrade zahtjeva:

Postupak dodjele državnih potpora predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja potpore koji provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Križ temeljem ovog javnog poziva i sastoji se od slijedećih koraka:

 1. Popunjavanje odgovarajućeg zahtjeva za dodjelu potpore – Obrazac zahtjeva DIO I
 2. Podnošenje potpisanog zahtjeva za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom (obvezno se prilaže ponuda/predračun za planirano ulaganje te ostala tražena dokumentacija)
 3. Po potrebi, obavještavanje podnositelja o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak
 4. Administrativna kontrola i obrada dopunjenih/ispravljenih zahtjeva za dodjelu potpore
 5. Donošenje Odluke o odobrenju projekta i dodjeli potpore s najvišim iznosom potpore i rokom realizacije projekta ili izdavanje Obavijesti o odbijanju zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava
 6. Zaprimanje izvještaja o utrošenim sredstvima sa zahtjevom za isplatu potpore (obvezno se prilažu preslike računa i dokazi o plaćanju)
 7. Administrativna obrada zahtjeva za isplatu potpore
 8. Isplata potpore
 9. Kontrola na terenu.

 

DIO II

De minimis potpore usklađene s Uredbom Komisije (EU) 1407/2013

 

 1. Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici  mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Križ, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Općini Križ i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Općine Križ, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Pravo na potpore poljoprivredna gospodarstva ostvaruju na vlastiti zahtjev, a isto traje do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Križ za 2020. godinu.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Križ odnosno državnom proračunu.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti i intenzitet potpore:

 

 1. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

1.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se ostvaruje za nabavu opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje i  ostale vrste prerađivanja te nabavu opreme u funkciji stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda – pakiranje, skladištenje.

Nabavljena oprema može biti nova ili rabljena, ali se za istu mora dostaviti račun o nabavi i dokaz o plaćanju.

1.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se ostvaruje za troškove unutarnjeg uređenja objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda, kako bi se isti objekat/prostor doveo u funkciju za preradu poljoprivrednih proizvoda sukladno propisima kojima se uređuju posebni uvjeti u poslovanju s hranom (npr. podne izolacije, razvod vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije, centralno grijanje, oblaganje podova i zidova i sl.)

Uvjeti za dodjelu potpora pod 1.1. i 1.2.:

–           vrijednost ulaganja minimalno 5.000,00 kn

–           račun za nabavu opreme odnosno troškove unutarnjeg uređenja i dokaz o plaćanju

–           korisnik mora imati registriran ili odobren objekt u poslovanju s hranom

–           korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana

–           dokaz o vlasništvu, posjedu ili zakupu objekta predviđenog za uređenje ili opremanje

–           dokaz o legalnosti objekta

Intenzitet potpore po korisniku za 1.1. i 1.2.:

 • 60% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a, ali ne više od 15.000,00 kn.

Kriterij dodjele:

 • zahtjevi za potpore se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava.
 1. POTPORA ZA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje i autohtonih proizvoda, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, na natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala, opremanje proizvoda (idejno rješenje za znak, etiketu i prateću ambalažu za proizvod, trošak dizajna i pripreme za tisak.

Uvjet za dodjelu potpore:

 • račun za obavljene usluge i dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore po korisniku:

 • maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 80% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, ali ne više od 5.000,00 kn po korisniku.

Kriterij dodjele:

 • zahtjevi za potpore se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava.
 1. POTPORA ZA PRIJAVU DOKUMENTACIJE ZA NACIONALNE I MEĐUNARODNE FONDOVE

Potpora se ostvaruje za konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Uvjet za dodjelu potpore:

– vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn

– račun za izvršene konzultantske usluge

Intenzitet potpore za korisnike:

 • 50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše do 15.000,00 kn godišnje po korisniku

Kriterij dodjele:

 • zahtjevi za potpore se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava.
 1. Opći uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti:

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

-provodi ih prihvatljiv korisnik,

-odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera javnog poziva,

-realiziraju se na području Općine Križ,

-iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je to propisano,

-prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:

 • gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
 • bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)
 • kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju
 • leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu

– nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Zagrebačke županije ili ostalih davatelja državnih potpora

– najviši ukupni godišnji iznos državne potpore i potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini koju jedan korisnik može ostvariti po ovom javnom pozivu iznosi 30.000,00 kn.

 1. Postupak dodjele potpore male vrijednosti i redoslijed obrade zahtjeva:

Postupak dodjele potpore predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja potpore koji provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Križ temeljem ovog javnog poziva i sastoji se od slijedećih koraka:

 1. Popunjavanje odgovarajućeg zahtjeva za dodjelu potpore –  Obrazac zahtjeva DIO II
 2. Podnošenje potpisanog zahtjeva za potporu s pripadajućom dokumentacijom, a koja je navedena u Obrascu zahtjeva DIO II
 3. Administrativna kontrola i obrada zahtjeva za dodjelu potpore
 4. Po potrebi, obavještavanje podnositelja o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak
 5. Administrativna kontrola i obrada dopunjenih/ispravljenih zahtjeva za dodjelu potpore
 6. Donošenje Odluke o dodjeli potpore odnosno Obavijesti o odbijanju zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava
 7. Isplata potpore
 8. Kontrola na terenu.

 

III. OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA TE NAČIN OBRADE ZAHTJEVA I RASPODJELE SREDSTAVA

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku na obrascu zahtjeva kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.

Za potrebe ovog javnog poziva izrađeni su sljedeći obrasci:

 • Obrazac zahtjeva DIO I, koji se odnosi na državne potpore sukladno Uredbi 702/2014
  • Obrazac izvještaja o utrošenim sredstvima/zahtjev za isplatu potpore, koji je vezan uz obrazac zahtjeva DIO I
 • Obrazac zahtjeva DIO II, koje se odnosi na potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1403/2017.

Obrasci zahtjeva  i izvještaja dostupni su uz objavljeni javni poziv na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr ili se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Podnositelj zahtjeva, ovisno o mjeri za koju podnosi zahtjev, popunjava odgovarajući obrazac zahtjeva, te uz isti zahtjev, prilaže odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu zahtjeva i javnom pozivu.

Kod podnošenja zahtjeva za dodjelu državnih potpora – Obrazac zahtjeva DIO I, uz obrazac se obvezno prilaže ponuda/predračun za planirano ulaganje, a nakon donošenja odluke o odobrenju projekta, kojom se između ostalog utvrđuje rok realizacije projekta i dostave izvještaja o utrošenim sredstvima, korisnik počinje s realizacijom projekta. Nakon provedenog projekta, korisnik dostavlja Obrazac izvještaja o utrošenim sredstvima sa zahtjevom za isplatu potpore uz obvezno prilaganje računa i dokaza o plaćanju. Prihvatljivi troškovi moraju biti plaćeni u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:

 • gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na

Korisnika

 • bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)
 • kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju
 • leasing – preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o financijskom leasingu.

Kod podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti – Obrazac zahtjeva DIO II, uz obrazac se obvezno prilažu račun i dokazi o plaćanju prihvatljivog troška, koji moraju biti plaćeni u cijelosti kako je opisano u točci 11.

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu mjeru iz Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu provodi Povjerenstvo za potpore na području Općine Križ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik Općine Križ. Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja i do utroška proračunskih sredstava.

Na osnovu provedenog javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o dodjeli potpora.

Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih.

Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog javnog poziva ne može iznositi više od 30.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.

Za isto ulaganje ili mjeru odnosno aktivnost, korisnik može potporu temeljem ovog javnog poziva ostvariti samo jednom.

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200 000 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši potrebna sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Križ.

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

OPĆINA KRIŽ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, s naznakom “ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI“

 

 1. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA:

Javni poziv je otvoren do 30. studenog 2020. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 1. INFORMACIJE:

Jedinstveni upravni odjel Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-517

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrasci zahtjeva dostupni su na službenoj internetskoj stranici Općine Križ  www.opcina-kriz.hr.

 

 

 

 

 

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content