JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Križ o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za zakup (KLASA: 320-02/21-01/05, URBROJ: 238/16-03-21-1 od 05. 03. 2021. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ

 1. Predmet natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ na području katastarskih općina Hrastilnica, Križ i Širinec na području Općine Križ.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja namijenjeno je za zakup, za ratarsku i stočarsku proizvodnju, na vrijeme – 1 (jedna) godina, računajući od datuma zaključenja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i odnosi se na sljedeće katastarske čestice:

naziv katastarske općine broj zk uloška broj zk čestice ukupna površina zk čestica (m²) kultura zk čestice početna godišnja zakupnina (kn)

 

HRASTILNICA 631 657 6683 ORANICA 242,59 kn
HRASTILNICA 631 658 4461 ORANICA 161,93 kn
KRIŽ 1592 932/1 18087 ORANICA 656,56 kn
ŠIRINEC 1431 1767 6913 ORANICA 250,94 kn
ŠIRINEC 1431 1770/1 27566 ORANICA 1.000,65 kn

 

 1. Početna zakupnina poljoprivrednog zemljišta, a koja je utvrđena na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“ br. 89/18), iznosi za oranicu 363,00 kn/ha godišnje.
 2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

– strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 1. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 2. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana istovremene objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ.
 3. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KRIŽ“.
 4. Otvaranje zaprimljenih ponuda nije javno, a izvršiti će se u sjedištu općinske uprave Općine Križ.
 5. Pisana ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime/naziv/adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

– OIB ponuditelja,

– izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja,

– preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske, odnosno odgovarajući dokaz o stranom državljanstvu,

– oznaku zemljišta za koje se dostavlja ponuda (jedna ili više katastarskih čestica),

– izjava o prihvaćanju plaćanja godišnjeg iznosa zakupnine jednokratno najkasnije do dana uvođenja u posjed,

– ponuđenu zakupninu poljoprivrednog zemljišta iskazanu za svaku katastarsku česticu posebno, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine predviđene ovim javnim natječajem.

 1. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Križ, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisanim putem obaviješteni.
 2. Za odabir ponuditelja iz ovog natječaja, Općinski načelnik Općine Križ utvrđuje kriterij, a to je:

– najviša ponuđena zakupnina uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju istu ponuđenu zakupninu, prednost kod zakupa poljoprivrednog zemljišta imat će onaj ponuditelj čija ponuda je zaprimljena ranije.

 1. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude koje nisu sukladne ovom natječaju, neće se razmatrati.
 2. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta s Općinom Križ po isteku ugovora o zakupu s dosadašnjim zakupnicima, a kojim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.
 3. Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnika se uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.
 4. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Križ sadrži obvezno odredbe koje se odnose na:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke iz zemljišne knjige o poljoprivrednom zemljištu,

-vrijeme trajanja zakupa,

-visinu i rok plaćanja zakupnine zakupljenog zemljišta,

-namjenu korištenja zakupljenog zemljišta.

 1. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

Općina Križ

 

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Križ i na internetskoj stranici Općine Križ dana 11. 03. 2021. godine.

Rok za dostavu ponuda je do zaključno s danom 19. 03. 2021. godine.

 

Obavijest o otvaranju ponuda

Trgovačko društvo Poduzetnička zona Križ d.o.o. dana 10. 02. 2021. godine u Narodnim novinama objavilo je Natječaj za zakup poslovnog prostora.

Link natječaja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8311638.html

Otvaranje svih pristiglih pravovaljanih ponuda održati će se dana 01. 03. 2021. godine (ponedjeljak) u 12h, u prostorijama trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Zagrebačka 7, 10314 Križ.

Ponuditelji imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda osobno ili preko opunomoćenika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

JAVNI POZIV Zajednice športskih udruga Općine Križ za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Općine Križ za 2021. godinu

Zajednica športskih udruga Općine Križ, dana 15.02.2021. godine objavljuje JAVNI POZIV članicama Zajednice športskih udruga Općine Križ za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Općine Križ za 2021. godinu

JAVNI POZIV ČLANICAMA ZŠU 2021

Uputa za prijavitelje JAVNI POZIV ZŠU 2021

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2021

B2 obrazac proračuna programa, projekta 2021

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, sport 2021

Obrazac izjave o partnerstvu 2021

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2021

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Križ

U Narodnim novinama br. 14 od  12. 02. 2021. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 20. 02. 2021. godine – subota,  sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 22. 02. 2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Link na natječaj:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8311741.html

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive u 2021. godini

Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2021. godini da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2021. godini je 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00  kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 25. 02. 2021. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventiveod interesa za Općinu Križ u 2021. godini

Upute za prijavitelje – JAVNI NATJEČAJ (soc.zdr.prev.) – 2021.

Obrasci:

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2021. – (soc.zdr.prev.)

Obrazac proračuna za prijavu – (soc.zdr.prev.) – 2021.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2021. – (soc.zdr.prev.)

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA – – 2020.

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2021. godini

Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2021. godini je 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 22. 02. 2021. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE UDRUGAMA U KULTURI OD INTERESA ZA OPĆINU KRIŽ U 2021. GODINI

Upute za prijavitelje – Javni natječaj (KULTURA) – 2021.

Obrasci:

Opisni obrazac za prijavu – (kultura) – 2021.

Obrazac proračuna za prijavu – (kultura) – 2021.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA – 2020.

Obrazac za ocjenu kvalitete

 

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

Skip to content