ODRŽANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 12. studenog 2020. godine održana je 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 11 od 15 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili sljedeći članovi Općinskog vijeća: Maja Lajpold, Zoran Borić, Tina Matanić i Lovro Đerek.
Obzirom da je dana 10. 11. 2020. godine članu Općinskog vijeća Općine Križ, Stevi Turčinoviću mandat člana Općinskog vijeća Općine Križ počeo mirovati zbog prihvaćanja obnašanja dužnosti čije je istovremeno obavljanje nespojivo s obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća, člana predstavničkog tijela kojem mandat miruje zamjenjuje neizabrani kandidat s liste dviju ili više političkih stranaka s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu. Predsjednik Mandatne komisije gospodin Miroslav Pranjić podnio je sažetak Izvješća sa sjednice održane povodom navedenog stavljanja u mirovanje mandata i početka mandata zamjenice. Izvijestio je Općinsko vijeće da je s kandidacijske liste Hrvatski laburisti – Stranka rada – Laburisti; Hrvatska demokratska zajednica – HDZ; Hrvatska stranka umirovljenika – HSU; Hrvatska socijalno-liberalna stranka – HSLS; za obnašanje dužnosti članice odnosno zamjenice člana Općinskog vijeća Općine Križ umjesto Steve Turčinovića izabrana Andreja Martić. Temeljem članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ, zamjenik člana kada počinje obnašati dužnost člana, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan te je Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ pročitao tekst prisege, a Andreja Martić tim je činom položila i potpisala prisegu.

Na početku sjednice usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 33. sjednice Općinskog vijeća iz kojeg je od strane predlagatelja povučena točka 13. vezana uz donošenje Odluke o izmjeni naziva tvrtke trgovačkog društva. Članica Općinskog vijeća Općine Križ Sanja Jurić, predložila je da se skine s dnevnog reda i točka 12. „Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. Križ.“ no članovi Općinskog vijeća nisu usvojili taj prijedlog.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 32. sjednice, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija. Također, Načelnik je odgovorio i na nekoliko vijećničkih pitanja, a između ostalog, bilo o riječi o ponovnom pokretanju inicijative za ukidanje cestarine za stanovnike Općine Križ, Grada Ivanić-Grada i Grada Jastrebarsko, koji jedini u Zagrebačkoj županiji plaćaju cestarinu. Iako je Općina Križ već nekoliko puta pisala nadležnim institucijama na tu temu te je održano i nekoliko sastanaka, Općinski je načelnik istaknuo da će Općina Križ i on osobno, svakako se još jednom uključiti u inicijativu ukidanja cestarina. Također, informirati će se i navodi da se ukida mikrobiološki laboratorij u Ivanić-Gradu, što se, naglasio je Načelnik, ne smije dogoditi.

U nastavku sjednice samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo Žarko Gambiroža, članovima Općinskog vijeća iznio je prijedlog Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ koji je usvojen s 10 glasova za i 1 suzdržanim glasom. Cilj ovih izmjena i dopuna je usklađenje s Prostornim planom Zagrebačke županije, usklađenje s podacima Državne geodetske uprave, zahtjevima koji su iskazani tijekom javne rasprave, te povećanje ukupne površine gospodarskih građevina na jednoj parceli.

Jednoglasno s 11 glasova za donesena je Strategija upravljanja imovinom Općine Križ za razdoblje 2021. – 2027. godine.

Također jednoglasno donesen je i Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Križ za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine.

Razmatran je i prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. Istom se Odlukom u cilju poticanja poduzetničkih aktivnosti, vlasnici odnosno korisnici novoizgrađenog poslovnog prostora oslobađaju 100% plaćanja komunalne naknade na 1. godinu poslovanja (do sada je bilo za kalendarsku godinu), a za 2. godinu poslovanja oslobođenje iznosi 50%.

Članovi Općinskog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Sastavni dio ove Odluke je i tekst javnog natječaja s popisom čestica koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Križ u trajanju od 30 dana. Prije objave javnog natječaja, tekst istog mora dobiti suglasnost Ministarstva poljoprivrede i mišljenje Zagrebačke županije.

U nastavku sjednice donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Odlukom o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Križ i utvrđenim tekstom javnog natječaja za prodaju, koje je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, staviti će se u prodaju čestice za koje nisu dobivene ponude u prvom krugu prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Križ. Za nekretnine za koje u prvom krugu nije podnesena niti jedna ponuda, utvrđuje se sniženje početnih cijena za 30% u odnosu na cijene iz prvog postupka prodaje nekretnina.

Sandra Crnković, samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti, obrazložila je članovima Općinskog vijeća prijedloge Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2020. godinu, Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i Plana djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. Sva tri dokumenta Općinsko je vijeće Općine Križ donijelo jednoglasno.

Nakon razmatranja prijedloga i rasprave, članovi Općinskog vijeća Općine Križ sa 7 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana glasa, donijeli su Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. Križ, Stevu Turčinovića.

U nastavku sjednice Općinski je načelnik Općine Križ Marko Magdić iznio članovima Općinskog vijeća Općine Križ prijedloge Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima  i nezaposlenim osobama u 2020. godini. Obje odluke jednoglasno su usvojene. I ove godine umirovljenici s prebivalištem na području Općine Križ i mirovinom do 2.000,00 kn, te nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Križ, a prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kn. Točan datum podjele biti će naknadno javno objavljen na internetskim stranicama Općine Križ i Obiteljskom radiju Ivanić.

Članovi Općinskog vijeća usvojili su i Zaključak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika. Naime sadašnjem sazivu Savjeta mladih mandat od tri godine na koliko se imenuju, prestaje početkom travnja 2021. godine, a postupak odabira novih članova i zamjenička članova Općinskog vijeća mora se pokrenuti najmanje tri mjeseca prije isteka mandata sadašnjeg saziva Savjeta mladih.

U nastavku sjednice predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Ines Dundović iznijela je prijedlog da se Ivana Posavec Krivec, čiji mandat miruje iz osobnih razloga, razriješi dužnosti člana Odbora za statutarno-pravna pitanja, a na njeno je mjesto, jednoglasno imenovana Slađana Vasiljević. Također, Stevo Turčinović razriješen je dužnosti predsjednika Odbora za financije i proračun, a na tu je dužnost imenovana Ines Dundović. Budući mu mandat člana Općinskog vijeća miruje, Stevo Turčinović, razriješen je i dužnosti prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Križ te je na tu dužnost imenovan Dubravko Poje.