Uskrsna čestitka

Drage sugrađanke i sugrađani,

Uskrs je najveći kršćanski blagdan i vrijeme kada slavimo nadu u svijet zajedništva, ljubavi i razumijevanja među ljudima. Želim da podijelite radost blagdana s najbližima u krugu obitelji i dragih prijatelja i da nam Uskrs bude poticaj da činimo dobro drugima, pridržavajući se temeljnih kršćanskih vrednota, dajući tako i svoj doprinos izgradnji pravednijeg društva.

U ime Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, zamjenika Općinskog načelnika Zlatka Hrastića, Općinskog vijeća Općine Križ i svoje osobno ime želim svima sretan Uskrs.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč.spec.oec.

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2018./19. (KLASA: 601-02/18-05/07, UR.BROJ: 238/16-79-18-02, OD 28.03.2018.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje N A T J E Č A J za upis djece u DječjI vrtić Križ  za pedagošku godinu 2018./19.

I.

Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije koju je potrebno priložiti,  može se preuzeti   u Dječjem vrtiću Križ, Školska 15  i na internet stranici Općine Križ – www.opcina-kriz.hr .

II.

Zahtjev za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE  i potrebna dokumentacija podnosi se od 01.04. – 30.04.2018.

Zahtjevi  se primaju za djecu rođenu od 01.04.2012. – 31.03.2013.g.

Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

III.

Uz zahtjev za upis u program predškole  potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
 • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće u razvoju

Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta potrebno je dostaviti na  prvi dan početka programa predškole (ne stariju od dva tjedna).

IV.

Zahtjev za upis djece u REDOVITI CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM za jaslice i vrtić i potrebna dokumentacija  podnosi se  od 01.04. – 30.04. 2018. od 7,00 -15,00 sati.

U Dječji vrtić Križ ,  u redoviti program na upražnjena mjesta upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području općine Križ.

V.

Prednosti pri upisu u redoviti program ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 12/14)   koju je Općinsko vijeće Općine Križ  donijelo dana 23.04.2014. kako slijedi:

Prednosti pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje:

–     dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u općini Križ

–    dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u općini Križ

–     dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješten u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom

prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u općini Križ

Prednost pri upisu u redoviti program Dječji vrtić Križ djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja
 3. djeca iz obitelji s troje i više djece
 4. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
 5. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 6. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
 7. djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redoviti program što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja

VI.

Uz zahtjev za upis u redoviti program potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju :

 1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list, izvornik ili presliku
 2. Izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta (ne stariju od 6 mjeseci ) ili osobna iskaznica za

djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a

 1. Preslike osobnih iskaznica roditelja
 2. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:

–  potvrda poslodavca o zaposlenju ne starije od 30 dana, rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti, dokaz o statusu poljoprivrednika

–  preslik prijave HZMO i HZZO –u za novozaposlene

Za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata : rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata

Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca  o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO-u za novozaposlene

Dokazi samohranosti:

– izvadak iz matice rođenih roditelja ( ne starije od 6 mj.)

–  smrtni list za preminulog roditelja

–  potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom

uzdržavanju ( državna privremena alimentacija)

Za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

– potvrda poslodavca o zaposlenju

– izvod iz matice rođenih roditelja( ne starije od 6 mj.)

– presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

–  potvrda fakulteta/ škole o redovnom školovanju

Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

– preslik rodnih listova za svu djecu

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljskoj obitelji:

– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete korisnika doplatka za dijete:

–  rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete

Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:

–  preporuku Centra za socijalnu skrb

Za dijete s teškoćama u razvoju:

– rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb

– medicinska dokumentacija

Za dijete nezaposlenog samohranog roditelja i dijete koje živi samo sa jednim nezaposlenim roditeljem ( jednoroditeljska obitelj):

–  izvadak iz matice rođenih roditelja

Za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području općine Križ:

–  rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave

Za dijete nezaposlenih roditelja:

–  potvrda Zavoda za zapošljavanje

VII.

Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području općine Križ sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križ od roditelja-korisnika usluga .

Roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Križ plaćaju ekonomsku cijenu  ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

VIII.

Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotriti će se na sjednici Komisije za upis djece, koja donosi  Odluku o upisu. Odluka o  upisu biti će objavljena na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Križ, u objektu u Križu i objektu u Novoselcu, i na internetskim stranicama Općine Križ,  najkasnije do  18.05.2018. godine.

O Zahtjevima za upis koji nisu predani u zadanom roku također će se odlučiti. Ako nema mjesta staviti će se na listu čekanja, te pozitivno riješiti prema mogućnostima tj.kada bude slobodnog mjesta u skupinama.

Temeljem provedenih zahtjeva za upis djece, organizirati će se odgojne skupine sukladno važećim Pedagoškim standardima.

Zahtjev za upis djece

Darivanje djece i potrebitih za Uskrs

U povodu Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana, u želji da ovaj blagdan provedu u miru i blagostanju i oni u potrebi, Općina Križ je izdvojila sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za kupnju namirnica koje će Caritas Župe Uzvišenja Svetog Križa podijeliti potrebitima Općine Križ.

Tradicionalno, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić-Grad, iz Proračuna Općine Križ za 2018. godinu izdvojeno je 4.060,00 kuna namijenjenih za podmirenje troškova sufinanciranja darivanja socijalno ugroženih osoba uoči uskrsnih blagdana. Općinski je načelnik zajedno s volonterima gradskog i općinskog društva Crvenog Križa obišao danas nekoliko korisnika, darivao ih paketima te im poželio sretan Uskrs. Darivano je ukupno 29 osoba po popisu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad i to stare i nemoćne osobe – korisnici zajamčene minimalne naknade – 6 osoba, te djeca iz socijalno ugroženih obitelji – korisnici zajamčene minimalne naknade – 23 djece.

Za programe i projekte Crvenog križate rad Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad, Općina Križ godišnje izdvaja oko 80.000,00 kuna.

 

 

 

OBAVIJEST – Javna nabava za pružanje energetske usluge u svrhu povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za Pružanje energetske usluge u svrhu povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete.
Broj objave: 2018/S 0F2-0007675
Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1582378

Rok za dostavu ponuda je 04.05.2018. godine do 11,00 sati.

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

Dana 27.03.2018. godine održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća možete pogledati ovdje.

Sjednici Općinskog vijeća Općine Križ nazočilo je 13 od 15 članova Općinskog vijeća, naime opravdavši se, sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Dubravko Poje i Stevo Turčinović dok se Zoran Borić sjednici priključio tijekom aktualnog sata. Na početku sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić, dao je na usvajanje Zapisnik sa protekle sjednice Općinskog vijeća i dnevni red 9. sjednice. Ujedno je izvijestio članove Općinskog vijeća da je predlagač povukao točku 18. s dnevnog reda, te da se neće razmatrati prijedlog Plana zaštite od požara za Općinu Križ zbog potrebe prethodnog dobivanja suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

Tijekom Aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u Općini Križ od protekle 8. sjednice Općinskog vijeća održane dana 30.01.2018. godine pa do 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ. Budući je o većini događanja već bilo riječi na internetskim stranicama Općine Križ, a i građani su informirani putem informativnog programa Obiteljskog radija Ivanić, izdvajamo sljedeće:

Nakon više pripremnih sastanaka na kojima su se razrađivali posljednji detalji oko novog dječjeg vrtića, radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića s dolaskom ljepšeg vremena započeli su i teku zadovoljavajućim tempom. U tijeku radova pronađeni su ostaci ljudskih kosti u nasipu na parceli na kojoj se gradi vrtić, a nakon pronalaska istih poduzete su sve zakonske mjere, obaviještena je policija, a pronađene kosti su odnesene na analizu. Iste će biti adekvatno zbrinute, a važno je i napomenuti da radovi nisu zaustavljeni zbog spomenutog pronalaska. Općinski je načelnik ujedno izvijestio da je od 102 projekta koja će se financirati iz mjere 7.4.1. Općina Križ, na žalost tek na 250 mjestu od 464 prijavljena projekta te nije ostvarila sredstva za financiranje vrtića iz EU fondova, no ovaj neuspjeh neće obeshrabriti da se nastavi pokušavati ostvariti sredstva iz EU fondova za ovaj i ostale projekte Općine Križ.

Španjolska tvrtka s predstavnicama Hrvatske gospodarske komore posjetila je Križ te se razgovaralo o mogućnosti ostvarenja njihovog poslovnog plana u Općini Križ kao i pogodnostima i pomoći koje im Općina Križ može ponuditi ukoliko se odluče u Općini Križ graditi svoj poslovni plan.

U suradnji s Poduzetničkom zonom Križ na Sportskom parku u Križu uređuje se još jedna prostorija za rad sportskih udruga.

Zbog vremenskih prilika i naglih promjena vodostaja, praćenjem vodostaja rijeke Save, Česme i ostalih vodostaja, na području Općine Križ, evidentirana je stagnacija i pad razine vodostaja te nema opasnosti za kućanstva. Stožer civilne zaštite Općine Križ konstantno prati i nadzire vodostaje na području Općine te surađuje s centrom 112.

Poduzetnička zona Križ zajedno s djelatnicima Javnih radova provodi, između ostalog, čišćenje sipine na dijelovima cesta koje imaju rubnjake i slivničku odvodnju. Vezano uz javne radove, proteklog tjedna proveden je inspekcijski nadzor Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje vezano uz provedbu programa javnih radova – aktivacija  nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, na kojima je zaposleno 11 osoba u Općini Križ na 6 mjeseci. Proveden je i upravni nadzor Ministarstva unutarnjih poslova vezano uz provedbu članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

I nadalje se radi na prijavama na razne natječaje. Između ostalog je prijavljen je projekt izgradnje pristupne rampe sa dva parkirna mjesta za invalide kod zgrada trgovačkog društva Poduzetnička zona u Zagrebačkoj 7 u Križu na natječaj Ministarstva branitelja. Projekt je vrijedan oko 50.000,00 kn. Također, prijavili smo ovogodišnja arheološka istraživanja na nalazištu Sipćina s izradom projektne dokumentacije budućeg arheološkog parka na natječaj za javne potrebe u kulturi u Zagrebačkoj županiji, a vrijednost projekta je oko 200.000,00 kn. Na natječaj Hrvatske turističke zajednice prijavili smo oko 60.000,00 kn vrijedan projekt ovogodišnje utrke Cross Hill Run.

Poslan je na objavu javni poziv za javnu nabavu za rekonstrukciju, modernizaciju i upravljanje sustavom javne rasvjete. Vrijednost javnog poziva je 3,4 milijuna kuna. Cilj ovog projekta je zamjena postojeće javne rasvjete novom energetski učinkovitom led, javnom rasvjetom.

Pokrenut je postupak uređenja parka u Križu, naime održan je sastanak s gospodinom Franom Poštenjakom vlasnikom tvrtke Arboring, a koja se bavi urbanim šumarstvom i šumarstvom u cilju da stručnim savjetima pomogne unaprijediti park. Na inicijalnom sastanku detektirana je potreba analize i inventarizacije stabala u parku te izrada idejnog rješenja.

Donesen je novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji donosi nove obveze i novi sveobuhvatni posao za jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općinu Križ. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vraća se u nadležnost JLS-a, koje će raspisivati javne natječaje za zakup ili prodaju uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede te nadzor Državnog odvjetništva budući se svi ugovori prije sklapanja dostavljaju na prethodno mišljenje nadležnom državnom odvjetništvu. Donošenjem Zakona, prestaje postojati Agencija za poljoprivredno zemljište koja je do sada obavljala te poslove. Nakon stupanja Zakona na snagu, a prije objave natječaja, JLS pa tako i Općina Križ dužne su u roku od 3 mjeseca donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Program donosi Općinsko vijeće i tek na temelju  njega će se raspisivati natječaji za zakup ili prodaju. Općina Križ priprema se za navedene poslove, a radi se o pripremi i obradi velike količine podataka, a rok za donošenje programa je kratak.+

U nastavku sjednice Općinski je načelnik sukladno članku 54. Statuta Općine Križ kojim je propisano da Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu, podnio izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine.

Na dnevnom redu 9. sjednice Općinskog vijeća bio je i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ.

Razlozi donošenja VI. izmjena Plana su proširenje građevinskog područja na k.č.br. 177 i 178 k.o. Hrastilnica (Mala Hrastilnica 5), izmjene članka 8. Odredbi za provođenje plana u dijelu kojim se površina građevina gospodarske namjene ograničava na 500 m2 te drugi zahtjevi koji će se iskazati u tijeku javne rasprave. Odluka je donesen jednoglasno sa 13 glasova za.

Razmatran je i prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2017. godinu, Godišnjeg izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Križ za 2017. godinu te Odluke o rasporedu novčanih sredstava neutrošenih na dan 31.12.2017. godine.

Općinskom vijeću podnesene su i informacije odnosno Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine.

Također, podneseno je i Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2017. godinu; Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2017. godinu; Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za 2017. godinu. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2017. godinu;

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2017. godinu izvršena je za pojedine stavke u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda od komunalnog doprinosa, kapitalne pomoći, zaduživanja i drugih prihoda poslovanja Proračuna Općine Križ. Razlika između plana i izvršenog odnosi se u najvećem dijelu na planirana sredstva za izgradnju dječjeg vrtića koja nisu utrošena u 2017. godini.

    Plan za 2017. godinu Izvršeno u

u 2017. godini

A. JAVNE POVRŠINE  

11.790.000,00 kn

1.927.324,96 kn
B. NERAZVRSTANE CESTE  

     600.000,00 kn

598.002,38 kn
C.  

GROBLJA

 

 

     220.000,00 kn

188.138,10 kn
  UKUPNO: 12.610.000,00 kn 2.713.465,44 kn

Realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu izvršena je također u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda komunalne naknade, te općih prihoda i primitaka.

    Plan za 2017. godinu Izvršeno u

u 2017. godini

A. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.220.000,00 kn 1.134.576,56 kn
B. JAVNA RASVJETA 550.000,00 kn 444.780,62 kn
  C.  

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

700.000,00 kn 693.314,72 kn
  UKUPNO: 2.470.000,00 kn 2.272.671,90 kn

Plan gospodarenja otpadom Općine Križ tijekom 2017. godine u velikoj mjeri realiziran je u planiranim rokovima te putem planiranih mjera i ciljeva.

Općinskom vijeću podnesena su i Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2017. godini. Po spomenutom su Programu planirana novčana sredstva iz Proračuna Općine Križ u ukupnom iznosu od 711.000,00 kn, a tijekom 2017. godine realizirano je ukupno 595.580,77 kn i to iz Proračuna Općine Križ 479.080,77 kn, iz Proračuna Zagrebačke županije 93.500,00 kn te iz Proračuna Republike Hrvatske 23.000,00 kn. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2017. godini, planiran je u iznosu od 13.025.698,30 kn, a ostvaren u iznosu 3.419.395,55 kn i to iz Proračuna Općine Križ 3.409.635,55 kn, a iz Proračuna Republike Hrvatske 9.760,00 kn. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2017. godini izvršen je u ukupnom planiranom iznosu od 30.000,00 kn. Programa javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2017. godini planiran je Proračunom za 2017. godinu u iznosu od 820.000,00 kn, a izvršen je u iznosu od 792.003,65 kn. Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2017. godinu planiran je Proračunom Općine Križ u ukupnom iznosu od 1.042.000,00 kn, a ostvaren u ukupnom iznosu od 876.534,76 kn i to iz Proračuna Općine Križ                                       808.134,76 kn, iz Proračuna Zagrebačke županije 68.400,00 kn.

Općinskom je vijeću podneseno i Godišnje izvješće o primjeni propisanih agrotehničkih mjera i mjera za  uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Križ za 2017. godinu.

Sukladno podnesenom Izvješću o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2017. godinu Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 324.386,88 kn, a tijekom 2017. godine za tu je namjenu utrošeno ukupno 151.374,39 kn.

Podneseno je i Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava za 2017. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Prihod u visini od 30 % prikupljenih sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran u 2017. godini u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna, planirao se utrošiti za financiranje izrade planova, studija i strategija. Rashodi za izradu planova, studija i strategija ukupno iznose 94.016,40 kuna od čega je u 2017. godini 80.000,00 utrošeno iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Podneseno je i Izvješće o gradnji komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ za 2017. godinu. Utvrđeno je da je trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb na ime naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Križ prikupila ukupno 512.098,03 kuna u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ za 2017. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 470.000,00 kuna. Budući da su prihodi ostvareni u iznosu 512.098,03 kuna, utrošeni su u navedenom iznosu za namjenu financiranja kanalizacije sa crpnom stanicom i pročistačem u naselju Bunjani.

Sukladno Izvješću o utrošku sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 2017. godinu, u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine ostvareni su prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 130.532,26 kuna. Navedeni prihodi utrošeni su namjenski.

Podneseno je i Izvješće o izvršenju Odluke o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga. U skladu s Odlukama o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2017. godini realizirana su sredstva u iznosu od 139.500,00 kn. Za projekte udruga iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini izdvojena su sredstva u iznosu od 44.030,00 kn, a iz područja socijale od interesa za Općinu Križ u 2017. godini u iznosu od 17.000,00 kn.

Podneseno je i Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Križ za 2017. godinu.

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Ines Dundović, ponijela je članovima Općinskog vijeća Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika i utvrđenom popisu važećih kandidatura nakon čega je provedeno tajno glasovanje za izbor 5 članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika. Po završenom postupku glasovanja, pregledu i prebrojavanju glasačkih listića, (glasalo je svih 13 nazočnih članova Općinskog vijeća i svih trinaest glasačkih listića je bilo važećih) jednoglasno je donesena odluka da sukladno rezultatu glasovanja, u  Savjet mladih Općine Križ budu izabrani sljedeći kandidati koji su ostvarili najveći broj glasova:

 1. SONJA BOBIĆ za članicu
  DAGMAR MARINIĆ za zamjenicu članice
 1. VALENTINO GALIĆ za člana
  TONI ŠPOLJARIĆ za zamjenika člana

3 . MATEJA GRGIĆ za članicu
IVONA GRGIĆ za zamjenicu članice

 1. SARA MEDVED za članicu
  PAULA PRANJIĆ za zamjenicu članice
 2. KRISTINA SMILJANIĆ za članicu
  IVONA SMILJANIĆ za zamjenicu članice

Na kraju sjednice usvojena je i Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Križ.

 

Otvorena cesta kroz šumu Žutica

Zbog rasta nivoa vode u šumi Žutica od 15.03.2018. godine bila je zatvorena cesta na ulazu u šumu Žutica od strane naselja Velika Hrastilnica i od strane područja Grada Ivanić-Grada. Evidentiranom stagnacijom i padom razine vodostaja s danom 28.03.2018. godine otvoren je ulaz u šumu Žuticu. Upozoravaju se svi sudionici u prometu na predmetnoj dionici da je uslijed poplava došlo do oštećenja ceste i pojave rupa te je otežano prometovanje i potreban je oprez. Cesta će biti sanirana u što kraćem roku.

 

1000 kuna za svako novorođeno dijete u Zagrebačkoj županiji

Zagrebačka županija dodijelit će za svako novorođeno dijete u 2018. godini 1000 kuna jednokratne novčane pomoći. Zahtjev za ostvarenje prava podnosi se u pravilu u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta, a krajnji rok za dostavu je 10. siječnja 2019. godine.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti jedan od roditelja/ samohrani roditelj/ roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje 1 godinu.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnose se u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb. Obrazac Zahtjeva kao i sve dodatne informacije možete vidjeti ovdje.

IZVOR:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/4017/1000-kuna-za-svako-novorodeno-dijete-u-zagrebackoj

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda – cjenici i prinosi

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda, održalo je sjednicu na kojoj je donesen Zaključak o prihvaćanju prosječnih cijena i priroda poljoprivrednih kultura za razdoblje od 1. travnja 2018. godine do 31. ožujka 2019. godine, na temelju kojeg će se obračunavati eventualne štete od elementarnih nepogoda u tom razdoblju.

U privitku predmetni Zaključak, popratni dopis, te tablice s podacima o cijenama i prinosima u poljoprivredi, za navedeno razdoblje.

Županijska povjerenstva-dopis

cijene 2018. – 2019. s izvorom podataka za registar šteta

2018. – 2019. prinosi za registar štete

 

Obilježen Dana narcisa

Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije tradicionalno organizira humanitarnu akciju obilježavanja „Dana narcisa“ koja se u subotu 24. ožujka 2018. godine održala u gradovima i općinama Zagrebačke županije pa tako i u Općini Križ koja je kao svake godine kupila narcise koje su se prodavale na području Općine za Udrugu edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije. Narcise su se prodavale u centru Križa i u Novoselcu, a akciji su se pridružili Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić i njegov zamjenik Zlatko Hrastić, članice Općinskog vijeća Općine Križ Sanja Jurić i Maja Lajpold kao i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, Općinske organizacije Križ, Zorko Dukarić. Iako je akcija trebala trajati do podne, u rekordnom roku prodano je 2500 narcisa te je ukupno prikupljeno 2.621,00 kuna koje je uplaćeno na račun Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije u cilju podupiranja akcije za pomoć u borbi protiv raka dojke.